Mastersprogram i Etik, vetenskap och policy , 120 hp

Master's Programme in Ethics, Science, and Policy, 120 credits

F7MEP

Undervisningsspråk

Engelska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Filosofie masterexamen med huvudområde Tillämpad etik

Studietakt

Helfart

Inledning

Masterprogrammet i Etik, Vetenskap och Policy (120 hp) är ett program på avancerad nivå som leder till masterexamen inom huvudområdet tillämpad etik. Inom tillämpad etik används normativ teori för att lösa praktiska problem. För att kunna lösa sådana problem krävs en förmåga att förstå, utvärdera och göra bruk av vetenskapliga metoder och resultat. Därför läggs under utbildningen stor vikt vid vetenskapsteori och frågor om hur vetenskap produceras och tolkas. Att arbeta med policy innebär att på vetenskaplig grund föreslå normativt motiverade lösningar på praktiska problem och att kunna kommunicera dessa lösningsförslag.

Frågor om hur olika samhällsproblem bör förstås och lösa studeras inom vetenskapsteorin och den tillämpade etiken. I Masterprogrammet i Etik, vetenskap och policy (120 hp) introduceras och fördjupas dessa två forskningsområden med fokus på aktuella samhällsfrågor och utformning av policy Exempel på sådana samhällsfrågor kan vara hur och till vilken grad man bör sträva efter likvärdighet i utbildning, vad en rimlig beskattningsnivå är, eller hur och till vilken grad länder bör reglera migration. Polices för att hantera sådana frågor kan vara att införa eller avskaffa skolpeng, öka eller minska progressiviteten i skatteskalan, eller ta bort eller implementera viseringskrav. Programmet karaktäriseras av utveckling av både kunskap och färdigheter inom huvudområdet tillämpad etik, med inriktning på policyutformning. Utöver detta är programmet utformat för att ge kunskaper och färdigheter inom skrivande, då en viktig färdighet är att kunna kommunicera policies i olika sammanhang och till olika mottagare

Programmet är utformat för att ge professionell kunskap inom forskning och praktik på ett antal centrala policyområden, med fokus på skrivande, vetenskapsteori och etik. Efter godkända avslutade studier är studenterna förberedda för karriärer inom kvalificerat arbete med policy samt behöriga för fortsatta studier och forskning på doktorandnivå. Studenterna förbereds för ett framtida arbetsliv inom utrednings- och utvärderingsarbete i privat och offentlig sektor inom såväl nationella som internationella organisationer.

Mål

Nationella examensmål enligt Högskoleförordningen

Kunskap och förståelse

För masterexamen (120 hp) skall studenten:

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet Tillämpad etik, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och 
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet Tillämpad etik
   

Färdighet och förmåga

För masterexamen (120 hp) skall studenten:

 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information, 
 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete, 
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet
   

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För masterexamen (120 hp) skall studenten:

 • visa förmåga att inom huvudområdet Tillämpad etik göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete, 
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling

Innehåll

Masterprogrammet i Etik, vetenskap och policy (120 hp) är ett masterprogram i tillämpad etik med möjlighet till individuell fördjupning inom vetenskapsteori och policyutformning. Programmet omfattar fyra terminer om sammanlagt 120 hp.

Programmet inleds med två terminer med obligatoriska kurser. Under dessa två terminer ges grundläggande kunskaper och färdigheter inom etik, vetenskapsteori och skrivande. Under den första terminen introduceras tillämpad etik, vetenskapsteori, och metod. Här diskuteras filosofiska och vetenskapliga perspektiv på frågor som exempelvis demokrati, marknader, vetenskapspolitik eller riskhantering. Utöver detta behandlas etisk, vetenskaplig och filosofisk metod, samt tolkning och utvärdering av redan existerande forskning. Denna termin inleds också programmets genomgående fokus på olika sätt att skriva inom akademin och i arbete med policyutformning. Skrivande återkommer i alla kurser, genom att olika genrer av skrivande presenteras och övas. I ett framtida yrkesliv kommer arbete med policy kräva att man kan kommunicera inomvetenskapligt, mellanvetenskapligt, liksom med politiska företrädare och inte minst med medborgarna.

Alla kurser på programmet är utformade efter en gemensam idé. Varje kurs innehåller både tillämpad etik och vetenskapsteori, och i kurserna behandlas fallstudier och policy inom något speciellt samhällsområde. Dessutom är varje kurs, utöver uppsats- och praktikkurser, utformad med målet att de ska kunna innehålla följande komponenter: ett tillfälle där en person från yrkeslivets eller en annan del av akademin håller en gästföreläsning om en policyutmaning inom kursens område, en workshop eller ett seminarium dedikerat till skrivande, och examination där en specifik genre av skrivande används. Kurserna har därutöver placerats i den ordning de ligger för att uppfylla två syften: introduktion till studenter med olika ämnesbakgrund, och fördjupning för studenter med ämnesbakgrund inom etik eller filosofi. Speciellt den första terminen ämnar ge studenter utan tidigare bakgrund i tillämpad etik en introduktion till detta ämne. Vad gäller fördjupning, innehåller varje kurs olika delar av den tillämpade etiken och vetenskapsfilosofin som fördjupas i och med att teori införs i de enskilda kurserna för att hantera de problem som behandlas i kurserna.

Under termin två fördjupasinnehållet i kurserna på termin ett genom att arbeta mer djupgående med specifika policyområden. Sådana områden kan vara beskattningens filosofi och vetenskapsteori, medicinens filosofi, prioriteringsetik eller modellskapande i vetenskapen inklusive dess etiska och filosofiska implikationer. Arbetet med skrivande fördjupas genom att nya genrer av skrivande introduceras. Exempel kan vara att skriva för studenter inom andra discipliner, utvecklande av policyförslag eller utvärderingar av policy.

Under den tredje terminen kan studenterna välja mellan studier utomlands, praktik eller valbara kurser. Valbara kurser och kurser under utlandsstudier väljs i samråd med programansvarig, och eventuell praktikplats ska godkännas av kursansvarig.

I de valbara kurserna kan innehållet från tidigare terminen fördjupas eller breddas. Här introduceras ytterligare policyområden som på olika sätt gör policyutformning ytterligare mångdimensionellt. Exempel på sådana områden kan vara problem inom migration, utbildning, barnrätt eller riskhantering. Skrivande fördjupas genom introducerandet av ytterligare genrer som exempelvis recensioner, debattartiklar och policyförslag.

Den fjärde terminen ägnas åt det självständiga arbetet inklusive deltagande i
regelbundna uppsatsseminarier.

Se rubrik Programplan för förteckning över aktuella kurser. I kursplanerna beskrivs mer utförligt innehåll, undervisnings- och arbetsformer samt examination.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen på masterprogrammet i Etik, vetenskap och policy (120 hp) är campusbaserad. Undervisningen präglas av ett studentcentrerat lärande genom ett gemensamt och aktivt ansvarstagande av studenter, lärare och annan personal och sker i form av exempelvis föreläsningar, seminarier, workshops och handledning.

Studenterna förväntas att löpande delta under hela utbildningen i regelbundna interna och externa läraktiviteter. Undervisningen är organiserad för genomgående progression avseende nya formerna av skrivande. Utöver essäer och uppsatser tränas skrivande av exempelvis rapporter, debattinlägg, recensioner och utvärderingar. Ett genomgående är gästföreläsningar av personer från yrkeslivet eller anknytande forskningsområden.

I kursplanerna och tillhörande studieanvisningar beskrivs mer utförligt innehåll, undervisnings- och arbetsformer samt examination.

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180 hp
 • Engelska 6
  Undantag ges för svenska

  Examenskrav

  Den studerande kommer att tilldelas examensbevis för Filosofie masterexamen med huvudområdet Tillämpad etik (120 hp). Detta förutsatt att alla kurser är slutförda och att den studerande uppfyller de allmänna och särskilda behörighetskraven, inklusive bevis på innehav av en kandidatexamen eller motsvarande examen. Slutförda kurser kommer att anges i examensbeviset.

  Bestämmelser om krav på kursfordringar för att uppnå en examen finns i bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100). Preciserade krav för generella examina på grundnivå och avancerad nivå återfinns i LiU:s gällande föreskrifter.

  Examensbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen efter ansökan av den studerande. Ett diploma supplement biläggs examensbeviset.

  Examensbenämning på svenska

  Filosofie masterexamen med huvudområde Tillämpad etik

  Examensbenämning på engelska

  Master of Arts (120 credits) with a major in Applied Ethics

  Särskild information

  Undervisningsspråk är engelska.

  Tillgodoräknande

  Beslut om tillgodoräknande fattas av fakultetsstyrelsen, eller av styrelsen utsedd funktion, efter ansökan av den studerande.

  Övrigt

  Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna utbildningsplan.

  Termin 1 HT 2024

  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  721A56 Policymakandets filosofi 7.5 A1N v202434-202438 O
  721A55 Vetenskapsteori inom policymakande 7.5 A1N v202439-202443 O
  721A57 Forskningsetik och forskningsbaserad kunskap 7.5 A1N v202444-202448 O
  721A58 Aktuella forskningsfrågor inom etik, vetenskap och policy 7.5 A1N v202449-202503 O

  Termin 2 VT 2025

  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  721A59 Beskattning, policy och filosofi 7.5 A1N v202504-202508 O
  721A60 Medicinens filosofi 7.5 A1N v202509-202513 O
  721A61 Etik och vårdens prioriteringar 7.5 A1N v202514-202518 O
  721A62 Vetenskapliga modeller: normativa och praktiska aspekter 7.5 A1N v202519-202523 O

  Termin 3 HT 2025

  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  721A63 Praktik inom Etik, vetenskap och policy 15 A1N V
  721A69 Praktik inom Etik, vetenskap och policy 30 A1N V
  721A70 Praktik inom Etik, vetenskap och policy 7.5 A1N V
  721A64 Etik och migrationspolicy 7.5 A1N v202534-202538 V
  721A66 Beslutsteori och risk 7.5 A1N v202539-202543 V
  721A67 Barndomens filosofi och utbildningspolicy 7.5 A1N v202544-202548 V
  721A65 Fördjupning inom aktuella frågor inom etik, vetenskap och policy 7.5 A1N v202549-202603 V

  Termin 4 VT 2026

  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  721A68 Masteruppsats i Etik, vetenskap och policy 30 A2E v202604-202623 O