Verksamhetsförlagd utbildning i matematik och svenska åk 1-6, 15 hp

Teaching Practice in Mathematics and Swedish grade 1-6, 15 credits

9VA303

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Ingrid Olsson

Kursansvarig

Ingrid Olsson

Studierektor eller motsvarande

Margareta Engvall
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 1 (VT 2019) 201904-201923 Svenska Linköping, Valla V
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 2 (VT 2019) 201904-201923 Svenska Linköping, Valla V
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 3 (VT 2019) 201904-201923 Svenska Linköping, Valla V
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 4 (VT 2019) 201904-201923 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 1 (VT 2019) 201904-201923 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 2 (VT 2019) 201904-201923 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 3 (VT 2019) 201904-201923 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 4 (VT 2019) 201904-201923 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 5 (VT 2019) 201904-201923 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 6 (VT 2019) 201904-201923 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 7 (VT 2019) 201904-201923 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 8 (VT 2019) 201904-201923 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • VAL II - Vidareutbildning av lärare
  • Utländska lärares vidareutbildning, ULV
  • VAL II - vidareutbildning av lärare

Förkunskapskrav

För att påbörja kursen krävs 15 hp grundläggande färdigheter matematik och 15 hp grundläggande färdigheter svenska eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

-planera, motivera, genomföra och utvärdera undervisning inom matematik respektive svenska med beaktande av ämnesdidaktiska teorier
-välja, använda och utvärdera olika arbetsformer för undervisning inom matematik och svenska
-tillsammans med handledaren diskutera bedömning och dokumentation av elevernas lärande i matematik och svenska
-välja och använda läromedel i relation till undervisningens mål och didaktiska överväganden
-kommunicera på ett sätt som förmedlar ett tydligt ledarskap
-reflektera över erfarenheter dokumenterade i dagbok och askultationsprotokoll.

Kursinnehåll

Studenten planerar den verksamhetsförlagda utbildningen utifrån kursens mål. I kursen deltar studenten i en lärares dagliga verksamhet och i övriga aktiviteter vid skolan. Ett sammanhållet undervisningsområde i matematik respektive svenska planera, genomförs och utväderas. Ett särskilt fokus läggs på val av arbetsformer och arbetssätt i relation till ämnets innehåll, förutsättningar och krav. Frågor om dokumentation och bedömning av elevernas kunskaper formuleras och diskuteras med handledaren. Studenten dokumenterar sina erfarenheter i en dagbok.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av både verksamhetsförlagd och campusförlagd utbildning. I kursen förekommer seminarium. En del av kurskommunikationen sker med hjälp av en nätbaserad lärplattform.

Examination

Examination sker individuellt genom en skriftlig hemtentamen och uppvisande av tillämpade sociala och didaktiska lärarförmågor.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TSL2 Tillämpade sociala lärarförmågor 4 hp U, G
TDL2 Tillämpade didaktiska lärarförmågor 8 hp U, G
STN3 Skriftlig tentamen: hemtentamen 3 hp U, G

Böcker

Sidan är under uppbyggnad / preliminär

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.

Namn Filnamn Beskrivning
9VA303 VT19 9VA303 VT19.pdf