Master´s Programme in Science for Sustainable Development, 120 hp

Master´s Programme in Science for Sustainable Development, 120 credits

F7MSU

Undervisningsspråk

Engelska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Filosofie masterexamen i miljövetenskap

Studietakt

Helfart

Inledning

Masterprogrammet Science for Sustainable Development är ett tvåårigt utbildningsprogram på avancerad nivå som leder till en filosofie masterexamen i miljövetenskap. Programmet syftar till att förbereda studenterna för arbete med frågor som rör hållbar utveckling och miljöförändringar i internationella och nationella myndigheter, universitet, kommuner, organisationer och företag. Programmet ger behörighet att söka till forskarutbildning inom relevanta områden.

Masterprogrammet är utformat för att ge studenterna kunskap om miljöförändringar och utmaningar för att skapa ett hållbart samhälle. Efter avslutat program kommer studenterna ha utvecklat ett självständigt och kritiskt förhållningssätt till miljövetenskap och hållbarhetsfrågor och har förvärvat kunskaper och ha färdigheter som gör det möjligt för dem att aktivt arbeta i och bidra till utvecklingen inom dessa områden, i eller utanför akademin.

Studenterna ges möjlighet att:

 • utveckla förmågan att förstå, empiriskt och teoretiskt konsekvenserna av miljöförändringar, samt hållbarhets- och miljöaspekter,
 • uppnå förståelse och färdigheter för att använda en rad analysverktyg för att undersöka samtida hållbarhets- och miljöaspekter,
 • förvärva en fördjupad försåelse av hållbarhets- och miljöfrågor,
 • träna sin förmåga att kritiskt närma sig aktuella utmaningar för en hållbar utveckling ur tvärvetenskapliga perspektiv,
 • utveckla förmågan att genomföra kvalificerade analyser av hållbarhetsaspekter och miljöfrågor.

Mål

Nationella mål i enlighet med Högskoleförordningen

Kunskap och förståelse

För masterexamen skall studenten:

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet miljövetenskap, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuell forsknings- och utvecklingsarbete, och
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet mijövetenskap

Färdighet och förmåga

För masterexamen skall studenten:

 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • visa förmåga att kritiskt , självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För masterexamen skall studenten:

 • visa förmåga att inom huvudområdet miljövetenskap göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Innehåll

Miljöfrågor är komplexa och ständigt föränderliga. Det är därför viktigt att behandla dessa frågor ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Programmet är utformat för att ge tvärvetenskaplig kunskap i miljöutmaningar för hållbar utveckling, och byggs sedan på för fördjupning i specifika miljö- och hållbarhetsfrågor. Studenterna kommer också att lära sig att använda relevanta analytiska verktyg för studier av miljöförändringar.

Kurserna introducerar hållbar utveckling som politisk idé och analtytiskt begrepp och tar upp den historiska utvecklingen av miljöförändringar orsakade av människans användning av energi, vatten, mat, och mark, samt utmaningar för att bedöma och hantera resursanvändning och miljöförändringar. Vetenskap om klimat och politik, hållbar resurshantering, liksom de sociala, politiska och biogeokemiska aspekter av miljöutmaningar är centrala i programmet. Studenterna får också lära sig att kritiskt utvärdera begrepp och vetenskapliga metoder samt använda och utvärdera teoretiska och metodologiska aspekter vanliga inom både samhällsvetenskap och naturvetenskap. Masterprogrammet ger möjlighet att välja specialiseringkurser inom områden miljövetenskap och hållbar utveckling under tredje terminen samt genomföra praktik  på en utvald extern organisation i Sverige eller utomlands. Den sista terminen av programmet består av ett examensarbete där studenterna fördjupar sina kunskaper och färdigheter inom ett utvalt specialiseringsområde. Se rubrik Programplan för förteckning över aktuella kurser. I kursplaner beskrivs mer utförligt innehåll, undervisnings- och arbetsformer samt examination.

Undervisnings- och arbetsformer

Programmet består av flera olika läraraktiviteter, såsom föreläsningar, självstudier, seminarier, workshops, experimentella studier, datorlaborationer, rollspel och fältstudier, där problemorienterade och verklighetsanknutna miljö- och hållbarhetsfrågor, etablerade begrepp, nya strategier och beprövade modeller för forskning diskuteras och analyseras.

Studenterna kommer att fördjupa tvärvetenskapliga perspektiv för att förstå hur olika aspekter av vetenskaper kan bidra till hållbar utveckling.

Examinationsformer varierar mellan kurser, men generellt gäller ett aktivt deltagande i grupparbeten och seminarier, inlämningsuppgifter och muntliga presentationer krävs. En beskrivning av examination för varje kurs återfinns i respektive kursplan och studiehandledning. Studenter som har underkänts på prov har normalt rätt att genomgå det på ytterligare två tillfällen. De som har avlagt en examination får inte genomgå förnyad examination för att förbättra betyg.

I det genomförda självständiga arbetet ska studenten visa förmåga av oberoende och kritiskt tänkande, logiska resonemang av reslutat som uppnåtts och en förmåga att diskutera dessa resultat i förhållande till relevanta vetenskapliga teorier. Arbetet ska vara väl strukturerad och visar en korrekt behandling av referenslitteratur och analysmetoder. Varje student ska presentera och försvara sitt examensarbete vid ett seminarium och i närvaro av en tilldelad granskare.

I kursplanerna beskrivs mer utförligt innehåll, undervisnings- och arbetsformer samt examination.

Förkunskapskrav

Kandidatexamen i naturvetenskap, samhällsvetenskap, vårdvetenskap, humaniora eller teknik eller motsvarande, som relaterar till miljömässiga, samhälleliga eller ekonomiska aspekter på hållbar utveckling.

Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande. Undantag från Svenska 3.

  Tillträdeskrav till högre termin eller kurser

  Studenten måste ha godkänt i minst 45 hp från termin 1 och 2 inklusive kurserna Critical Perspectives on Sustainable Development (7.5 hp), Environmental and Resource Use Challenges (7.5 hp) och Climate Science and Policy (15 hp) för att få tillträde till tredje terminen av programmet.

  Studenten måste ha godkänt i minst 75 hp av programmet inklusive kursen Designing Environmental Studies (7.5 hp) för att få starta  Master's Thesis Course.

  Examenskrav

  Studenten kommer att tilldelas masterexamen i Miljövetenskap förutsatt att alla kurser är godkända och att studenten uppfyller den allmäna och särskilda behörighet däribland beviset på en kandidatexamen eller motsvarande grad.

  Genomförda kurser kommer att listas i examensbeviset.

  Examensbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen efter ansökan av studenten. Ett diploma supplement biläggs examensbeviset.

  Examensbenämning på svenska

  Filosofie masterexamen i miljövetenskap

  Examensbenämning på engelska

  Degree of Master of Science in Environmental Science

  Särskild information

  Tillgodoräknande

  Beslut om tillgodoräknande fattas av fakultetsstyrelsen, eller av styrelsen utsedd funktion, efter ansökan av studenten.

  Undervisningsspråk

  Undervisningsspråk är engelska.

  Termin 1 HT 2020

  Termin 2 VT 2021

  Termin 3 HT 2021

  Termin 4 VT 2022