Kunskap och lärande med fokus på didaktiska processer, 7.5 hp

Knowledge and Learning with a Focus on Didactic Processes, 7.5 credits

9VA101

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Maria Sparf

Kursansvarig

Maria Sparf

Studierektor eller motsvarande

Margareta Engvall
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 1 (VT 2021) 202104-202113 Svenska Linköping V
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 2 (VT 2021) 202104-202113 Svenska Linköping V
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 3 (VT 2021) 202104-202113 Svenska Linköping V
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 4 (VT 2021) 202104-202113 Svenska Linköping V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 1 (VT 2021) 202104-202113 Svenska Linköping V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 2 (VT 2021) 202104-202113 Svenska Linköping V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 3 (VT 2021) 202104-202113 Svenska Linköping V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 4 (VT 2021) 202104-202113 Svenska Linköping V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 5 (VT 2021) 202104-202113 Svenska Linköping V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 6 (VT 2021) 202104-202113 Svenska Linköping V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 7 (VT 2021) 202104-202113 Svenska Linköping V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 8 (VT 2021) 202104-202113 Svenska Linköping V

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

 • Utländska lärares vidareutbildning, ULV
 • VAL II - Vidareutbildning av lärare

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

 • beskriva och jämföra olika teorier om kunskap och lärande
 • belysa teorier om kunskap och lärande i relation till barn, ungdomar och vuxnas lärande och kunskapsutveckling
 • diskutera förutsättningar för lärande och kunskapsutveckling ur ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv
 • jämföra och resonera kring kunskapssyn(er) och synen på lärande inom det egna ämnet i form av universitetsdisciplin, lärarutbildningsämne respektive skolämne
 • uttrycka sig skriftlig enligt vedertagen praxis

Kursinnehåll

I kursen behandlas olika kunskapsfilosofiska traditioner (idealism, rationalism, pragmatism). Ur ett historiskt och ett samtida perspektiv behandlas frågor om hur kunskap väljs ut för lärande. Olika teorier om lärande (behaviorism, kognitivism, konstruktivism, socialkognitivism) studeras i relation till historiska och samtida undervisningstraditioner. I kursen jämförs och resoneras även kring hur olika ämnestraditioner utvecklar skilda kunskapssyner och syner på lärande. Likaså diskuteras synen på kunskap och lärande i relation till barn, ungdomars och vuxnas lärande och kunskapsutveckling. I kursen diskuteras även förutsättningar för lärande och kunskapsutveckling ur ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv.

Undervisnings- och arbetsformer

Utbildningen organiseras dels i form av nätbaserade studier, dels som campusförlagd utbildning. I kursen förekommer föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, grupparbete och självständiga studier.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig redovisning, skriftlig hemtentamen samt seminarium med skriftligt underlag.

För att få VG på hel kurs krävs VG på modul Skriftlig tentamen: hemtentamen.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

 • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska. 
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
MRE1 Seminarium med skriftligt underlag, ämnedsdidaktik 1 hp U, G
STN4 Skriftlig tentamen: hemtentamen 3.5 hp U, G, VG
SRE1 Skriftlig redovisning 3 hp U, G, VG

Övrigt

Litteraturlista finns i Lisam och Studieinfo/Övriga dokument.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.