Examensarbete på grundnivå inom Lärarutbildningen, 15 hp

Thesis at Basis level in Teaching Programme, 15 credits

9VA404

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Monica Sandlund

Kursansvarig

Monica Sandlund

Studierektor eller motsvarande

Margareta Engvall
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 1 (HT 2019) 201934-202003 Svenska Linköping, Valla V
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 2 (HT 2019) 201934-202003 Svenska Linköping, Valla V
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 3 (HT 2019) 201934-202003 Svenska Linköping, Valla V
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 4 (HT 2019) 201934-202003 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 1 (HT 2019) 201934-202003 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 2 (HT 2019) 201934-202003 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 3 (HT 2019) 201934-202003 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 4 (HT 2019) 201934-202003 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 5 (HT 2019) 201934-202003 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 6 (HT 2019) 201934-202003 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 7 (HT 2019) 201934-202003 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 8 (HT 2019) 201934-202003 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2E

Kursen ges för

  • Utländska lärares vidareutbildning, ULV
  • VAL II - Vidareutbildning av lärare

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs 60 hp i Allmänt utbildningsområde eller motsvarande samt 60 hp studier i ämnet eller motsvarande.

Lärandemål

-planera och genomföra ett avgränsat vetenskapligt arbete med relevans för lärares yrkesverksamhet
-motivera och argumentera för avgränsningar och perspektivval
-bearbeta studiens frågeställningar med hjälp av relevant forskning inom området
-använda och motivera val av metod för insamling av data
-visa medvetenhet om att använda etablerade forskningsetiska principer
-tillämpa ett analytiskt förhållningssätt.
-kunna presentera och försvar ett självständigt genomfört vetenskapligt arbete
-kunna kritiskt granska och diskutera ett vetenskapligt arbete

Kursinnehåll

I kursen vägleds den studerande successivt vad det gäller den vetenskapliga kunskapsprocessens olika delar. Den studerande genomför ett avgränsat individuellt vetenskapligt arbete med relevans för det lärares yrkesversamhet. Vidare ingår att läsa, kritiskt granska och diskutera andra studenters arbete.

Undervisnings- och arbetsformer

Handledning (individuellt och I grupp) och seminarium samt enskilt arbete.

Examination

Kursen examineras genom framläggning och försvar av uppsats samt opposition av annan uppsats på grundnivå.
 

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPS1 Uppsats 15 hp U, G, VG
RESP Respondentskap 0 hp U, G
OPPO Opponentskap 0 hp U, G
Förslag på litteratur i forskningsmetod Bell, J. (2000). Introduktion till forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur. Bergström, G. & Boréus, K. (2000). Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig textanalys. Lund: Studentlitteratur. Bjurwill, C. (2001). A, B, C och D. Vägledning för studenter som skriver akademiska uppsatser. Lund: Studentlitteratur. Bryman, A. (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber. Dahmström, K. (1996). Från datainsamling till rapport. Att göra en statistisk undersökning. Lund: Studentlitteratur. Ejlertsson, G. (1996). Enkäten i praktiken. Lund: Studentlitteratur . Eliasson, A. (2006). Kvantitativ metod från början. Lund: Studentlitteratur. Ely, M. (1994). Kvalitativ forskningsmetodik i praktiken - cirklar inom cirklar. Lund: Studentlitteratur. Fangen, K. (2005). Deltagande observation. Malmö: Liber Ekonomi. Fejes, A. & Thornberg, R. (red). (2009) Handbok i kvalitativ analys. Liber. Florén, Å. & Ågren, H.: Historiska undersökningar. Grunder i historisk teori, metod och framställningssätt, Lund 2005. Gullveig Alver, B. & Ørjar, Ø. (1998). Etik och praktik i forskarens vardag. Lund: Studentlitteratur. Gustavsson, B. (2003) (red). Metodiskt kunskapande. Lund: Studentlitteratur. Hartman, S. (2003). Skrivhandledning för examensarbeten och rapporter. Stockholm: Natur & Kultur. Hegelund. S. (2008). Akademisk argumentation. Stockholm: Liber. Jacobsen, J. K. (1993). Intervju. Konsten att lyssna och ställa frågor. Lund: Studentlitteratur. Jarrick, A. & Josephson, O. (1996). Från tanke till text. En språkhandbok för uppsatsskrivande studenter. Lund: Studentlitteratur. Johannessen, A. (2003). Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Malmö: Liber. Johansson, B. & Svedner, P.O. (2001). Examensarbetet i lärarutbildningen. Undersökningsmetoder och språklig utformning. Uppsala: Kunskapsföretaget. Kolsgård, S., Kvarnström, L. & Strömbäck, L. (2011). Att skriva uppsats: handbok för uppsatsskrivande i historia. (6., revid. uppl.) Linköping: Enheten för historia, Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur, Linköpings universitet. Kullberg, B. (1996). Etnografi i klassrummet. Lund: Studentlitteratur. Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. Larsson, S. (1986). Kvalitativ analys. Exemplet fenomenografi. Lund: Studentlitteratur. Merriam, S. (1994). Fallstudien som forskningsmetod. Lund: Studentlitteratur. Närvänen, A-L. (1999). När kvalitativa studier blir text. Lund: Studentlitteratur. Olsson, H. &. Sörensen, S. (2001). Forskningsprocessen. Kvalitativa och kvantitativa perspektiv. Stockholm: Liber AB. Patel, R. & Davidsson, B. (1994). Forskningsmetodikens grunder. Lund: Studentlitteratur. Pedagogisk Forskning i Sverige (2003). vol 8, nr 1-2. Pramling, I. & Doverborg, E. (2000). Att förstå barns tankar. Metodik för barnintervjuer. Liber. Rienecker, L. & Jørgensen, P. S. (2002). Att skriva en bra uppsats. Malmö: Liber. Ryen, A. (2004). Kvalitativ intervju: från vetenskapsteori till fältstudier. Malmö: Liber Ekonomi. Rönnerman, K. (1998). Utvecklingsarbete - en grund för lärares lärande. Lund: Studentlitteratur. Starrin, B. & Svensson, P-G. (red.) (1994). Kvalitativ metod och vetenskapsteori. Lund: Studentlitteratur. Starrin, B., Larsson, G., Dahlgren, L. & Styrborn, S. (1991). Från upptäckt till presentation. Om kvalitativ metod och teorigenerering på empirisk grund. Lund: Studentlitteratur. Thurén, T. (2005). Källkritik. Stockholm: Liber Tough, J. (1976). Att samtala med barn. Stockholm: Rabén & Sjögren. Trost, J. (2001). Enkätboken (2:a uppl). Lund: Studentlitteratur. Trost, J. (2002). Att skriva uppsats med akribi. Lund: Studentlitteratur. Wibeck, V. (2000). Fokusgrupper. Lund: Studentlitteratur. Widerberg, K. (1995). Att skriva vetenskapliga uppsatser. Lund: Studentlitteratur. Widerberg, K. (2002). Kvalitativ forskning i praktiken. Lund: Studentlitteratur. Wärneryd, B. (1990). Att fråga. Om frågekonstruktion vid intervjuundersökningar och postenkäter. Stockholm: Statistiska centralbyrån. Ödman, P-J. (2007). Tolkning och förståelse. Stockholm: Norstedts akademiska förlag. Övrig litteratur SAOL Svenska Akademins ordlista Svenska skrivregler Svensk handordbok Synonymordbok

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.