Engelska (61-90 hp), 30 hp

English (61-90), 30 credits

93EN51

Huvudområde

Engelska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Biologi
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Historia
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Internationell matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs genomgångna kurser enligt gällande studiegång och utbildningsplan varav UK 1-4 om 30 hp, eller motsvarande. Dessutom krävs genomgången Engelska 1-60hp, varav 30hp med godkänt resultat från termin 1. Vidare ska för termin två följande vara godkänt: språkfärdighetsprov 3hp, och 2,5hp inom litteraturmodulerna.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- demonstrera analytisk färdighet och kunskap om olika litteraturkritiska inriktningars praktiska tillämpning genom studium av utvalda litterära verk och dithörande litteraturkritik,
- jämföra olika litteraturteorier, perspektiv och forskningsresultat,
- bedöma och tillämpa litteraturteorier i en egen analys,
- demonstrera hög språklig och stilistisk säkerhet i olika sammanhang med tonvikt på formell engelska,
- planera en serie lektioner i grammatik anpassade för gymnasieskolan,
- diskutera, motivera, problematisera och utveckla tillvägagångssättet för grammatikundervisning i gymnasieskolan med utgångspunkt i aktuell språkdidaktisk forskning och språkinlärningsforskning,
- demonstrera kunskaper i engelska språkets utveckling från fornengelska till tidig modern engelska, med avseende på språkets etymologi, fonologi, morfologi, syntax, ordförråd och ortografi,
- kritiskt tillämpa lingvistiska teorier och metoder i analyser av språkliga data,
- uppvisa förmåga att kritiskt förhålla sig till aktuell forskning,
- med viss självständighet planera, genomföra och presentera ett avgränsat vetenskapligt arbete där även forskningsetiska ställningstaganden ingår,
- uppvisa insikter i aktuell språk- och litteraturvetenskaplig teori och metod,
- konsekvent följa vedertagna normer för skrivtraditionen inom valt akademiskt område, inklusive arbetets struktur, citat- och källhantering,
- genomföra en uppgift inom givna tidsramar.

Kursinnehåll

Kursen innehåller fördjupad litteraturvetenskaplig analys av utvalda klassiska texter inom både prosa och poesi.
Dessutom ingår fördjupade studier om pedagogisk grammatik ur såväl ett teoretiskt som ett praktiskt perspektiv, samt diskussioner om engelsk idiomatik, synonymer och syntax, med utgångspunkt från översättningsövningar.
Kursen behandlar även det engelska språkets historia och viktiga begrepp inom teoretisk och tillämpad språkvetenskap. Slutligen studeras såväl språkvetenskaplig som litterär teori och metod, som grund för ett handlett projektarbete med skriftlig redovisning om c:a 2500 ord. Arbetet kan ha litterär eller språklig inriktning.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker genom föreläsningar, seminarier, lektioner och handledning, samt självstudier.

OBLIGATORISKA MOMENT
Seminarier.

Examination

Kursen examineras genom muntlig tentamen och skriftlig redovisning samt individuell salstentamen, hemtentamen och muntlig tentamen.

ESS1 Essä skriftlig redovisning Högskolepoäng: 5.0
MTN1 Muntlig tentamen: Literature - Conrad Högskolepoäng: 1.5
MTN2 Muntlig tentamen: Literature - Brontë Högskolepoäng: 1.5
MTN3 Muntlig tentamen: Literature - Woolf Högskolepoäng: 2.0
MTN4 Muntlig tentamen: Literature - Wharton Högskolepoäng: 2.0
MTN5 Muntlig tentamen: Literature - Poetry 1 Högskolepoäng: 1.0
MTN6 Muntlig tentamen: Literature - Poetry 2 Högskolepoäng: 1.0
MTN7 Muntlig tentamen: Literature - Presentation Novel Högskolepoäng: 2.0
OBL1 Obligatoriskt moment: Seminarier i språkvet
teori och metod
Högskolepoäng: 1.0
OBL2 Obligatoriskt moment: Seminarier i litteraturvet
teo o met
Högskolepoäng: 1.0
OBL3 Obligatoriskt moment: Seminarier i Pedagogical
Grammar
Högskolepoäng: 0.5
RAP1 Rapport: skriftlig redovisning Pedagogical
Grammar
Högskolepoäng: 1.5
STN1 Skriftlig tentamen: salstentamen Written
Proficiency
Högskolepoäng: 3.0
STN2 Skriftlig tentamen: hemtentamen Language Studies Högskolepoäng: 3.0
STN3 Skriftlig tentamen: hemtentamen History of
English
Högskolepoäng: 4.0

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Language Crystal, David (2005) 2nd edn. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. Cambridge: Cambridge University Press Ellis, Rod (2006) Current Issues in the Teaching of Grammar: An SLA Perspective. TESOL Quarterly 40, (1) 83-107 Estling Vannestål, Maria (2005) A University Grammar of English. Stockholm: Studentlitteratur Larsen-Freeman, Diane (1997) “Grammar and Its Teaching: Challenging the Myths.” CAL Online Resources: Digests. [online] Available from <http://www.cal.org/resources/digest/larsen01.html> [11 June 2013] Willis, Dave & Willis, Jane (2007) Doing Task-based Teaching. Oxford: Oxford University Press Yule, George (2010) 4th edn. The Study of Language. Cambridge: Cambridge University Press Further works of reference to be selected from the full reading list. Literature Brontë, Emily. Wuthering Heights. Penguin-Classics. ISBN: 0141439556 Conrad, Joseph. Heart of Darkness. Penguin-Classics. ISBN: 0141441674 Wharton, Edith. The Age of Innocence. Penguin Classics. ISBN: 014018970X Woolf, Virgina. To the Lighthouse. World’s Classics, Oxford UP, 1998. ISBN: 0192805606 Criticism: Extracts from critical essays on the above by distinguished scholars in compendiums provided by the Department. Poetry compendium provided by the Department. Literature for group presentations to be selected from the full reading list. Term Paper Deane, M. (2009) Coventry University Harvard Reference Style Guide. Unpublished booklet. Coventry: Coventry University [online] available from <http://www.coventry.ac.uk/study-at-coventry/student-support/academic-support/centre-for-academic-writing> [11 June 2013] Heffernan, James A.W.; Lincoln, John E. & Atwill, Janet (2001) 5th edn. Writing: A College Handbook. New York: Norton

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.