Den professionella läraren i en lärande organisation, 7.5 hp

The Professional Teacher in a Learning Organization, 7.5 credits

9KPA12

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Åsa Mårtensson

Kursansvarig

Åsa Mårtensson

Studierektor eller motsvarande

Henrik Lindqvist
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 1 (HT 2021) 202144-202203 Svenska Linköping, Valla V
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 2 (HT 2021) 202144-202203 Svenska Linköping, Valla V
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 3 (HT 2021) 202144-202203 Svenska Linköping, Valla V
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 4 (HT 2021) 202144-202203 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 1 (HT 2021) 202144-202203 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 2 (HT 2021) 202144-202203 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 3 (HT 2021) 202144-202203 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 4 (HT 2021) 202144-202203 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 5 (HT 2021) 202144-202203 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 6 (HT 2021) 202144-202203 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 7 (HT 2021) 202144-202203 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 8 (HT 2021) 202144-202203 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Utländska lärares vidareutbildning, ULV
 • VAL II - Vidareutbildning av lärare

Förkunskapskrav

Godkänd i kurs ”Kunskap och lärande med fokus på didaktiska processer” 7,5 hp, ”Skolans samhällsuppdrag och organisation” 7,5 hp, ”Verksamhetsförlagd utbildning 1” 7,5 hp, ”Undervisningens didaktiska processer” 7,5 hp eller motsvarande. 

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

 • reflektera kring relationen mellan lärarens professionella utveckling och skolan som organisation och lokal kultur
 • kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras erfarenheter samt relevanta forsknings- och utvärderingsresultat grundade på både kvalitativa och kvantitativa metoder för att därigenom bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom ämnen, ämnesområden och ämnesdidaktik
 • analysera relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen
 • analysera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer relaterade till yrkesverksamheten
 • självständigt upprätta en plan för ett skolutvecklingsarbete
 • identifiera och motivera sitt behov av kompetensutveckling i så väl undervisningsämne som pedagogiskt arbete i förhållande till skolans uppdrag i samhället 

Kursinnehåll

Kursen behandlar lärarens professionella yrkesutveckling i relation till skolans uppdrag och eget kompetensutvecklingsbehov. De studerande kommer dels få ta del av aktuell utvärdering och forskning av både skolan som helhet samt deras undervisningsämnen. Kursen innehåller även olika metoder för att systematiskt samla in och reflektera kring behov av utveckling. De studerande kommer även få skriva ett utvecklingsarbete med utgångspunkt  i ett generellt eller för undervisningsämnets utvecklingsbehov i syfte att utveckla yrkesverksamheten.

Undervisnings- och arbetsformer

Utbildningen organiseras dels i form av nätbaserade studier, dels som campusförlagd utbildning. I kursen förekommer föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, grupparbete och självständiga studier. 

Examination

Kursen examineras genom seminarium med skriftligt underlag, ämnesdidaktik samt ett självständigt projektarbete som ska seminariebehandlas under opponentliknande former.

För att få VG på hel kurs krävs VG på modul Projektarbeten, inklusive seminarium.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

 • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SRE2 Skriftlig redovisning 1 hp U, G
PRO3 Projektarbeten, inklusive seminarium 5.5 hp U, G, VG
MRE1 Seminarium med skriftlig underlag, ämnesdidaktik 1 hp U, G

Böcker

Blossing, Ulf, (2008) Kompetens för samspelande skolor : om skolorganisationer och skolförbättring 1. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2008

ISBN: 9789144019642

Carlström, Inge, Carlström Hagman, Lena-Pia, Abrahamsson, Pernilla, Lundin, Chris, (2007) Metodik för utvecklingsarbete och utvärdering 5., [omarb.] uppl. Lund : Studentlitteratur, 2007

ISBN: 9789144038247

Håkansson, Jan, Sundberg, Daniel, (2016) Utmärkt skolutveckling : forskning om skolförbättring och måluppfyllelse Första utgåvan, första tryckningen Stockholm : Natur & Kultur, [2016]

ISBN: 9789127141940

Håkansson, Jan, Sundberg, Daniel, (2012) Utmärkt undervisning : framgångsfaktorer i svensk och internationell belysning 1. utg. Stockholm : Natur & Kultur, 2012

ISBN: 9789127133440

Artiklar

Blossing, Ulf, Author, Göteborgs universitet, Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Publisher, University of Gothenburg, Faculty of Education, Department of Education and Special Education, Publisher, Förändringsagenter för skolutveckling. Roller och implementeringsprocess
Giota, Joanna, Author, Göteborgs universitet, Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Individ, kultur och samhälle, Publisher, University of Gothenburg, Faculty of Education, Department of Education, Unit for Individual, Culture and Society, Publisher, Skoleffekter på elevers motivation och utveckling: en litteraturöversikt
Giota, Joanna, Author, Göteborgs universitet, Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Individ, kultur och samhälle, Publisher, University of Gothenburg, Faculty of Education, Department of Education, Unit for Individual, Culture and Society, Publisher, Skoleffekter på elevers motivation och utveckling: en litteraturöversikt
Ingrid Carlgren, The learning study as an approach for ““““clinical”” subject matter didactic research
Ingrid Carlgren, The learning study as an approach for ““““clinical”” subject matter didactic research
Roth, W.-M., Tobin, K., Coteaching: from praxis to theory

Övrigt

Dessutom tillkommer utvärderingar för de skolämnen/fenomen inom skolan och/eller den lokala kontexten som studenten väljer. Även lämplig fördjupningslitteratur för det utvecklingsområde som studenten själv väljer kan komma att tillkomma litteraturlistan

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.