Specialisering Grundläggande färdigheter, Grundläggande färdigheter i matematik (16-30 hp), 15 hp

Specialization Development of Basic Skills, Mathematics Education (16-30 cr), 15 credits

9GF362

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Matematik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Pether Sundström

Kursansvarig

Pether Sundström

Studierektor eller motsvarande

Margareta Engvall
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 1 (VT 2018) 201804-201823 Svenska Linköping, Valla V
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 2 (VT 2018) 201804-201823 Svenska Linköping, Valla V
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 3 (VT 2018) 201804-201823 Svenska Linköping, Valla V
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 4 (VT 2018) 201804-201823 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 1 (VT 2018) 201804-201823 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 2 (VT 2018) 201804-201823 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 3 (VT 2018) 201804-201823 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 4 (VT 2018) 201804-201823 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 5 (VT 2018) 201804-201823 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 6 (VT 2018) 201804-201823 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 7 (VT 2018) 201804-201823 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 8 (VT 2018) 201804-201823 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Matematik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Utländska lärares vidareutbildning, ULV
  • VAL II - Vidareutbildning av lärare
  • VAL II - vidareutbildning av lärare

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet och särskild behörighet SvB/Sv 2B, EnB, ShA, MaA, samt genomgångna kurser inom Allmänt utbildningsområde motsvarande 60 hp och genomgångna kurser motsvarande 60 hp inom en inriktning (1−60hp), eller motsvarande

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
− redogöra för matematik som samhälleligt uppdrag inom förskola, förskoleklass och skola
− kartlägga, analysera och bedöma barns olika vägar att utveckla matematiskt kunnande
− analysera och problematisera olika didaktiska förhållningssätt till lärande och undervisning i matematik − planera, leda och utvärdera pedagogisk verksamhet i matematik utifrån lokala och centrala styrdokument
− kritiskt granska forskning inom grundläggande färdigheter i matematik

Kursinnehåll

Kursen behandlar matematik som samhälleligt uppdrag i förskola, förskoleklass och skola. Teorier kring barns begreppsutveckling och taluppfattning uppmärksammas. Lärande och undervisning i grundläggande matematik ges en central roll i kursen. Vidare behandlas barns olikheter och mångfaldsaspekter på lärande och undervisning i matematik, samt barn i behov av särskilt stöd. I kursen behandlas även teorier kring bedömning av barns kunnande i matematik. Den studerande övar sig dessutom i att planera, leda och utvärdera pedagogisk verksamhet i matematik.

Undervisnings- och arbetsformer

Till den studerandes insats hör läsning och reflektion över angiven litteratur. Verksamhetsförlagd utbildning och campusförlagda dagar ingår också. Distansdelarna genomförs via Lisam.

Examination

PROVKODER:

STN2 Skriftlig hemtentamen: Behandlar didaktik i matematik och teorier kring barns lärande i matematik 6 hp U-VG
SRE3 Skriftlig redovisning: VFU 2 hp U−G
SRE4 Skriftlig redovisning: Granskning av forskning 2 hp U−VG
SRE5 Skriftlig redovisning: Skriftlig bearbetning av teoretiska moment i kursen 3 hp U−G
MRE3 Muntlig redovisning: Muntlig redovisning av teoretiska moment i kursen 2 hp U−G

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SRE3 Skriftlig redovisning VFU 2 hp U, G
SRE2 Skriftlig redovisning: Granskning av forskning 1.5 hp U, G, VG
MRE2 Muntlig redovisning VFU 0.5 hp U, G
STN1 Skriftlig tentamen: salstentamen 11 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.