Undervisningens specialpedagogiska dimensioner, 7.5 hp

Teaching Special Education Dimensions, 7.5 credits

9KPA07

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Lotta Holme

Kursansvarig

Lotta Holme

Studierektor eller motsvarande

Margareta Engvall
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1GYK Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i gymnasieskolan, halvfart (Halvfart) 4 (VT 2018) 201804-201813 Svenska Linköping, Valla O
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 1 (VT 2018) 201804-201813 Svenska Linköping, Valla V
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 2 (VT 2018) 201804-201813 Svenska Linköping, Valla V
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 3 (VT 2018) 201804-201813 Svenska Linköping, Valla V
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 4 (VT 2018) 201804-201813 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 1 (VT 2018) 201804-201813 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 2 (VT 2018) 201804-201813 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 3 (VT 2018) 201804-201813 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 4 (VT 2018) 201804-201813 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 5 (VT 2018) 201804-201813 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 6 (VT 2018) 201804-201813 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 7 (VT 2018) 201804-201813 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 8 (VT 2018) 201804-201813 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Utländska lärares vidareutbildning, ULV
  • VAL II - Vidareutbildning av lärare
  • VAL II - vidareutbildning av lärare
  • Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i gymnasieskolan

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- analysera internationella, nationella och lokala styrdokument med avseende på specialpedagogisk verksamhet och mänskliga rättigheter
- problematisera teoretiska specialpedagogiska perspektiv och begrepp, historiskt och internationellt
- tillämpa och reflektera kring intervju som metod för datainsamling
- reflektera över vad ett professionellt förhållningssätt innebär med utgångspunkt i elevers olikheter
- diskutera specialpedagogiska förhållningssätt och synsätt i relation till didaktiska frågeställningar
- identifiera möjligheter och hinder för lärande i skolan
- problematisera hur samverkan med andra kan bidra till att på individ-, grupp- och organisationsnivå stödja elevers lärande

Kursinnehåll

Kursen behandlar specialpedagogisk verksamhet och specialpedagogiska förhållningssätt såväl i ett historiskt som i ett nutida och ett internationellt perspektiv. Styrdokument och internationella överenskommelser som reglerar skolans ansvar för elever i olika livssituationer och som är i behov av särskilt stöd studeras. Centrala specialpedagogiska begrepp och perspektiv problematiseras och diskuteras utifrån verksamhet på individ-, grupp- och organisationsnivå. Det specialpedagogiska förhållningssättet i kursen utgår från att se möjligheter och att förebygga, identifiera, uppmärksamma och undanröja hinder för lärande och utveckling. Skolans redskap för att följa och stödja utveckling och lärande för elever i behov av särskilt stöd studeras, och i kursen genomförs kvalitativa intervjuer inom det specialpedagogiska fältet.

Undervisnings- och arbetsformer

Utbildningen organiseras dels i form av nätbaserade studier, dels som campusförlagd utbildning. I kursen förekommer föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, grupparbete och självständiga studier. 

Examination

Kursen examineras genom skriftlig hemtentamen.

PROVKODER:

STN1 Skriftlig tentamen: Hemtentamen, 7,5 hp, U - VG
OBL1 Obligatoriskt moment: Seminarier, Deltagit

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Asp Onsjö, L. (2006). Åtgärdsprogram - dokument eller verktyg?: en fallstudie i en kommun. Diss. Göteborg: Göteborgs Universitet, http://hdl.handle.net/2077/16941 eller Asp Onsjö, L. (2008). Åtgärdsprogram i praktiken: att arbeta med elevdokumentation i skolan. Lund: Studentlitteratur. Barnkonventionen (1989). https://unicef.se/rapporter-och-publikationer/barnkonventionen Brown Beyers, N., Howerter, C. S., & Morgan, J. J. (2013). Tools and strategies for making Co-teaching work. Intervention in School and Clinic, 49, 84-91. Diskrimineringslag (2008:567). www.riksdagen.se Friend, M., Cook, L., Hurley-Chamberlain, D., & Shamberger, C. (2011). Co-teaching: An illustration of the complexity of collaboration in Special education. Journal of Educational and Psychological Consultation, 20, 9-27. Jakobsson, I. & Nilsson, I. (2011). Specialpedagogik och funktionshinder. Stockholm: Natur & Kultur. Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan (2011). Stockholm: Utbildningsdepartementet, www.skolverket.se Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 11 (2011). Stockholm: Utbildningsdepartementet, www.skolverket.se Nilholm. C. (2007). Perspektiv på specialpedagogik. Lund: Studentlitteratur. Nilholm, C. (2006). Special education, inclusion and democracy. European Journal of Special Needs Education, 21(4), 431-445 Persson, B. & Persson, E. (2012). Inkludering och måluppfyllelse: att nå framgång med alla elever. Stockholm: Liber. Skollag SFS 2010:800. www.skolverket.se (se utdrag under Kursdokument på Lisam). Skolverket (2014). Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. www.skolverket.se Skolverket (2016). Att läsa och förstå: Läsförståelse av vad och för vad. Kunskapsöversikt. www.skolverket.se Socialstyrelsen (2016). Vägledning för elevhälsan. www.socialstyrelsen.se Socialtjänstlag (2001:453). www.riksdagen.se Svenska Unescorådet (2006). Salamancadeklarationen och Salamanca +10. Stockholm: Svenska Unescorådets skriftserie 2/2006. www.utrikesdepartementet.se Thorsten, A., Forslund Frykedal, K. & Boo, S. (2017). Att anpassa undervisning: till individ och grupp i klassrummet. Natur & Kultur Akademiska. Trost, J. (2010). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur. Utrikesdepartementet (2008). Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Sveriges internationella överenskommelser SÖ 2008:26. www.regeringen.se Film och text om Betydelsen av att förstå texter: https://larportalen.skolverket.se/#/modul/5-las-skriv/Gymnasieskola/024_anlaysera-o-kritiskt-granska/del_02/

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.