Dokumentationsmetodik, 6 hp

Documentation Methodology, 6 credits

TCM038

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Möbelkonservering Möbelsnickeri Möbeldesign Möbeltapetsering

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Studierektor eller motsvarande

Ulf Brunne

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 48 h
Rekommenderad självstudietid: 112 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6KMOT Kandidatprogram i möbeltapetsering 3 (HT 2017) 1 Svenska O

Huvudområde

Möbelkonservering, Möbelsnickeri, Möbeldesign, Möbeltapetsering

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Kandidatprogram i möbeltapetsering

Rekommenderade förkunskaper

Särskild behörighet

Lärandemål

Att ge studenten kunskaper om metoder, tekniker och programverktyg för att såväl manuellt som digitalt kunna dokumentera och visualisera enklare möbelföremål. Efter genomförd kurs ska den studerande kunna:

 • förstå skiss- och perspektivlärans grundprinciper
 • använda traditionell ritningsutrustning och mätinstrument
 • bereda skiss- och uppmätningsunderlag för tekniska möbelritningar
 • utföra enklare tekniska möbelritningar såväl manuellt som med hjälp av digitala ritprogram (2D och 3D)
Efter genomförd kurs ska den studerande ha fått insikter i/om:
 • inom möbelområdet förekommande, såväl traditionella som digitala dokumentationsoch visualiseringsmetoder
 • svensk och internationell ritningsstandard

Kursinnehåll

Skissteknik. Perceptionsövningar. Perspektivlära. Uppmätningstekniker. Teknisk
möbelritning. 2D-ritning (Illustrator). 3D-ritning (SolidWorks).

Undervisnings- och arbetsformer

Lektioner, övningar, självständigt arbete och studiebesök.

Examination

UPG1Inlämningsuppgifter6 hpU, 3, 4, 5

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Studierektor eller motsvarande

Ulf Brunne

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 48 h
Rekommenderad självstudietid: 112 h

Kurslitteratur

Taavola, Karl (1998). Ritteknik 2000. Faktabok. 3., [omarb.] uppl. Nyköping: Athena lär
Wilkinson, John (1998). Bonniers handbok för konstnärer: en praktisk vägledning i form, färg och teknik. Stockholm: Bonnier
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG1 Inlämningsuppgifter 6 hp U, 3, 4, 5
Taavola, Karl (1998). Ritteknik 2000. Faktabok. 3., [omarb.] uppl. Nyköping: Athena lär <br>Wilkinson, John (1998). Bonniers handbok för konstnärer: en praktisk vägledning i form, färg och teknik. Stockholm: Bonnier
I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen

              
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen
X

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
X

              
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning

              
2.3 Systemtänkande
X
X
X

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
X
X

              
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande
X
X
X
UPG1

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp

              
3.2 Kommunikation
X
X
X
UPG1

              
3.3 Kommunikation på främmande språk

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system

              
4.4 Att konstruera produkter och system

              
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.