Kunskap och lärande med fokus på didaktiska processer, 7.5 hp

Knowledge and Learning with a Focus on Didactic Processes, 7.5 credits

9VA101

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Malin Wieslander

Kursansvarig

Malin Wieslander

Studierektor eller motsvarande

Margareta Engvall
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 1 (HT 2019) 201944-202003 Svenska Linköping, Valla V
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 2 (HT 2019) 201944-202003 Svenska Linköping, Valla V
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 3 (HT 2019) 201944-202003 Svenska Linköping, Valla V
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 4 (HT 2019) 201944-202003 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 1 (HT 2019) 201944-202003 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 2 (HT 2019) 201944-202003 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 3 (HT 2019) 201944-202003 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 4 (HT 2019) 201944-202003 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 5 (HT 2019) 201944-202003 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 6 (HT 2019) 201944-202003 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 7 (HT 2019) 201944-202003 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 8 (HT 2019) 201944-202003 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • VAL II - Vidareutbildning av lärare
  • Utländska lärares vidareutbildning, ULV

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

  • beskriva och jämföra olika teorier om kunskap och lärande
  • belysa teorier om kunskap och lärande i relation till barn, ungdomar och vuxnas lärande och kunskapsutveckling
  • diskutera förutsättningar för lärande och kunskapsutveckling ur ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv
  • jämföra och resonera krin kunskapssyn(er) och synen på lärande inom det egna ämnet i form av universitetsdisciplin, lärarutbildningsämne respektive skolämne
  • uttrycka sig skriftlig enligt vedertagen praxis

Kursinnehåll

I kursen behandlas olika kunskapsfilosofiska traditioner (idealism, rationalism, pragmatism). Ur ett historiskt och ett samtida perspektiv behandlas frågor om hur kunskap väljs ut för lärande. Olika teorier om lärande (behaviorism, kognitivism, konstruktivism, socialkognitivism) studeras i relation till historiska och samtida undervisningstraditioner. I kursen jämförs och resoneras även kring hur olika ämnestraditioner utvecklar skilda kunskapssyner och syner på lärande. Likaså diskuteras synen på kunskap och lärande i relation till barn, ungdomars och vuxnas lärande och kunskapsutveckling. I kursen diskuteras även förutsättningar för lärande och kunskapsutveckling ur ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv.

Undervisnings- och arbetsformer

Utbildningen organiseras dels i form av nätbaserade studier, dels som campusförlagd utbildning. I kursen förekommer föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, grupparbete och självständiga studier

Examination

Kursen examineras genom skriftlig redovisning, skriftlig hemtentamen samt seminarium med skriftligt underlag.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
MRE1 Seminarium med skriftligt underlag, ämnedsdidaktik 1 hp U, G
STN4 Skriftlig tentamen: hemtentamen 3.5 hp U, G, VG
SRE1 Skriftlig redovisning 3 hp U, G, VG

Ordinarie litteratur

Böcker

(1994) Bildning och kunskap : särtryck ur Läroplanskommitténs betänkande Skola för bildning (SOU 1992:94) Stockholm : Statens skolverk : Liber distribution, 1994 ;

ISBN: 9188372804

Tillgänglig i kursrummet på Lisam.

(2010) Flickor, pojkar, individer : om betydelsen av jämställdhet för kunskap och utveckling i skolan : slutbetänkande Stockholm : Fritze, 2010

ISBN: 9789138235010

http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2010/01/sou-201099/

(2009) Vad påverkar resultaten i svensk grundskola : kunskapsöversikt om betydelsen av olika faktorer Stockholm : Skolverket, 2009

ISBN: 9789185545674

https://www.skolverket.se/getFile?file=2260

Carlgren, Ingrid, Forsberg, Eva, Lindberg, Viveca, (2009) Perspektiv på den svenska skolans kunskapsdiskussion Stockholm : Stockholms universitets förlag, 2009

ISBN: 9789176566619

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:371489/FULLTEXT01.pdf

Dewey, John, Hartman, Sven G., Hartman, Ros Mari, (2004) Individ, skola och samhälle : utbildningsfilosofiska texter 4., [utök.] utg. / urval, inledning och kommentarer av Sven Hartman ... Stockholm : Natur och kultur, 2004

ISBN: 9127097994, 9789127097995

Gustavsson, B., (2002) Vad är kunskap? en diskussion om praktisk och teoretisk kunskap Stockholm: Statens Skolverk

Tillgänglig i kursrummet på Lisam.

I A. Bron & L. Wilhelmson, (2004) Lärarprocesser i högre utbildning Stockholm: Liber

Lönnheden, C. & Olstedt, E. (2004). Med erfarenhet som utgångspunkt. Kapitel i bok (s. 104-118)

Tillgänglig i kursrummet på Lisam.

104-118 Lönnheden, C. & Olstedt, E. Med erfarenhet som utgångspunkt

I P-E. Ellström, B. Gustavsson & S. Larsson, (1996) Livslångt lärande Lund: Studentlitteratur

Larsson, S. (1996). Vardagslärande och vuxenstudier. Kapitel i bok (s. 9-26)

Tillgänglig i kursrummet på Lisam.

9-26 Larsson, S. Vardagslärande och vuxenstudier

Jensen, Mikael, (2016) Lärande och lärandeteorier : om den intentionella människan (s. 77-88) 1. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2016

ISBN: 9789144111209

Tillgänglig i kursrummet på Lisam.

77-88

Stensmo, Christer, (2007) Pedagogisk filosofi 2., [rev.] uppl. Lund : Studentlitteratur, 2007

ISBN: 9789144018904

Säljö, Roger, (2014) Lärande i praktiken : ett sociokulturellt perspektiv 3. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2014

ISBN: 9789144101736

U. P. Lundgren, R. Säljö & C. Liberg, (2017) Lärande, skola, bildning. Grundbok för lärare

Säljö, R. (2017). Den lärande människan – teoretiska traditioner. Kapitel i bok (s. 203-264). Stockholm: Bokförlaget Natur & Kultur.

203-264 Säljö, R. Den lärande människan - teoretiska traditioner

Woolfolk, Anita, Karlberg, Martin, (2015) Pedagogisk psykologi (s. 380-294) Harlow : Pearson, 2015

ISBN: 9780273761860

Öhrn, E., (2014) Framställningar av utbildning, prestationer och kön Göteborg: Göteborgs universitet

I: Öhrn, E. & Holm, A-S. (Red). Att lyckas i skolan: Om skolprestationer och kön i olika undervisningspraktiker. Kapitel i bok (s. 177-187). 

Tillgänglig i kursrummet på Lisam.

s. 177-187 Öhrn, E. & Holm, A-S Att lyckas i skolan: Om skolprestationer och kön i olika undervisningspraktiker

Artiklar

Artiklar tillkommer.

Kompletterande litteratur

Böcker

Valbar litteratur finns i kursrummet på Lisam.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.