Masterprogram i statsvetenskap med inriktning mot offentlig förvaltning, 120 hp

Master's Programme in Political Science with specialisation in Public Administration, 120 credits

F7MSF

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Filosofie masterexamen med huvudområde Statsvetenskap med inriktning mot offentlig förvaltning

Studietakt

Helfart

Inledning

Masterprogrammet i statsvetenskap med inriktning mot offentlig förvaltning är en utbildning på avancerad nivå som ger verktyg för att förstå och analysera offentlig förvaltning och styrning i demokratiska politiska system utifrån ett statsvetenskapligt perspektiv. 

Syftet med programmet är att förbereda de studerande för att arbeta med kvalificerad utrednings- och utvärderingsverksamhet, omvärldsanalys och kunskapsförmedling. Programmet förbereder även de studerande för studier på forskarnivå i statsvetenskap. 
Utbildningen riktar sig både till studenter som nyligen tagit en kandidatexamen i huvudområdet statsvetenskap eller i annat samhällsvetenskapligt huvudområde och till de som är yrkesverksamma inom offentlig förvaltning som vill fördjupa sina kunskaper och analytiska färdigheter. Programmet leder till en masterexamen i statsvetenskap med inriktning mot offentlig förvaltning. 

Mål

Nationella examensmål enligt Högskoleförordningen

Kunskap och förståelse

För masterexamen skall studenten

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet statsvetenskap, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet statsvetenskap

Färdighet och förmåga

För masterexamen skall studenten:

 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För masterexamen skall studenten

 • visa förmåga att inom huvudområdet statsvetenskap göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete, 
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Lokala examensmål

 • visa fördjupad insikt i centrala problemställningar inom området offentlig förvaltning.

Innehåll

Masterprogrammet i statsvetenskap med inriktning mot offentlig förvaltning är ett sammanhållet utbildningsprogram som omfattar två års heltidsstudier (120hp). Programmet omfattar 90 hp studier i statsvetenskap på avancerad nivå samt 30 hp valfria kurser. Programmet erbjuder möjligheter till praktik vilket stärker anställningsbarheten.
Under programmets första termin läser samtliga studenter kurser på avancerad nivå i statsvetenskap med inriktning mot offentlig förvaltning. De två första kurserna inriktas på att ge studenterna breda kunskaper inom området offentlig förvaltning på olika nivåer i det politiska systemet, såväl i Sverige som i andra länder. De två efterföljande kurserna ger fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper om ledarskap, styrning och utvärdering i offentlig förvaltning.
Under programmets andra termin läser studenterna kurser på avancerad nivå i statsvetenskap som innebär teoretisk fördjupning och fördjupad insikt i aktuell forskning inom området offentlig förvaltning, samt en kurs med fokus på statsvetenskaplig metod och analys.
Under termin tre gör den studerande antingen praktik eller läser valfria kurser. Under denna termin finns möjlighet att läsa kurser inom såväl statsvetenskap som andra ämnen. De kan ges vid Linköpings universitet eller vid annat lärosäte inom Sverige eller utomlands. I det valbara utbudet i programmet ingår en praktikkurs om 30 hp eller 15 hp med fokus på utredande verksamhet. I utbudet finns även kurser på avancerad nivå i statsvetenskap med inriktning mot internationell organisation och samhällsstyrning.  
Den fjärde terminen skriver de studerande en masteruppsats i statsvetenskap med inriktning mot offentlig förvaltning. 
 

Se rubrik Programplan för förteckning över aktuella kurser. I kursplanerna beskrivs mer utförligt innehåll, undervisnings- och arbetsformer samt examination.

Undervisnings- och arbetsformer

Kurserna är planerade för att skapa progression och sammanhållning av programmet. Kurserna omfattar olika arbetsformer anpassade för varje enskild kurs inom ramen för en gemensam pedagogisk grundsyn om studentcentrerat lärande. Arbetsformerna spänner mellan lärarledd salsundervisning, självstudier, grupparbeten, projektarbeten, seminarier, individuell handledning och fallstudier. Under programmet tränas den studerandes färdighet i muntlig och skriftlig kommunikation.
 

I kursplanerna och tillhörande studieanvisningar beskrivs mer utförligt innehåll, undervisnings- och arbetsformer samt examination.

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180 hp i huvudområdet statsvetenskap eller motsvarande 
 • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

  Tillträdeskrav till högre termin eller kurser

  För tillträde till termin 4 krävs minst 45 godkända hp i statsvetenskap på avancerad nivå inklusive godkänd kurs i statsvetenskaplig metod (15 hp).

  Examenskrav

  Examensbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen efter ansökan av den studerande. Ett diploma supplement biläggs examensbeviset.

  Examensbenämning på svenska

  Filosofie masterexamen med huvudområde Statsvetenskap med inriktning mot offentlig förvaltning

  Examensbenämning på engelska

  Degree of Master of Social Science (120 credits) with a major in Political Science with specialisation in Public Administration

  Särskild information

  Tillgodoräknande av utlandsstudier

  Den studerande har möjlighet att få upp till en termins utlandsstudier 30 hp tillgodoräknade inom programmet. Den studerande ska inhämta ett förhandsbesked innan utlandsstudier påbörjas, för att säkerställa att de kurser som inhämtas vid de utländska lärosätena till innehåll och omfattning kan tillgodoräknas i en masterexamen i statsvetenskap.

  Undervisningsspråk

  Huvudsakligt undervisningsspråk är svenska, men engelska kan förekomma. 

  Övrigt

  Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna utbildningsplan.

  Termin 1 HT 2022

  Termin 2 VT 2023

  Termin 3 HT 2023

  Termin 4 VT 2024

  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  733A95 Masteruppsats i Statsvetenskap med inriktning mot offentlig förvaltning 30 A2E v202404-202423 O