Grundläggande kemi, 6 hp

Fundamentals of Chemistry, 6 credits

TFKE59

Huvudområde

Kemi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Eleonore von Castelmur

Studierektor eller motsvarande

Magdalena Svensson

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 52 h
Rekommenderad självstudietid: 108 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6CMED Civilingenjör i medicinsk teknik 7 (HT 2024) 1 2 Engelska Linköping, Valla V
6CMED Civilingenjör i medicinsk teknik (Medicintekniska material) 7 (HT 2024) 1 2 Engelska Linköping, Valla O
6CYYY Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik 7 (HT 2024) 1 2 Engelska Linköping, Valla V
6CYYY Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik 9 (HT 2024) 1 2 Engelska Linköping, Valla V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, franska 7 (HT 2024) 1 2 Engelska Linköping, Valla V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, franska 9 (HT 2024) 1 2 Engelska Linköping, Valla V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, japanska 7 (HT 2024) 1 2 Engelska Linköping, Valla V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, japanska 9 (HT 2024) 1 2 Engelska Linköping, Valla V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, kinesiska 7 (HT 2024) 1 2 Engelska Linköping, Valla V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, kinesiska 9 (HT 2024) 1 2 Engelska Linköping, Valla V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, spanska 7 (HT 2024) 1 2 Engelska Linköping, Valla V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, spanska 9 (HT 2024) 1 2 Engelska Linköping, Valla V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, tyska 7 (HT 2024) 1 2 Engelska Linköping, Valla V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, tyska 9 (HT 2024) 1 2 Engelska Linköping, Valla V
6ITFY Högskoleingenjör i tillämpad fysik (Materialfysik) 5 (HT 2024) 1 2 Engelska Linköping, Valla O

Huvudområde

Kemi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Civilingenjörsprogram i teknisk fysik och elektroteknik
 • Civilingenjörsprogram i teknisk fysik och elektroteknik - internationell
 • Civilingenjörsprogram i medicinsk teknik
 • Högskoleingenjörsprogram i tillämpad fysik

Lärandemål

Kursen är en introduktion till kemistudier och avser att ge grundläggande kunskaper i allmän och organisk kemi. Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • utföra stökiometriska beräkningar.
 • beskriva hur atomer och molekyler är uppbyggda samt namnge grundämnen och vanliga oorganiska/organiska föreningar. 
 • förklara begreppen kemisk jämvikt, kemisk thermodynamik och reaktionshastighet samt deras tillämpningar.
 • kunna analysera laborativa data och skriva laborationsrapporter. 

 

Kursinnehåll

Atomers och molekylers uppbyggnad. Stökiometri. Kemisk jämvikt, bl.a. syra-basjämvikter och löslighetsjämvikter. Kemisk bindning. Kemisk reaktionskinetik. Termodynamikens tre huvudsatser och begreppen entalpi, entropi och Gibbs fria energi. Organiska kemins ämnesklasser, nomenklatur, egenskaper, konformation och stereokemi. Substitutions-, eliminations- och additionsreaktioner inom organisk kemi. Laborationer kopplade till teorin. 

Examination

LAB1Laborationskurs1 hpU, G
TEN1Skriftlig tentamen5 hpU, 3, 4, 5

För att bli godkänd på labbkursen krävs närvaro på laborationerna samt godkända laborationsredovisningar.

Betyg på delmoment/modul beslutas i enlighet med de bedömningskriterier som presenteras vid kursstart.

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är ”Svenska” kan kursen ges i sin helhet på svenska eller delvis på engelska. Examinationsspråk är svenska, men delar av examinationen kan ske på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.
 • Om undervisningsspråk är ”Svenska/Engelska” ges kursen i sin helhet på engelska om studenter utan tidigare kunskap i svenska språket deltar. Examinationsspråk följer undervisningsspråk.

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Kursen är campusförlagd på den ort som anges för kurstillfället om inget annat anges under ”Undervisnings – och arbetsformer”. I en campusförlagd kurs kan dock enstaka moment på distans ingå.

Institution

Institutionen för fysik, kemi och biologi

Kurslitteratur

Zumdahl & Zumdahl, Chemistry senaste upplagan / newest edition Material på LISAM / Material from the department found at LiSAM
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
LAB1 Laborationskurs 1 hp U, G
TEN1 Skriftlig tentamen 5 hp U, 3, 4, 5

För att bli godkänd på labbkursen krävs närvaro på laborationerna samt godkända laborationsredovisningar.

Betyg på delmoment/modul beslutas i enlighet med de bedömningskriterier som presenteras vid kursstart.

Zumdahl & Zumdahl, Chemistry senaste upplagan / newest edition Material på LISAM / Material from the department found at LiSAM
I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen
X
X
TEN1
Grundkurs i kemi
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen
X
X
TEN1
Kemisk laboratorieteknik
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
X
X
LAB1
TEN1
Lösning av kemiska problem
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning
X
LAB1
Laborationer
2.3 Systemtänkande

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande

              
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
X
Laborationer i tvåmannagrupper
3.2 Kommunikation
X
Skriftlig kommunikation - laborationsredogörelser
3.3 Kommunikation på främmande språk
X
Engelsk kurslitteratur
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
X
Miljömedveten hantering av kemikalier
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system

              
4.4 Att konstruera produkter och system

              
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling
X

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.