Skolans samhällsuppdrag och organisation, 7.5 hp

School in Society; Its Purpose, Organization and Governance, 7.5 credits

9VA202

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Tobias Jansson

Kursansvarig

Tobias Jansson, Margaretha Grahn

Studierektor eller motsvarande

Margareta Engvall
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 1 (VT 2021) 202104-202113 Svenska Linköping V
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 2 (VT 2021) 202104-202113 Svenska Linköping V
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 3 (VT 2021) 202104-202113 Svenska Linköping V
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 4 (VT 2021) 202104-202113 Svenska Linköping V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 1 (VT 2021) 202104-202113 Svenska Linköping V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 2 (VT 2021) 202104-202113 Svenska Linköping V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 3 (VT 2021) 202104-202113 Svenska Linköping V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 4 (VT 2021) 202104-202113 Svenska Linköping V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 5 (VT 2021) 202104-202113 Svenska Linköping V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 6 (VT 2021) 202104-202113 Svenska Linköping V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 7 (VT 2021) 202104-202113 Svenska Linköping V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 8 (VT 2021) 202104-202113 Svenska Linköping V

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

 • Utländska lärares vidareutbildning, ULV
 • VAL II - Vidareutbildning av lärare

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna…

 • beskriva och diskutera det svenska skolsystemets utveckling i förhållande till skolans samhällsuppdrag
 • beskriva skolsystemets organisation och styrning, allmänt och i det egna ämnet
 • använda läroplansteoretiska begrepp i syfte att resonera kring skol­systemets organisation och styrning
 • tillämpa kvalitativ textanalys för att granska skolans styrdokument avseende värdegrund, mänskliga rättigheter, demokratiska värderingar och hållbar utveckling.
 • resonera kring skolans värdegrund i relation till lärares arbete i skolan och elevers förutsättningar för lärande
 • uttrycka sig skriftligt på ett förståeligt sätt

Kursinnehåll

I kursen behandlas skolans styrning och organisation. Det svenska skolväsendets historiska utveckling behandlas med särskilt fokus på skolans olika uppdrag och hur de varierar över tid. Skolans organisation och styrdokument studeras ur ett läroplans- och ramfaktorteoretiskt perspektiv. Studenten granskar, med hjälp av kvalitativ textanalys, styrdokumenten avseende värdegrund, mänskliga rättigheter, demokratiska värderingar och hållbar utveckling.

Undervisnings- och arbetsformer

Utbildningen organiseras dels i form av nätbaserade studier, dels som campusförlagd utbildning. I kursen förekommer föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, grupparbete och självständiga studier. 

Examination

Kursen examineras genom portfolio: skriftlig och muntlig redovisning och seminarium med skriftligt underlag.

För att få VG på hel kurs krävs VG på Portfolio: skriftlig och muntlig redovisning.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

 • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska. 
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
MRE1 Seminarium med skriftligt underlag, ämnesdidaktik 1 hp U, G
POR1 Portfolio: skriftlig och muntlig redovisning 6.5 hp U, G, VG

Böcker

Böhlmark, A. & Lindahl, M., (2012) Har den växande friskolesektorn varit bra för elevernas utbildningsresultat på kort och lång sikt? Rapport 2012:17 Uppsala: IFAU

https://www.ifau.se/globalassets/pdf/se/2012/r-2012-17-har-den-vaxande-friskolesektorn-varit-bra-for-barnen-pa-kort-och-lang-sikt.pdf

Colnerud, Gunnel, (2017) Läraryrkets etik och värdepedagogiska praktik Första upplagan Stockholm : Liber

ISBN: 9789147122462

Dahlstedt, Magnus, Fejes, Andreas, (2018) Skolan, marknaden och framtiden. Upplaga 1 Lund : Studentlitteratur

Kapitel: Dahlstedt M. & Fejes A. Komvux som marknad s. 71-93. Tillgänglig i Lisam.

Ekman, Joakim, Pilo, Lina, (2012) Skolan, demokratin och de unga medborgarna 1. uppl. Malmö : Liber, 2012

ISBN: 9789147097319

Förenta Nationerna, FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

https://fn.se/wp-content/uploads/2016/07/Allmanforklaringomdemanskligarattigheterna.pdf

Imsen, Gunn, (1999) Lärarens värld : introduktion till allmän didaktik. Lund : Studentlitteratur

ISBN: 9789144005881

Avsnitt i bok (s.307-314). Tillgänglig i Lisam.

Linde, Göran, (2012) Det ska ni veta! : en introduktion till läroplansteori! 3., [rev.] uppl. Lund : Studentlitteratur, 2012

ISBN: 9789144085593

Lundgren U. P. Säljö R. & Lidberg C., (2020) Lärande, skola, utbildning. Grundbok för lärare Stockholm: Natur & Kultur

ISBN: 9789127827974

Kapitel: Forsberg E. & Román H Styrningen av den obligatoriska skolan - mellan stabilitet och förändring. s. 645-670

Kapitel: Lundgren U.P. Den moderna skolan blir till - ett framtidsprojekt s. 69-95

Kapitel: Lundgren U.P. Det livslånga lärandet - att utbilda för  ett kunskapssamhälle s. 125-168

Kapitel: Lundgren U.P. En utbildning för alla - skolan expanderar s. 97-123

Kapitel: Lundgren U.P.  Skolans tidiga historia och utveckling - från arabisk skrivarskola till svensk folkskola s. 27-67

Kapitel: Nilsson A. Om utbildningsekonomi - det senmoderna utbildningssystemet s. 625-642

Kapitel: Scheutz S. Skolans lagar och förordningar - det legala ramverket s. 673-729

Kapitel: Säljö R. Framtidens skola och utbildning - en betydande del av våra liv s. 203-220

605-630 Forsberg E. & Roman H Styrningen av den obligatoriska skolan - mellan stabilitet och förändring.

663-688 Larsson S. Kunskapsbehovet genom livet - om folklärande och vuxnas utbildning

65-90 Lundgren U.P. Den moderna skolan blir till - ett framtidsprojekt

115-156 Lundgren U.P. Det livslånga lärandet - att utbilda för ett kunskapssamhälle

91-114 Lundgren U.P. En utbildning för alla - skolan expanderar

265-350 Lundgren U.P. Läroplansteori och didaktik

29-64 Lundgren U.P. Skolans tidiga historia och utveckling - från arabisk skrivarskola till svensk folkskola

631-651 Rapp S. Skolans lagar och förordningar

Lundgren U.P. Säljö R. Liberg C., (2014) Lärande, skola, bildning. Grundbok för lärare. (3. utg)

Kapitel Larsson, S. Kunskapsbehovet genom livet - om folkets lärande och vuxnas utbildning s. 663-688. Tillgänglig i Lisam.

Nilsson, Marco, (2019) Juridik i professionellt lärarskap : lagar och värdegrund i den svenska skolan. fjärde upplagan Malmö : Gleerups, [2019]

ISBN: 9789151102399

Orlenius, Kennert, (2010) Värdegrunden - finns den? 2. uppl. Stockholm : Liber, 2010

ISBN: 9789147020904

Kapitel i bok. Tillgänglig i Lisam.

SOU 2004:104, (2004) Att lära för hållbar utveckling Stockholm: Utbildningsdepartementet

Sammanfattning s. 9-18

http://www.regeringen.se/49b71d/contentassets/09ac8f7b0f9d402395ff95af1f6eb7cf/att-lara-for-hallbar-utveckling-sou-2004104

Vlachos, J., (2018) Trust-based evaluation in a market-oriented school system. (IFN Working Paper No. 1217, 2018). Stockholm: Research Institute of Industrial Economics.

Rapport. Tillgänglig i kursrummet på Lisam.

Webbsidor

Webbföreläsningar

se LISAM

Förenta Nationerna, FN.S konvention om barnets rättigheter

https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten#hela-texten

Sveriges Radio, Demokrati i det digitala samhället

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/377249?programid=793