Undervisningens sociala processer, 7.5 hp

Social Processes of Teaching, 7.5 credits

9KPA05

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Åsa Mårtensson, Nedzad Mesic

Kursansvarig

Åsa Mårtensson, Nedzad Mesic

Studierektor eller motsvarande

Margareta Engvall
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1GYK Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i gymnasieskolan, halvfart (Halvfart) 3 (HT 2018) 201834-201843 Svenska Linköping, Valla O
L1GYK Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i gymnasieskolan, helfart (Helfart) 2 (HT 2018) 201834-201843 Svenska Linköping, Valla O
L1GRK Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i årskurs 7-9, halvfart (Halvfart) 3 (HT 2018) 201834-201843 Svenska Linköping, Valla O
L1GRK Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i årskurs 7-9, helfart (Helfart) 2 (HT 2018) 201834-201843 Svenska Linköping, Valla O
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 1 (HT 2018) 201834-201843 Svenska Linköping, Valla V
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 1 (HT 2018) 201844-201903 Svenska Linköping, Valla V
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 2 (HT 2018) 201834-201843 Svenska Linköping, Valla V
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 2 (HT 2018) 201844-201903 Svenska Linköping, Valla V
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 3 (HT 2018) 201834-201843 Svenska Linköping, Valla V
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 3 (HT 2018) 201844-201903 Svenska Linköping, Valla V
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 4 (HT 2018) 201834-201843 Svenska Linköping, Valla V
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 4 (HT 2018) 201844-201903 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 1 (HT 2018) 201834-201843 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 1 (HT 2018) 201844-201903 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 2 (HT 2018) 201834-201843 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 2 (HT 2018) 201844-201903 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 3 (HT 2018) 201834-201843 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 3 (HT 2018) 201844-201903 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 4 (HT 2018) 201834-201843 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 4 (HT 2018) 201844-201903 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 5 (HT 2018) 201834-201843 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 5 (HT 2018) 201844-201903 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 6 (HT 2018) 201834-201843 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 6 (HT 2018) 201844-201903 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 7 (HT 2018) 201834-201843 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 7 (HT 2018) 201844-201903 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 8 (HT 2018) 201834-201843 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 8 (HT 2018) 201844-201903 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i årskurs 7-9
 • Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i gymnasieskolan
 • Utländska lärares vidareutbildning, ULV
 • VAL II - Vidareutbildning av lärare
 • VAL II - vidareutbildning av lärare

Lärandemål

Efter avslutad skall den studerande kunna:

 • analysera och diskutera lärares och elevers sociala samspel i skolan med socialpsykologiska teorier och begrepp
 • analysera och diskutera problem och möjligheter med bruket av grupparbete som arbetsform i sitt ämne
 • kritisk granska lärares ledarskap i klassrummet i relation till individuella processer och grupprocesser
 • analysera och diskutera konflikter med hjälp av konflikthanteringsmodeller
 • analysera och diskutera sätt att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling
 • analysera och diskutera jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten

Kursinnehåll

Kursen innehåller fyra delmoment. I det först momentet behandlas socialpsykologiska teorier och begrepp kring socialt samspel. Kunskaper om grupp, grupprocesser, grupputvecklings, socialt klimat, normer, roller, social påverkan, socialisation, identitet och interaktion är centrala i detta moment. I det andra momentet behandlas teorier och begrepp kring lärares ledarskap. I det tredje momentet behandlas teorier och begrepp kring konflikter och konflikthantering. I det fjärde momentet behandlas teorier och begrepp kring diskriminering och andra formera av kränkningar. Lagar och kunskaper om främjandet av likabehandling och förebyggande arbete diskuteras och bearbetas. Vidare behandlas jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten.

Undervisnings- och arbetsformer

Utbildningen organiseras dels i form av nätbaserade studier, dels som campusförlagd utbildning. I kursen förekommer föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, grupparbete och självständiga studier. 

Examination

Kursen examineras genom skriftlig hemtentamen

Provkod
STN1 Skriftlig hemtentamen 7,5 hp U-VG

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

 • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Kurslitteratur 9KPA05 HT 2018 * Dessa titlar ligger som pdf på Lisam. ** För er som läser mot Förskollärare är den senare upplagan (2015) av Hakvoort, I. & Friberg, B. Obligatorisk – detta på grund av det nytillkomna kapitlet om konflikthantering i förskolan. Aspelin, J. & Persson, S. (2011). Om relationell pedagogik. Malmö: Gleerups. Brottsförebyggande rådet, Brå (2009). Effekter av anti-mobbningsprogram: Vad säger forskningen? Stockholm: Brottsförebyggande rådet. * Hakvoort, I. & Friberg, B. (2012 eller senare upplaga**). Konflikthantering i professionellt lärarskap. Malmö: Gleerups. Hammar Chiriac, E, & Hempel, A. (red.) (2013). Handbok för grupparbete – att skapa fungerande grupparbeten i undervisning. Lund: Studentlitteratur. Hedlin, M. (2010). Lilla genushäftet 2.0 Om genus och skolans jämställdhetsmål. Växjö: Linneuniversitetet. * Hugo, M. (2011). Från motstånd till framgång – att motivera när ingen motivation finns. Stockholm: Liber. Szklarski, A. (2014). Skolan som en arena för socialt samspel. I S. Köpsén: Lära till yrkeslärare. Lund: Studentlitteratur. 15 s. Szklarski, A. (2007). ”Om konflikter och konstruktiv konflikthantering”. I K. Granström (red.), Forskning om lärares ledarskap i klassrummet. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling. * Thornberg, R. (2013). Det sociala livet i skolan: Socialpsykologi för lärare. Stockholm: Liber. Wernersson, I. (2017). ”Genusordning och utbildning – förr och nu”. I U. P. Lundgren, R. Säljö & C. Liberg (Red.) Lärande skola bildning Grundbok för lärare. Stockholm: Natur och kultur Valbar litteratur, dock minst en valfri obligatorisk: Ambjörnsson, F. (2004). I en klass för sig: Genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer. Stockholm: Ordfront. Lenz Taguchi, H., Bodén, L. & Ohrlander, K. (Red.) (2011) En rosa pedagogik: Jämställdhets pedagogiska utmaningar. Stockholm: Liber. Nyström, A-S. (2012). Att synas och lära utan att synas lära: En studie om underprestation och privilegierade unga mäns identitetsförhandlingar i gymnasieskolan. Uppsala: Uppsala universitet. * Högberg, R. (2009) Motstånd och konformitet: Om manliga yrkeselevers liv och identitetsskapande i relation till kärnämnena. Linköping: Linköpings universitet *

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.