Master's Programme in Gender Studies - Intersectionality and Change, 120 hp

Master's Programme in Gender Studies - Intersectionality and Change, 120 credits

F7MGR

Undervisningsspråk

Engelska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Filosofie masterexamen med huvudområde Genusvetenskap alternativt Filosofie magisterexamen med huvudområde Genusvetenskap

Studietakt

Helfart

Inledning

Mastersprogrammet Intersektionell genusvetenskap som förändringsarbete är en tvåårig mastersutbildning på helfart. Programmet förbereder studenterna för fortsatta studier på doktorandnivå, och för undervisning och forskning inom det tvär- och transvetenskapliga området genusvetenskap med särskild inriktning mot intersektionalitet och förändringsarbete. Därutöver kvalificerar programmet studenterna till att integrera intersektionella genusperspektiv i högre utbildning över disciplin- och fakultetsgränserna, såväl som till att arbeta professionellt med processer kring intersektionell jämställdhetsintegrering som ett led i övergripande samhällsförändringar, i organisationer, media och kommunikation, politik och kunskapsproduktion på nationell och internationell nivå. Programmet ger studenten kunskap om teori och metodologi på området genusvetenskap med särskild inriktning mot intersektionalitet och förändringsarbete, såväl som akademisk kompetens för att använda sig av genusvetenskaplig intersektionell expertis för att analysera och intervenera innovativt i förändringsprocesser inom vetenskaplig kunskapsproduktion, högre utbildning, nationella och internationella organisationer och inom området media och kommunikation. Programmet syftar till att stimulera ett självständigt och kritiskt förhållningssätt, samt till att ge studenterna de kunskaper som krävs för att agera och intervenera konstruktivt i förändringsprocesser där genus och dess intersektioner (samspel) med andra sociala och kulturella skillnadsskapande maktordningar såsom etnicitet, sexualitet, klass, ålder, funktionshinder et cetera spelar en roll. Programmet syftar också till att ge studenten de kunskaper och förmågor för att åstadkomma förändring och innovation inom såväl högre utbildning som andra professionella sammanhang som kräver aktörskap baserad på vetenskaplig kunskapsproduktion.

Programmet är tvådelat: Del ett utgörs av år ett, del två utgörs av år två. De två nivåerna är organiserade som självständiga enheter. De studenter som endast vill ta del ett, kan efter genomförda och godkända studier erhålla en magisterexamen (Filosofie magisterexamen med huvudområdet Genusvetenskap, inriktning mot intersektionalitet och förändringsarbete). 

Mål

Nationella examensmål enligt Högskoleförordningen

Magisterexamen

Kunskap och förståelse

 För magisterexamen skall studenten:

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet Genusvetenskap - med inriktning mot intersektionalitet och förändringsarbete, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet Genusvetenskap - med inriktning mot intersektionalitet och förändringsarbete och

 Färdighet och förmåga

 För magisterexamen skall studenten:

 • visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

 Värderingsförmåga och förhållningssätt

 För magisterexamen skall studenten:

 • visa förmåga att inom huvudområdet Genusvetenskap - med inriktning mot intersektionalitet och förändringsarbete, göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Masterexamen

Kunskap och förståelse

 För masterexamen skall studenten:

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet Genusvetenskap - med inriktning mot intersektionalitet och förändringsarbete, inbegripet såväl brett kunnande inom området som  väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området  samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och  utvecklingsarbete, 
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet Genusvetenskap - med inriktning mot intersektionalitet och förändringsarbete.

 Färdighet och förmåga

 För masterexamen skall studenten:

 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad  information,
 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med  adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna  tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och  diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som  ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

 Värderingsförmåga och förhållningssätt

 För masterexamen skall studenten:

 • visa förmåga att inom huvudområdet Genusvetenskap - med inriktning mot intersektionalitet och förändringsarbete, göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga,  samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om  etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den  används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Lokala mål

För magisterexamen skall studenten:

 • visa förståelse för hur förändringsarbete, inom ramen för Genusvetenskap med inriktning mot intersektionalitet, kan bedrivas inom högre utbildning, organisationer, politik, media, kommunikation och i samhället i stort.

För masterexamen skall studenten:

 • visa fördjupad förståelse för hur förändringsarbete, inom ramen för Genusvetenskap med inriktning mot intersektionalitet, kan bedrivas inom högre utbildning, organisationer, politik, media, kommunikation och i samhället i stort och
 • visa fördjupad kunskap om och förståelse för huvudområdets historiska framväxt, dess transdisciplinära karaktär och relation till feministisk tradition.

Innehåll

Programmet är indelat i två nivåer, där varje nivå motsvarar ett läsår. Programmet karakteriseras av progression både när det gäller ämneskunskap om genusvetenskap med särskilt fokus på intersektionalitet och förändring samt förmåga att applicera ämneskunskapen. Under den första terminen ges en introduktion till samt en fördjupning av studier av intersektionellt genus där fokus ligger på att förstå framväxten av intersektionalitet samt dess användning inom olika forskningsområden. Under denna termin får studenten även möjlighet att analysera relevanta frågeställning och problemområden med hjälp av olika analytiska verktyg. Under den andra terminen ges studenten möjlighet till fördjupande analyser med tonvikt på förändringsprocesser. Studenten tränas också i att kommunicera resultat från studier till en bred målgrupp samt reflektera kring i vilka professionella sammanhang kunskaper som studenten tillägnat sig kan användas.  Den andra terminen avslutas med en magisteruppsats där studenten ges möjlighet att självständigt formulera en forskningsfråga och använda begrepp, teorier och metoder som studenten har tillägnat sig under det första läsåret.       

Under den tredje terminen får studenten fördjupa sig i historiska perspektiv på feminism och sociala rörelser. Under denna termin ges även möjlighet till ytterligare specialisering genom valbara kurser som fokuserar på miljö, rättvisa och pedagogik. Studenten kan också välja att göra praktik och redogöra för sina erfarenheter av densamma. Den fjärde terminen innebär en fördjupning inom vetenskapsteori och metoder. De fördjupade kunskaperna och färdigheterna från tredje och fjärde terminen får studenten sen visa prov på i en avslutande masteruppsats.
 

Se rubrik Programplan för förteckning över aktuella kurser. I kursplanerna beskrivs mer utförligt innehåll, undervisnings- och arbetsformer samt examination.

Undervisnings- och arbetsformer

Programmet kombinerar distansutbildning online med möten förlagda till campus. Totalt sker fyra undervisningsperioder på campus. Den första campusperioden infaller vid programstarten. Därefter följer en campusförlagd undervisningsperiod i början av termin 2, termin 3 och termin 4. 

Kurserna består av föreläsningar, seminarier, workshops, handledning och kursuppgifter, både på campus och online. Utöver detta förväntas de studerande engagera sig i självständiga studier. De huvudsakligen internetbaserade undervisningsformerna ställer större krav på den studerandes egen aktivitet än vid rena campusbaserade program.

Det pedagogiska formatet, både online och på campus, är experimentellt. Mer traditionella akademiska format blandas med format som fokuserar på skriftlig och muntlig framställning, vilka utmanar traditionella gränser mellan akademiskt och kreativt skrivande, tal och aktörskap. 

Examinationsformerna inbegriper skriftliga individuella essäer, aktivt deltagande i obligatoriska internetbaserade och campusförlagda seminarier samt andra obligatoriska inlämningsuppgifter. Uppsatsen försvaras vid ett seminarium med en opponent. Studenten ska både försvara sin egen uppsats samt agera som opponent.

Programmet använder en pedagogik som ger den studerande möjligheten att förbättra sina kunskaper i engelska och sina färdigheter vad gäller lärande i flerspråkig miljö, där översättningsmomenten är en nyckelfråga för alla, både för de som har och de som inte har engelska som modersmål.

Eftersom uppläggningen av programmet innebär att studenter interagerar med lärare och studiekamrater via en digital lärplatform och via andra elektroniska kanaler krävs att studenterna har tillgång till Internet, företrädesvis via bredband.
 

I kursplanerna och tillhörande studieanvisningar beskrivs mer utförligt innehåll, undervisnings- och arbetsformer samt examination.

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180 hp inom samhällsvetenskap eller humaniora eller motsvarande
 • Engelska 6
  Undantag ges för svenska

  Tillträdeskrav till högre termin eller kurser

  För att få tillträde till den första magisteruppsatskursen krävs att studenten har klarat av minst 6 hp på kursen Analytical Tools.

  För att få tillträde till andra året av programmet – den tredje terminen – ska studenten ha klarat minst 30 hp av första årets kurser.

  För att få tillträde till den fjärde terminen måste studenten ha klarat av minst 60 hp, inkluderat magisteruppsatsen.

  Examenskrav

  Studenten kommer att tilldelas examensbevis för Filosofie masterexamen med huvudområdet Genusvetenskap, inriktning mot intersektionalitet och förändringsarbete (120 hp). Detta förutsatt att alla kurser, inklusive uppsatser, är slutförda och att den studerande uppfyller de allmänna och särskilda behörighetskraven, inklusive bevis på innehav av en kandidatexamen eller motsvarande examen.

  Studenter som har avslutat det första året, inklusive en magisteruppsats om 15 hp, är berättigade till en Filosofie magisterexamen med huvudområdet Genusvetenskap, inriktning mot intersektionalitet och förändringsarbete (60 hp).
   

  Bestämmelser om krav på kursfordringar för att uppnå en examen finns i bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100). Preciserade krav för generella examina på grundnivå och avancerad nivå återfinns i LiU:s gällande föreskrifter.

  Examensbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen efter ansökan av den studerande. Ett diploma supplement biläggs examensbeviset.

  Examensbenämning på svenska

  Filosofie masterexamen med huvudområde Genusvetenskap alternativt Filosofie magisterexamen med huvudområde Genusvetenskap

  Examensbenämning på engelska

  Degree of Master of Arts (60/120 credits) with a major in Gender Studies

  Särskild information

  Undervisningsspråk

  Undervisningsspråk är engelska.
   

  Tillgodoräknande

  Beslut om tillgodoräknande fattas av fakultetsstyrelsen, eller av styrelsen utsedd funktion, efter ansökan av den studerande.

  Övrigt

  Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna utbildningsplan.

  Övergångsregler

  Denna utbildningsplan träder i kraft den 1 juli 2021 och gäller för studenter som antas till utbildningen från och med den 1 juli 2021. Från och med den 1 juli 2024 gäller utbildningsplanen även för studenter som antagits före den 1 juli 2021.

  Studenter antagna till programmen till och med höstterminen 2020 har möjlighet att slutföra sin utbildning enligt gällande utbildningsplan och med normal studietakt.

  Studenter som varit registrerade på programmen sedan programmens start, utan att ha anmält avbrott och inte har fullgjort kursfordringarna, bereds möjlighet att genomföra examinationer de ej fullgjort fram till och med 2024-07-01.

  Minst fem examinationstillfällen per kurs ska ha erbjudits från ordinarie sista kurstillfälle enligt, av programansvarig, fastställd tidplan vilken kommuniceras till studenter via brev och e-post sända till adresser enligt uppgifter i Ladok samt via information på programmets webbplats, samtliga examinationstillfällen ska vara genomförda senast 2024-07-01.

  Termin 1 HT 2024

  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  757A21 Introduktion till studier av intersektionellt genus på avancerad nivå 6 A1N v202434-202437 O
  757A31 Att utforska intersektionalitet 12 A1N v202438-202445 O
  757A23 Analytiska verktyg 12 A1N v202446-202503 O

  Termin 2 VT 2025

  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  757A27 Karriärvägar och professionell kommunikation 6 A1N v202504-202507 O
  757A24 Att analysera förändring 9 A1N v202508-202513 O
  757A12 Magisteruppsats i genusvetenskap 15 A1E v202514-202523 O

  Termin 3 HT 2025

  Termin 4 VT 2026

  Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  757A13 Teorier och metodologier 15 A1F O
  757A37 Masteruppsats i genusvetenskap 15 A2E O