Offensiv kvalitetsutveckling, gk, 6 hp

Quality Management and Engineering, 6 credits

TMQU03

Huvudområde

Industriell ekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Jason Martin

Studierektor eller motsvarande

Uni Sallnäs

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 48 h
Rekommenderad självstudietid: 112 h

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6CDPU Civilingenjör i design och produktutveckling 7 (HT 2020) 1 2 Engelska Linköping, Valla V
6CDPU Civilingenjör i design och produktutveckling (Produktutveckling - Management) 7 (HT 2020) 1 2 Engelska Linköping, Valla V
6CIII Civilingenjör i industriell ekonomi 7 (HT 2020) 1 2 Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, franska 7 (HT 2020) 1 2 Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, franska (Masterprofil Kvalitets- och verksamhetsutveckling) 7 (HT 2020) 1 2 Engelska Linköping, Valla O
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska 7 (HT 2020) 1 2 Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska (Masterprofil Kvalitets- och verksamhetsutveckling) 7 (HT 2020) 1 2 Engelska Linköping, Valla O
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, kinesiska 7 (HT 2020) 1 2 Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, kinesiska (Masterprofil Kvalitets- och verksamhetsutveckling) 7 (HT 2020) 1 2 Engelska Linköping, Valla O
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, spanska 7 (HT 2020) 1 2 Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, spanska (Masterprofil Kvalitets- och verksamhetsutveckling) 7 (HT 2020) 1 2 Engelska Linköping, Valla O
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, tyska 7 (HT 2020) 1 2 Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, tyska (Masterprofil Kvalitets- och verksamhetsutveckling) 7 (HT 2020) 1 2 Engelska Linköping, Valla O
6CIII Civilingenjör i industriell ekonomi (Masterprofil Kvalitets- och verksamhetsutveckling) 7 (HT 2020) 1 2 Engelska Linköping, Valla O
6CMMM Civilingenjör i maskinteknik 7 (HT 2020) 1 2 Engelska Linköping, Valla V
6CMMM Civilingenjör i maskinteknik (Industriell produktion) 7 (HT 2020) 1 2 Engelska Linköping, Valla V
6CMMM Civilingenjör i maskinteknik (Kvalitets- och verksamhetsutveckling) 7 (HT 2020) 1 2 Engelska Linköping, Valla O
6CMMM Civilingenjör i maskinteknik (Logistik och supply chain management) 7 (HT 2020) 1 2 Engelska Linköping, Valla V
6CTBI Civilingenjör i teknisk biologi (Sensorer och material i biomedicin) 9 (HT 2020) 1 2 Engelska Linköping, Valla V
6MIND Industrial Engineering and Management, masterprogram 1 (HT 2020) 1 2 Engelska Linköping, Valla O

Huvudområde

Industriell ekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

 • Masterprogram i industriell ekonomi
 • Civilingenjör i design och produktutveckling
 • Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell
 • Civilingenjör i industriell ekonomi
 • Civilingenjör i maskinteknik
 • Civilingenjör i teknisk biologi

Särskild information

Får ej ingå i examen samtidigt som TMQU46.

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Sannolikhetslära och statistik

Lärandemål

Kursen avser att möta industrins behov av ingenjörer med kunskap inom kvalitetsområdet. Kursen ska ge en helhetsbild av kvalitetsområdet med särskilt fokus på principer, arbetssätt och metoder för offensiv kvalitetsutveckling. Efter genomförd kurs skall teknologen kunna;

 • tillämpa grundläggande principer, arbetssätt och metoder för kvalitets- och verksamhetsutveckling och utifrån ett systemperspektiv identifiera situationer där dessa kan bidra till industriell utveckling genom förbättring av produkter och processer.
 • planera och genomföra verksamhetsutvecklingsprojekt rörande statistisk processtyrning, förändringsledning och förändringsledarskap, produktutveckling och processutveckling
 • värdera och analysera processinformation för att på ett ingenjörsmässigt sätt identifiera och lösa kvalitetsrelaterade problem inom industri och tjänsteproduktion
 • granska och diskutera former för organisering av kvalitets- och verksamhetsutvecklingsarbete och beskriva principer för hur ett offensivt kvalitetsutvecklingsarbete kan bedrivas i industriella organisationer
 • värdera och utveckla policies, mål och styrdokument för kvalitetsarbete samt beskriva uppbyggnaden av ett kvalitetsledningssystem

 

Kursinnehåll

Principer, praktiker and tekniker för kvalitetsutveckling, Kundbehovsanalys, Förändringsledning och förändringsledarskap, Statistisk processtyrning, Processduglighetsanalys, Processledning, Förbättringsverktyg och Ledningsverktyg, Kvalitetsledningssystem med fokus på ISO 9000 certifiering, Q-modeller.

Undervisnings- och arbetsformer

För att stödja ett aktivt lärande hos våra studenter organiseras kursen utifrån ett antal projektuppgifter kopplat till ett industriellt exempel. Undervisningen består av föreläsningar, där teoretiska perspektiv presenteras; seminarier för diskussion av case; lektioner där studenterna får träna på att tillämpa centrala metoder.

Examination

UPG2Inlämningsuppgifter4 hpU, G
DAT1Datortentamen2 hpU, 3, 4, 5

Resultaten i examinationsmomenten vägs samman och utgör grunden för kursbetyg.

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Påbyggnadskurser

Six Sigma Quality, Lean Production, Kundfokuserad produkt- och tjänsteutveckling, Statistisk kvalitetsstyrning

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska. 
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska eller engelska. 
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska. 

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Studierektor eller motsvarande

Uni Sallnäs

Examinator

Jason Martin

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 48 h
Rekommenderad självstudietid: 112 h

Kurslitteratur

Ordinarie litteratur

Böcker

 • Gremyr Ida, Bergquist Bjarne, Elg Mattias, (2020) Quality Management: An Introduction Studentlitteratur
    Obligatorisk bok, artiklar och kompendium är tillräckligt för att klara kursen, men för ett högre betyg rekommenderar vi även Bergman och Klefsjö (2010), se kompletterande litteratur nedan.

Övrigt

 • Artiklar och kompendium i valda delar finns tillgängliga på kurshemsidan i Lisam.

Kompletterande litteratur

Böcker

 • Bergman Bo, Klefsjö Bengt, (2010) Quality from Customer Needs to Customer Satisfaction Studentlitteratur
  ISBN: 9789144059426
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG2 Inlämningsuppgifter 4 hp U, G
DAT1 Datortentamen 2 hp U, 3, 4, 5

Resultaten i examinationsmomenten vägs samman och utgör grunden för kursbetyg.

Kursplan

För varje kurs ska en kursplan finnas. I kursplanen anges kursens mål och innehåll samt de särskilda förkunskaper som erfordras för att den studerande skall kunna tillgodogöra sig undervisningen.

Schemaläggning

Schemaläggning av kurser görs enligt, för kursen, beslutad blockindelning. 

Avbrott på kurs

Enligt rektors beslut om regler för registrering, avregistrering samt resultatrapportering (Dnr LiU-2015-01241) skall avbrott i studier registreras i Ladok. Alla studenter som inte deltar i kurs man registrerat sig på är alltså skyldiga att anmäla avbrottet så att kursregistreringen kan 
tas bort. Avanmälan från kurs görs via webbformulär, www.lith.liu.se/for-studenter/kurskomplettering?l=sv. 

Inställd kurs

Kurser med få deltagare ( < 10) kan ställas in eller organiseras på annat sätt än vad som är angivet i kursplanen. Om kurs skall ställas in eller avvikelse från kursplanen skall ske prövas och beslutas detta av dekanus. 

Riktlinjer rörande examination och examinator 

Se Beslut om Riktlinjer för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå vid Linköpings universitet, http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/917592. 

Examinator för en kurs ska inneha en läraranställning vid LiU i enlighet med LiUs anställningsordning (https://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622784). För kurser på avancerad nivå kan följande lärare vara examinator: professor (även adjungerad och gästprofessor), biträdande professor (även adjungerad), universitetslektor (även adjungerad och gästlektor), biträdande universitetslektor eller postdoktor. För kurser på grundnivå kan följande lärare vara examinator: professor (även adjungerad och gästprofessor), biträdande professor (även adjungerad), universitetslektor (även adjungerad och gästlektor), biträdande universitetslektor, universitetsadjunkt (även adjungerad och gästadjunkt) eller postdoktor. I undantagsfall kan även en Timlärare utses som examinator på både grund- och avancerad nivå, se Tekniska fakultetsstyrelsen vidaredelegationer. 

Examination

Tentamen

Skriftlig och muntlig tentamen ges minst tre gånger årligen; en gång omedelbart efter kursens slut, en gång i augustiperioden samt vanligtvis i en av omtentamensperioderna. Annan placering beslutas av programnämnden.

Principer för tentamensschemat för kurser som följer läsperioderna:

 • kurser som ges Vt1 förstagångstenteras i mars och omtenteras i juni och i augusti
 • kurser som ges Vt2 förstagångstenteras i maj och omtenteras i augusti och i oktober
 • kurser som ges Ht1 förstagångstenteras i oktober och omtenteras i januari och augusti
 • kurser som ges Ht2 förstagångstenteras i januari och omtenteras i mars och i augusti 

Tentamensschemat utgår från blockindelningen men avvikelser kan förekomma främst för kurser som samläses/samtenteras av flera program samt i lägre årskurs.

För kurser som av programnämnden beslutats vara vartannatårskurser ges tentamina 3 gånger endast under det år kursen ges.

För kurser som flyttas eller ställs in så att de ej ges under något eller några år ges tentamina 3 gånger under det närmast följande året med tentamenstillfällen motsvarande dem som gällde före flyttningen av kursen.

När en kurs ges för sista gången ska ordinarie tentamen och två omtentamina erbjudas. Därefter fasas examinationen ut med tre tentamina samtidigt som tentamen ges i eventuell ersättningskurs under det följande läsåret. Om ingen ersättningskurs finns ges tre tentamina i omtentamensperioder under det följande läsåret. Annan placering beslutas av programnämnden. I samtliga fall ges dessutom tentamen ytterligare en gång under det därpå följande året om inte programnämnden föreskriver annat.

Om en kurs ges i flera perioder under året (för program eller vid skilda tillfällen för olika program) beslutar programnämnden/programnämnderna gemensamt om placeringen av och antalet omtentamina. 

Anmälan till tentamen

För deltagande i tentamina krävs att den studerande gjort förhandsanmälan i Studentportalen under anmälningsperioden, dvs tidigast 30 dagar och senast 10 dagar före tentamensdagen. Anvisad sal meddelas fyra dagar före tentamensdagen via e-post. Studerande, som inte förhandsanmält sitt deltagande riskerar att avvisas om plats inte finns inom ramen för tillgängliga skrivningsplatser.

Teckenförklaring till tentaanmälningssystemet:
  ** markerar att tentan ges för näst sista gången
  * markerar att tentan ges för sista gången 

Ordningsföreskrifter för studerande vid tentamensskrivningar

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622682

Plussning

Vid Tekniska högskolan vid LiU har studerande rätt att genomgå förnyat prov för högre betyg på skriftliga tentamina samt datortentamina, dvs samtliga provmoment med kod TEN och DAT. På övriga examinationsmoment ges inte möjlighet till plussning, om inget annat anges i kursplan.

Plussning är ej möjlig på kurser som ingår i utfärdad examen.

Regler för omprov

För regler för omprov vid andra examinationsformer än skriftliga tentamina och datortentamina hänvisas till LiU-riktlinjerna för examination och examinator, http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/917592. 

Plagiering

Vid examination som innebär rapportskrivande och där studenten kan antas ha tillgång till andras källor (exempelvis vid självständiga arbeten, uppsatser etc) måste inlämnat material utformas i enlighet med god sed för källhänvisning (referenser eller citat med angivande av källa) vad gäller användning av andras text, bilder, idéer, data etc. Det ska även framgå ifall författaren återbrukat egen text, bilder, idéer, data etc från tidigare genomförd examination, exempelvis från kandidatarbete, projektrapporter etc. (ibland kallat självplagiering).

Underlåtelse att ange sådana källor kan betraktas som försök till vilseledande vid examination.

Försök till vilseledande

Vid grundad misstanke om att en student försökt vilseleda vid examination eller när en studieprestation ska bedömas ska enligt Högskoleförordningens 10 kapitel examinator anmäla det vidare till universitetets disciplinnämnd. Möjliga konsekvenser för den studerande är en avstängning från studierna eller en varning. För mer information se https://www.student.liu.se/studenttjanster/lagar-regler-rattigheter?l=sv.

Betyg

Företrädesvis skall betygen underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4) och med beröm godkänd (5) användas. 

 1. Kurser med skriftlig tentamen skall ge betygen (U, 3, 4, 5).
 2. Kurser med stor del tillämpningsinriktade moment såsom laborationer, projekt eller grupparbeten får ges betygen underkänd (U) eller godkänd (G).
 3. Examensarbete samt självständigt arbete ger betyg underkänd (U) eller godkänd (G).

Examinationsmoment

 1. Skriftlig tentamen (TEN) skall ge betyg (U, 3, 4, 5).
 2. Examinationsmoment som kan ge betygen underkänd (U) eller godkänd (G) är laboration (LAB), projekt (PRA), kontrollskrivning (KTR), muntlig tentamen (MUN), datortentamen (DAT), uppgift (UPG), hemtentamina (HEM).
 3. Övriga examinationsmoment där examinationen uppfylls framför allt genom aktiv närvaro som annat (ANN), basgrupp (BAS) eller moment (MOM) ger betygen underkänd (U) eller godkänd (G).
 4. Examinationsmomenten Opposition (OPPO) och Auskultation (AUSK) inom examensarbetet ger betyg underkänd (U) eller godkänd (G).

För obligatoriska moment gäller att: Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. (I enlighet med LiU-riktlinjerna http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/917592). 

För samtliga examinationsmoment gäller att: Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål. (I enlighet med LiU-riktlinjerna http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/917592).

Rapportering av den studerandes examinationsresultat sker på respektive institution.

Regler

Universitetet är en statlig myndighet vars verksamhet regleras av lagar och förordningar, exempelvis Högskolelagen och Högskoleförordningen. Förutom lagar och förordningar styrs verksamheten av ett antal styrdokument. I Linköpings universitets egna regelverk samlas gällande beslut av regelkaraktär som fattats av universitetsstyrelse, rektor samt fakultets- och områdesstyrelser. 

LiU:s regelsamling angående utbildning på grund- och avancerad nivå nås på http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/Innehall/Utbildning_pa_grund-_och_avancerad_niva. 

Ordinarie litteratur

Böcker

Gremyr Ida, Bergquist Bjarne, Elg Mattias, (2020) Quality Management: An Introduction Studentlitteratur

 

Obligatorisk bok, artiklar och kompendium är tillräckligt för att klara kursen, men för ett högre betyg rekommenderar vi även Bergman och Klefsjö (2010), se kompletterande litteratur nedan.

Övrigt

Artiklar och kompendium i valda delar finns tillgängliga på kurshemsidan i Lisam.

Kompletterande litteratur

Böcker

Bergman Bo, Klefsjö Bengt, (2010) Quality from Customer Needs to Customer Satisfaction Studentlitteratur

ISBN: 9789144059426

I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen
X
X
DAT1
UPG2
Förkunskapskrav: Statistik Under kursen tillämpas statistiken i t ex "Statistisk processtyrning (SPC) och "Försöksplanering" (DOE)
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen
X
X
DAT1
UPG2
Tidigare förvärvade kunskaper. Innehållet i SPC och DOE är "kvalitetstekniik" och har en teknikvetenskaplig profil.
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
X
DAT1
UPG2
Undervisar i verktyg/metoder som processkartläggning, SPC, DOE
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
X
Fokus i kursen är grundläggande kunskaper som byggs på i avancerade kurser som SexSigma, SQC, Kundfokus etc
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
EJ aktuellt. TMQU03 är en grundkurs utan fokus på forsknings- och utvecklingsarbete.
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
X
X
DAT1
UPG2
Analytiskt tänkande präglar alla verktyg och metoder i grundkursen. Introducerar även flera olika problemlösningsmetodiker t ex PDSA. Fortsatt tillämpning i SexSigma och SQC kurserna.
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning
X
UPG2
Gruppuppgifter som möjliggör experimenterande och undersökande arbetssätt
2.3 Systemtänkande
X
X
DAT1
UPG2
Introducerar systemtänk enligt Deming men QM har ett systemperspektiv rakt igenom t ex process orientering
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
X
DAT1
UPG2
Kvalitetsfilosofi, principer, metoder och verktyg
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande
X
Ej fokus i kursen men kan tillämpa tidigare förvärvade kunskaper
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
X
X
UPG2
Genomgående gruppuppgifter i kursen
3.2 Kommunikation
X
X
UPG2
Gruppresentation och rapportskrivning i gruppuppgifter
3.3 Kommunikation på främmande språk
X
Kursen ges på engelska
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
X
DAT1
UPG2
Dessa aspekter är en genomgående del av beslutsfattande och genomförande av kvalitetsutveckling.
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor
X
X
DAT1
UPG2
Introduktion för att förstå sammanhang kring kvalitetsutveckling. Undervisning i företags produktionstekniska villkor samt hur man ökar konkurrenskraft genom bättre kvalitet.
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system
X
DAT1
UPG2
Kundfokus, processledning, DOE, SPC
4.4 Att konstruera produkter och system
X
Vi introducerar det i denna kurs för att tillämpas i framtiden: i kurser som kundfokus, SexSigma, robust konstruktion etc.
4.5 Att realisera produkter och system
EJ aktuellt TMQU03 är en grundkurs där realisering av produkter och system ej är i fokus.
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system
EJ aktuellt TMQU03 är en grundkurs där drift och användning av produkter och system ej är i fokus.
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling
EJ aktuellt. TMQU03 är en grundkurs där fokus ej är på forskning och utvecklingsprojekt. Vi tolkar 5.1-5.5 som master/kandidatprojekt och exjobb.
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling
EJ aktuellt. TMQU03 är en grundkurs där fokus ej är på forskning och utvecklingsprojekt. Vi tolkar 5.1-5.5 som master/kandidatprojekt och exjobb.
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt
EJ aktuellt. TMQU03 är en grundkurs där fokus ej är på forskning och utvecklingsprojekt. Vi tolkar 5.1-5.5 som master/kandidatprojekt och exjobb.
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt
EJ aktuellt. TMQU03 är en grundkurs där fokus ej är på forskning och utvecklingsprojekt. Vi tolkar 5.1-5.5 som master/kandidatprojekt och exjobb.
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt
EJ aktuellt. TMQU03 är en grundkurs där fokus ej är på forskning och utvecklingsprojekt. Vi tolkar 5.1-5.5 som master/kandidatprojekt och exjobb.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.