Educational Sciences 4, History of Education, Societal role and values, 7.5 credits

Utbildningsvetenskaplig kärna 4, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund, 7.5 hp

975G04

Main field of study

Didactics

Course level

First cycle

Course type

Programme course

Examiner

Jonathan Josefsson

Course coordinator

Jonathan Josefsson

Director of studies or equivalent

Mats Andrén
ECV = Elective / Compulsory / Voluntary
Course offered for Semester Weeks Language Campus ECV
L1A79 Secondary School Teacher Programme - Grades 7-9 of the Compulsory School, Subject Biology, 270 hp (Subject: Biologi) 1 (Autumn 2018) 201849-201903 Swedish Linköping, Valla C
L1A79 Secondary School Teacher Programme - Grades 7-9 of the Compulsory School, Subject English, 270 hp (Subject: English) 1 (Autumn 2018) 201849-201903 Swedish Linköping, Valla C
L1A79 Secondary School Teacher Programme - Grades 7-9 of the Compulsory School, Subject History, 270 hp (Subjcet: History) 1 (Autumn 2018) 201849-201903 Swedish Linköping, Valla C
L1A79 Secondary School Teacher Programme - Grades 7-9 of the Compulsory School, Subject Mathematics, 270 hp (Subject: Mathematics) 1 (Autumn 2018) 201849-201903 Swedish Linköping, Valla C
L1A79 Secondary School Teacher Programme - Grades 7-9 of the Compulsory School, Subject Mathematics, 270 hp (Subject: Mathematics) 3 (Autumn 2018) 201849-201903 Swedish Linköping, Valla E
L1A79 Secondary School Teacher Programme - Grades 7-9 of the Compulsory School, Subject Social Studies, 270 hp (Subject: Social Studies) 1 (Autumn 2018) 201849-201903 Swedish Linköping, Valla C
L1A79 Secondary School Teacher Programme - Grades 7-9 of the Compulsory School, Subject Swedish, 270 hp (Subject: Swedish) 1 (Autumn 2018) 201849-201903 Swedish Linköping, Valla C
L1A79 Secondary School Teacher Programme - Grades 7-9 of the Compulsory School, Subject Textile Craft, 270 hp (Subject: Textile Craft) 1 (Autumn 2018) 201849-201903 Swedish Linköping, Valla C
L1A79 Secondary School Teacher Programme - Grades 7-9 of the Compulsory School, Subject Wood and Metal Craft, 270 hp (Subject: Wood and Metal Craft) 1 (Autumn 2018) 201849-201903 Swedish Linköping, Valla C
L1AGY Secondary School Teacher Programme - Upper-Secondary School, Subject Biology, 300 Credits (Subjcet: Biology) 1 (Autumn 2018) 201849-201903 Swedish Linköping, Valla C
L1AGY Secondary School Teacher Programme - Upper-Secondary School, Subject English, 300 Credits (Subject: English) 1 (Autumn 2018) 201849-201903 Swedish Linköping, Valla
L1AGY Secondary School Teacher Programme - Upper-Secondary School, Subject History, 300 Credits (Subjcet: History) 1 (Autumn 2018) 201849-201903 Swedish Linköping, Valla
L1AGY Secondary School Teacher Programme - Upper-Secondary School, Subject Social Studies, 330 Credits (Subjcet: Social Studies) 1 (Autumn 2018) 201849-201903 Swedish Linköping, Valla
L1AGY Secondary School Teacher Programme - Upper-Secondary School, Subject Swedish, 330 Credits (Subjcet: Swedish) 1 (Autumn 2018) 201849-201903 Swedish Linköping, Valla
L1AGY Secondary School Teacher Programme - Upper-Secondary, School Subject Mathematics, 300 Credits (Subjcet: Mathematics) 1 (Autumn 2018) 201849-201903 Swedish Linköping, Valla C
L1AGY Secondary School Teacher Programme - Upper-Secondary, School Subject Mathematics, 300 Credits (Subjcet: Mathematics) 3 (Autumn 2018) 201849-201903 Swedish Linköping, Valla E

Main field of study

Didactics

Course level

First cycle

Advancement level

G1X

Course offered for

  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School

Examination

Applies to all courses regardless of grading scale.

  • Students failing an exam covering either the entire course or part of the course two times are entitled to have a new examiner appointed for the reexamination.

If the course has a three-graded grading scale (U - VG), following applies:

  • Students who have passed an examination may not retake it in order to improve their grades.

If the course is a VfU course, the following applies:

  • Examination of applied social and didactic abilities is limited to three (3) occasions.

Grades

Three-grade scale, U, G, VG

Other information

Planning and implementation of a course must take its starting point in the wording of the syllabus. The course evaluation included in each course must therefore take up the question how well the course agrees with the syllabus.

The course is carried out in such a way that both men´s and women´s experience and knowledge is made visible and developed.

Department

Institutionen för Tema
Code Name Scope Grading scale
STN4 Written Exam 7.5 credits U, G, VG
OBL1 Mandatory part 0 credits D
Litteratur HT2018 Böcker – är beställda till Bokakademin i Kårallen: Ekman, Joakim & Pilo, Lina (2012) Skolan, demokrati och de unga medborgarna. Malmö: Liber. Solveig Hägglund, Ann Quennerstedt & Nina Thelander (2013) Barns och ungas rättigheter i utbildning. Malmö: Gleerups. Jarl, Maria & Rönnberg, Linda (2015) Skolpolitik. Från riksdagshus till klassrum. Malmö: Liber. Sandin, Bengt & Sundkvist, Maria (2014) Barn, barndom och samhälle. Svensk utbildningshistoria. Malmö: Gleerups. Schött, Kristina m fl (2015) Studentens skrivhandbok. Stockholm: Liber I kurskompendium – köpes i Bokakademins butik i Kårallen: Colnerud Gunnel (2017) Kapitel 1 ”Vad är yrkesetik och varför behövs den?” (s. 12-17) och kapitel 2 ”Lärarprofessionen, styrningen och yrkesetiken” (s. 39-49) i Läraryrkets etik och värdepedagogiska praktik. Stockholm: Liber. Dahlin, Bo (2007) ”Fristående skolor och segregation. Give a dog a bad name and hang him?”, Utbildning & Demokrati 16(1):31-51. Elmeroth, Elisabeth (2011) Kapitel 5 ”De andra eleverna” i Etnisk maktordning i skola och samhälle. Lund: Studentlitteratur. Holm, Ann-Sofie & Lundahl, Lisbeth (2018) Kapitel 3 ”Stimulerande tävlan på gymnasiemarknaden?” i Skolan marknaden och framtiden. Red. Dahlstedt, Magnus & Fejes, Andreas. Lund: Studentlitteratur Kumashiro, Kevin K. (2009) Postperspektiv på antidiskriminerande undervisning i engelska, matematik och samhälls- och naturorienterande ämnen. Tidskrift för genusvetenskap. 2009:1, s. 11-34 (originalartikeln har publicerats i Educational Researcher, vol. 30, nr. 3 (april 2001), s. 3–12. Översättning av Sven-erik Torhell) Layal Kasselias Wiltgren (2012) ”Stolt! Regeln om att försvara sin bakgrund!”, Locus 24, (4): 76-88. Lundahl, Lisbeth (2008) ”Skilda framtidsvägar. Perspektiv på det tidiga 2000-talets gymnasiereform”, Utbildning & Demokrati, vol. 17(1):29-51. Nilholm, Claes (2011) ”Drömmen som aldrig uppfylldes”, Pedagogiska Magasinet 2011, nr 4. SOU 2014:5 ”Sammanfattningen” i Staten får inte abdikera – om kommunaliseringen av den svenska skolan. Stockholm: Fritze. SOU 2017:35. ”Samling för skolan - Nationell strategi för kunskap och likvärdighet”. Slutbetänkande av 2015 års skolkommission, S. 13-31 Laddas ned via LiU universitetsbibliotekets hemsida Ertl, Hubert & Phillips, David (2000) ”The enduring nature of the tripartite system of secondary schooling in Germany: some explanations”, British Journal of Educational Studies vol. 48(4): 391-412. Laddas ner via Göteborgs universitets hemsida Fredriksson, Anders (2010) Marknaden och lärarna. Hur organiseringen av skolan påverkar lärares offentliga tjänstemannaskap (diss.) Göteborgs universitet. S 15-25 (översiktligt), 40-45, 117-146 (https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/23913/1/gupea_2077_23913_1.pdf) Laddas ned via Skolverkets hemsida www.skolverket.se FNs konvention om barnets rättigheter (1989) Lgr 11 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011) Gy 11 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola (2011) Öppnas i Svensk Författningssamling Skollagen SFS 2010:800 https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/

This tab contains public material from the course room in Lisam. The information published here is not legally binding, such material can be found under the other tabs on this page.

There are no files available for this course.