Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska, 75 hp

Specialist Nursing Programme, Primary Health Care, 75 credits

MASD3

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Efter fullbordat program om 75 högskolepoäng utfärdas på begäran av studenten ett examensbevis med benämningen Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot distriktssköterska. Om det självständiga arbetet är ett magisterarbete kan studenten begära ett examensbevis med benämningen Medicine Magisterexamen i omvårdnadsvetenskap.

Studietakt

Helfart

Syfte

Programmet syftar till att utbilda för specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot distriktssköterska. Vidare syftar programmet till en generell medicine magisterexamen och studierna förbereder för fortsatt utbildning på master- eller forskarnivå.

Mål

Allmänna mål
I Högskolelagen 1 kap (SFS 1992:1434 med uppdateringar) har följande allmänna mål för avancerad nivå fastslagits:

 

9§ Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.

 

Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,

 • Ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
 • utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer,
 • utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

 

Mål för examen
Mål för specialistsjuksköterskeexamen enligt Högskoleförordningen (SFS 1993:100, med uppdateringar), bilaga 2 - Examensordning.

 

Omfattning
Specialistsjuksköterskeexamen med angivna inriktningar uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 60 högskolepoäng med undantag av inriktningen mot distriktssköterska, där examen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 75 högskolepoäng.

 

Vidare ställs det krav på legitimation som sjuksköterska som Socialstyrelsen har utfärdat.

 

För specialistsjuksköterskeexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som specialistsjuksköterska.

 

Kunskap och förståelse
För specialistsjuksköterskeexamen med respektive inriktning ska studenten

 • Visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen, och
 • visa fördjupad kunskap i planering, ledning och samordning av vård- och hälsoarbetet.

 

Färdighet och förmåga
För specialistsjuksköterskeexamen med respektive inriktning ska studenten

 • Visa fördjupad förmåga att självständigt och i samverkan med patient och närstående identifiera vårdbehov och upprätta omvårdnadsplan,
 • visa förmåga att leda och utvärdera omvårdnadsåtgärder,
 • visa fördjupad förmåga att initiera, genomföra och utvärdera hälsofrämjande och förebyggande arbete,
 • visa förmåga att integrera kunskap samt analysera, bedöma och hantera komplexa frågeställningar och situationer,
 • visa förmåga att medverka vid och självständigt utföra undersökningar och behandlingar inklusive vård i livets slutskede, och
 • visa vårdpedagogisk förmåga.

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För specialistsjuksköterskeexamen med respektive inriktning ska studenten

 • Visa självkännedom och empatisk förmåga,
 • visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,
 • visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras närstående, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

 

Inriktningar

 • För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot distriktssköterska ska studenten också
 • visa förmåga att självständigt bedöma, planera, genomföra och utvärdera de åtgärder som behövs för att främja fysisk, psykisk och social hälsa hos patienter och förebygga uppkomsten av sjukdom och sjukdomskomplikationer,
 • visa förmåga att observera och bedöma komplexa behov av vård, habilitering och rehabilitering hos patienter, och
 • visa sådan kunskap som krävs för att ansvara för hälsoundersökning och vaccinationsverksamhet.

 

Självständigt arbete (examensarbete)
För specialistsjuksköterskeexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete).

 

Övrigt
För specialistsjuksköterskeexamen ska studenten ha fullgjort en verksamhetsförlagd del av utbildningen av en omfattning som är anpassad efter behovet för respektive inriktning.

 

I examensbeviset ska utbildningens inriktning anges.

 

För en specialistsjuksköterskeexamen med en viss inriktning ska också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning.

 

Mål för magisterexamen

Omfattning
Magisterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 60 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 30 högskolepoäng med fördjupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

 

Undantag från kravet på en tidigare examen får göras för en student som antagits till utbildningen utan att ha haft grundläggande behörighet i form av en examen. Detta gäller dock inte om det vid antagningen gjorts undantag enligt 7 kap. 28 § andra stycket på grund av att examensbevis inte hunnit utfärdas.

 

Kunskap och förståelse
För magisterexamen skall studenten kunna:

 • Visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

 

Färdighet och förmåga
För magisterexamen skall studenten kunna:

 • Visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper,
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För magisterexamen skall studenten kunna:

 • Visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används,
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

 

Förutom målen ovan skall studenterna efter avslutad utbildning ha uppnått lärosätets lokala mål och utbildningsprogrammets lokala mål.
 

Lokala mål för Medicinska fakulteten
Studenten skall efter genomgången utbildning:

 • Ha förmåga att problematisera situationer i hälso- och sjukvården för att kunna motivera och värdera val av handling som professionell yrkesutövare,
 • visa kunskap om och förståelse för faktorer som påverkar hälsan ur ett lokalt och globalt perspektiv,
 • kunna värdera och tillämpa kunskap om evidens och förbättringsarbete,
 • kunna arbeta för en hållbar och hälsofrämjande utveckling för nuvarande och kommande generationer,
 • ha uppnått en interprofessionell kompetens för att kunna arbeta i team med andra yrkesgrupper,
 • visa kunskap om och förståelse för betydelsen av jämlikhet och lika villkor i samhället.

 

Lokala mål för specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska

Kunskap och förståelse
Efter genomgången utbildning skall studenten förklara vårdens kärnkompetenser

 • (personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård, säker vård informations- och kommunikationsteknologi) och reflektera över deras betydelse för distriktssköterskans omvårdnad,
 • visa kunskap om den vetenskapliga grunden för distriktssköterskans yrkesutövning samt specialistsjuksköterskans kärnkompetenser,
 • visa fördjupad kunskap om planering, ledning och samordning av mottagningsverksamhet och hemsjukvård, självständigt och i interprofessionell samverkan och
 • visa kunskap att integrera omvårdnad-, vård-, folkhälso- och medicinsk vetenskap i ett i interprofessionellt teamarbete.

 

Färdighet och förmåga
Efter genomgången utbildning skall studenten

 • visa fördjupad förmåga att självständigt och i samverkan med personer i alla åldrar och deras närstående identifiera vårdbehov och upprätta omvårdnadsplan,
 • visa förmåga att självständigt och i teamsamverkan bedöma, planera, genomföra och utvärdera hälsofrämjande avseende fysisk, psykisk och social hälsa, i olika miljöer och för personer i olika åldrar,
 • visa förmåga att bedöma komplexa behov av vård, habilitering och rehabilitering hos patienter och
 • visa sådan kunskap som krävs för att ansvara för hälsoundersökningar- och vaccinationsverksamhet.

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången utbildning skall studenten

 • visa självkännedom och empatisk förmåga i mötet med personer i alla åldrar och deras närstående,
 • visa förmåga att med helhetssyn och utifrån ett hälsoperspektiv på personer i alla åldrar göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, inklusive barnkonventionen,
 • visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras närstående och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin professionella kompetens.

 

Programmets lokala profil
Programmet har en pedagogisk grundsyn baserat på problembaserat lärande. Utgångspunkten är vårdens kärnkompetenser och deras betydelse för specialistsjuksköterskan. Programmet har en stark forskningsanknytning.

Innehåll

Programmet omfattar 75 högskolepoäng varav verksamhetsförlagd utbildning utgör ca 15 högskolepoäng. Huvudområdet för specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska är omvårdnadsvetenskap.

 

I programmet ingår följande kurser:

Specialistsjuksköterskan och kärnkompetenserna i avancerad omvårdnad, 7,5 högskolepoäng (Termin 1)
The Specialist nurse and the Core Competencies in Advanced Nursing,  7.5 credits (Semester 1)

 

Systematisk undersökningsmetodik, avancerad hälsobedömning och kliniskt resonemang, 7,5 högskolepoäng (Termin 1)
Systematic Physical examination, Advanced Health Assessment and Clinical reasoning, 7.5 credits (Semester 1)

 

Barns och ungdomars livsvillkor, hälsa och ohälsa, 7,5 högskolepoäng (Termin 1)
Health and Ill Health in Children and Adolescents, and their Living Conditions, 7.5 credits (Semester 1)

 

Barnhälsovård och elevhälsa, verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 högskolepoäng (Termin 2)
Child Health Care and School Health Services, in clinical practice, 7.5 credits (Semester 2)

 

Patientdelaktighet och egenvård ur primärvårdsperspektiv, 7,5 högskolepoäng (Termin 2)
Patient Participation and Self Care from a Primary Care Perspective, 7.5 credits (Semester 2)

 

Livsvillkor, hälsa och ohälsa bland unga vuxna, medelålders och äldre I, 7,5 hp (Termin 2)
Health and Ill health in Young Adults, Middle aged, and Older Persons, and their Living Conditions I, 7.5 Credits (Semester 2)

 

Livsvillkor, hälsa och ohälsa bland unga vuxna, medelålders och äldre II, 7,5 hp (Termin 2, 3)
Health and Ill health in Young Adults, Middle aged, and Older Persons, and their Living Conditions II, 7.5 Credits (Semester 2, 3)

 

Primärvård och hemsjukvård, verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 hp (Termin 3)
Primary Health Care and Home Care Services, Clinical practice, 7.5 credits (Semester 3)

 

Examensarbete i omvårdnadsvetenskap med inriktning specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska, 15 högskolepoäng (Termin 1, 2, 3)
Master’s thesis in nursing science, Primary Health Care, 15 credits (Semester 1, 2, 3)

Alternativt:

Självständigt arbete för specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot distriktssköterska, 15 högskolepoäng (Termin 1, 2, 3)
Thesis in specialist nursing, Primary Health Care, 15 credits (Semester 1, 2, 3)

 

Progression
Progression inom huvudområdet framgår av lärandemålen i respektive kursplan för programmets kurser samt av föreslagen kurslitteratur i litteraturlistorna.

Undervisnings- och arbetsformer

Inom Medicinska fakulteten utgör det studentcentrerade och problembaserade lärandet grunden i undervisningen. Studenten tar ett eget ansvar för sitt lärande genom ett aktivt och bearbetande förhållningssätt till lärandeuppgifterna. Arbetsformerna utmanar studenterna att självständigt formulera frågor för lärande, att söka kunskap och att i dialog med andra bedöma och utvärdera uppnådd kunskap. Studenter arbetar tillsammans i grupper utifrån verklighetsanknutna situationer för att utveckla det egna lärandet, bidra till medstudenters lärande och för att träna samarbete. Lärarens roll är att stödja studenter i detta arbetssätt. Utbildningarna är upplagda i ämnesintegrerade teman, i teoretiska och praktiska moment som varvas under hela utbildningen. Medicinska fakultetens utbildningar samverkar under utbildningstiden i återkommande interprofessionella moment.  Interprofessionellt lärande innebär att studenter från flera professioner lär med, om och av varandra. Denna arbetsform stimulerar och stödjer studentens utveckling av professionell kompetens, samt förbereder studenten för interprofessionellt lagarbete och samverkan i den kommande yrkesutövningen.

Förkunskapskrav

 • Sjuksköterskeexamen 180 hp inklusive examensarbete på fördjupningsnivå 15 hp
 • Legitimation som sjuksköterska
 • 12 månaders yrkeslivserfarenhet på heltid som sjuksköterska efter avlagd examen
 • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

eller

 • Sjuksköterskeexamen 90–180 hp
 • Legitimation som sjuksköterska
 • Godkänd vetenskaplig metod på grundnivå 15 hp
 • 24 månaders yrkeslivserfarenhet på heltid som sjuksköterska efter avlagd examen
 • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

  Självständigt arbete (examensarbete)

  Det självständiga arbetet kan utgöras av något av följande alternativ:

   

  Alternativ 1: Ett självständigt arbete motsvarande kravet för magisterexamen. Då uppfylls kraven för yrkesexamen och magisterexamen.

  Alternativ 2: Ett självständigt arbete på avancerad nivå, vilket leder till en yrkesexamen.

  Examensbenämning på svenska

  Efter fullbordat program om 75 högskolepoäng utfärdas på begäran av studenten ett examensbevis med benämningen Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot distriktssköterska. Om det självständiga arbetet är ett magisterarbete kan studenten begära ett examensbevis med benämningen Medicine Magisterexamen i omvårdnadsvetenskap.

  Examensbenämning på engelska

  Postgraduate Diploma in Specialist Nursing, Primary Health Care, 75 credits. Degree of Master of Medical Science, (60 credits) in Nursing.

  Särskild information

  Verksamhetsförlagd utbildning kan ske utanför studieorten och kan medföra kostnader för studenten. Undervisningen kan bedrivas både i Norrköping och Linköping. Studiegrupper på andra orter än Linköping och Norrköping kan förekomma.

  Övriga föreskrifter

  För övriga föreskrifter om anstånd, studieuppehåll, återkomst, tillgodoräknande etc. hänvisas till Linköpings universitets regelsamling samt av fakultetsstyrelsen vid medicinska fakulteten fastställda studieadministrativa regler.

  Om det finns synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna utbildningsplan.

  Övergångsregler

  1. Denna utbildningsplan träder i kraft 2020-07-01 och gäller för studenter som antagits till utbildningen från och med höstterminen 2020.

  2. Student som antagits till utbildningen höstterminen 2019 eller tidigare har rätt att genomföra omprov enligt tidigare utbildningsplan vid tre tillfällen inom/i anslutning till de två terminer som följer efter det att respektive kurs ges för sista gången.

  3. Programansvarig beslutar om individuella studieplaner och former för examination för studenter som antagits och följt tidigare utbildningsplan och som på grund av studieuppehåll eller av annan anledning inte fullgjort studierna senast vårterminen 2022.

  Termin 1 HT 2024

  Termin 2 VT 2025

  Termin 3 HT 2025

  Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  8DIA09 Primärvård och hemsjukvård, verksamhetsförlagd utbildning 7.5 A1X O
  8DIA40 Självständigt arbete för specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot distriktssköterska 15* A1E V
  *Kursen läses över flera terminer
  8DIA41 Examensarbete i omvårdnadsvetenskap med inriktning specialistsjuksköterska med inriktning distriktssköterska 15* A1E V
  *Kursen läses över flera terminer