AUO Tvärvetenskapliga ämnesstudier, Ämnesdidaktik och verksamhetsförlagd utbildning, 15 hp

General Studies, Interdisciplinary Subjects, Subject Didactics and Teaching Practise, 15 credits

9TV391

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Ingrid Olsson

Kursansvarig

Ragnar Kallerdahl

Studierektor eller motsvarande

Margareta Engvall
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 1 (VT 2018) 201804-201823 Svenska Linköping, Valla V
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 2 (VT 2018) 201804-201823 Svenska Linköping, Valla V
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 3 (VT 2018) 201804-201823 Svenska Linköping, Valla V
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 4 (VT 2018) 201804-201823 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 1 (VT 2018) 201804-201823 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 2 (VT 2018) 201804-201823 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 3 (VT 2018) 201804-201823 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 4 (VT 2018) 201804-201823 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 5 (VT 2018) 201804-201823 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 6 (VT 2018) 201804-201823 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 7 (VT 2018) 201804-201823 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 8 (VT 2018) 201804-201823 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kursen ges för

  • Utländska lärares vidareutbildning, ULV
  • VAL II - Vidareutbildning av lärare
  • VAL II - vidareutbildning av lärare

Förkunskapskrav

För att påbörja kursen krävs grundläggande behörighet och godkända kurser motsvarande 180 hp, samt genomgångna kurserUtbildningens uppdrag i samhället med perspektiv på ungas och vuxnas lärande, 15 hp samt Kunskap, lärande och pedagogiska strategier med perspektiv på ungas och vuxnas lärande, 15 hp eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- planera, genomgöra och utvärdera egen undervisning med beaktande av allmän- och ämnesdidaktiska teorier samt relevanta styrdokument
- välja, använda och utvärdera olika arbetsformer för undervisning inom det egna ämnesområdet
- förhålla sig till olika sätt att utöva handledarskap i utbildning
- dokumentera och bedöma elevers lärande samt kunna värdera och betygssätta elevers kunskap utifrån olika perspektiv
- samarbeta med elever och personal i olika sammanhang samt kunna kommunicera på ett sätt som förmedlar ett tydligt ledarskap
- skriftligt uppvisa ett vetenskapligt förhållningssätt i relation till de verksamhetsförlagda och ämnesdidaktiska studierna

Kursinnehåll

Under kursen fördjupas allmändidaktikens och ämnesdidaktikens grundläggande frågor kring selektion, kommunikation och legitimering av ett undervisningsinnehåll under beaktande av teorier om kunskap, lärande, ramfaktorer, styrdokument, dokumentanalys samt skolan som organisation. Studier av det egna ämnesområdets historiska rötter, dess identitet och nuvarande undervisningsinnehåll ingår. Undervisningens olika arbetsformer och arbetssätt samt användning av läromedel i vid bemärkelse studeras såväl generellt som i relation till eget ämnesområde. Ämnesdidaktisk forskning utgör ett viktigt inslag. Allmändidaktiska och ämnesdidaktiska kunskaper utgör den ram inom vilken den verksamhetsförlagda utbildningen genomförs. Förmågan att problematisera och reflektera över egen och andras undervisning är ett viktigt inslag i den verksamhetsförlagda delen av utbildningen.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av både verksamhetsförlagd och campusförlagd utbildning. I kursen förekommer föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, grupparbete och individuella studier. Kursuppgifter används som lärstöd för den studerande. En del av kurskommunikationen sker med hjälp av en nätbaserad lärplattform.

Examination

Examination sker individuellt genom en skriftlig hemtentamen och uppvisande av tillämpade sociala och didaktiska lärarförmågor.

Provkoder
STN3 Skriftlig tentamen: hemtentamen 5,0 hp, U-VG
TDL2 Tillämpade didaktiska lärarförmågor 5,0 hp, U-G
TSL2 Tillämpad sociala lärarförmågor 5,0 hp, U-G

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.