Engelska (61-90 hp), 30 hp

English (61-90), 30 credits

93EN51

Kursen är nedlagd. Gavs sista gången VT 2023. Ersätts av 93EN53.

Huvudområde

Engelska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1GBI Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Biologi 6 (VT 2017) 201704-201723 Svenska Linköping, Valla
L1GBI Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Biologi 8 (VT 2017) 201704-201723 Svenska Linköping, Valla V
L1GEN Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska 6 (VT 2017) 201704-201723 Svenska Linköping, Valla
L1GEN Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska 8 (VT 2017) 201704-201723 Svenska Linköping, Valla V
L1GHI Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Historia 6 (VT 2017) 201704-201723 Svenska Linköping, Valla
L1GHI Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Historia 8 (VT 2017) 201704-201723 Svenska Linköping, Valla
L1GIM Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Internationell matematik 8 (VT 2017) 201704-201723 Svenska Linköping, Valla
L1GIS Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Internationell samhällskunskap 8 (VT 2017) 201704-201723 Svenska Linköping, Valla
L1GMA Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Matematik 6 (VT 2017) 201704-201723 Svenska Linköping, Valla V
L1GMA Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Matematik 8 (VT 2017) 201704-201723 Svenska Linköping, Valla V
L1GSA Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Samhällskunskap 8 (VT 2017) 201704-201723 Svenska Linköping, Valla V
L1GSV Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska 8 (VT 2017) 201704-201723 Svenska Linköping, Valla

Huvudområde

Engelska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Biologi
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Historia
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Internationell matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Internationell samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs genomgångna kurser enligt gällande studiegång och utbildningsplan varav UK 1-4 om 30 hp, eller motsvarande. Dessutom krävs genomgången Engelska 1-60hp, varav 30hp med godkänt resultat från termin 1. Vidare ska för termin två följande vara godkänt: språkfärdighetsprov 3hp, och 2,5hp inom litteraturmodulerna.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- demonstrera analytisk färdighet och kunskap om olika litteraturkritiska inriktningars praktiska tillämpning genom studium av utvalda litterära verk och dithörande litteraturkritik,
- jämföra olika litteraturteorier, perspektiv och forskningsresultat,
- bedöma och tillämpa litteraturteorier i en egen analys,
- demonstrera hög språklig och stilistisk säkerhet i olika sammanhang med tonvikt på formell engelska,
- planera en serie lektioner i grammatik anpassade för gymnasieskolan,
- diskutera, motivera, problematisera och utveckla tillvägagångssättet för grammatikundervisning i gymnasieskolan med utgångspunkt i aktuell språkdidaktisk forskning och språkinlärningsforskning,
- demonstrera kunskaper i engelska språkets utveckling från fornengelska till tidig modern engelska, med avseende på språkets etymologi, fonologi, morfologi, syntax, ordförråd och ortografi,
- kritiskt tillämpa lingvistiska teorier och metoder i analyser av språkliga data,
- uppvisa förmåga att kritiskt förhålla sig till aktuell forskning,
- med viss självständighet planera, genomföra och presentera ett avgränsat vetenskapligt arbete där även forskningsetiska ställningstaganden ingår,
- uppvisa insikter i aktuell språk- och litteraturvetenskaplig teori och metod,
- konsekvent följa vedertagna normer för skrivtraditionen inom valt akademiskt område, inklusive arbetets struktur, citat- och källhantering,
- genomföra en uppgift inom givna tidsramar.

Kursinnehåll

Kursen ger en fördjupad orientering i engelsk litteratur samt litteraturvetenskaplig teori och metod. Under kursen diskuteras skönlitteratur på engelska i sin sociala, historiska och politiska kontext. Skönlitteraturen läses i dialog med ett antal litteratur- och samhällsteoretiska perspektiv och texter.
Dessutom ingår fördjupade studier om pedagogisk grammatik ur såväl ett teoretiskt som ett praktiskt perspektiv, samt diskussioner om engelsk idiomatik, synonymer och syntax, med utgångspunkt från översättningsövningar.
Kursen behandlar även det engelska språkets historia och viktiga begrepp inom teoretisk och tillämpad språkvetenskap. Slutligen studeras såväl språkvetenskaplig som litterär teori och metod, som grund för ett handlett projektarbete med skriftlig redovisning om c:a 2500 ord. Arbetet kan ha litterär eller språklig inriktning.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker genom föreläsningar, seminarier, lektioner och handledning, samt självstudier.

OBLIGATORISKA MOMENT
Seminarier.

Examination

Kursen examineras genom muntlig tentamen och skriftlig redovisning samt individuell salstentamen, hemtentamen och muntlig tentamen.
 

ESS2  Essä: skriftlig redovisning Högskolepoäng: 5.0

MTN5  Muntlig tentamen: Literature - Poetry 1 Högskolepoäng: 1.0

MTN6  Muntlig tentamen: Literature - Poetry 2 Högskolepoäng: 1.0

MTN7  Muntlig tentamen: Literature - Presentation Novel Högskolepoäng: 2.0

OBL1  Obligatoriskt moment: Seminarier i språkvet teori och metod Högskolepoäng: 1.0

OBL2  Obligatoriskt moment: Seminarier i litteraturvet teo o met Högskolepoäng: 1.0

OBL3  Obligatoriskt moment: Seminarier i Pedagogical Grammar Högskolepoäng: 0.5

OBL4  Obligatoriskt moment: Seminarier i Writers and Contexts Högskolepoäng: 1.0

RAP1  Rapport: skriftlig redovisning Pedagogical Grammar Högskolepoäng: 1.5

STN1  Skriftlig tentamen: salstentamen Written Proficiency Högskolepoäng: 3.0

STN2  Skriftlig tentamen: hemtentamen Language Studies Högskolepoäng: 3.0

STN4  Skriftlig tentamen: hemtentamen History of English Högskolepoäng: 5.0

STN5  Skriftlig tentamen: hemtentamen Writers and Contexts Högskolepoäng: 5.0

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Language Crystal, David (2005) 2nd edn. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. Cambridge: Cambridge University Press Ellis, Rod (2006) Current Issues in the Teaching of Grammar: An SLA Perspective. TESOL Quarterly 40, (1) 83-107 Estling Vannestål, Maria (2005) A University Grammar of English. Stockholm: Studentlitteratur Gramley, Stephan (2012) The History of English: An Introduction. Abingdon, Oxon: Routledge Willis, Dave & Willis, Jane (2007) Doing Task-based Teaching. Oxford: Oxford University Press Yule, George (2010) 5th edn. The Study of Language. Cambridge: Cambridge University Press Further works of reference to be selected from the full reading list. Literature Atwood, Margaret. The Handmaid’s Tale. 1985. London: Vintage, 2010. Bennet, Andrew and Nicholas Royle. An Introduction to Literature, Criticism and Theory, fourth edition. New York: Longman, 2009. Conrad, Joseph. Heart of Darkness. 1899. London: Penguin Classics, 2012. Huxley, Aldous. Brave New World. 1932. London: Vintage, 2004. Keasy, Ken. One Flew over the Cuckoo’s Nest. 1962. London: Penguin Classics, 2006. Wharton, Edith. The Age of Innocence. 1920. London: Penguin Classics, 1996. Poetry compendium provided by the Department. Literature for group presentations to be selected from the full reading list. Term Paper Deane, M. (2013) Coventry University Harvard Reference Style Guide. Unpublished booklet. Coventry: Coventry University Heffernan, James A.W. & John E. Lincoln & Janet Atwill. Writing: A College Handbook. 5th edition [or later]. New York: Norton, 2001.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.