Det professionella språket i skolan, 7.5 hp

The Professional language in school, 7.5 credits

LULV05

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Pether Sundström

Kursansvarig

Pether Sundström

Studierektor eller motsvarande

Margareta Engvall
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 1 (VT 2020) 202014-202023 Svenska Linköping, Valla V
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 2 (VT 2020) 202014-202023 Svenska Linköping, Valla V
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 3 (VT 2020) 202014-202023 Svenska Linköping, Valla V
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 4 (VT 2020) 202014-202023 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 1 (VT 2020) 202014-202023 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 2 (VT 2020) 202014-202023 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 3 (VT 2020) 202014-202023 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 4 (VT 2020) 202014-202023 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 5 (VT 2020) 202014-202023 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 6 (VT 2020) 202014-202023 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 7 (VT 2020) 202014-202023 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 8 (VT 2020) 202014-202023 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

 • Utländska lärares vidareutbildning, ULV
 • VAL II - Vidareutbildning av lärare

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs 30 hp godkända kurser i undervisningsämnet samt 30 hp i utbildningsvetenskaplig kärna eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 •  uttrycka sig sammanhängande och varierande i tal i den pedagogiska verksamheten
 • förstå och använda relevanta ord och begrepp på svenska i relation till aktuellt undervisningsämne
 • etablera kontakt med elever och vuxna i den pedagogiska verksamheten
 • visa medvetenhet om den egna språkliga utvecklingen
 • identifiera hinder och möjligheter i relation till den egna språkliga utvecklingen
 • eda enskilda moment i den pedagogiska verksamheten

Kursinnehåll

I kursen deltar studenten i en lärares dagliga verksamhet och i övriga aktiviteter vid skolan. Genom de verksamhetsförlagda delarna kommer studenterna att ges möjlighet till språkpraktik vilket ger studenten möjlighet att närma sig både yrkesspråk och skolkultur i en svensk kontext. Detta ger också tillfälle till att se på tidigare yrkeserfarenheter i ett kontrastivt perspektiv. Studenten dokumenterar sina erfarenheter i en portfolio och reflekterar över dessa i ett seminarium.

Undervisnings- och arbetsformer

Egen undervisning
Auskultationer
Handledningssamtal
Portfolio med dagbok, auskultationsprotokoll och kompetensjournal

Examination

Kursen examineras genom uppvisande av tillämpade social och didaktiska lärarförmågor samt portfolio.

En student kan komma att få avbryta den verksamhetsförlagda utbildningen i förtid och bli underkänd om det finns en påtaglig risk för att studenten på grund av grov oskicklighet riskerar att skada en person i verksamheten, t.ex. elev, patient eller motsvarande. Studenten får inte delta i den verksamhetsförlagda utbildningen på nytt innan examinator har kontrollerat och godkänt att studenten har de kunskaper och färdigheter som krävs för att inte riskera att skada en annan person. En student har rätt till maximalt två sådana kontrolltillfällen.

Den verksamhetsförlagda utbildningen förutsätter en arbetsinsats motsvarande ca 40 timmar per vecka för en heltidsstuderande.

Under förutsättning att det finns tillräckligt underlag för bedömning av studentens prestationer under verksamhetsförlagd utbildning i relation till kursens mål får betyg sättas även om studenten har varit delvis frånvarande från den verksamhetsförlagda utbildningen eller avbrutit den i förtid.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

 • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TSLF Tillämpade sociala lärarförmågor 2.5 hp U, G
TDLF Tillämpade didaktiska lärarförmågor 4 hp U, G
POR1 Portfoliouppgift, inkl seminarium 1 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.