Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård, 60 hp

Specialist Nursing Programme in Mental Health Care, 60 credits

MAPY3

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Karlstad

Examensbenämning

Efter fullbordat program om 60 högskolepoäng utfärdas på begäran av studenten ett examensbevis med benämningen Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot psykiatrisk vård. Om det självständiga arbetet är ett magisterarbete kan studenten begära ett examensbevis med benämningen Medicine Magisterexamen i omvårdnadsvetenskap.

Studietakt

Halvfart

Syfte

Programmet syftar till att förbereda för arbete som specialistsjuksköterska med inriktning psykiatri. Vidare syftar programmet till en generell examen på magisternivå och förbereder för fortsatt utbildning på master- eller forskarnivå.

Mål

Allmänna mål

I Högskolelagen 1 kap (SFS 1992:1434 med uppdateringar) har följande allmänna mål för avancerad nivå fastslagits:

9§ Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,

 • Ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
 • utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer,
 • utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

Mål för examen

Mål för specialistsjuksköterska med inriktning psykiatrisk vård enligt Högskoleförordningen (SFS 1993:100, med uppdateringar), bilaga 2 - Examensordning.

 

Lokala mål för Medicinska fakulteten

Studenten skall efter genomgången utbildning:

 • Ha förmåga att problematisera situationer i hälso- och sjukvården för att kunna motivera och värdera val av handling som professionell yrkesutövare,
 • visa kunskap om och förståelse för faktorer som påverkar hälsan ur ett lokalt och globalt perspektiv,
 • kunna värdera och tillämpa kunskap om evidens och förbättringsarbete,
 • kunna arbeta för en hållbar och hälsofrämjande utveckling för nuvarande och kommande generationer,
 • ha uppnått en interprofessionell kompetens för att kunna arbeta i team med andra yrkesgrupper,
 • visa kunskap om och förståelse för betydelsen av jämlikhet och lika villkor i samhället.

Lokala mål för specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning psykiatrisk vård

 

Kunskap och förståelse

Efter genomgången utbildning skall studenten

 • Visa kunskap om psykiatrins vetenskapliga grund och dess samband med yrkesutövningen och dess kärnkompetenser
 • Visa bred och fördjupad kunskap i planering, ledning och samordning av vård- och hälsoarbetet
 • Visa kunskap att integrera vårdvetenskap/omvårdnadsvetenskap i ett tvärprofessionellt teamarbete

 

Färdighet och förmåga

Efter genomgången utbildning skall studenten

 • Visa fördjupade förmågor att självständigt och i samverkan med patienten, närstående och olika vårdprofessioner identifiera komplexa frågeställningar och situationer
 • Planera och utföra vård- och hälsoarbetet i lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper
 • Visa fördjupad förmåga att möta människor med nedsatt psykiatrisk funktionsnivå utifrån deras livssituation
 • Visa förmåga att genom olika åtgärder och förhållningssätt bidra till att förbättra livssituationen för människor med psykisk ohälsa

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgången utbildning skall studenten

 • Visa självkännedom och empatisk förmåga i mötet med människan med psykisk ohälsa
 • Visa helhetssyn på människan med psykisk ohälsa och göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, etiska och samhälleliga aspekter med beaktande av de mänskliga rättigheterna
 • Visa förmåga till professionellt förhållningssätt i relation till patienten och dess närstående

 

Programmets lokala profil

Programmet har en stark forskningsanknytning. Programmet kännetecknas även av ett flexibelt kursupplägg kopplat till flera studieorter och webbaserad undervisning. Det är även möjligt att läsa programmet utifrån en fördjupning i psykiatriska kunskap men där det kliniska arbetet inte är inom det psykiatriska området.

Programmet har en pedagogisk grundsyn baserad på problembaserat lärande.

Innehåll

Programmet omfattar 60 högskolepoäng varav verksamhetsförlagd utbildning (VFU) utgör 15 högskolepoäng. Huvudområdet för specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning psykiatrisk vård är omvårdnadsvetenskap. Fördelning av ämnesinnehåll anges i respektive kursplan. Programmet ges på halvfart.

 

I programmet ingår följande kurser:

Specialistsjuksköterskan och kärnkompetenserna i avancerad omvårdnad 7,5 hp (termin 1)
The Specialist Nurse and the Core Competencies in Advanced Nursing, 7,5 credits (semester 1)

 

Metoder, verktyg och förhållningssätt i en evidensbaserad praktik, 7,5 hp (termin 1)
Methods, tools and caring attitude in an evidence based practice 7.5 credits (semester 1)

 

Att möta människor som lider av psykisk ohälsa, del 1, 15 hp (termin 2)
Encounter people suffering from mental ill health, part 1, 15 credits (semester 2)

 

Att möta människor som lider av psykisk ohälsa, del 2, 12 hp (termin 3)
Encounter people suffering from mental ill health, part 2, 12 credits (semester 3)

 

Examensarbete i omvårdnadsvetenskap med inriktning specialistsjuksköterska med inriktning psykiatrisk vård, 15 hp (termin 3 och 4)
Master’s Thesis in Nursing Science, Mental Health Care, 15 credits (semester 3 and 4)

eller

Självständigt arbete för specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot psykiatrisk vård, 15 hp (termin 3 och 4)
Thesis in Specialist Nursing - Mental Health Care, 15 credits (semester 3 and 4)

 

Leda och utveckla psykiatrisk vård, 3 hp (termin 3 och 4)
Managing and developing psychiatric care, 3 credits (semester 3 and 4)

 

Progression

Progression inom huvudområdet framgår av lärandemålen i respektive kursplan för programmets kurser samt av föreslagen kurslitteratur i litteraturlistorna.

Undervisnings- och arbetsformer

Inom Medicinska fakulteten utgör det studentcentrerade och problembaserade lärandet grunden i undervisningen. Studenten tar ett eget ansvar för sitt lärande genom ett aktivt och bearbetande förhållningssätt till lärandeuppgifterna.

Arbetsformerna utmanar studenterna att självständigt formulera frågor för lärande, att söka kunskap och att i dialog med andra bedöma och utvärdera uppnådd kunskap. Studenter arbetar tillsammans i grupper utifrån verklighetsanknutna situationer för att utveckla det egna lärandet, bidra till medstudenters lärande och för att träna samarbete. Lärarens roll är att stödja studenter i detta arbetssätt.

Utbildningarna är upplagda i ämnesintegrerade teman, i teoretiska och praktiska moment som varvas under hela utbildningen.

Förkunskapskrav

 • Sjuksköterskeexamen 180 hp inklusive examensarbete på fördjupningsnivå 15 hp
 • 12 månaders yrkeslivserfarenhet på heltid som sjuksköterska efter avlagd examen
 • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

eller

 • Sjuksköterskeexamen 90-180 hp
 • Godkänd vetenskaplig metod på grundnivå 15 hp
 • 24 månaders yrkeslivserfarenhet på heltid som sjuksköterska efter avlagd examen
 • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

  Självständigt arbete (examensarbete)

  Arbetet kan utgöras av ett vetenskapligt arbete motsvarande kravet för magisterexamen eller ett självständigt arbete av annan art på avancerad nivå. Här finns möjlighet att välja något av följande alternativ:

   

  Alternativ 1: Arbetet utgörs av ett vetenskapligt arbete motsvarande kravet för magisterexamen. Då uppfylls kraven för yrkes- och magisterexamen.

  Alternativ 2: Ett självständigt arbete av annan art på avancerad nivå, vilket då leder till yrkesexamen.

  Examensbenämning på svenska

  Efter fullbordat program om 60 högskolepoäng utfärdas på begäran av studenten ett examensbevis med benämningen Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot psykiatrisk vård. Om det självständiga arbetet är ett magisterarbete kan studenten begära ett examensbevis med benämningen Medicine Magisterexamen i omvårdnadsvetenskap.

  Examensbenämning på engelska

  Postgraduate Diploma in Specialist Nursing, Mental Health Care or Degree of Master of Medical Science (60 credits) in Nursing

  Särskild information

  Verksamhetsförlagd utbildning kan ske utanför studieorten och kan medföra kostnader för studenten. Oavsett studieort kommer vissa moment i utbildningen att förläggas till Linköping.

  Övriga föreskrifter

  För övriga föreskrifter om anstånd, studieuppehåll, återkomst, tillgodoräknande etc. hänvisas till Linköpings universitets regelsamling samt av fakultetsstyrelsen vid medicinska fakulteten fastställda studieadministrativa regler.

  Om det finns synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna utbildningsplan.

  Övergångsregler

  1. Denna utbildningsplan träder i kraft den 26 augusti 2019 och gäller för studenter som antas till utbildningen från och med höstterminen 2019.
  2. Student som antagits till utbildningen höstterminen 2018 eller tidigare har rätt att genomföra omprov enligt tidigare utbildningsplan vid tre tillfällen inom/i anslutning till de två terminer som följer efter det att respektive kurs ges för sista gången.
  3. Programansvarig beslutar om individuella studieplaner och former för examination för studenter som antagits och följt tidigare utbildningsplan och som på grund av studieuppehåll eller av annan anledning inte fullgjort studierna senast vårterminen 2021.

  Termin 1 HT 2023

  Termin 2 VT 2024

  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  8PYA05 Att möta människor som lider av psykisk ohälsa, del 1 15 A1X v202404-202422 O

  Termin 3 HT 2024

  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  8PYA06 Att möta människor som lider av psykisk ohälsa, del 2 12* A1X v202435-202518 O
  *Kursen läses över flera terminer
  8PYA40 Självständigt arbete för specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot psykiatrisk vård 15* A1E v202436-202515 V
  *Kursen läses över flera terminer
  8PYA41 Examensarbete i omvårdnadsvetenskap med inriktning specialistsjuksköterska med inriktning psykiatrisk vård 15* A1E v202436-202515 V
  *Kursen läses över flera terminer

  Termin 4 VT 2025

  Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  8PYA06 Att möta människor som lider av psykisk ohälsa, del 2 12* A1X O
  *Kursen läses över flera terminer
  8PYA11 Leda och utveckla psykiatrisk vård 3 A1X O
  8PYA40 Självständigt arbete för specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot psykiatrisk vård 15* A1E V
  *Kursen läses över flera terminer
  8PYA41 Examensarbete i omvårdnadsvetenskap med inriktning specialistsjuksköterska med inriktning psykiatrisk vård 15* A1E V
  *Kursen läses över flera terminer