Skolans samhällsuppdrag och organisation, 7.5 hp

School in Society; Its Purpose, Organization and Governance, 7.5 credits

9VA202

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Tobias Jansson

Kursansvarig

Tobias Jansson, Ulrika Örtenberg

Studierektor eller motsvarande

Åsa Järnvall
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 1 (HT 2022) 202234-202243 Svenska Linköping
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 2 (HT 2022) 202234-202243 Svenska Linköping
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 3 (HT 2022) 202234-202243 Svenska Linköping
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 4 (HT 2022) 202234-202243 Svenska Linköping
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 6 (HT 2022) 202234-202243 Svenska Linköping
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 1 (HT 2022) 202234-202243 Svenska Linköping V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 2 (HT 2022) 202234-202243 Svenska Linköping V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 3 (HT 2022) 202234-202243 Svenska Linköping V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 4 (HT 2022) 202234-202243 Svenska Linköping V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 5 (HT 2022) 202234-202243 Svenska Linköping V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 6 (HT 2022) 202234-202243 Svenska Linköping V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 7 (HT 2022) 202234-202243 Svenska Linköping V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 8 (HT 2022) 202234-202243 Svenska Linköping V

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

 • VAL II - Vidareutbildning av lärare
 • Utländska lärares vidareutbildning, ULV

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna…

 • beskriva och diskutera det svenska skolsystemets utveckling i förhållande till skolans samhällsuppdrag
 • beskriva skolsystemets organisation och styrning, allmänt och i det egna ämnet
 • använda läroplansteoretiska begrepp i syfte att resonera kring skol­systemets organisation och styrning
 • tillämpa textanalys för att granska skolans styrdokument avseende värdegrund, mänskliga rättigheter, demokratiska värderingar och hållbar utveckling
 • resonera kring skolans värdegrund i relation till lärares arbete och elevers rättigheter i skolan
 • uttrycka sig skriftligt på ett förståeligt sätt

Kursinnehåll

Kursen behandlar tre teman som är relaterade till skolans samhällsuppdrag, dess organisation och styrning. Kursens inledande tema är skolhistoria. Här beskriver och diskuterar studenten det svenska skolsystemets utveckling i förhållande till dess samhällsuppdrag då med fokus på hur skolans uppdrag varierar över tid. I temat som behandlar skolans styrning beskriver studenten både styrning av skolan ur ett allmänt perspektiv och styrning inom det egna ämnet. Studenten använder läroplansteoretiska begrepp i resonemang om skolans organisation och styrning. Kursens tredje tema tar upp skolans värdegrund och elevers rättigheter i skolan. Här tillämpar studenten textanalys för att granska skolans styrdokument avseende värdegrund, mänskliga rättigheter, demokratiska värderingar och hållbar utveckling. I tema tre resonerar dessutom studenten om skolans värdegrund i relation till lärares arbete och elevers rättigheter i skolan med bland annat utgångspunkt i Barnkonventionen. I kursens examinationer uttrycker sig studenten på ett förståeligt sätt.  

Undervisnings- och arbetsformer

Utbildningen organiseras dels i form av nätbaserade studier, dels som campusförlagd utbildning. I kursen förekommer föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, grupparbete och självständiga studier. I kursen erbjuds också workshops i akademiskt skrivande. 

Examination

Kursen examineras genom portfolio: skriftlig och muntlig redovisning och seminarium med skriftligt underlag.

För att få VG på hel kurs krävs VG på Portfolio: skriftlig och muntlig redovisning.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
MRE1 Seminarium med skriftligt underlag, ämnesdidaktik 1 hp U, G
POR1 Portfolio: skriftlig och muntlig redovisning 6.5 hp U, G, VG

Böcker

Bränberg, Agneta, Holmgren, Ulf, Wester, Maria, (2020) Att undervisa för hållbar utveckling. Upplaga 1 Lund : Studentlitteratur

ISBN: 9789144137438

Del av kapitel 1. Tillgänglig i kursrummet på Lisam.

Böhlmark, A. & Lindahl, M., (2012) Har den växande friskolesektorn varit bra för elevernas utbildningsresultat på kort och lång sikt? Rapport 2012:17 Uppsala: IFAU

https://www.ifau.se/globalassets/pdf/se/2012/r-2012-17-har-den-vaxande-friskolesektorn-varit-bra-for-barnen-pa-kort-och-lang-sikt.pdf

Colnerud, Gunnel, (2017) Läraryrkets etik och värdepedagogiska praktik. Första upplagan Stockholm : Liber

ISBN: 9789147122462

Dahlstedt, Magnus, Fejes, Andreas, (2018) Skolan, marknaden och framtiden. Upplaga 1 Lund : Studentlitteratur

ISBN: 9789144119960

Kapitel: Dahlstedt I M. & Fejes A. Komvux som marknad s. 71-93

Ekman, J., (2011) Skolan och medborgarskapandet. Skolverket.

https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6a659412/155396377175/pdf2596.pdf

Förenta Nationerna, FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

https://fn.se/wp-content/uploads/2016/07/Allmanforklaringomdemanskligarattigheterna.pdf  

Imsen, Gunn, Almqvist, Inger, Johansson, Jan-Erik, (1999) Lärarens värld : introduktion till allmän didaktik. Lund : Studentlitteratur

ISBN: 9144005881, 9789144005881

Avsnitt i bok (s.307-314). Tillgänglig i kursrummet på Lisam.

Linde, Göran, (2021) Det ska ni veta! : en introduktion till läroplansteori! 4., [rev.] uppl. Lund : Studentlitteratur

ISBN: 9789144156637

Lundgren U P. Säljö R. & Liberg C., (2014) Lärande, skola, bildning. Grundbok för lärare. Stockholm: Natur & Kultur

Kapitel: Larsson, S. Kunskapsbehovet genom livet - om folkets lärande och vuxnas utbildning s. 663-688. Tillgänglig i Lisam.

Lundgren U. P. Säljö R. & Lidberg C., (2020) Lärande, skola, utbildning. Grundbok för lärare Stockholm: Natur & Kultur

ISBN: 9789127827974

Kapitel: Forsberg E. & Roman H Styrningen av den obligatoriska skolan - mellan stabilitet och förändring. s. 645-670

Kapitel: Lundgren U.P. Den moderna skolan blir till - ett framtidsprojekt s. 69-95

Kapitel: Lundgren U.P. Det livslånga lärandet - att utbilda för  ett kunskapssamhälle s. 125-168

Kapitel: Lundgren U.P. En utbildning för alla - skolan expanderar s. 97-123

Kapitel: Lundgren U.P.  Skolans tidiga historia och utveckling - från arabisk skrivarskola till svensk folkskola s. 27-67

Kapitel: Nilsson A. Om utbildningsekonomi - det senmoderna utbildningssystemet s. 625-642

Kapitel: Scheutz S. Skolan lagar och förordningar - det legala ramverket s. 673-729

Kapitel: Säljö R. Framtidens skola och utbildning - en betydande del av våra liv s. 203-220

Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund, (2001) Lärares yrkesetiska principer

https://lr.shop.strd.se/product/10249/0/0/666004

Nilsson, Marco, (2019) Juridik i professionellt lärarskap : lagar och värdegrund i den svenska skolan. fjärde upplagan Malmö : Gleerups

ISBN: 9789151102399

Orlenius, Kennert, (2010) Värdegrunden - finns den? 2. uppl. Stockholm : Liber, 2010

ISBN: 9789147020904

Quennerstedt, Ann, Thelander, Nina, Hägglund, Solveig, (2020) Barns och ungas rättigheter i utbildning. Andra upplagan Malmö : Gleerups

ISBN: 9789151102795, 97851102795

Vlachos, J., (2018) Trust-based evaluation in a market-oriented school system. (IFN Working Paper No. 1217, 2018). Stockholm: Research Institute of Industrial Economics.

Rapport. Tillgänglig i kursrummet på Lisam.

Webbsidor

Förenta Nationerna, FN:s konvention om barnets rättigheter https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten#hela-texten
Sveriges Radio, Demokrati i det digitala samhället http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/377249?programid=793

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.