Cad och ritteknik, fortsättningskurs, 6 hp

CAD and Drafting Techniques, Continued Course, 6 credits

TMMI68

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Peter Hallberg

Studierektor eller motsvarande

Mikael Axin

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 78 h
Rekommenderad självstudietid: 82 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6CDPU Civilingenjör i design och produktutveckling 7 (HT 2019) 1, 2 2, 4 Svenska Linköping, Valla V
6CMMM Civilingenjör i maskinteknik 7 (HT 2019) 1, 2 2, 4 Svenska Linköping, Valla V
6CMMM Civilingenjör i maskinteknik (Konstruktionsmaterial) 9 (HT 2019) 1, 2 2, 4 Svenska Linköping, Valla V
6CMMM Civilingenjör i maskinteknik (Konstruktionsteknik och produktutveckling) 7 (HT 2019) 1, 2 2, 4 Svenska Linköping, Valla V
6IMAS Högskoleingenjör i maskinteknik 5 (HT 2019) 1, 2 2, 4 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

 • Högskoleingenjör i maskinteknik
 • Civilingenjör i design och produktutveckling
 • Civilingenjör i maskinteknik

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Grundkurs i CAD

Lärandemål

Kursen ska ge fördjupade kunskaper i ritteknik med inriktning på måttsättning och toleranssystem samt i användandet av CAD-verktyget för framställning av avancerade konstruktionsritningar.

Kursinnehåll

Ritteknik: Forsättningskurs med speciell vikt på toleranssystem och måttsättning. CAD: Fördjupad användning av datorbaserade rit- och konstruktionshjälpmedel i ingenjörsarbetet.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner och datorlaborationer.

Examination

PRA2Projekt, produktionsritningar av produkt3 hpU, 3, 4, 5
LAB2Datorövningar1 hpU, G
UPG3Dugga toleranssystem och måttsättning2 hpU, 3, 4, 5

För godkänt i kursen krävs godkänt på alla delmoment. Betyget bestäms utifrån av 40% av resultatet på UPG3 och 60% av resultatet på PRA2. Summan avrundas till närmaste heltal.

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Om undervisningsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt".

 • Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. 

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Studierektor eller motsvarande

Mikael Axin

Examinator

Peter Hallberg

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 78 h
Rekommenderad självstudietid: 82 h

Kurslitteratur

Böcker

 • Eriksson, Nils-Olof, Karlsson, Bo, (2014) Verkstadshandboken 15., rev. uppl. Stockholm : Liber, 2014
  ISBN: 9789147115419

Kompendier


 • Kompendier från institutionen
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
PRA2 Projekt, produktionsritningar av produkt 3 hp U, 3, 4, 5
LAB2 Datorövningar 1 hp U, G
UPG3 Dugga toleranssystem och måttsättning 2 hp U, 3, 4, 5

För godkänt i kursen krävs godkänt på alla delmoment. Betyget bestäms utifrån av 40% av resultatet på UPG3 och 60% av resultatet på PRA2. Summan avrundas till närmaste heltal.

Böcker

Eriksson, Nils-Olof, Karlsson, Bo, (2014) Verkstadshandboken 15., rev. uppl. Stockholm : Liber, 2014

ISBN: 9789147115419

Kompendier

Kompendier från institutionen

I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen
X
Grupprojekt
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen
X
Grupprojekt
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
X
X
Grupprojekt
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning
X
X
LAB2
Datorlaborationer
2.3 Systemtänkande
X
X
LAB2
Datorlaborationer
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
X
LAB2
Datorlaborationer
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande
X
LAB2
Datorlaborationer
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
X
X
Grupprojekt
3.2 Kommunikation
X
X
Grupprojekt
3.3 Kommunikation på främmande språk

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system

              
4.4 Att konstruera produkter och system

              
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.