Programmering och datastrukturer, 8 hp

Programming and Data Structures, 8 credits

TDDC76

Kursen är nedlagd. Gavs sista gången HT 2023. Ersätts av TDDE71.

Huvudområde

Datateknik Datavetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Erik Nilsson

Studierektor eller motsvarande

Ola Leifler

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 98 h
Rekommenderad självstudietid: 115 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6CKEB Civilingenjör i kemisk biologi - med valbar utgång till naturvetenskaplig kandidat (Industriell bioteknik och produktion) 9 (HT 2018) 1, 2 2, 2 Svenska Linköping, Valla V
6CMED Civilingenjör i medicinsk teknik 5 (HT 2018) 1, 2 2, 2 Svenska Linköping, Valla O
6CTBI Civilingenjör i teknisk biologi (Industriell bioteknik och produktion) 9 (HT 2018) 1, 2 2, 2 Svenska Linköping, Valla V
6CTBI Civilingenjör i teknisk biologi (Sensorer och material i biomedicin) 9 (HT 2018) 1, 2 2, 2 Svenska Linköping, Valla V
6CYYY Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik 5 (HT 2018) 1, 2 2, 2 Svenska Linköping, Valla O
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, franska 5 (HT 2018) 1, 2 2, 2 Svenska Linköping, Valla O
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, japanska 5 (HT 2018) 1, 2 2, 2 Svenska Linköping, Valla O
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, kinesiska 5 (HT 2018) 1, 2 2, 2 Svenska Linköping, Valla O
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, spanska 5 (HT 2018) 1, 2 2, 2 Svenska Linköping, Valla O
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, tyska 5 (HT 2018) 1, 2 2, 2 Svenska Linköping, Valla O
6KFYN Fysik och nanovetenskap, kandidatprogram 5 (HT 2018) 1, 2 2, 2 Svenska Linköping, Valla V
6KMAT Matematik, kandidatprogram 5 (HT 2018) 1, 2 2, 2 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Datateknik, Datavetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

 • Civilingenjör i medicinsk teknik
 • Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell
 • Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik
 • Fysik och nanovetenskap, kandidatprogram
 • Matematik, kandidatprogram
 • Civilingenjör i kemisk biologi - med valbar utgång till naturvetenskaplig kandidat
 • Civilingenjör i teknisk biologi

Särskild information

Yi: En grundkurs i programmering läses under utlandsåret alt TDDC74, TDDC76

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Grundkurs i programmering, speciellt grundläggande färdigheter i problemlösning och konstruktion av små program. Grundläggande färdigheter i användning datorer och vana vid unixbaserade datorsystem.

Lärandemål

Kursens ska ge fördjupade kunskaper i programmering, speciellt procedurell och objektorienterad programmering i programspråket C++, och kunskaper om vanligt förekommande datastrukturer och algoritmer. Efter genomgången kursen ska studenten:

 • kunna konstruera och implementera program i programspråket C++.
 • kunna tillämpa objektorienterad programutvecklingsmetodik.
 • känna till och kunna använda vanligt förekommande datastrukturer och algoritmer.

Kursinnehåll

Föreläsningarna, lektioner och laborationer behandlar programspråket C++ och dess programmeringsomgivning, objektorienterad analys och design, programmering i C++, datastrukturer och algoritmer.

 • imperativ programmering i C++ (variabler, konstanter, deklarationer, uttryck, satser, funktioner, grundläggande datatyper och datastrukturer).
 • klasser (deklaration, datamedlemmar, medlemsfunktioner, nästlade typer, åtkomstspecifikation för medlemmar, konstruktorer, destruktorer, härledning/arv, polymorfi, dynamisk typkontroll och typomvandling).
 • objektorienterad programutvecklingsmetodik (objektorienterad analys, design och kodning).
 • användning av C++ standardbibliotek (in- och utmatning, tecken- och stränghantering, containrar).
 • datastrukturer: listor, stackar, köer, prioritetsköer, träd, speciellt sökträd, hashtabeller, heapar, speciellt binära heapar.
 • algoritmer: sökning och sortering.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen består av föreläsningar, lektioner, laborationer och hemarbete (för litteraturstudier, lösning av laborationsuppgifter, projektarbete och hemtentamen).

Examination

UPG4Frivillig individuell reflektionsuppgift0 hpU, G
UPG3Datorbaserade inlämningsuppgifter1.5 hpU, G
LAB2En obligatorisk laborationskurs3.5 hpU, G, VG
PRA1Ett obligatoriskt projekt3 hpU, G

Programmeringsuppgifterna övar och prövar studentens kunskaper och färdigheter i imperativ och objektorienterad programmering.
Projektet övar och prövar kunskaper och studentens färdigheter i objektorienterad analys, design och programmering samt att arbeta i en projektgrupp.

De datorbaserade inlämningsuppgifterna prövar studentens kunskaper om datastrukturer och algoritmer och är samtidigt ett tillfälle för inlärning.
Slutbetyget för kursen bestäms av resultatet på LAB2 i kombination med UPG4. Betyg G i LAB2 ger betyg 3, VG i LAB2 ger betyg 4, och G i UPG4 höjer betyget från LAB2 en nivå (till 4 eller till 5).

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Påbyggnadskurser: Kurser där goda kunskaper i procedurell eller objektorienterad programmering, speciellt i C++, förutsätts. Exempel på sådana kurser är kurser som behandlar kompilatorer och interpretatorer, databaser, processprogrammering, realtidsprogrammering, operativsystem, designmönster, programutvecklingsprojekt och programmering av parallelldatorer.

Om undervisningsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt".

 • Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. 

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för datavetenskap

Studierektor eller motsvarande

Ola Leifler

Examinator

Erik Nilsson

Kurshemsida och andra länkar

http://www.ida.liu.se/~TDDC76/

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 98 h
Rekommenderad självstudietid: 115 h

Kurslitteratur

Böcker

 • Bjarne Stroustrup, (2013) The C++ Programming Language, 4/E Addison-Wesley
  Referensbok för dig som redan kan programera en del C++ eller liknande språk.
 • Stanley B. Lippman, Josée Lajoie, Barbara E. Moo, (2012) C++ Primer, 5/E Addison-Wesley
  Traditionell lärobok
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG4 Frivillig individuell reflektionsuppgift 0 hp U, G
UPG3 Datorbaserade inlämningsuppgifter 1.5 hp U, G
LAB2 En obligatorisk laborationskurs 3.5 hp U, G, VG
PRA1 Ett obligatoriskt projekt 3 hp U, G

Programmeringsuppgifterna övar och prövar studentens kunskaper och färdigheter i imperativ och objektorienterad programmering.
Projektet övar och prövar kunskaper och studentens färdigheter i objektorienterad analys, design och programmering samt att arbeta i en projektgrupp.

De datorbaserade inlämningsuppgifterna prövar studentens kunskaper om datastrukturer och algoritmer och är samtidigt ett tillfälle för inlärning.
Slutbetyget för kursen bestäms av resultatet på LAB2 i kombination med UPG4. Betyg G i LAB2 ger betyg 3, VG i LAB2 ger betyg 4, och G i UPG4 höjer betyget från LAB2 en nivå (till 4 eller till 5).

Kursplan

För varje kurs finns en kursplan. I kursplanen anges kursens mål och innehåll samt de särskilda förkunskaper som erfordras för att den studerande skall kunna tillgodogöra sig undervisningen.

Schemaläggning

Schemaläggning av kurser görs efter, för kursen, beslutad blockindelning. För kurser med mindre än fem deltagare, och flertalet projektkurser läggs inget centralt schema.

Avbrott på kurs

Enligt rektors beslut om regler för registrering, avregistrering samt resultatrapportering (Dnr LiU-2015-01241) skall avbrott i studier registreras i Ladok. Alla studenter som inte deltar i kurs man registrerat sig på är alltså skyldiga att anmäla avbrottet så att kursregistreringen kan 
tas bort. Avanmälan från kurs görs via webbformulär, www.lith.liu.se/for-studenter/kurskomplettering?l=sv. 

Inställd kurs

Kurser med få deltagare ( < 10) kan ställas in eller organiseras på annat sätt än vad som är angivet i kursplanen. Om kurs skall ställas in eller avvikelse från kursplanen skall ske prövas och beslutas detta av programnämnden. 

Föreskrifter rörande examination och examinator 

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622678 

Examination

Tentamen

Skriftlig och muntlig tentamen ges minst tre gånger årligen; en gång omedelbart efter kursens slut, en gång i augustiperioden samt vanligtvis i en av omtentamensperioderna. Annan placering beslutas av programnämnden.

Principer för tentamensschemat för kurser som följer läsperioderna:

 • kurser som ges Vt1 förstagångstenteras i mars och omtenteras i juni och i augusti
 • kurser som ges Vt2 förstagångstenteras i maj och omtenteras i augusti och i oktober
 • kurser som ges Ht1 förstagångstenteras i oktober och omtenteras i januari och augusti
 • kurser som ges Ht2 förstagångstenteras i januari och omtenteras i påsk och i augusti 

Tentamensschemat utgår från blockindelningen men avvikelser kan förekomma främst för kurser som samläses/samtenteras av flera program samt i lägre årskurs.

 • För kurser som av programnämnden beslutats vara vartannatårskurser ges tentamina 3 gånger endast under det år kursen ges.
 • För kurser som flyttas eller ställs in så att de ej ges under något eller några år ges tentamina 3 gånger under det närmast följande året med tentamenstillfällen motsvarande dem som gällde före flyttningen av kursen.
 • Har undervisningen upphört i en kurs ges under det närmast följande året tre tentamina samtidigt som tentamen ges i eventuell ersättningskurs, alternativt i samband med andra omtentamina. Dessutom ges tentamen ytterligare en gång under det därpå följande året om inte programnämnden föreskriver annat.
 • Om en kurs ges i flera perioder under året (för program eller vid skilda tillfällen för olika program) beslutar programnämnden/programnämnderna gemensamt om placeringen av och antalet omtentamina. 

Anmälan till tentamen

För deltagande i tentamina krävs att den studerande gjort förhandsanmälan i Studentportalen under anmälningsperioden, dvs tidigast 30 dagar och senast 10 dagar före tentamensdagen. Anvisad sal meddelas fyra dagar före tentamensdagen via e-post. Studerande, som inte förhandsanmält sitt deltagande riskerar att avvisas om plats inte finns inom ramen för tillgängliga skrivningsplatser.

Teckenförklaring till tentaanmälningssystemet:
  ** markerar att tentan ges för näst sista gången
  * markerar att tentan ges för sista gången 

Ordningsföreskrifter för studerande vid tentamensskrivningar

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622682

Plussning

Vid Tekniska högskolan vid LiU har studerande rätt att genomgå förnyat prov för högre betyg på skriftliga tentamina samt datortentamina, dvs samtliga provmoment med kod TEN och DAT. På övriga examinationsmoment ges inte möjlighet till plussning, om inget annat anges i kursplan.

Regler för omprov

För regler för omprov vid andra examinationsformer än skriftliga tentamina och datortentamina hänvisas till LiU-föreskrifterna för examination och examinator, http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622678. 

Plagiering

Vid examination som innebär rapportskrivande och där studenten kan antas ha tillgång till andras källor (exempelvis vid självständiga arbeten, uppsatser etc) måste inlämnat material utformas i enlighet med god sed för källhänvisning (referenser eller citat med angivande av källa) vad gäller användning av andras text, bilder, idéer, data etc. Det ska även framgå ifall författaren återbrukat egen text, bilder, idéer, data etc från tidigare genomförd examination.

Underlåtelse att ange sådana källor kan betraktas som försök till vilseledande vid examination.

Försök till vilseledande

Vid grundad misstanke om att en student försökt vilseleda vid examination eller när en studieprestation ska bedömas ska enligt Högskoleförordningens 10 kapitel examinator anmäla det vidare till universitetets disciplinnämnd. Möjliga konsekvenser för den studerande är en avstängning från studierna eller en varning. För mer information se https://www.student.liu.se/studenttjanster/lagar-regler-rattigheter?l=sv.

Betyg

Företrädesvis skall betygen underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4) och med beröm godkänd (5) användas. Kurser som styrs av tekniska fakultetsstyrelsen fastställt tentamensschema skall därvid särskilt beaktas.

 1. Kurser med skriftlig tentamen skall ge betygen (U, 3, 4, 5).
 2. Kurser med stor del tillämpningsinriktade moment såsom laborationer, projekt eller grupparbeten får ges betygen underkänd (U) eller godkänd (G).

Examinationsmoment

 1. Skriftlig tentamen (TEN) skall ge betyg (U, 3, 4, 5).
 2. Examensarbete samt självständigt arbete ger betyg underkänd (U) eller godkänd (G).
 3. Examinationsmoment som kan ge betygen underkänd (U) eller godkänd (G) är laboration (LAB), projekt (PRA), kontrollskrivning (KTR), muntlig tentamen (MUN), datortentamen (DAT), uppgift (UPG), hemtentamina (HEM).
 4. Övriga examinationsmoment där examinationen uppfylls framför allt genom aktiv närvaro som annat (ANN), basgrupp (BAS) eller moment (MOM) ger betygen underkänd (U) eller godkänd (G).

Rapportering av den studerandes examinationsresultat sker på respektive institution.

Regler

Universitetet är en statlig myndighet vars verksamhet regleras av lagar och förordningar, exempelvis Högskolelagen och Högskoleförordningen. Förutom lagar och förordningar styrs verksamheten av ett antal styrdokument. I Linköpings universitets egna regelverk samlas gällande beslut av regelkaraktär som fattats av universitetsstyrelse, rektor samt fakultets- och områdesstyrelser. 

LiU:s regelsamling angående utbildning på grund- och avancerad nivå nås på http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/Innehall/Utbildning_pa_grund-_och_avancerad_niva. 

Böcker

Bjarne Stroustrup, (2013) The C++ Programming Language, 4/E Addison-Wesley

Referensbok för dig som redan kan programera en del C++ eller liknande språk.

Stanley B. Lippman, Josée Lajoie, Barbara E. Moo, (2012) C++ Primer, 5/E Addison-Wesley

Traditionell lärobok

I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen
X
LAB2
Grundläggande matematik
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen
X
X
LAB2
PRA1
UPG3
Programmering, datastrukturer och algoritmer
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
X
X
LAB2
PRA1
Programutvecklingsmetodik
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning
X
LAB2
PRA1
Laborativt arbete
2.3 Systemtänkande
X
X
LAB2
PRA1
Modellering, Avvägningar i val av lösningar
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
X
LAB2
PRA1
Kreativt tänkande
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande
X
X
LAB2
PRA1
Programmeringsstil
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
X
LAB2
PRA1
Laborationer i 2-grupper, projekt i 4-6-grupper
3.2 Kommunikation
X
X
LAB2
PRA1
Skriftlig systemdokumentation
3.3 Kommunikation på främmande språk

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system
X
X
PRA1
Modellera system
4.4 Att konstruera produkter och system
X
X
PRA1
Konstruera system
4.5 Att realisera produkter och system
X
X
PRA1
Testa och verifiera system
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.