Grundläggande färdigheter i läsning och skrivning, 15 hp

Specialization Development of Basic Skills, Development of Basic Skills in Reading and Writing (1-15 cr), 15 credits

9GF352

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Christina Aminoff

Kursansvarig

Christina Aminoff

Studierektor eller motsvarande

Margareta Engvall
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 1 (HT 2020) 202034-202103 Svenska Linköping V
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 2 (HT 2020) 202034-202103 Svenska Linköping V
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 3 (HT 2020) 202034-202103 Svenska Linköping V
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 4 (HT 2020) 202034-202103 Svenska Linköping V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 1 (HT 2020) 202034-202103 Svenska Linköping V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 2 (HT 2020) 202034-202103 Svenska Linköping V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 3 (HT 2020) 202034-202103 Svenska Linköping V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 4 (HT 2020) 202034-202103 Svenska Linköping V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 5 (HT 2020) 202034-202103 Svenska Linköping V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 6 (HT 2020) 202034-202103 Svenska Linköping V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 7 (HT 2020) 202034-202103 Svenska Linköping V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 8 (HT 2020) 202034-202103 Svenska Linköping V

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kursen ges för

  • Utländska lärares vidareutbildning, ULV
  • VAL II - Vidareutbildning av lärare

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet samt genomgångna kurser inom Allmänt utbildningsområde motsvarande 30 hp.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

- redogöra för och problematisera teoretiska perspektiv på lärande och didaktiska förhållningssätt till lärande och undervisning i läsning och skrivning
- beskriva och använda för kunskapsområdet centrala begrepp
- kartlägga, analysera och bedöma barns språkutveckling och olika vägar till skriftspråklighet
- reflektera kring barns skilda förutsättningar för skriftspråkligt lärande
- kritiskt granska didaktiska modeller och undervisningsmetoder med inriktning på det tidiga skriftspråkliga lärandet
- planera, genomföra och utvärdera undervisning med fokus på det tidiga skriftspråkliga lärandet utifrån centrala styrdokument
- granska och diskutera ett vetenskapligt arbete

Kursinnehåll

I kursen studeras förutsättningar för barns skriftspråkliga utveckling ur ett teoretiskt perspektiv i nära relation till den pedagogiska praktiken. Utgångspunkter är bland annat barns tankar och attityder till läsning och skrivning, samt det muntliga berättandet. Undervisning och lärande i grundläggande läsning och skrivning utgör centrala kunskapsområden och didaktiska modeller bearbetas. Barns och elevers utveckling av språklig medvetenhet och metakognitiva strategier uppmärksammas. Läs- och skrivlärandet relateras också till barns och elevers olika förutsättningar med utgångspunkt i genus, klass och etnicitet. Hinder i barns och elevers skriftspråkliga utveckling diskuteras och kursen ger en orientering om tal- och skriftspråkliga svårigheter. I innehållet ingår också två- och flerspråkighet i relation till tal- och skriftspråkligt lärande.

Undervisnings- och arbetsformer

Till den studerandes insats hör läsning av och reflektion över angiven litteratur. Verksamhetsförlagd utbildning och campusförlagda dagar ingår också. Distans delarna genomförs via en lärplattform.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig tentamen, skriftlig redovisning, opponentskap samt muntlig redovisning.

För att få VG på hel kurs krävs VG på modul Skriftlig tentamen: hemtentamen

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
STN2 Skriftlig tentamen: hemtentamen 8 hp U, G, VG
SRE2 Skriftlig redovisning 2 hp U, G
SRE1 Skriftlig redovisning 2 hp U, G
OPPO Opponentskap 1 hp U, G
MRE2 Muntlig redovisning 2 hp U, G

Ordinarie litteratur

Böcker

(2016) Läroplan för förskolan Lpfö 98 [Ny, rev. uppl.], reviderad 2016 Stockholm : Skolverket : Wolters Kluwer, 2016

ISBN: 9789138326909

(2019) Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 : reviderad 2019 Sjätte upplagan [Stockholm] : Skolverket, 2019

ISBN: 9789138327500

Alatalo, Tarja, (2016) Läsundervisningens grunder 1. uppl. Malmö : Gleerups, 2016

ISBN: 9789140692092

Doverborg, Elisabet, Pramling Samuelsson, Ingrid, (2012) Att förstå barns tankar : kommunikationens betydelse 4., [rev.] uppl. Stockholm : Liber, 2012

ISBN: 9789147105526

Espenakk, U. Frost, J, Klepstad Farevaag, M., Grove, H., Horn, E., Löge, I. Kristine, G., Solheim, R. & Wagner Å., (2008) Tras. Tidig registrering av språkutveckling. En handbok om språkutveckling hos barn Herning: Special-pedagogisk Förlag

Studenter som har vfu-plats inriktad mot förskola behöver dessutom tillhörande Tras-schema (med åldersnivå).

Boken och Tras-schema är endast obligatorisk för studenter som har vfu-plats mot förskolan.

Hagtvet, Bente Eriksen, Häggström, Ingrid, (2004) Språkstimulering 1. uppl. Stockholm : Natur och kultur, 2004

ISBN: 9127722708, 9789127722705

Hammar Chiriac, Eva, Einarsson, Charlotta, (2018) Gruppobservationer : teori och praktik Tredje upplagan Lund : Studentlitteratur, 2018

ISBN: 9789144121512

Lundberg, Ingvar, (2008) God skrivutveckling : kartläggning och övningar 1. uppl. Stockholm : Natur och kultur, 2008

ISBN: 9789127412583

Lundberg, Ingvar, Herrlin, Katarina, (2014) God läsutveckling : kartläggning och övningar 3., utök. uppl. Stockholm : Natur & Kultur, 2014

ISBN: 9789127437517

Svensson, Ann-Katrin, (2009) Barnet, språket och miljön : från ord till mening 2., omarb. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2009

ISBN: 9789144018577

Taube, Karin, (2007) Barns tidiga läsning Stockholm : Norstedts akademiska förlag, 2007

ISBN: 9789172275034

Taube, Karin, (2013) Barns tidiga skrivande 2. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2013

ISBN: 9789144095189

Westlund, Barbro, (2012) Att undervisa i läsförståelse : lässtrategier och studieteknik 2., uppdaterade utg. Stockholm : Natur & kultur, 2012

ISBN: 9789127428393

Webbsidor

http://www.skolverket.se/

Kursplaner i svenska

Vetenskapsrådet (2002), Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf

Kompletterande litteratur

Böcker

Valbar litteratur finns i kursrummet på Lisam.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.