Digital bildbehandling grundkurs, 6 hp

Digital Image Processing, 6 credits

TSBB08

Huvudområde

Datateknik Elektroteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Maria Magnusson

Studierektor eller motsvarande

Lasse Alfredsson

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 60 h
Rekommenderad självstudietid: 100 h

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6MBME Biomedical Engineering, masterprogram 3 (HT 2020) 1 4 Svenska/Engelska Linköping V
6CDDD Civilingenjör i datateknik 7 (HT 2020) 1 4 Svenska/Engelska Linköping V
6CDDD Civilingenjör i datateknik (AI och maskininlärning) 7 (HT 2020) 1 4 Svenska/Engelska Linköping V
6CDDD Civilingenjör i datateknik (Autonoma system) 7 (HT 2020) 1 4 Svenska/Engelska Linköping O
6CDDD Civilingenjör i datateknik (Signal- och bildbehandling) 7 (HT 2020) 1 4 Svenska/Engelska Linköping O
6CIII Civilingenjör i industriell ekonomi 7 (HT 2020) 1 4 Svenska/Engelska Linköping V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, franska 7 (HT 2020) 1 4 Svenska/Engelska Linköping V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, franska (Teknisk inriktning Systemteknik) 7 (HT 2020) 1 4 Svenska/Engelska Linköping V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska 7 (HT 2020) 1 4 Svenska/Engelska Linköping V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska (Teknisk inriktning Systemteknik) 7 (HT 2020) 1 4 Svenska/Engelska Linköping V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, kinesiska 7 (HT 2020) 1 4 Svenska/Engelska Linköping V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, kinesiska (Teknisk inriktning Systemteknik) 7 (HT 2020) 1 4 Svenska/Engelska Linköping V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, spanska 7 (HT 2020) 1 4 Svenska/Engelska Linköping V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, spanska (Teknisk inriktning Systemteknik) 7 (HT 2020) 1 4 Svenska/Engelska Linköping V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, tyska 7 (HT 2020) 1 4 Svenska/Engelska Linköping V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, tyska (Teknisk inriktning Systemteknik) 7 (HT 2020) 1 4 Svenska/Engelska Linköping V
6CIII Civilingenjör i industriell ekonomi (Teknisk inriktning Systemteknik) 7 (HT 2020) 1 4 Svenska/Engelska Linköping V
6CITE Civilingenjör i informationsteknologi 7 (HT 2020) 1 4 Svenska/Engelska Linköping V
6CITE Civilingenjör i informationsteknologi (AI och maskininlärning) 7 (HT 2020) 1 4 Svenska/Engelska Linköping V
6CITE Civilingenjör i informationsteknologi (Autonoma system) 7 (HT 2020) 1 4 Svenska/Engelska Linköping O
6CITE Civilingenjör i informationsteknologi (Signal- och bildbehandling) 7 (HT 2020) 1 4 Svenska/Engelska Linköping O
6CMED Civilingenjör i medicinsk teknik 9 (HT 2020) 1 4 Svenska/Engelska Linköping V
6CMED Civilingenjör i medicinsk teknik (Medicinsk bildanalys och visualisering) 9 (HT 2020) 1 4 Svenska/Engelska Linköping V
6CMJU Civilingenjör i mjukvaruteknik 7 (HT 2020) 1 4 Svenska/Engelska Linköping V
6CMJU Civilingenjör i mjukvaruteknik (AI och maskininlärning) 7 (HT 2020) 1 4 Svenska/Engelska Linköping V
6CYYY Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik 7 (HT 2020) 1 4 Svenska/Engelska Linköping V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, franska 7 (HT 2020) 1 4 Svenska/Engelska Linköping V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, franska (Signal- och bildbehandling) 7 (HT 2020) 1 4 Svenska/Engelska Linköping O
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, japanska 7 (HT 2020) 1 4 Svenska/Engelska Linköping V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, japanska (Signal- och bildbehandling) 7 (HT 2020) 1 4 Svenska/Engelska Linköping O
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, kinesiska 7 (HT 2020) 1 4 Svenska/Engelska Linköping V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, kinesiska (Signal- och bildbehandling) 7 (HT 2020) 1 4 Svenska/Engelska Linköping O
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, spanska 7 (HT 2020) 1 4 Svenska/Engelska Linköping V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, spanska (Signal- och bildbehandling) 7 (HT 2020) 1 4 Svenska/Engelska Linköping O
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, tyska 7 (HT 2020) 1 4 Svenska/Engelska Linköping V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, tyska (Signal- och bildbehandling) 7 (HT 2020) 1 4 Svenska/Engelska Linköping O
6CYYY Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik (Signal- och bildbehandling) 7 (HT 2020) 1 4 Svenska/Engelska Linköping O

Huvudområde

Datateknik, Elektroteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Masterprogram i Biomedical Engineering
 • Civilingenjör i datateknik
 • Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell
 • Civilingenjör i industriell ekonomi
 • Civilingenjör i informationsteknologi
 • Civilingenjör i mjukvaruteknik
 • Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell
 • Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik
 • Civilingenjör i medicinsk teknik

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Signaler och System (1D)/Linjära system/Signaler, information och bilder: deterministiska signaler, linjära system, faltning, kontinuerlig fouriertransform och dess teorem, enkla filter (lågpass, högpass, bandpass), diskret fouriertransform (önskvärt men inte nödvändigt), sampling och rekonstruktion (önskvärt men inte nödvändigt).
Linjär algebra: vektor, matris, determinant, skalärprodukt, baser, minstakvadrat-metoden.
En- och flerdimensionell analys.
Programmering: Kunna programmera i ett språk av typen C, C++, Java, Ada, Python eller Matlab

Lärandemål

Kursen avser att ge grundkunskaper i 2D signalbehandling och en systematisk och ingenjörsmässig framställning av de klassiska metoderna inom ämnet digital bildbehandling. Sammanfattningsvis gäller att studenten, efter fullgjord kurs, förväntas kunna:

 • Redogöra för generaliseringen från 1D till 2D för dessa begrepp: kontinuerlig och diskret fouriertransform med tillhörande teorem, sampling och rekonstruktion, faltning, omsampling och interpolation, samt begreppet skalrymd.
 • Tolka resultatet av en 2D fouriertransform av en bild, såsom att förstå vad en spatiell frekvens innebär samt redogöra för de vanligaste faltningskärnornas utseende i spatial- och fourierdomän.
 • Redogöra för de flesta av de klassiska bildbehandlingsoperationerna, se kursinnehåll nedan.
 • Lösa enklare bildanalysproblem med hjälp av Matlab-programmering.

Kursinnehåll

 • Begrepp och definitioner. Från 1D till 2D Fouriertransform. Kontinuerlig och diskret fouriertransform, DFT, FFT. Sampling och rekonstruktion. Faltning och filtrering, translation, skalning, derivering, rotation, m fl linjära operationer på digitala bilder. Faltningskärnor i spatial- och fourierdomän: lågpass (gauss), högpass (laplace), deriverande(sobel).
 • Omsampling och interpolation. Skalrymd.
 • Färgmodeller, färgtransformationer, färgsegmentering.
 • Segmentering: Regional growing, watersheds, etikettering. Histogramoperationer. Tröskelsättning: automatisk, lokal, med hysteres.
 • Operationer på binära bilder: Morfologiska operationer, avståndstransformer, konnektivitetsbevarande operationer, egenskapsextraktion, kedjekodning, polygonapproximation och fourierdeskriptorer.
 • Matchad filtrering och mönsterdetektering. Kantdetektering med sobel och canny. Houghtransform. Linjedetektering. Hörndetektion. Strukturtensorn.
 • Bildrestaurering: Inversfiltrering, wienerfiltrering.
 • Olinjär filtrering: Homomorf filtrering, medianfiltrering, max- och min-filter, mm.
Laborationerna:
 • Lab 1: Operationer på gråskalebilder. Linjära filter i spatial- och fourierdomän.
 • Lab 2: Omsampling och interpolation.
 • Lab 3: Operationer på binära bilder. Histogram och färgtabeller.
 • Lab 4: Automatisk tröskelsättning och sifferigenkänning.
 • Lab 5: Segmentering av celler i mikroskopi-bilder.
 • Lab 6: Automatisk räkning av blodkroppar. Strukturtensorn.
 • Lab 7: Bildrestaurering. Kantdetektering med houghtransform och canny. Olinjära filter.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen består av föreläsningar, lektioner och laborationer baserade på Matlab.

Examination

LAB2Laborationskurs2 hpU, G
TEN1Skriftlig tentamen4 hpU, 3, 4, 5

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Påbyggnadskurser: Multidimensionell signalanalys, Datorseende, Bildsensorer, Bild- och ljudkodning, Neuronnät och lärande system, Medicinsk bildanalys, Datorgrafik, Visuell Detektion och igenkänning, Projektkurser inom bildområdet.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska. 
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska eller engelska. 
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska. 

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för systemteknik

Studierektor eller motsvarande

Lasse Alfredsson

Examinator

Maria Magnusson

Kurshemsida och andra länkar

https://www.cvl.isy.liu.se/education/undergraduate

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 60 h
Rekommenderad självstudietid: 100 h

Kurslitteratur

Böcker

 • Gonzalez, Rafael C., Woods, Richard E., (2008) Digital image processing 3. ed. Upper Saddle River, N.J. : Pearson Prentice Hall, cop. 2008
  ISBN: 9780131687288, 013168728X

Webbsidor

 • Power-Pointpresentationer från föreläsningarna.

Kompendier

 • Maria Magnusson, Laborationshäfte i digital bildbehandling

Övrigt

 • 1) Föreläsningsbilder

  2) Lektionsuppgifter

  3) Formelsamling

  Allt material ovan är tillgängligt i pdf-format på kurshemsidan. 

Kod Benämning Omfattning Betygsskala
LAB2 Laborationskurs 2 hp U, G
TEN1 Skriftlig tentamen 4 hp U, 3, 4, 5

Kursplan

För varje kurs ska en kursplan finnas. I kursplanen anges kursens mål och innehåll samt de särskilda förkunskaper som erfordras för att den studerande skall kunna tillgodogöra sig undervisningen.

Schemaläggning

Schemaläggning av kurser görs enligt, för kursen, beslutad blockindelning. 

Avbrott på kurs

Enligt rektors beslut om regler för registrering, avregistrering samt resultatrapportering (Dnr LiU-2015-01241) skall avbrott i studier registreras i Ladok. Alla studenter som inte deltar i kurs man registrerat sig på är alltså skyldiga att anmäla avbrottet så att kursregistreringen kan 
tas bort. Avanmälan från kurs görs via webbformulär, www.lith.liu.se/for-studenter/kurskomplettering?l=sv. 

Inställd kurs

Kurser med få deltagare ( < 10) kan ställas in eller organiseras på annat sätt än vad som är angivet i kursplanen. Om kurs skall ställas in eller avvikelse från kursplanen skall ske prövas och beslutas detta av dekanus. 

Riktlinjer rörande examination och examinator 

Se Beslut om Riktlinjer för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå vid Linköpings universitet, http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/917592. 

Examinator för en kurs ska inneha en läraranställning vid LiU i enlighet med LiUs anställningsordning (https://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622784). För kurser på avancerad nivå kan följande lärare vara examinator: professor (även adjungerad och gästprofessor), biträdande professor (även adjungerad), universitetslektor (även adjungerad och gästlektor), biträdande universitetslektor eller postdoktor. För kurser på grundnivå kan följande lärare vara examinator: professor (även adjungerad och gästprofessor), biträdande professor (även adjungerad), universitetslektor (även adjungerad och gästlektor), biträdande universitetslektor, universitetsadjunkt (även adjungerad och gästadjunkt) eller postdoktor. I undantagsfall kan även en Timlärare utses som examinator på både grund- och avancerad nivå, se Tekniska fakultetsstyrelsen vidaredelegationer. 

Examination

Tentamen

Skriftlig och muntlig tentamen ges minst tre gånger årligen; en gång omedelbart efter kursens slut, en gång i augustiperioden samt vanligtvis i en av omtentamensperioderna. Annan placering beslutas av programnämnden.

Principer för tentamensschemat för kurser som följer läsperioderna:

 • kurser som ges Vt1 förstagångstenteras i mars och omtenteras i juni och i augusti
 • kurser som ges Vt2 förstagångstenteras i maj och omtenteras i augusti och i oktober
 • kurser som ges Ht1 förstagångstenteras i oktober och omtenteras i januari och augusti
 • kurser som ges Ht2 förstagångstenteras i januari och omtenteras i mars och i augusti 

Tentamensschemat utgår från blockindelningen men avvikelser kan förekomma främst för kurser som samläses/samtenteras av flera program samt i lägre årskurs.

För kurser som av programnämnden beslutats vara vartannatårskurser ges tentamina 3 gånger endast under det år kursen ges.

För kurser som flyttas eller ställs in så att de ej ges under något eller några år ges tentamina 3 gånger under det närmast följande året med tentamenstillfällen motsvarande dem som gällde före flyttningen av kursen.

När en kurs ges för sista gången ska ordinarie tentamen och två omtentamina erbjudas. Därefter fasas examinationen ut med tre tentamina samtidigt som tentamen ges i eventuell ersättningskurs under det följande läsåret. Om ingen ersättningskurs finns ges tre tentamina i omtentamensperioder under det följande läsåret. Annan placering beslutas av programnämnden. I samtliga fall ges dessutom tentamen ytterligare en gång under det därpå följande året om inte programnämnden föreskriver annat.

Om en kurs ges i flera perioder under året (för program eller vid skilda tillfällen för olika program) beslutar programnämnden/programnämnderna gemensamt om placeringen av och antalet omtentamina. 

Anmälan till tentamen

För deltagande i tentamina krävs att den studerande gjort förhandsanmälan i Studentportalen under anmälningsperioden, dvs tidigast 30 dagar och senast 10 dagar före tentamensdagen. Anvisad sal meddelas fyra dagar före tentamensdagen via e-post. Studerande, som inte förhandsanmält sitt deltagande riskerar att avvisas om plats inte finns inom ramen för tillgängliga skrivningsplatser.

Teckenförklaring till tentaanmälningssystemet:
  ** markerar att tentan ges för näst sista gången
  * markerar att tentan ges för sista gången 

Ordningsföreskrifter för studerande vid tentamensskrivningar

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622682

Plussning

Vid Tekniska högskolan vid LiU har studerande rätt att genomgå förnyat prov för högre betyg på skriftliga tentamina samt datortentamina, dvs samtliga provmoment med kod TEN och DAT. På övriga examinationsmoment ges inte möjlighet till plussning, om inget annat anges i kursplan.

Plussning är ej möjlig på kurser som ingår i utfärdad examen.

Regler för omprov

För regler för omprov vid andra examinationsformer än skriftliga tentamina och datortentamina hänvisas till LiU-riktlinjerna för examination och examinator, http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/917592. 

Plagiering

Vid examination som innebär rapportskrivande och där studenten kan antas ha tillgång till andras källor (exempelvis vid självständiga arbeten, uppsatser etc) måste inlämnat material utformas i enlighet med god sed för källhänvisning (referenser eller citat med angivande av källa) vad gäller användning av andras text, bilder, idéer, data etc. Det ska även framgå ifall författaren återbrukat egen text, bilder, idéer, data etc från tidigare genomförd examination, exempelvis från kandidatarbete, projektrapporter etc. (ibland kallat självplagiering).

Underlåtelse att ange sådana källor kan betraktas som försök till vilseledande vid examination.

Försök till vilseledande

Vid grundad misstanke om att en student försökt vilseleda vid examination eller när en studieprestation ska bedömas ska enligt Högskoleförordningens 10 kapitel examinator anmäla det vidare till universitetets disciplinnämnd. Möjliga konsekvenser för den studerande är en avstängning från studierna eller en varning. För mer information se https://www.student.liu.se/studenttjanster/lagar-regler-rattigheter?l=sv.

Betyg

Företrädesvis skall betygen underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4) och med beröm godkänd (5) användas. 

 1. Kurser med skriftlig tentamen skall ge betygen (U, 3, 4, 5).
 2. Kurser med stor del tillämpningsinriktade moment såsom laborationer, projekt eller grupparbeten får ges betygen underkänd (U) eller godkänd (G).
 3. Examensarbete samt självständigt arbete ger betyg underkänd (U) eller godkänd (G).

Examinationsmoment

 1. Skriftlig tentamen (TEN) skall ge betyg (U, 3, 4, 5).
 2. Examinationsmoment som kan ge betygen underkänd (U) eller godkänd (G) är laboration (LAB), projekt (PRA), kontrollskrivning (KTR), muntlig tentamen (MUN), datortentamen (DAT), uppgift (UPG), hemtentamina (HEM).
 3. Övriga examinationsmoment där examinationen uppfylls framför allt genom aktiv närvaro som annat (ANN), basgrupp (BAS) eller moment (MOM) ger betygen underkänd (U) eller godkänd (G).
 4. Examinationsmomenten Opposition (OPPO) och Auskultation (AUSK) inom examensarbetet ger betyg underkänd (U) eller godkänd (G).

För obligatoriska moment gäller att: Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. (I enlighet med LiU-riktlinjerna http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/917592). 

För samtliga examinationsmoment gäller att: Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål. (I enlighet med LiU-riktlinjerna http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/917592).

Rapportering av den studerandes examinationsresultat sker på respektive institution.

Regler

Universitetet är en statlig myndighet vars verksamhet regleras av lagar och förordningar, exempelvis Högskolelagen och Högskoleförordningen. Förutom lagar och förordningar styrs verksamheten av ett antal styrdokument. I Linköpings universitets egna regelverk samlas gällande beslut av regelkaraktär som fattats av universitetsstyrelse, rektor samt fakultets- och områdesstyrelser. 

LiU:s regelsamling angående utbildning på grund- och avancerad nivå nås på http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/Innehall/Utbildning_pa_grund-_och_avancerad_niva. 

Böcker

Gonzalez, Rafael C., Woods, Richard E., (2008) Digital image processing 3. ed. Upper Saddle River, N.J. : Pearson Prentice Hall, cop. 2008

ISBN: 9780131687288, 013168728X

Webbsidor

Power-Pointpresentationer från föreläsningarna.

Kompendier

Maria Magnusson, Laborationshäfte i digital bildbehandling

Övrigt

1) Föreläsningsbilder

2) Lektionsuppgifter

3) Formelsamling

Allt material ovan är tillgängligt i pdf-format på kurshemsidan. 

I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen
X
LAB2
TEN1
1D och flerdimensionell analys. Linjär algebra.
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen
X
X
LAB2
TEN1
Signalbehandling. Bildbehandling. Programmering.
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
X
X
LAB2
TEN1
Problemidentifiering och formulering, modellering.
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning
X
X
LAB2
Experimentell metodik
2.3 Systemtänkande

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
X
X
LAB2
Kreativt och kritiskt tänkande
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
X
LAB2
Datorlaborationer i 2-grupp.
3.2 Kommunikation

              
3.3 Kommunikation på främmande språk
X
LAB2
TEN1
Läsa, lyssna på engelska.
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system
X
X
X
LAB2
Att specificera system och modellera system
4.4 Att konstruera produkter och system
X
X
X
LAB2
Kunskapsanvändning vid konstruktion
4.5 Att realisera produkter och system
X
X
X
LAB2
Implementering av mjukvara, test, verifiering
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.