Verksamhetsförlagd utbildning 3, 7.5 hp

Teaching Practice 3, 7.5 credits

9VAA11

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Elisabeth Eriksson

Kursansvarig

Linda Wickström

Studierektor eller motsvarande

Åsa Järnvall
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 1 (VT 2022) 202214-202223 Svenska Linköping, Valla V
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 1 (VT 2022) 202204-202213 Svenska Linköping, Valla V
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 2 (VT 2022) 202214-202223 Svenska Linköping, Valla V
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 2 (VT 2022) 202204-202213 Svenska Linköping, Valla V
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 3 (VT 2022) 202214-202223 Svenska Linköping, Valla V
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 3 (VT 2022) 202204-202213 Svenska Linköping, Valla V
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 4 (VT 2022) 202214-202223 Svenska Linköping, Valla V
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 4 (VT 2022) 202204-202213 Svenska Linköping, Valla V
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 5 (VT 2022) 202214-202223 Svenska Linköping, Valla V
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 5 (VT 2022) 202204-202213 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 1 (VT 2022) 202214-202223 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 1 (VT 2022) 202204-202213 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 2 (VT 2022) 202214-202223 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 2 (VT 2022) 202204-202213 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 3 (VT 2022) 202214-202223 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 3 (VT 2022) 202204-202213 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 4 (VT 2022) 202214-202223 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 4 (VT 2022) 202204-202213 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 5 (VT 2022) 202214-202223 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 5 (VT 2022) 202204-202213 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 6 (VT 2022) 202214-202223 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 6 (VT 2022) 202204-202213 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 7 (VT 2022) 202214-202223 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 7 (VT 2022) 202204-202213 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • VAL II - Vidareutbildning av lärare
 • Utländska lärares vidareutbildning, ULV

Förkunskapskrav

Godkänd Verksamhetsförlagd utbildning 1, 7.5 hp och Verksamhetsförlagd utbildning 2, 7.5 hp eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • planera, genomföra och utvärdera undervisning i ett sammanhållet ämnesområde med beaktande av elevers olika erfarenheter, kunskaper och behov
 • anpassa sitt ledarskap till den enskilda undervisningssituationen
 • bedöma, återkoppla, kommunicera och betygssätta elevers kunskaper
 • i den praktiska verksamheten identifiera hinder och möjligheter för elevens lärande och kunskapsutveckling
 • identifiera och i samverkan med andra hantera specialpedagogiska behov
 • samarbeta och interagera med kollegor, elever och vårdnadshavare
 • kommunicera och förankra skolans värdegrund, inbegripet de mänskliga rättigheterna, de grundläggande demokratiska värderingarna och ett samhälle för hållbar utveckling 
 • i kommunikation med elever anpassa sitt lyssnande, talande och skrivande till olika elevers förutsättningar på ett proffesionsinriktat sätt

Kursinnehåll

Studenten planerar den verksamhetsförlagda utbildningen utifrån kursens mål, egna tidigare erfarenheter, kunskaper från föregående kurs samt tidigare handledares utvärdering. I kursen arbetar studenten i lärarens dagliga verksamhet och deltar även i andra aktiviteter i skolan. Ett sammanhållet undervisningsområde planeras och genomförs självständigt. Ett särskilt fokus läggs på faktorer som inverkar på elevers möjligheter till lärande och kunskapsutveckling. Studenten prövar olika sätt att anpassa ledarskapet till undervisningssituationen och utvärderar utfallet tillsammans med handledaren. Uppdraget att bedöma och betygssätta diskuteras med handledaren. Olika sätt att bedöma och återkoppla elevers kunskaper för betygssättning i ämnesområdet genomförs och problematiseras tillsammans med handledaren. Studenten deltar i interaktioner med vårdnadshavare. Studenten kommunicerar och förankrar skolans värdegrund. Studenten kommunicerar muntligt och skriftligt med olika aktörer på ett adekvat sätt.

Undervisnings- och arbetsformer

Verksamhetsförlagd utbildning, seminarier samt självständiga studier.

Examination

Kursen examineras genom uppvisande av tillämpade social och didaktiska lärarförmågor, skriftlig redovisning och ett obligatoriskt moment.

För att få VG på hel kurs krävs VG på uppvisande av didaktiska lärarförmågor samt skriftlig redovisning.

Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

En student kan komma att få avbryta den verksamhetsförlagda utbildningen i förtid och bli underkänd om det finns en påtaglig risk för att studenten på grund av grov oskicklighet riskerar att skada en person i verksamheten, t.ex. elev, patient eller motsvarande. Studenten får inte delta i den verksamhetsförlagda utbildningen på nytt innan examinator har kontrollerat och godkänt att studenten har de kunskaper och färdigheter som krävs för att inte riskera att skada en annan person. En student har rätt till maximalt två sådana kontrolltillfällen.

Den verksamhetsförlagda utbildningen förutsätter en arbetsinsats motsvarande ca 40 timmar per vecka för en heltidsstuderande. Under förutsättning att det finns tillräckligt underlag för bedömning av studentens prestationer under verksamhetsförlagd utbildning i relation till kursens mål får betyg sättas även om studenten har varit delvis frånvarande från den verksamhetsförlagda utbildningen eller avbrutit den i förtid.

För alla kurser oavsett betygsskala gäller följande:

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

För kurser med tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid satstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TSL1 Tillämpade sociala lärarförmågor 2 hp U, G
TDL1 Tillämpade didaktiska lärarförmågor 4.5 hp U, G, VG
OBL1 Obligatoriskt moment: VFU-seminarium 0 hp D
SRE1 Skriftlig redovisning 1 hp U, G, VG

Ordinarie litteratur

Böcker

Aktuella läromedel i respektive ämne

Kurslitteratur och ämnesdidaktisk litteratur från teorikurserna i VAL och/ eller ULV

(2017) Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 : reviderad 2017 Stockholm: Skolverket
(2017) Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011: reviderad 2017 Stockholm: Skolverket
SFS 1977:1160 Arbetsmiljölag Stockholm: Arbetsmarknadsdepartementet

Webbsidor

Lärarnas Riksförbund, Lärares yrkesetiska principer https://www.lr.se/utvecklasiyrket/yrkesetik/lararesyrkesetiskaprinciper.4.3cb716391262c05111b8000100.html

Hämtad 2018-02-23

Kompletterande litteratur

Böcker

Valbar litteratur finns i kursrummet på Lisam

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.