Politices kandidatprogram, 180 hp

Bachelor´s Programme in Political Science and Economics, 180 credits

F7KPO

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Politices kandidatexamen med huvudområde Nationalekonomi eller Statsvetenskap

Studietakt

Helfart

Inledning

Politices kandidatprogrammet är ett utbildningsprogram på grundläggande nivå som leder till en kandidatexamen med något av ämnena statsvetenskap eller nationalekonomi som huvudområde.

Utbildningen syftar till att göra den studerande anställningsbar på en mångsidig och föränderlig arbetsmarknad inom såväl offentlig verksamhet som privat sektor. Utbildningen förbereder den studerande för arbete med beslutsunderlag, utredning, handläggning, självständiga bedömningar och samhällsanalys. Utbildningen syftar också till att göra den studerande antagningsbar för studier på avancerad nivå (master) nationellt och internationellt inom främst huvudinriktningarna nationalekonomi och statsvetenskap.

Mål

Nationella examensmål enligt Högskoleförordningen
 

Kunskap och förståelse

För kandidatexamen skall studenten

 • visa kunskap och förståelse inom något av huvudområdena för utbildningen, dvs. nationalekonomi eller statsvetenskap, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga

För kandidatexamen skall studenten

 • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För kandidatexamen skall studenten

 • visa förmåga att inom huvudområdena för utbildningen, nationalekonomi eller statsvetenskap, göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Innehåll

Politices kandidatprogrammet är ett sammanhållet utbildningsprogram som omfattar sex terminers heltidsstudier (180 hp). Under programmet väljer den studerande huvudområdet nationalekonomi eller statsvetenskap. Studierna inom det valda huvudområdet omfattar för hela utbildningen sammanlagt 90 hp.

De tre första terminerna i programmet är gemensamma. Här läser de studerande grundläggande kurser inom huvudområdena nationalekonomi och statsvetenskap samt grundläggande statistik och juridik med förvaltningsinriktning. Inom programmet erbjuds också programspecifika kurser som syftar till att utveckla den studerandes färdigheter i att arbeta med beslutsunderlag och metoder för utredningsarbete, skriftlig och muntlig kommunikation samt att ge träning i att göra självständiga och etiskt överlagda bedömningar inom samhällsanalys.

Under termin fyra läser den studerande kurser inom det valda huvudområdet.

Den femte terminen ger den studerande möjlighet att välja att antingen läsa valfria kurser, göra studierelaterad praktik eller genomföra en termins utlandsstudier. Alternativet med valfria kurser omfattar 22,5 hp och kombineras med ett obligatoriskt utredningsarbete om 7,5 hp. Det obligatoriska utredningsarbetet genomförs självständigt, under handledning, över hela terminen och examineras vid terminens slut. Alternativet med praktik genomförs under hela terminen (30 hp) eller halva terminen (15 hp) och kombineras i det senare fallet med valfria kurser. Den studerande som väljer alternativet utlandsstudier måste ta kurser motsvarande minst 7,5 hp inom valt huvudområde. För praktik och utlandsstudier är den studerande själv ansvarig för att ordna praktik- eller studieplats.

Under termin sex läser den studerande kurser och genomför ett kandidatuppsatsarbete inom det valda huvudområdet.

Programmet kännetecknas av en progression gällande såväl ämneskunskaper som färdigheter och förmågor. Progressionen inom ämneskunskaperna uppnås genom att de grundläggande kunskaperna från de första årets kurser byggs på med fortsättningskurser och fördjupningskurser på högre nivå. Färdigheter och förmågor, enligt högskoleförordningen, utvecklas och tränas återkommande genom ökade krav på den studerande under utbildningens gång. Det innebär ökade krav på analytisk förmåga, självständighet, förmåga att förstå och tillämpa modeller och teorier, ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt, förmåga till etiska bedömningar, samt färdigheter att kommunicera muntligt och skriftligt.
 

Se rubrik Programplan för förteckning över aktuella kurser. I kursplanerna beskrivs mer utförligt innehåll, undervisnings- och arbetsformer samt examination.

Inriktningar

Den studerande kan välja antingen nationalekonomi eller statsvetenskap som inriktning. Studierna i de valda huvudområdena omfattar sammanlagt 90 hp.

Undervisnings- och arbetsformer

Kurser i nationalekonomi och statsvetenskap samläses i stor utsträckning med fristående kurser i samma ämne. Programmet får sin profil och sammanhållning av specialutformade kurser som behandlar utredningsarbete i olika former, skriftlig och muntlig kommunikation samt juridik.

Undervisning sker främst i form av föreläsningar, seminarier och handledning. Dessa utgör stöd och komplement till den studerandes självstudier. Inom ramen för en gemensam pedagogisk grundsyn, som innebär ett studentcentrerat lärande, varierar undervisnings- och arbetsformerna för att skapa utmaningar och främja lärande och progression. Examinationsformerna omfattar skriftliga och muntliga prov, aktivt deltagande i seminarier, skrivna rapporter och uppsats.

Undervisnings- och arbetsformerna planeras och genomförs också utifrån den pedagogiska idén om ett studentaktivt lärande som syftar till att stärka studentens egen förmåga att ta ansvar för sitt eget lärande, sin utveckling av kunskaper, förmågor och förhållningssätt. Därigenom rustas studenten för ett föränderligt yrkesliv och ett livslångt lärande.
 

I kursplanerna och tillhörande studieanvisningar beskrivs mer utförligt innehåll, undervisnings- och arbetsformer samt examination.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
samt
Engelska 6
samt
Matematik 3b/3c eller Matematik C

  Tillträdeskrav till högre termin eller kurser

  För att vara behörig att genomföra praktik under termin 5 ska den studerande ha uppnått minst 105 godkända hp. I övrigt gäller de förkunskapskrav som framgår av kursplanerna för respektive kurs.

  Examenskrav

  Studerande som uppnått godkända 180 hp, varav minst 90 godkända hp (inklusive ett självständigt arbete om minst 15 hp) i ett av programmets huvudområden (nationalekonomi , statsvetenskap) uppfyller kraven för kandidatexamen inom Politices Kandidatprogrammet.
   

  Bestämmelser om krav på kursfordringar för att uppnå en examen finns i bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100). Preciserade krav för generella examina på grundnivå och avancerad nivå återfinns i LiU:s gällande föreskrifter.

  Examensbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen efter ansökan av den studerande. Ett diploma supplement biläggs examensbeviset.

  Examensbenämning på svenska

  Politices kandidatexamen med huvudområde Nationalekonomi eller Statsvetenskap

  Examensbenämning på engelska

  Degree of Bachelor of Science in Politics and Economics with a major in Economics
  or
  Degree of Bachelor of Science in Politics and Economics with a major in Political Science

  Särskild information

  Undervisningsspråk

  Huvudsakligt undervisningsspråk är svenska, men engelska kan förekomma.
   

  Tillgodoräknande

  Beslut om tillgodoräknande fattas av fakultetsstyrelsen, eller av styrelsen utsedd funktion, efter ansökan av den studerande.

  Övrigt

  Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna utbildningsplan.

  Termin 1 HT 2023

  Termin 2 VT 2024

  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  747G38 Juridisk översiktskurs med inriktning mot förvaltning 15* G1N v202349-202408 O
  *Kursen läses över flera terminer
  730G71 Makroekonomi 7.5 G1N v202409-202413 O
  733G29 Politiska system i jämförande perspektiv 7.5 G1N v202414-202418 O
  733G20 Internationell politik 7.5 G1N v202419-202423 O

  Termin 3 HT 2024

  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  732G01 Grundläggande statistik, grundkurs 7.5 G1N v202434-202438 O
  770G37 Mikroekonomi 7.5 G1N v202439-202443 O
  799G49 Utredningskunskap 7.5 G1N v202444-202448 O
  770G35 Mikroekonomisk analys: rationalitet, jämlikhet och hållbarhet 7.5 G1N v202449-202503 V
  770G36 Globalisering och ekonomisk tillväxt 7.5 G1N v202449-202503 V

  Termin 4 VT 2025

  Inriktning: Nationalekonomi
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  770G17 Matematiska metoder i nationalekonomi 7.5 G1F v202504-202508 V
  770G40 Spelteori och politik 7.5 G1F v202504-202508 V
  770G23 Samhällsekonomiska lönsamhetskalkyler 7.5 G1F v202509-202513 V
  770G27 Arbetsmarknadsekonomi 7.5 G1F v202509-202513 V
  770G24 Makroekonomisk teori och politik 7.5 G1F v202514-202518 O
  732G93 Regressions- och tidsserieanalys 7.5 G1F v202519-202523 O
  Inriktning: Statsvetenskap
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  733G36 Politisk teori 2 7.5 G1F v202504-202508 O
  733G50 Väljare, partier och valsystem 7.5 G1F v202509-202513 V
  733G57 Statsbildning och demokratisering i Afrika och Mellanöstern 7.5 G1F v202509-202513 V
  733G53 Makt, ordning och konflikt i internationell politik 7.5 G1F v202514-202518 V
  733G59 Förvaltningens roll i demokratin 7.5 G1F v202514-202518 V
  732G93 Regressions- och tidsserieanalys 7.5 G1F v202519-202523 O

  Termin 5 HT 2025

  Inriktning: Nationalekonomi — Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  730G67 Utredningsarbete 7.5 G1N V
  730G97 Risk Management of Financial Markets and Institutions 7.5 G1F V
  732G92 Surveymetodik 7.5 G1F V
  733G36 Politisk teori 2 7.5 G1F V
  733G51 Den europeiska integrationens utmaningar 7.5 G1F V
  733G53 Makt, ordning och konflikt i internationell politik 7.5 G1F V
  733G55 Välfärdssystem i Europa: idéer, policies och effekter 7.5 G1F V
  733G57 Statsbildning och demokratisering i Afrika och Mellanöstern 7.5 G1F V
  770G01 Development Economics 7.5 G1F V
  770G18 Finansiell ekonomi 7.5 G1F V
  770G19 Kredit- och valutamarknaden i ett internationellt perspektiv 7.5 G1F V
  770G21 Marknadsstruktur och företagsstrategi 7.5 G1F V
  770G22 Miljöekonomi 7.5 G1F V
  770G32 Ekonometri 7.5 G1F V
  799G58 Praktik inom Politices kandidatprogrammet 15 G2F V
  799G59 Praktik inom Politices kandidatprogrammet 30 G2F V

  Termin 6 VT 2026

  Inriktning: Nationalekonomi — Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  770G13 Kandidatuppsats i nationalekonomi 15 G2E O
  770G17 Matematiska metoder i nationalekonomi 7.5 G1F V
  770G25 Hälsoekonomi och etik 7.5 G1F V
  770G31 Marknadsstruktur och företagsstrategi 7.5 G1F V
  770G32 Ekonometri 7.5 G1F O
  770G40 Spelteori och politik 7.5 G1F V
  Inriktning: Statsvetenskap — Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  733GX1 Statsvetenskaplig analys och metod 15 G1F O
  733GX2 Kandidatuppsats i statsvetenskap 15 G2E O