AUO Tvärvetenskapliga ämnesstudier, Ämnesdidaktik och verksamhetsförlagd utbildning, 15 hp

General Studies, Interdisciplinary Subjects, Subject Didactics and Teaching Practise, 15 credits

9TV391

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Ingrid Olsson

Kursansvarig

Ingrid Olsson, Ragnar Kallerdahl

Studierektor eller motsvarande

Margareta Engvall
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 1 (VT 2019) 201904-201923 Svenska Linköping, Valla V
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 2 (VT 2019) 201904-201923 Svenska Linköping, Valla V
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 3 (VT 2019) 201904-201923 Svenska Linköping, Valla V
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 4 (VT 2019) 201904-201923 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 1 (VT 2019) 201904-201923 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 2 (VT 2019) 201904-201923 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 3 (VT 2019) 201904-201923 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 4 (VT 2019) 201904-201923 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 5 (VT 2019) 201904-201923 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 6 (VT 2019) 201904-201923 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 7 (VT 2019) 201904-201923 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 8 (VT 2019) 201904-201923 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kursen ges för

  • VAL II - Vidareutbildning av lärare
  • Utländska lärares vidareutbildning, ULV
  • VAL II - vidareutbildning av lärare

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- planera, genomgöra och utvärdera egen undervisning med beaktande av allmän- och ämnesdidaktiska teorier samt relevanta styrdokument
- välja, använda och utvärdera olika arbetsformer för undervisning inom det egna ämnesområdet
- förhålla sig till olika sätt att utöva handledarskap i utbildning
- dokumentera och bedöma elevers lärande samt kunna värdera och betygssätta elevers kunskap utifrån olika perspektiv
- samarbeta med elever och personal i olika sammanhang samt kunna kommunicera på ett sätt som förmedlar ett tydligt ledarskap
- skriftligt uppvisa ett vetenskapligt förhållningssätt i relation till de verksamhetsförlagda och ämnesdidaktiska studierna

Kursinnehåll

Under kursen fördjupas allmändidaktikens och ämnesdidaktikens grundläggande frågor kring selektion, kommunikation och legitimering av ett undervisningsinnehåll under beaktande av teorier om kunskap, lärande, ramfaktorer, styrdokument, dokumentanalys samt skolan som organisation. Studier av det egna ämnesområdets historiska rötter, dess identitet och nuvarande undervisningsinnehåll ingår. Undervisningens olika arbetsformer och arbetssätt samt användning av läromedel i vid bemärkelse studeras såväl generellt som i relation till eget ämnesområde. Ämnesdidaktisk forskning utgör ett viktigt inslag. Allmändidaktiska och ämnesdidaktiska kunskaper utgör den ram inom vilken den verksamhetsförlagda utbildningen genomförs. Förmågan att problematisera och reflektera över egen och andras undervisning är ett viktigt inslag i den verksamhetsförlagda delen av utbildningen.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av både verksamhetsförlagd och campusförlagd utbildning. I kursen förekommer föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, grupparbete och individuella studier. Kursuppgifter används som lärstöd för den studerande. En del av kurskommunikationen sker med hjälp av en nätbaserad lärplattform.

Examination

Examination sker individuellt genom en skriftlig hemtentamen och uppvisande av tillämpade sociala och didaktiska lärarförmågor.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TSL2 Tillämpade sociala lärarförmågor 5 hp U, G
TDL2 Tillämpade didaktiska lärarförmågor 5 hp U, G
STN3 Skriftlig tentamen: hemtentamen 5 hp U, G, VG

Böcker

Sidan är under uppbyggnad / preliminär

Arfwedson, Gerd & Arfwedson, Gerhard, (2002) Didaktik för lärare. En bok om lärares yrke i teori och praktik Didactica
Bryman, Alan,, (2018) Samhällsvetenskapliga metoder Liber

ISBN: 9789147090686

Dahlgren, Lars Owe, (1990) Undervisningen och det meningsfulla lärandet Linköping : Lärarutbildningen, Univ., 1990 ;

ISBN: 9178706602

Englund, Tomas, (2002) Deliberativa samtal som värdegrund - historiska perspektiv och aktuella förutsättningar Skolverket

Valda delar.

Hammar Chiriac, Eva, Hempel, Anders, Forslund Frykedal, Karin, (2013) Handbok för grupparbete : att skapa fungerande grupparbeten i undervisning 3., [vidareutvecklade och aktualiserade] uppl. Lund : Studentlitteratur, 2013

ISBN: 9789144082127

Valda delar.

Korp, Helena, (2003) Kunskapsbedömning : hur, vad och varför Stockholm : Myndigheten för skolutveckling, 2003

ISBN: 9185128058

Larsson, Staffan, (2006) Didaktik för vuxna : tankelinjer i internationell litteratur Stockholm : Vetenskapsrådet, 2006

ISBN: 9173070947

Pihlgren, Ann S., (2013) Det tänkande klassrummet 1. uppl. Stockholm : Liber, 2013

ISBN: 9789147105441

Valda delar.

Svedner, Per Olov, Säfström, Carl-Anders, (2000) Didaktik : perspektiv och problem Lund : Studentlitteratur, 2000 ;

ISBN: 914401032X, 9789144010328

Även som e-bok. Valda delar.

Uljens, Michael, (1997) Didaktik : teori, reflektion och praktik Lund : Studentlitteratur, 1997 ;

ISBN: 9144479417, 9789144479415

Valda delar.

Webbsidor

Skolverket, Ämnesplaner för aktuella ämnen www.skolverket.se
Utbildningsdepartementet, Läroplan Gr11 www.skolverket.se
Utbildningsdepartementet, Läroplan Gy11 www.skolverket.se

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.