Undervisningens didaktiska processer, 7.5 hp

Didactic processes in teaching, 7.5 credits

9KP304

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Agneta Grönlund

Kursansvarig

Agneta Grönlund

Studierektor eller motsvarande

Åsa Järnvall
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1GY1 Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i gymnasieskolan, halvfart (Halvfart) 2 (VT 2022) 202214-202223 Svenska Linköping, Valla O
L1GY1 Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i gymnasieskolan, helfart (Helfart) 1 (VT 2022) 202214-202223 Svenska Linköping, Valla
L1GR1 Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i årskurs 7-9, halvfart (Halvfart) 2 (VT 2022) 202214-202223 Svenska Linköping, Valla O
L1GR1 Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i årskurs 7-9, helfart (Helfart) 1 (VT 2022) 202214-202223 Svenska Linköping, Valla
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 1 (VT 2022) 202214-202223 Svenska Linköping, Valla V
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 2 (VT 2022) 202214-202223 Svenska Linköping, Valla V
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 3 (VT 2022) 202214-202223 Svenska Linköping, Valla V
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 4 (VT 2022) 202214-202223 Svenska Linköping, Valla V
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 5 (VT 2022) 202214-202223 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 1 (VT 2022) 202214-202223 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 2 (VT 2022) 202214-202223 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 3 (VT 2022) 202214-202223 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 4 (VT 2022) 202214-202223 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 5 (VT 2022) 202214-202223 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 6 (VT 2022) 202214-202223 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 7 (VT 2022) 202214-202223 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

 • VAL II - Vidareutbildning av lärare
 • Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i årskurs 7-9
 • Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i gymnasieskolan
 • Utländska lärares vidareutbildning, ULV

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

 • använda centrala teorier, begrepp och modeller inom allmändidaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik
 • analysera och förhålla sig kritisk till läromedel och digitala resurser
 • använda digitala verktyg i pedagogiskt syfte
 • diskutera betydelsen av olika mediers och digitala miljöers roll för den pedagogiska verksamheten
 • planera och motivera ett undervisningsupplägg utifrån styrdokument, didaktiska teorier och metoder samt ämnesdidaktisk forskning

Kursinnehåll

Kursen belyser undervisningens och den pedagogiska verksamhetens didaktiska grunder och tar sin utgångspunkt i de didaktiska frågorna. I kursen tränas ett förhållningssätt till undervisning som bygger på vetenskapliga argument och perspektiv. Teoretiska perspektiv såsom läroplansteori och ramfaktorteori tillämpas för att belysa och problematisera den didaktiska processen.

Centralt i kursen är att utveckla studentens förmåga att med hjälp av didaktiska teorier och begrepp planera sin undervisning. Ur ett ämnesdidaktiskt perspektiv fokuseras syfte, stoffurval, progression och metodik.

Studenten utvecklar förmåga att förhålla sig kritisk och analytisk till läromedel i vid bemärkelse inom det egna ämnesområdet. Digitala verktyg och läromedel används och problematiseras.

Undervisnings- och arbetsformer

Utbildningen organiseras dels i form av nätbaserade studier, dels som campusförlagd utbildning. I kursen förekommer föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, grupparbete och självständiga studier.

Examination

Kursen examineras genom muntlig, skriftlig redovisning samt seminarium med skriftligt underlag.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SRE2 Skriftlig redovisning 5.5 hp U, G, VG
MRE2 Seminarium med skriftligt underlag, ämnesdidaktik 1 hp U, G
MRE1 Muntlig redovisning 1 hp U, G

Böcker

Bronäs, A. & Runebou, N., Ämnesdidaktik - en undervisningskonst

ISBN: 9789144113876

Hansén, Sven-Erik, Forsman, Liselott, (2017) Allmändidaktik : vetenskap för lärare Andra upplagan Lund : Studentlitteratur, [2017]

ISBN: 9789144113173

Lindström, Gunnar, Pennlert, Lars-Åke, (2016) Undervisning i teori och praktik : en introduktion i didaktik 6. uppl. Umeå : Fundo Förlag, 2016

ISBN: 9789197558488

Långström, Sture, Viklund, Ulf, (2010) Metoder : undervisning och framträdande 1. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2010

ISBN: 9789144055954

Skolverket, (2018) Digitalisering i skolan: möjligheter och utmaningar Stockholm: Skolverket

Artiklar

Artiklar publicerade på Lisam

Övrigt

Styrdokument och myndighetstexter tillkommer liksom ämnesdidaktisk litteratur.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.