Masterprogrammet i medicinsk vetenskap, 120 hp

Master's Programme in Medical Science, 120 credits

MMIN2

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Efter fullbordat program om 120 hp utfärdas på begäran av studenten ett examensbevis med benämningen:
Masterexamen inom medicinsk pedagogik
eller
Medicine masterexamen inom arbetsterapi/folkhälsovetenskap/fysioterapi/logopedi/omvårdnadsvetenskap

Studietakt

Helfart

Syfte

Masterprogrammet i medicinsk vetenskap ges inom något av följande
huvudområden: arbetsterapi/folkhälsovetenskap/fysioterapi/
logopedi/medicinsk pedagogik/omvårdnadsvetenskap. Programmet syftar till att
studenten ska fördjupa sin professionella kunskap inom något av huvudområdena
och stärka sin interprofessionella kompetens.
Inom samtliga huvudområden kan antingen inriktning E-hälsa eller Hälsa, kvalitet
och interprofessionell kompetens väljas. Programmets två inriktningar ger
fördjupad kunskap antingen inom e-hälsa eller inom hälsa, kvalitet och
interprofessionell kompetens för att kunna organisera och hälsoorientera hälso- och
sjukvården.
Programmet ger en masterexamen inom respektive huvudområde med vald
inriktning och studierna förbereder för fortsatt utbildning på forskarnivå.

Mål

Allmänna mål
I Högskolelagen 1 kap (SFS 1992:1434 med uppdateringar) har följande allmänna
mål för avancerad nivå fastslagits:
9§ Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som
studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.
Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter
och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som
gäller för utbildning på grundnivå,

 • ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
 • utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
 • utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

Mål för examen
Mål för masterexamen enligt Högskoleförordningen (SFS 1993:100, med
uppdateringar), bilaga 2 - Examensordning.
Kunskap och förståelse
För masterexamen skall studenten

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete och
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga
För masterexamen skall studenten

 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För masterexamen skall studenten

 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Förutom målen ovan skall studenten efter avslutad utbildning ha uppnått lärosätets
lokala mål och utbildningsprogrammets lokala mål.
Lokala mål för Medicinska fakulteten
Studenten skall efter genomgången utbildning:

 • Ha förmåga att problematisera situationer i hälso- och sjukvården för att kunna motivera och värdera val av handling som professionell yrkesutövare,
 • visa kunskap om och förståelse för faktorer som påverkar hälsan ur ett lokalt och globalt perspektiv,
 • kunna värdera och tillämpa kunskap om evidens och förbättringsarbete,
 • kunna arbeta för en hållbar och hälsofrämjande utveckling för nuvarande och kommande generationer,
 • ha uppnått en interprofessionell kompetens för att kunna arbeta i team med andra yrkesgrupper,
 • visa kunskap om och förståelse för betydelsen av jämlikhet och lika villkor i samhället.

Lokala mål för Masterprogrammet i medicinsk vetenskap
Kunskap och förståelse
Efter genomgången utbildning skall studenten

 • ha väsentligt fördjupad kunskap om strategier för kvalitet, förbättring och utvärdering för en evidensbaserad hälsoinriktad hälso-och sjukvård,
 • ha fördjupad förståelse för det egna huvudområdet i relation till andra huvudområden.

Färdighet och förmåga
Efter genomgången utbildning skall studenten

 • kunna planera och med adekvata metoder initiera och genomföra hälsofrämjande och förebyggande arbete i såväl patient- som medarbetar- och befolkningsperspektiv samt kunna utvärdera detta arbete,
 • ha professionell och interprofessionell kompetens för att kunna utveckla och leda evidensbaserade och resultatinriktade förbättringsprocesser,
 • ha fördjupad förmåga att identifiera och lösa komplexa problem, som kan uppstå inom vård och rehabilitering och/eller i hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången utbildning skall studenten

 • med ett kritiskt förhållningssätt ha insikt i sitt eget huvudområde i relation till andra huvudområden.

Innehåll

Programmet omfattar 120 hp. Programmets huvudområden är arbetsterapi, folkhälsovetenskap, fysioterapi, logopedi, medicinsk pedagogik och omvårdnadsvetenskap med möjlighet till inriktning antingen inom E-hälsa eller Hälsa, kvalitet och interprofessionell kompetens. Programmet ges på helfart med möjlighet till individuell studiegång.
Oavsett val av inriktning fördjupar studenten sin kunskap om förbättringsarbete och genomför ett förbättringsprojekt i samverkan med aktörer inom hälso- och sjukvård eller annan verksamhet.

Programmet innehåller kurser som läses interprofessionellt över ämnesgränserna samt ämnesspecifika kurser inom respektive huvudområde.
Progression inom huvudområdet framgår av lärandemålen i respektive kursplan för programmets kurser.
I programmet ingår följande kurser:
Obligatoriska generella kurser
Hälsa, kvalitet och interprofessionellt lärande, 7,5 hp
Health, Quality and Interprofessional Learning, 7.5 credits
Vetenskaplig forskningsmetodik inom medicin I, 7,5 hp
Theory of Science and Methodology of Research in Medicine I, 7.5 credits
Vetenskaplig forskningsmetodik inom medicin II, 7,5 hp
Theory of Science and Methodology of Research in Medicine II, 7.5 credits
Förbättringsarbete, 7,5 hp
Improvement work, 7.5 credits
Självständigt arbete (examensarbete) inom respektive huvudområde, master, 30 hp
Master’s (120 credits) Thesis within the main field of study, 30 credits
Obligatoriska kurser inom respektive huvudområde
Arbetsterapi: Aktivitetsperspektiv på hälsa och rehabilitering, 7,5 hp
Occupational therapy: An Occupational Perspective on Health and Rehabilitation, 7.5 credits
Folkhälsovetenskap: Social epidemiology 7,5 hp
Public Health Science: Social epidemiology 7.5 hp
Fysioterapi: klinisk utvärdering och mätmetod 7,5 hp
Physiotherapy: Clinical Evaluation and Measurement methodology, 7.5 credits
Logopedi: Implementering inom logopedi 7,5 hp
Speech and Language Pathology: Implementation in Speech and Language
Pathology, 7.5 credits
Medicinsk pedagogik: Pedagogiska processer i hälso- och sjukvården del 1, 7,5 hp
Medical Education: Pedagogical Processes in Health Care part 1, 7.5 credits
Omvårdnadsvetenskap: Egenvård vid kroniska sjukdomar 7,5 hp
Science in Nursing: Self-Care in Chronic Illness, 7.5 credits
Valbara kurser inom respektive huvudområde
Förutom den obligatoriska kursen inom respektive huvudområde finns ett utbud av valbara kurser som fördjupar studentens ämnesspecifika kunskap inom respektive huvudområde. Vilka kurser som erbjuds kan variera något över tid. För att en kurs ska kunna ges krävs ett visst antal sökande, i annat fall kommer kurs i form av litteraturfördjupning att erbjudas.

Inriktningar

Masterprogrammets studenter har möjlighet att välja en av programmets två inriktningar:
E-hälsa
Inom inriktningen E-hälsa studeras e-hälsoutvecklingen ur olika perspektiv och ger kunskap om hur individ, organisation och samhälle kan bidra till utvecklingen inom hälso- och sjukvården. Inom inriktningen studeras digitala verktyg och studenten genomför även ett interdisciplinärt utvecklingsprojekt inom e-hälsa.
För inriktningen E-hälsa ges tre kurser varav de två första är obligatoriska:
E-hälsa: visioner och verktyg 7,5 hp
eHealth: Aims and Applications, 7.5 credits
E-hälsa: digitala verktyg för att främja hälsa och förebygga sjukdom 7,5 hp
eHealth: Digital Applications on Promoting Health and Preventing Disease, 7.5 credits
Projekt i e-hälsa, 15 hp
eHealth Project, 15 credits
Hälsa, kvalitet och interprofessionell kompetens
Inom inriktningen Hälsa, kvalitet och interprofessionell kompetens studeras implementering och resultatmått för att på vetenskaplig grund kunna initiera och leda utvecklingsarbete mot en mer hälsoorienterad och kvalitetsinriktad hälso- och sjukvård. Studenten utvecklar sin interprofessionella kompetens genom integreradestudier med andra professioner/huvudområden.
För inriktningen Hälsa, kvalitet och interprofessionell kompetens ges fyra kurser
varav två är obligatoriska, valfritt vilka:
Hälsofrämjande förhållningssätt och hälsofrämjande miljö, 7,5 hp
Health Promotion within Health Care; Perspectives and Health Care Environment, 7.5 credits
Hälsa, livskvalitet och funktionsförmåga som utfallsmått, 7,5 hp
Health, Quality of Life and Functional Ability as Outcome Measures, 7.5 credits
Implementering inom hälso- och sjukvård, 7,5 hp
Implementation in Health Care, 7.5 credits
Arbete, hälsa och välfärdssystem, 7,5 hp
Work, Health and Welfare system, 7.5 credits

För masterexamen krävs godkänt resultat från följande kurser:
Hälsa, kvalitet och interprofessionellt lärande, 7,5 hp
Vetenskaplig forskningsmetodik inom medicin I, 7,5 hp
Vetenskaplig forskningsmetodik inom medicin II, 7,5 hp
Förbättringsarbete, 7,5 hp
Ämnesspecifika kurser på avancerad nivå inom respektive huvudområde, 30 hp
Självständigt arbete (examensarbete) inom respektive huvudområde, master, 30 hp
Därtill vid inriktning E-hälsa godkänt resultat från:
E-hälsa: visioner och verktyg 7,5 hp
E-hälsa: digitala verktyg för att främja hälsa och förebygga sjukdom 7,5 hp
Valbar kurs/kurser, 15 hp (som kan utgöras av kursen Projekt i e-hälsa, 15 hp, eller andra kurser)
Därtill vid inriktning Hälsa, kvalitet och interprofessionell kompetens godkänt resultat från minst två av följande kurser:
Hälsofrämjande förhållningssätt och hälsofrämjande miljö, 7,5 hp
Hälsa, livskvalitet och funktionsförmåga som utfallsmått, 7,5 hp
Arbete, hälsa och välfärdssystem, 7,5 hp
Implementering inom hälso- och sjukvård, 7,5 hp
Valbar kurs/kurser, 15 hp (som kan utgöras av resterande två ovan nämnda kurser eller två andra kurser)

Undervisnings- och arbetsformer

Inom Medicinska fakulteten utgör det studentcentrerade och problembaserade lärandet grunden i undervisningen. Studenten tar ett eget ansvar för sitt lärande genom ett aktivt och bearbetande förhållningssätt till lärandeuppgifterna.
Arbetsformerna utmanar studenterna att självständigt formulera frågor för lärande, att söka kunskap och att i dialog med andra bedöma och utvärdera uppnådd kunskap. Studenter arbetar tillsammans i grupper utifrån verklighetsanknutna situationer för att utveckla det egna lärandet, bidra till medstudenters lärande och för att träna samarbete. Lärarens roll är att stödja studenter i detta arbetssätt.
Utbildningarna är upplagda i ämnesintegrerade teman, i teoretiska och praktiska moment som varvas under hela utbildningen.
Under utbildningen samverkar studenterna i återkommande interprofessionella moment. Interprofessionellt lärande innebär att studenter från flera professioner lär med, om och av varandra. Denna arbetsform stimulerar och stödjer studentens utveckling av professionell kompetens, samt förbereder studenten för
interprofessionellt lagarbete och samverkan i den kommande yrkesutövningen.
Inom detta program skriver varje student en individuell studieplan och har en egen mentor att diskutera sina studieval med. Varje student skapar en portfolio där progression visas och kunskapsutveckling inom huvudområdet dokumenteras. I programmet arbetar studenten systematiskt med att dokumentera i en portfolio. Portfolions syfte är att vara ett pedagogiskt verktyg för studenten för att tydliggöra sin interprofessionella kunskapsutveckling och fördjupning inom det egna huvudområdet.

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180 hp inklusive examensarbete om minst 15 hp i huvudområdet arbetsterapi, folkhälsovetenskap, fysioterapi, logopedi, medicinsk pedagogik, omvårdnadsvetenskap eller annat relevant huvudområde
  eller
  Yrkesexamen 180 hp inklusive examensarbete om minst 15 hp i huvudområdet arbetsterapi, folkhälsovetenskap, fysioterapi, logopedi, medicinsk pedagogik, omvårdnadsvetenskap eller annat relevant huvudområde
 • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

  Tillträdeskrav till högre termin eller kurser

  För tillträde till kursen Självständigt arbete (examensarbete) inom respektive huvudområde, master, 30 hp, krävs totalt 22,5 godkända hp enligt nedan:

  • Godkänd kurs Hälsa, kvalitet och interprofessionellt lärande 7,5 hp
  • Godkänd kurs Vetenskaplig forskningsmetodik inom medicin I, 7,5 hp
  • Godkänd kurs inom respektive huvudområde på avancerad nivå, 7,5 hp

  För tillträde till kursen Vetenskaplig forskningsmetodik inom medicin II, 7,5 hp krävs:

  • Godkänd kurs Vetenskaplig forskningsmetodik inom medicin I, 7,5 hp

  För tillträde till kursen E-hälsa: digitala verktyg för att främja hälsa och förebygga sjukdom, 7,5 hp krävs:

  • Godkänd kurs E-hälsa: visioner och verktyg, 7,5 hp

  För tillträde till kursen Projekt i e-hälsa, 15 hp krävs:

  • Godkänd kurs E-hälsa: visioner och verktyg, 7,5 hp
  • Godkänd kurs E-hälsa: digitala verktyg för att främja hälsa och förebygga sjukdom, 7,5 hp

  För tillträde till kursen Iscensätta lärande i hälso- och sjukvårdens professionsutbildningar, 7,5 hp krävs:

  • Godkänd kurs Lärande och undervisning i hälso- och sjukvårdsutbildningar, 7,5 hp

  För tillträde till kursen Pedagogiska processer i hälso- och sjukvård del 2, 7,5 hp krävs:

  • Godkänd kurs Pedagogiska processer i hälso- och sjukvård del 1, 7,5 hp

  Självständigt arbete (examensarbete)

  För masterexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna i programmet ha fullgjort ett självständigt arbete på avancerad nivå inom ett av programmets huvudområden. Det självständiga arbetet får omfatta mindre än 30 hp, dock minst 15 hp, om studenten redan har fullgjort ett självständigt arbete på avancerad nivå om minst 15 hp inom huvudområdet för utbildningen eller motsvarande från utländsk utbildning.

  Examensbenämning på svenska

  Efter fullbordat program om 120 hp utfärdas på begäran av studenten ett examensbevis med benämningen:
  Masterexamen inom medicinsk pedagogik
  eller
  Medicine masterexamen inom arbetsterapi/folkhälsovetenskap/fysioterapi/logopedi/omvårdnadsvetenskap

  Examensbenämning på engelska

  Efter fullbordat program om 120 hp utfärdas på begäran av studenten ett examensbevis med benämningen:
  Degree of Master of Science (120 credits) in Medical Education
  eller
  Degree of Master of Medical Science (120 credits) in Occupational Therapy/Public Health/Speech and Language Pathology/Physiotherapy/Nursing

  Särskild information

  Vissa kurser/moment kan komma att genomföras på engelska.

  Övriga föreskrifter

  För övriga föreskrifter om anstånd, studieuppehåll, återkomst, tillgodoräknande etc. hänvisas till Linköpings universitets regelsamling samt av fakultetsstyrelsen vid medicinska fakulteten fastställda studieadministrativa regler.

  Övergångsregler

  1. Denna utbildningsplan träder i kraft den 26 augusti 2019 och gäller för studenter som antas till utbildningen från och med höstterminen 2019.
  Från och med höstterminen 2020 gäller utbildningsplanen även för studenter som antagits till höstterminen 2018 eller tidigare.
  2. Student som antagits till utbildningen höstterminen 2018 eller tidigare har rätt att genomföra omprov enligt tidigare utbildningsplan vid tre tillfällen inom/i anslutning till de två terminer som följer efter det att respektive kurs ges för sista gången.
  3. Programansvarig beslutar om individuella studieplaner och former för examination för studenter som antagits och följt tidigare utbildningsplan och som på grund av studieuppehåll eller av annan anledning inte fullgjort studierna senast vårterminen 2020.

  Termin 1 HT 2021

  Termin 2 VT 2022

  Termin 3 HT 2022

  Termin 4 VT 2023