Bedömning och betygssättning i didaktiska processer, 7.5 hp

Educational Assessment in Didacitc Processes, 7.5 credits

9VAA09

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Tobias Jansson

Kursansvarig

Tobias Jansson, Elisabeth Eriksson

Studierektor eller motsvarande

Margareta Engvall
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 1 (HT 2019) 201934-201943 Svenska Linköping, Valla V
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 2 (HT 2019) 201934-201943 Svenska Linköping, Valla V
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 3 (HT 2019) 201934-201943 Svenska Linköping, Valla V
L7ULV Utländska lärares vidareutbildning, ULV 4 (HT 2019) 201934-201943 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 1 (HT 2019) 201934-201943 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 2 (HT 2019) 201934-201943 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 3 (HT 2019) 201934-201943 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 4 (HT 2019) 201934-201943 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 5 (HT 2019) 201934-201943 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 6 (HT 2019) 201934-201943 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 7 (HT 2019) 201934-201943 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 8 (HT 2019) 201934-201943 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Utländska lärares vidareutbildning, ULV
 • VAL II - Vidareutbildning av lärare

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

 • jämföra betygssystem och bedömningstraditioner i historisk och internationell kontext
 • använda bedömningsteoretiska begrepp och modeller för att analysera kunskapsbedömning
 • utveckla och kritiskt granska redskap för att bedöma, betygssätta och kommunicera elevers lärande i enlighet med styrdokument.
 • identifiera faktorer som kan påverka bedömningars likvärdighet och rättvisa
 • diskutera pedagogiska, ämnesdidaktiska och etiska konsekvenser av bedömningssituationer
 • kritiskt granska ett vetenskapligt arbete inom bedömningsfältet

Kursinnehåll

I kursen studeras kunskapsbedömning och betygssättning utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt. Kursen behandlar lärares formella bedömningsuppdrag och vad det uppdraget innebär i praktiken. De studerande ska konstruera, analysera och kritiskt granska bedömningsinstrument i det egna ämnet. I detta sammanhang är begreppen giltighet, tillförlitlighet och likvärdighet centrala. I första hand fokuseras klassrumsbedömningar, men även nationella prov och internationella kunskapsmätningar uppmärksammas. Bedömningsteoretiska begrepp och redskap för både summativ och formativ bedömning studeras och problematiseras. I kursen behandlas bedömning ur såväl ett historiskt som ett internationellt perspektiv. Såväl etiska som pedagogiska och ämnesdidaktiska konsekvenser av olika former av bedömning problematiseras.

Undervisnings- och arbetsformer

Utbildningen organiseras dels i form av nätbaserade studier, dels som campusförlagd utbildning. I kursen förekommer föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, grupparbete och självständiga studier.

 

Examination

Kursen examineras genom skriftlig hemtentamen samt seminarium med skriftligt underlag.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

 • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
STN3 Skriftlig tentamen: hemtentamen 5 hp U, G, VG
STN2 Skriftlig tentamen: hemtentamen 1.5 hp U, G
MRE1 Seminarium med skriftligt underlag, ämnesdidaktik 1 hp U, G

Böcker

Myndighetstexter, texter ur antologier och ämnesdidaktisk litteratur tillkommer.

Jönsson, A, (2017) Lärande bedömning 4:e uppl. Malmö: Gleerups

ISBN: 9789140696564

Korp, Helena, (2011) Kunskapsbedömning : vad, hur och varför? : [kunskapsöversikt] Stockholm : Skolverket : Fritze [distributör], 2011

ISBN: 9789186529567

Finns i fulltext på Libris och på Skolverket.

Lundgren, Ulf P., Säljö, Roger, Liberg, Caroline, (2017) Lärande, skola, bildning Fjärde utgåvan, reviderad [Stockholm] : Natur & kultur, [2017]

ISBN: 9789127818408

Nordgren, Kenneth, Odenstad, Christina, Samuelsson, Johan, (2017) Betyg i teori och praktik : ämnesdidaktiska perspektiv på bedömning i grundskola och gymnasium 3. uppl. Malmö : Gleerups Utbildning AB, 2017

ISBN: 9789140692641

Artiklar

Green, S., Johnson, R., Kim, D-H & Pope, N., Ethics in classroom assessment practices: Issues and attitudes Teaching and Teacher Education 23(7)/2007/99-1011

Finns under kursdokument i Lisam.

Havnes, Anton; Smith, Kari; Dysthe, Olga & Ludvigsen, Kristine, Formative assessment and feedback: Making learning visible Studies in Educational Evaluation 38(1)/2012/21-27
Jönsson, A. & Thornberg, P., Samsyn eller samstämmighet? En diskussion om sambedömning som redskap för likvärdig bedömning i skolan Pedagogisk forskning 19/2014/4-5

Finns under Kursdokument i Lisam.

Wetterstrand, F., Sundhäll, M. & Lundahl, C., Att få sina bedömningar granskade Utbildning & Demokrati 26(2)/2017/75-94

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.