Barn- och ungdomslitteratur och litteraturdidaktik med inriktning mot 4-6, 7.5 hp

Children´s and youth literature and the teaching of literature and reading grades 4-6, 7.5 credits

9FVG15

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Anna Sigvardsson

Kursansvarig

Anna Sigvardsson

Studierektor eller motsvarande

Maritha Johansson

Kontaktinformation

Elin Wigge Elwin, administratör

Maria Sommaralm, Studievägledare

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) VT 2023 202314-202323 Svenska Ortsoberoende
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 1 (VT 2023) 202314-202323 Svenska Ortsoberoende
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 2 (VT 2023) 202314-202323 Svenska Ortsoberoende
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 3 (VT 2023) 202314-202323 Svenska Ortsoberoende
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 4 (VT 2023) 202314-202323 Svenska Ortsoberoende
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 5 (VT 2023) 202314-202323 Svenska Ortsoberoende
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 1 (VT 2023) 202314-202323 Svenska Ortsoberoende V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 2 (VT 2023) 202314-202323 Svenska Ortsoberoende V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 3 (VT 2023) 202314-202323 Svenska Ortsoberoende V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 4 (VT 2023) 202314-202323 Svenska Ortsoberoende V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 5 (VT 2023) 202314-202323 Svenska Ortsoberoende V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 6 (VT 2023) 202314-202323 Svenska Ortsoberoende V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 7 (VT 2023) 202314-202323 Svenska Ortsoberoende V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 8 (VT 2023) 202314-202323 Svenska Ortsoberoende V

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • VAL II - Vidareutbildning av lärare
 • Utländska lärares vidareutbildning, ULV

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • redogöra översiktligt för barn- och ungdomslitteraturens historiska utveckling och moderna former
 • jämföra och analysera några skönlitterära texter 
 • jämföra och analysera barn- och ungdomslitteraturens multimodala former 
 • redogöra för några litteraturdidaktiska teorier 
 • planera och motivera undervisning med stöd i litteraturdidaktiska teorier 
 • redogöra för hur några estetiska lärprocesser kan stödja barns läs- och skrivutveckling

Kursinnehåll

I kursen behandlas barn- och ungdomslitteratur och litteraturdidaktik ur olika perspektiv. I kursen ingår studier av barn- och ungdomslitteraturens historiska utveckling och dess moderna former. Skönlitterära texter i olika genrer, inklusive multimodala texter, analyseras. Några litteraturdidaktiska teorier bearbetas, med särskilt fokus på förståelse, tolkning och kritisk granskning. Praktisk omsättning av de teoretiska och analytiska aspekterna på litteratur med fokus på undervisning i 4–6 diskuteras. Dessutom behandlas estetiska lärprocesser och hur dessa kan användas för att stödja läs- och skrivutvecklingen.

Undervisnings- och arbetsformer

Utbildningen organiseras i form av nätbaserade studier med stöd av lärplattform. I kursen förekommer föreläsningar, seminarier, litteraturstudier, individuella studier och gruppuppgifter. Vid några tillfällen schemaläggs nätbaserade träffar. 

Examination

Individuella skriftliga hemtentamina.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SRE1 Hemtentamen (Omsättning av litteraturdidaktiska och estetiska teorier i skolans praktik) 2.5 hp U, G
STN2 Hemtentamen (Barnlitteraturens historiska utveckling, analys av litterära och multimodala texter) 5 hp U, G, VG

Böcker

Kurslitteratur finns under Övriga dokument

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.