Ekonomisk psykologi och public policy, 7.5 hp

Organisational Behaviour and Management, 7.5 credits

730A41

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Studierektor eller motsvarande

Kinga Barrafrem
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7MNA Nationalekonomi, masterprogram (Public Policy) 3 (HT 2025) 202534-202543 O

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

  • Masterprogram i nationalekonomi

Förkunskapskrav

  • Kandidatexamen i ett samhällsvetenskapligt ämne eller motsvarande.
  • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • identifiera, förklara och analysera hur psykologiska faktorer kan påverka beslutsfattare
  • diskutera styrkorna och begränsningarna hos evidensbaserad policy och beteendeekonomi
  • identifiera samhälleliga problem och utforma relevanta beteendeinterventioner för att utveckla policy
  • tillämpa empiri och teori för att kritiskt utvärdera policy och förstå variationen i allmänhetens respons på dem
  • kritiskt analysera befintlig policy med syfte att förbättra dess påverkan

Kursinnehåll

Kursen kommer att behandla hur insikter från psykologi och beteendeekonomi kan användas för att analysera och utforma policyer inom olika verksamheter. Begrepp som nudging och evidensbaserad policy kommer att behandlas, tillsammans med diskussioner kring deras praktiska tillämpning. Vidare kommer kursen att ta upp utmaningar och begränsningar kopplade till hur insikter från psykologi och beteendeekonomi kan användas i förhållande till mer traditionella offentliga styrverktyg som förbud och skatter.

Kursen innehåller också en genomgång av centrala kognitiva fallgropar och tänkesätt samt hur dessa påverkar beslutsfattande inom olika områden, såsom finans och miljö. Genom att använda forskning inom beteendeekonomi och beteendevetenskap kommer kursen behandla hur beteendeinsikter kan integreras i politiska beslut för att utveckla effektiva strategier för att möta samhälleliga problem.

En steg-för-steg-process för att analysera policyproblem och utforma psykologiskt genomtänkta interventioner för att möta dessa kommer att introduceras. Centrala ramverk för utvärdering av evidensbaserad politik och granskning av utvalda policyer från "nudge units" som verkar globalt kommer också att behandlas under kursen.

Kursens innehåll är utformat för att ge deltagarna praktiska verktyg och kunskaper som kan användas för att utveckla och implementera effektiva och etiska policyer baserade på insikter från psykologi och beteendeekonomi.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Undervisningsspråk: Svenska och/eller engelska.

Examination

Examinationen består av 

  • aktivt deltagande på seminarier, betygsskala: UG
  • skriftlig rapport, betygsskala: UV

För Godkänt slutbetyg krävs godkänt på samtliga moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på den skriftliga rapporten.
 

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Böcker

Se under fliken "Övriga dokument" för kompletterande litteraturlista.
Se under fliken "Övriga dokument" för kompletterande litteraturlista.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.