Verksamhetsförlagd utbildning 4, 7.5 hp

Teaching Practice 4, 7.5 credits

9VAA12

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Camilla Sandström Prytz

Kursansvarig

Camilla Sandström Prytz

Studierektor eller motsvarande

Margareta Engvall
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 1 (HT 2019) 201944-202003 Svenska Linköping, Valla V
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 2 (HT 2019) 201944-202003 Svenska Linköping, Valla V
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 3 (HT 2019) 201944-202003 Svenska Linköping, Valla V
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 4 (HT 2019) 201944-202003 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 1 (HT 2019) 201944-202003 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 2 (HT 2019) 201944-202003 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 3 (HT 2019) 201944-202003 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 4 (HT 2019) 201944-202003 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 5 (HT 2019) 201944-202003 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 6 (HT 2019) 201944-202003 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 7 (HT 2019) 201944-202003 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 8 (HT 2019) 201944-202003 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Utländska lärares vidareutbildning, ULV
  • VAL II - Vidareutbildning av lärare

Förkunskapskrav

Godkänd Verksamhetsförlagd utbildning 1 och Verksamhetsförlagd utbildning 2 eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

− integrera didaktiska, sociala och etiska dimensioner vid planering och genomförande av undervisning

− motivera egen planering och undervisning med hjälp av styrdokument, didaktiska överväganden samt relevanta teoretiska perspektiv och begrepp

− kunna variera undervisningens arbetsformer och metoder, inklusive digitala verktyg, med hänsyn till olika elevers behov och didaktiska överväganden

− dokumentera och kommunicera elevers individuella lärande och kunskapsutveckling

− utvärdera och utveckla undervisning och den pedagogiska verksamheten i övrigt i syfte att på bästa sätt stimulera varje elevs lärande och utveckling

− samverka med skolans olika aktörer

− visa ett professionellt ansvarstagande i sin yrkesroll

− visa ett professionellt förhållningssätt gentemot olika aktörer i skolan, elever och deras vårdnadshavare 

Kursinnehåll

Studenten planerar den verksamhetsförlagda utbildningen utifrån kursens mål, egna tidigare erfarenheter, kunskaper från föregående kurs samt tidigare handledares utvärdering. Under kursen har studenten ett helhetsansvar för undervisningen under en längre tidsperiod och integrerar didaktiska, sociala och etiska dimensioner i undervisningen. Studenten visar prov på en bred undervisningsrepertoar och varierar arbetsformer och metoder med hänsyn till olika elevers behov samt egna didaktiska överväganden. Ett särskilt fokus läggs på att följa elevernas lärande och kunskapsutveckling inom det egna undervisningsområdet och att dokumentera denna. Stor vikt läggs vid att fördjupa studentens yrkesspråk och professionella kompetens genom problematisering av den egna undervisningen med hjälp av styrdokument och relevanta teorier och begrepp. Studenten är professionell i sin yrkesroll och deltar konstruktivt i skolans övriga arbete i samverkan med skolans olika aktörer. Studenten visar ett professionellt förhållningssätt gentemot olika aktörer i skolan, elever och vårdnadshavare.  

Undervisnings- och arbetsformer

Verksamhetsförlagd utbildning, seminarier samt självständiga studier.

Examination

Kursen examineras genom uppvisande av tillämpade social och didaktiska lärarförmågor, portfolio och ett obligatoriskt moment.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TSL1 Tillämpade sociala lärarförmågor 2 hp U, G, VG
TDL1 Tillämpade didaktiska lärarförmågor 4.5 hp U, G, VG
POR1 Portfolio 1 hp U, G, VG
OBL1 Obligatoriskt moment: VFU-seminarium 0 hp D

Ordinarie litteratur

Böcker

Sidan är under uppbyggnad / preliminär

Aktuella läromedel i respektive ämne

Kurslitteratur och ämnesdidaktisk litteratur från teorikurserna i VAL och/ eller ULV

(2017) Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 : reviderad 2017 Stockholm: Skolverket
(2017) Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011: reviderad 2017 Stockholm: Skolverket
SFS 1977:1160 Arbetsmiljölag Stockholm: Arbetsmarknadsdepartementet

Webbsidor

Lärarnas Riksförbund, Lärares yrkesetiska principer https://www.lr.se/utvecklasiyrket/yrkesetik/lararesyrkesetiskaprinciper.4.3cb716391262c05111b8000100.html

Hämtad 2018-02-23

Kompletterande litteratur

Böcker

Valbar litteratur finns i kursrummet på Lisam