Funktionell och imperativ programmering, del 1, 6 hp

Functional and Imperative Programming, Part 1, 6 credits

TDDE23

Huvudområde

Datateknik Datavetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Peter Dalenius

Studierektor eller motsvarande

Peter Dalenius

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 46 h
Rekommenderad självstudietid: 114 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6CDDD Civilingenjör i datateknik 1 (HT 2017) 1 3 Svenska Linköping, Valla O
6CMJU Civilingenjör i mjukvaruteknik 1 (HT 2017) 1 3 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Datateknik, Datavetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Civilingenjör i datateknik
 • Civilingenjör i mjukvaruteknik

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Lärandemål

Kursens syfte är dels att studenterna ska skaffa sig erfarenheter av att använda datorsystem på ett sådant sätt att laborativ verksamhet i framtida kurser underlättas, dels att studenterna ska bygga upp grundläggande erfarenheter inom programmering. Efter avslutad kurs ska studenterna kunna:

 • obehindrat använda de datorsystem för laborativ verksamhet som institutionen tillhandahåller
 • redogöra för grundläggande begrepp inom programmering
 • utforma och implementera enkla algoritmer i ett programspråk
 • metodiskt lösa programmeringsrelaterade problem med hjälp av ett interaktivt arbetssätt med implementering, testning och felsökning
 • konstruera program i Python 

Kursinnehåll

Följande ämnen behandlas under föreläsningar, seminarier och laborationer:

 • universitetets IT-resurser
 • programspråket Python och dess konstruktioner
 • metodik för interaktiv och inkrementell programutveckling
 • testnings- och felsökningsmetodik 

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen inleds med ett kortare avsnitt där grundläggande Linux-färdigheter tränas. Bakgrunden introduceras på ett par föreläsningar, men huvuddelen av arbetet sker under laborationer. Efter detta följer huvuddelen av kursen som behandlar grundläggande färdigheter i programmering. Ryggraden i kursen är veckovisa seminarier. De olika seminariegrupperna har olika angreppssätt och studenterna får själva välja grupp, baserat på lärstil och tidigare erfarenheter. Även i denna del sker dock huvuddelen av arbetet under laborationer. Enstaka föreläsningar ges som stöd.

Examination

LAB1Inledande laborationskurs5 hpU, G
UPG1Obligatoriska uppgifter i datorintroduktion1 hpU, G
Momentet UPG1 innefattar en webbaserad introduktionskurs med avslutande uppgift samt ett antal "prova på"-laborationer. Momentet LAB1 innefattar ett antal uppgifter i programspråket Python.
På kursen ges betygen Underkänd/Godkänd.

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Övrig information

Påbyggnadskurser: Funktionell och imperativ programmering i Python, del 2.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för datavetenskap

Studierektor eller motsvarande

Peter Dalenius

Examinator

Peter Dalenius

Kurshemsida och andra länkar

http://www.ida.liu.se/

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 46 h
Rekommenderad självstudietid: 114 h

Kurslitteratur

Kompletterande litteratur

Böcker

 • Zelle, John M., (2010) Python Programming: An Introduction to Computer Science. Franklin, Beedle & Associates Inc
  ISBN: 978-1-59028-241-0
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
LAB1 Inledande laborationskurs 5 hp U, G
UPG1 Obligatoriska uppgifter i datorintroduktion 1 hp U, G
Momentet UPG1 innefattar en webbaserad introduktionskurs med avslutande uppgift samt ett antal "prova på"-laborationer. Momentet LAB1 innefattar ett antal uppgifter i programspråket Python.
På kursen ges betygen Underkänd/Godkänd.

Kompletterande litteratur

Böcker

Zelle, John M., (2010) Python Programming: An Introduction to Computer Science. Franklin, Beedle & Associates Inc

ISBN: 978-1-59028-241-0

I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen
X
LAB1
diskretmatematiska begrepp
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen
X
LAB1
UPG1
programmering
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
X
analysera och bryta ner problem
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning

              
2.3 Systemtänkande

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
X
kreativt tänkande
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp

              
3.2 Kommunikation

              
3.3 Kommunikation på främmande språk

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system

              
4.4 Att konstruera produkter och system

              
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.