Utvidgad verklighet (XR) - principer och programmering, 6 hp

eXtended Reality (XR) - Principles and Programming, 6 credits

TNM116

Huvudområde

Informationsteknologi Datateknik Medieteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Karljohan Lundin Palmerius

Studierektor eller motsvarande

Camilla Forsell

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 0 h
Rekommenderad självstudietid: 160 h

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6CDDD Civilingenjör i datateknik 9 (HT 2024) 2 2 Svenska/Engelska Norrköping V
6CDDD Civilingenjör i datateknik (Signal- och bildbehandling) 9 (HT 2024) 2 2 Svenska/Engelska Norrköping V
6CITE Civilingenjör i informationsteknologi 9 (HT 2024) 2 2 Svenska/Engelska Norrköping V
6CMED Civilingenjör i medicinsk teknik 9 (HT 2024) 2 2 Svenska/Engelska Norrköping V
6CMED Civilingenjör i medicinsk teknik (Medicinsk bildanalys och visualisering) 9 (HT 2024) 2 2 Svenska/Engelska Norrköping V
6CMEN Civilingenjör i medieteknik 7 (HT 2024) 2 2 Svenska/Engelska Norrköping V
6CMEN Civilingenjör i medieteknik 9 (HT 2024) 2 2 Svenska/Engelska Norrköping V
6CMEN Civilingenjör i medieteknik (Datorgrafik och spelprogrammering (Termin 9 Campus Valla)) 7 (HT 2024) 2 2 Svenska/Engelska Norrköping V
6CMEN Civilingenjör i medieteknik (Visualisering) 7 (HT 2024) 2 2 Svenska/Engelska Norrköping V
6CMJU Civilingenjör i mjukvaruteknik 9 (HT 2024) 2 2 Svenska/Engelska Norrköping V
6CYYY Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik 9 (HT 2024) 2 2 Svenska/Engelska Norrköping V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, franska 9 (HT 2024) 2 2 Svenska/Engelska Norrköping V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, franska (Signal- och bildbehandling) 9 (HT 2024) 2 2 Svenska/Engelska Norrköping V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, japanska 9 (HT 2024) 2 2 Svenska/Engelska Norrköping V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, japanska (Signal- och bildbehandling) 9 (HT 2024) 2 2 Svenska/Engelska Norrköping V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, kinesiska 9 (HT 2024) 2 2 Svenska/Engelska Norrköping V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, kinesiska (Signal- och bildbehandling) 9 (HT 2024) 2 2 Svenska/Engelska Norrköping V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, spanska 9 (HT 2024) 2 2 Svenska/Engelska Norrköping V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, spanska (Signal- och bildbehandling) 9 (HT 2024) 2 2 Svenska/Engelska Norrköping V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, tyska 9 (HT 2024) 2 2 Svenska/Engelska Norrköping V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, tyska (Signal- och bildbehandling) 9 (HT 2024) 2 2 Svenska/Engelska Norrköping V
6CYYY Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik (Signal- och bildbehandling) 9 (HT 2024) 2 2 Svenska/Engelska Norrköping V
6MICS Computer Science, masterprogram 3 (HT 2024) 2 2 Svenska/Engelska Norrköping V
6MICS Computer Science, masterprogram (Visualisering och datorgrafik) 3 (HT 2024) 2 2 Svenska/Engelska Norrköping V

Huvudområde

Informationsteknologi, Datateknik, Medieteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Särskild information

Kursen får ej ingå i examen tillsammans med TNM086.

Kursen ges för

 • Civilingenjörsprogram i medieteknik
 • Masterprogram i datavetenskap
 • Civilingenjörsprogram i datateknik
 • Civilingenjörsprogram i informationsteknologi
 • Civilingenjörsprogram i mjukvaruteknik
 • Civilingenjörsprogram i teknisk fysik och elektroteknik
 • Civilingenjörsprogram i teknisk fysik och elektroteknik - internationell
 • Civilingenjörsprogram i medicinsk teknik

Förkunskapskrav

3D-datorgrafik, linjär algebra, programmering C++

Rekommenderade förkunskaper

3D-datorgrafik, linjär algebra, programmering C++

Lärandemål

Målet med kursen är att studenterna skall få insikt om XR, VR, AR och andra relaterade principer, hur det används och hur det kan implementeras och utnyttjas. De skall även lära sig analysera behov och utmaningar, och lära sig att tillämpa teorier och principer för att realisera effektiva immersiva gränssnitt och interaktion.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

 • redogöra för principer för XR med avseende på
  • mänskliga faktorer
  • visuella och multisensoriska display-system, tracking och annan interaktionsutrustning
  • egocentrisk interaktion och haptik
  • ljud och ljudinteraktion
 • skapa interaktiva, immersiva tillämpningar
   

Kursinnehåll

Kursen täcker ett brett område med olika aspekter associerade med utvidgad verklighet (eXtended Reality - XR), en samlingsterm för immersiva tillämpningar med virtuellt innehåll, såsom virtuell verklighet (Virtual Reality - VR), förstärkt verklighet (Augmented Reality - AR), blandad verklighet (Mixed Reality - MR) samt förstärkt virtualitet (Augmented Virtuality). Vi går igenom displaysystem och dess principer, från desktop till storskaliga VR-teatrar och domer, principer för effektiv implementation, metoder för interaktion och hur ljud och känsel används för att skapa en övertygande och användbar immersiv miljö för en rad olika tillämpningar.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen ges på Campus Norrköping men stora delar kan vid behov läsas på distans. Närvaro krävs för laboration med VR-utrustning samt examination av laboration med VR-utrustning.

Teoretisk genomgång sker via föreläsningar som kompletteras med vetenskapliga publikationer för ytterligare fördjupning. Substantiellt med laboratoriearbete inkluderas också, där teorin omvandlas till praktik. Studenter som läser kursen ges tillgång till VR-laboratoriet och dess utrustning.

Examination

MUN1Muntlig examination2 hpU, 3, 4, 5
LAB1Laborationer4 hpU, G

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är ”Svenska” kan kursen ges i sin helhet på svenska eller delvis på engelska. Examinationsspråk är svenska, men delar av examinationen kan ske på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.
 • Om undervisningsspråk är ”Svenska/Engelska” ges kursen i sin helhet på engelska om studenter utan tidigare kunskap i svenska språket deltar. Examinationsspråk följer undervisningsspråk.

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Kursen är campusförlagd på den ort som anges för kurstillfället om inget annat anges under ”Undervisnings – och arbetsformer”. I en campusförlagd kurs kan dock enstaka moment på distans ingå.

Institution

Institutionen för teknik och naturvetenskap
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
MUN1 Muntlig examination 2 hp U, 3, 4, 5
LAB1 Laborationer 4 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.
I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen
X

              
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen
X

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
X
X

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
X
X

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
X

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning

              
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning

              
2.3 Systemtänkande

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande

              
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp

              
3.2 Kommunikation

              
3.3 Kommunikation på främmande språk

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system

              
4.4 Att konstruera produkter och system

              
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.