Forskningsmetodiska begrepp och redskap, 7.5 hp

Methods, Concepts and Tools in Educational Sciences, 7.5 credits

LULV06

Huvudområde

Pedagogiskt arbete

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Anders Magnusson

Kursansvarig

Anders Magnusson

Studierektor eller motsvarande

Margareta Engvall
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 1 (VT 2018) 201804-201813 Svenska Linköping, Valla V
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 2 (VT 2018) 201804-201813 Svenska Linköping, Valla V
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 3 (VT 2018) 201804-201813 Svenska Linköping, Valla V
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 4 (VT 2018) 201804-201813 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 1 (VT 2018) 201804-201813 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 2 (VT 2018) 201804-201813 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 3 (VT 2018) 201804-201813 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 4 (VT 2018) 201804-201813 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 5 (VT 2018) 201804-201813 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 6 (VT 2018) 201804-201813 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 7 (VT 2018) 201804-201813 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 8 (VT 2018) 201804-201813 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Pedagogiskt arbete

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Utländska lärares vidareutbildning, ULV
  • VAL II - Vidareutbildning av lärare
  • VAL II - vidareutbildning av lärare

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

- planera ett väl avgränsat forskningsarbete
- identifiera och formulera forskningsproblem
- argumentera för teoretiska och metodiska aktiva val
- tillämpa intervju, enkät och observation i mindre undersökningar
- använda en inom området vedertagen begreppsapparat
- inhämta och kommunicera inom området relevanta vetenskapliga texter
- kritiskt granska utbildningsvetenskapliga utsagor och texter

Kursinnehåll

I kursen förbereder sig studenterna för att genomföra ett väl avgränsat forsknings- eller utvecklingsarbete. Studenterna uppövar sin förmåga i att identifiera möjliga forskningsproblem i skolans vardag och i att formulera forskningsbara forskningsfrågor. Skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ forskning behandlas liksom olika metodansatser och metoder för insamling och analys av data. Studenter uppövar även sin förmåga i att kommunicera och kritiskt granska vetenskapliga texter.

Undervisnings- och arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, grupparbete och individuellt arbete

Examination

Skriftlig redovisning i form av en kortare forsknings-PM

Provkod
SRE1 Skriftlig redovisning i form av en kortare forsknings-PM 7,5 hp U-VG

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.