Kandidatprojekt datateknik, 18 hp

Computer Engineering - Bachelor Project, 18 credits

TDDD83

Huvudområde

Datateknik Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Aseel Berglund

Studierektor eller motsvarande

Ahmed Rezine

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 0 h
Rekommenderad självstudietid: 480 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6CIII Civilingenjör i industriell ekonomi 6 (VT 2017) 1, 2 1+3, 1+3 Svenska Linköping V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, franska 6 (VT 2017) 1, 2 1+3, 1+3 Svenska Linköping V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, franska (Teknisk inriktning Datateknik) 6 (VT 2017) 1, 2 1+3, 1+3 Svenska Linköping V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska 6 (VT 2017) 1, 2 1+3, 1+3 Svenska Linköping V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska (Teknisk inriktning Datateknik) 6 (VT 2017) 1, 2 1+3, 1+3 Svenska Linköping V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, kinesiska 6 (VT 2017) 1, 2 1+3, 1+3 Svenska Linköping V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, kinesiska (Teknisk inriktning Datateknik) 6 (VT 2017) 1, 2 1+3, 1+3 Svenska Linköping V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, spanska 6 (VT 2017) 1, 2 1+3, 1+3 Svenska Linköping V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, spanska (Teknisk inriktning Datateknik) 6 (VT 2017) 1, 2 1+3, 1+3 Svenska Linköping V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, tyska 6 (VT 2017) 1, 2 1+3, 1+3 Svenska Linköping V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, tyska (Teknisk inriktning Datateknik) 6 (VT 2017) 1, 2 1+3, 1+3 Svenska Linköping V
6CIII Civilingenjör i industriell ekonomi (Teknisk inriktning Datateknik) 6 (VT 2017) 1, 2 1+3, 1+3 Svenska Linköping O

Huvudområde

Datateknik, Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

 • Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell
 • Civilingenjör i industriell ekonomi

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

För tillträde till kursen se LiTH:s generella regelverk för kandidatarbete inom Civilingenjörsprogram i studiehandboken.
Projektarbetet förutsätter kunskaper i Programmering, Digitalteknik, Datastrukturer och algoritmer.
Spärrkurser: ”Programmering grundkurs”, ”Programmering i Java, datastrukturer och algoritmer” (eller motsvarande)

Lärandemål


Ämneskunskaper
Den studerande förväntas:

 • systematiskt integrera sina kunskaper förvärvade under studietiden, främst inom mjukvaruutveckling och industriell ekonomi
 • tillämpa metodkunskaper och ämnesmässiga kunskaper inom datateknik.
 • tillgodogöra sig innehållet i relevant facklitteratur och relatera sitt arbete till den

Individuella och yrkesmässiga färdigheter
Den studerande förväntas visa förmåga att:
 • formulera frågeställningar genom att ta fram krav som motsvarar kundens och marknadens verklige behov samt avgränsa ett projekt inom givna tidsramar
 • söka och värdera vetenskaplig litteratur
Arbeta i grupp och kommunicera
Den studerande förväntas visa förmåga att
 • planera, genomföra och redovisa ett självständigt arbete genom att i en projektgrupp om minst 6 personer tar sig an en programmeringsuppgift (planera, genomföra och redovisa ett självständigt arbete i form av ett projekt i grupp)
 • professionellt uttrycka sig skriftligt och muntligt
 • kritiskt granska och diskutera ett i tal och i skrift framlagt självständigt arbete

CDIO yrkesmässighet
Den studerande förväntas kunna
 • skapa, analysera och/eller utvärdera tekniska lösningar
 • göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter

Kursinnehåll

Programutvecklingsmetodik, sociala processer, webbprogrammering, entreprenörskap, skriftlig och muntlig framställning.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen utgörs av ett av självständigt arbete. För varje grupp av studenter utses en handledare och examinator. Studenterna tar fram produktförslag som de sedan utvecklar i kandidatarbetet. Produktförslagen ska innefatta en avancerad webbapplikation som till exempel ett web-baserat affärssystem. Projektet görs i grupper efter kursansvarigs anvisningar. Arbetet bedrivs såväl enskilt som i grupp med handledning. Varje grupp redovisar sitt arbete ur olika perspektiv under en serie av seminarier, där andra grupper tjänstgör som opponenter. Varje student måste ha genomfört minst ett presentationsmoment och en oppositionsuppgift.

Kursen pågår hela vårterminen.

Examination

UPG3Opponering och auskultation0.5 hpU, G
PRA2Projektarbete med muntlig framläggning och skriftlig rapport17.5 hpU, G

Seminarierna är obligatoriska.

På kursen ges betyg Underkänd/Godkänd.

Betygsskala

,

Övrig information

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för datavetenskap

Studierektor eller motsvarande

Ahmed Rezine

Examinator

Aseel Berglund

Kurshemsida och andra länkar

https://www.ida.liu.se/~TDDD83/

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 0 h
Rekommenderad självstudietid: 480 h

Kurslitteratur

Bestäms både gruppvis och individuellt för varje student i samråd med examinator och handledare. Studenterna har själva ett ansvar att hitta lämpliga referenser till kandidatrapporten.
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG3 Opponering och auskultation 0.5 hp U, G
PRA2 Projektarbete med muntlig framläggning och skriftlig rapport 17.5 hp U, G

Seminarierna är obligatoriska.

På kursen ges betyg Underkänd/Godkänd.

Bestäms både gruppvis och individuellt för varje student i samråd med examinator och handledare. Studenterna har själva ett ansvar att hitta lämpliga referenser till kandidatrapporten.
I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen
X
PRA2
Förkunskaper
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen
X
X
PRA2
Systembeskrivning
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
X
X
PRA2
Det tekniska resultatet
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
X
PRA2
Lösning i helhetsperspektiv
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning
X
PRA2
Lösning i helhetsperspektiv
2.3 Systemtänkande
X
PRA2
Lösning i helhetsperspektiv
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
X
PRA2
Lösning i helhetsperspektiv
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande
X
X
PRA2
Lösning i helhetsperspektiv. Förkunskap: tidigare erfarenhet från grupparbete
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
X
PRA2
Hela projektet
3.2 Kommunikation
X
PRA2
UPG3
Opposition och presentation
3.3 Kommunikation på främmande språk

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
X
PRA2
Eget avsnitt i rapporten. Hantera personalresurser
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor
X
PRA2
Hantera resurser och utveckla lösningar som möter kunds och marknadsbehov
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system
X
PRA2
Projektplanering
4.4 Att konstruera produkter och system
X
PRA2
Genomförandet: design, implementation och testning
4.5 Att realisera produkter och system
X
PRA2
Implementation, test
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system
X
Beror på projektets art
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.