Civilingenjörsprogram i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, 300 hp

Master of Science in Applied Physics and Electrical Engineering - International, 300 credits

6CYYI

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Civilingenjör 300 hp och Teknologie master 120 hp

Studietakt

Helfart

Syfte

 • Yi-programmet utbildar civilingenjörer som kan arbeta vid den internationella teknikfronten och där befästa och förstärka kompetensen inom näringsliv och samhälle.
 • En Yi-ingenjör har förmåga att skapa, utveckla, anpassa och använda modern teknik för att möta behoven som ställs från näringsliv och samhälle.
 • Med förståelse för teknikens roll i ett helhetsperspektiv kan Yi-ingenjören i sin verksamhet också möta samhällets och enskilda individers krav på miljö, resurshushållning och ekonomi.
 • Yi-ingenjören har också goda språkkunskaper samt internationell erfarenhet genom utlandsstudier vid ledande utländska universitet och högskolor.

Mål

Efter genomgången utbildning förväntas en civilingenjör från teknisk fysik och elektroteknikprogrammet - internationell ha följande kunskaper och färdigheter:

Matematiska, naturvetenskapliga och teknikvetenskapliga kunskaper

Yi-ingenjören har en solid grund i matematik, naturvetenskap och teknik och kan, utgående från breda och djupa kunskaper inom dessa områden, strukturera, formulera och lösa komplexa tekniska problem

Kunskaper i grundläggande matematiska och naturvetenskapliga ämnen

En Yi-ingenjör har en stark grund i matematik, vilket innefattar kunskaper i såväl grundläggande ämnen som analys och linjär algebra som komplex analys, vektor- och fourieranalys. I den matematiska grunden ingår även kunskaper inom sannolikhetslära, matematisk statistik, optimeringslära och tekniska beräkningar. Yi-ingenjören har också solida kunskaper inom fysik och kan beskriva och modellera fenomen inom vågfysik, mekanik, elektromagnetism, termodynamik, statistisk mekanik och grundläggande kvantmekanik. En Yi-ingenjör kan använda matematiken och fysiken som verktyg, strukturera, abstrahera och modellera problem inom teknisk fysik och elektroteknik.

Kunskaper i teknikvetenskapliga ämnen

En Yi-ingenjör har en bred teknisk kompetens med kunskaper och färdigheter inom såväl teknisk fysik och elektroteknik. Detta innebär att:

 • Yi-ingenjören kan använda begrepp, teorier och metoder från vågfysik, mekanik, elektromagnetism, termodynamik, statistisk mekanik och grundläggande kvantmekanik för att analysera och utveckla tekniska system inom teknisk fysik och inom elektroteknik. Detta innefattar också att kunna göra relevanta beräkningar, i förekommande fall med datorstöd, och utföra experimentella undersökningar.
 • En Yi-ingenjör kan modellera, analysera och använda systematiska metoder för att göra konstruktioner inom såväl analog som digital elektronik. Detta innefattar också att göra experiment och använda relevant utrustning för dessa ändamål.
 • En Yi-ingenjör kan beskriva, strukturera, abstrahera och modellera tekniska problem med datavetenskapliga begrepp och modeller.
 • En Yi-ingenjör kan hantera de begrepp och matematiska modeller som krävs för att hantera linjära dynamiska system i samverkan med deterministiska signaler inom signalanalys och reglerteknik.

Fördjupade kunskaper i något/några tillämpade ämnen

En Yi-ingenjör har fördjupade tekniska kunskaper inom en vald masterprofil. Masterprofilen omfattas av kurser (42-54 hp) inom ett väldefinierat tekniskt område, där en av kurserna är en projektkurs.

Individuella och yrkesmässiga färdigheter och förhållningssätt

Ingenjörsmässigt tänkande och problemlösning

Yi-ingenjören kan med stöd av verktyg och metoder från matematik, teknisk fysik och elektroteknik identifiera, formulera och modellera komplexa tekniska problem inom dessa områden. Detta innefattar att göra såväl kvalitativa som kvantitativa uppskattningar, göra relevanta antaganden och rimlighetsbedömningar samt beakta osäkerheter.

Experimenterande och kunskapsbildning

En Yi-ingenjör äger förmåga att tillägna sig ny kunskap genom att formulera hypoteser och utvärdera dessa genom experiment. Detta innefattar att formulera matematiska modeller, använda relevant utrustning och metodik för att utföra experiment eller motsvarande, analysera resultat med såväl matematiska verktyg som programverktyg samt redovisa resultatet. Yi-ingenjören har även förmågan att skaffa sig ny kunskap genom att söka relevant litteratur inom det aktuella området.

Systemtänkande

Yi-ingenjören har förmåga att använda systemtänkande för att modellera, analysera och utveckla tekniska system och processer. Detta innebär att kunna definiera systemgränser, göra abstraktioner, se såväl helheter som delsystem och beskriva samverkan mellan dessa samt göra prioriteringar av avvägningar.

Individuella färdigheter och förhållningssätt

En Yi-ingenjör visar initiativförmåga och har förmåga till ett självständigt, kreativt och kritiskt tänkande. Detta innefattar också självkännedom samt förmåga och vilja till personlig utveckling och livslångt lärande. Yi-ingenjören har också förmåga att planera sin tid och sina resurser.

Professionella färdigheter och förhållningssätt

Yi-ingenjören kännetecknas av ansvarstagande, pålitlighet och professionellt uppträdande. Detta innefattar även att vara medveten i sin karriärplanering och hålla sig informerad om professionens utveckling. En Yi-ingenjör har god förmåga att agera professionellt i internationella sammanhang.

Förmåga att arbeta i grupp och att kommunicera

Att arbeta i grupp

En Yi-ingenjör har god förmåga att samverka med andra personer vid utveckling av ny teknik. Detta innefattar att ingenjören

 • har kunskap om vilka olika roller som finns i en (projekt-) grupp
 • känner till hur dessa roller samverkar, vad som kännetecknar en ”effektiv” grupp
 • därigenom äger förmåga att sätta samman olika roller på ett ändamålsenligt sätt
 • har förmåga att agera i olika roller i en sådan grupp; framförallt agera i projektledarrollen

Att kommunicera

Yi-ingenjören skall kunna

 • kommunicera skriftligt och muntligt med såväl tekniker som icketekniker
 • lägga upp en kommunikationsstrategi utifrån projektets mål
 • presentera projektresultat på ett förtroendeingivande sätt

Att kommunicera på främmande språk

Yi-ingenjören

 • skall på engelska och på sitt valda fackspråk kunna läsa texter inom det egna teknikområdet samt kunna presentera projektresultat såväl skriftligt som muntligt
 • har insikt i kulturella aspekter på kommunikation i internationella sammanhang

Planering, utveckling, realisering, drift och affärsmässigt förverkligande av tekniska produkter, system och tjänster med hänsyn till affärsmässiga och samhälleliga behov och krav

Samhälleliga villkor inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

En Yi-ingenjör har perspektiv på teknikens betydelse och sin egen roll som ingenjör i samhället, både nationellt och globalt, med avseende på ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling. En Yi-ingenjör beaktar samhällets regelverk och har kännedom om historiska och kulturella sammanhang avseende aktuella frågor i ett globalt perspektiv.

Företags- och affärsmässiga villkor

Yi-ingenjören har insikter i de affärsmässiga och företagsmässiga villkoren för utveckling och införande av ny teknik.

Att planera system

Yi-ingenjören har kunskap och färdighet i

 • att kravsätta system och produkter, så att vederbörande kan medverka i och snabbt förstå industrins egna processer för detta och
 • modellera produkter och system samt utvärdera dessa mot krav.

Att utveckla system

En Yi-ingenjör har, inom sitt teknikområde, generella kunskaper om lämpliga utvecklingsprocesser för olika typer av konstruktioner och system och kan snabbt sätta sig in i industrins olika specifika utvecklingsprocesser. Yi-ingenjören har stor färdighet i att tillämpa kunskaperna från sin teknikspecialitet vid utvecklingsarbete.

Att realisera system

En Yi-ingenjör känner till utformning och ledning av realiseringsprocessen test, verifiering och validering.

Att ta i drift och använda

Yi-ingenjören har kännedom om utformning, optimering och ledning, igångsättande, drift och underhåll samt systemavveckling av avancerade tekniska system. 

Innehåll

En stor del av de första två åren på teknisk fysik och elektroteknik - internationell är gemensam med teknisk fysik och elektroteknik. Programmet ger samma starka grund i matematik, teknisk fysik och elektronik. Dessutom ingår franska, tyska, spanska, japanska eller kinesiska. Språkkurserna lägger tyngdpunkten på tekniskt fackspråk, men undervisningen omfattar också kultur, historia och aktuell samhällsdebatt.

Tredje året tillbringas utomlands på en av de välrenommerade högskolor som tekniska högskolan samarbetar med, se regler för utlandsstudier.

I termin 7-9 ingår ytterligare fackspråkutbildning samt en masterprofil med både obligatoriska och valfria kurser.

Programmet innehåller flera masterprofiler som alla knyter an till aktuell forskning vid tekniska högskolan och utvecklas i takt med den. I varje masterprofil ingår en projektkurs som ger träning i ingenjörsarbete. I utbildningen finns också moment som ger en insikt i sambandet mellan den tekniska utvecklingen och människans livsbetingelser. 

Profiler

 • En masterprofil omfattar 42-54 hp och består av obligatoriska och valbara kurser. Möjliga huvudområden är elektroteknik, tillämpad matematik, medicinsk teknik, teknisk fysik eller datateknik.
 • Masterprofilerna påbörjas termin 7.
 • Undantagsvis kan någon enstaka kurs efter beslut av programnämnden få bytas ut, se särskilda regler för masterprofilerna.
 • Examensbeviset anger namnet på masterprofilen som inriktning.

 

Inom utbildningsprogrammet för teknisk fysik och elektroteknik (Y) erbjuds följande masterprofiler:

Huvudområde elektroteknik:

 • Elektronik /Electronics/
 • Kommunikation /Communication/
 • Mekatronik /Mechanics and Control/
 • Signal- och bildbehandling /Signal and Image processing/
 • Styr- och informationssystem /Control and Information Systems/
 • System på chip /System-on-Chip/

 

Huvudområde datateknik:

 • Datadriven analys och maskinintelligens /Data Science and Machine Intelligence/

 

Huvudområde medicinsk teknik:

 • Medicinsk teknik /Biomedical Engineering/

 

Huvudområde teknisk fysik:

 • Fotonik och kvantteknologi /Photonics and Quantum Technology/
 • Teknisk fysik - Material- och nanofysik /Applied Physics - Materials and Nano Physics/
 • Teknisk fysik - Teori, modellering och datorberäkningar /Applied Physics - Theory, Modelling and Computation/

 

Huvudområde tillämpad matematik:

 • Finansiell matematik /Financial Mathematics/
 • Teknisk matematik /Engineering Mathematics/

 

Kurskrav för dessa masterprofiler (för antagna 2014 och tidigare, se Studiehandboken för respektive år):

 • Elektronik

Profilens obligatoriska kurser framgår av programplanen. Profilens valbara kurser framgår av programplanen och av dessa ska minst 12 hp väljas. Utöver ovanstående ska en av kurserna VLSI-konstruktion, CDIO eller Systemkonstruktion, CDIO väljas.

 • Kommunikation

Profilens obligatoriska kurser framgår av programplanen. Profilens valbara kurser framgår av programplanen och av dessa ska minst 18 hp väljas.

 • Mekatronik

Profilens obligatoriska kurser framgår av programplanen. Profilens valbara kurser framgår av programplanen. Bland de valbara kurserna ska 24 hp väljas enligt följande:

- Minst 12 hp bland kurserna: Diagnos och övervakning, Industriell reglerteknik, Optimal styrning, Reglerteori, Sensorfusion, Modellering och inlärning för dynamiska system, Digital signalbehandling, Autonoma farkoster - planering, reglering och lärande system.

 - Minst 12 hp bland kurserna: Fordonsdynamik med reglering, Fordons-framdrivningssystem, Modellering och reglering av motorer och drivlinor, Elektriska drivsystem, Analytisk mekanik, Flygmekanik, Flerkroppsmekanik och robotik, Strömningslära och värmeöverföring.
Kurserna ska väljas så att minst 18 hp på avancerad nivå inom huvudområdet Elektroteknik uppnås bland de valbara kurserna.

 • Signal- och bildbehandling

Profilens obligatoriska kurser framgår av programplanen. Profilens valbara kurser framgår av programplanen och av dessa ska minst 6 hp väljas.

 • Styr- och informationssystem

Profilens obligatoriska kurser framgår av programplanen. Profilens valbara kurser framgår av programplanen och av dessa ska minst 12 hp väljas. Bland de obligatoriska kurserna ska en av kurserna Databasteknik eller Datorteknik och realtidssystem samt en av kurserna Reglerteknisk projektkurs eller Projektkurs i tillämpad matematik väljas.

 • System på chip

Profilens obligatoriska kurser framgår av programplanen. Profilens valbara kurser framgår av programplanen och av dessa ska minst 18 hp väljas. Bland de obligatoriska kurserna ska en av kurserna VLSI-konstruktion, CDIO eller Systemkonstruktion, CDIO väljas.

 • Datadriven analys och maskinintelligens (ny profil för antagna 2017 och framåt)

Profilens obligatoriska kurser framgår av programplanen. Profilens valbara kurser framgår av programplanen och av dessa ska minst 6 hp väljas. Bland de obligatoriska kurserna ska en av kurserna Bilder och grafik, projektkurs, CDIO eller Projektkurs i signalbehandling, kommunikation och nätverk, CDIO väljas.

 • Medicinsk teknik

Profilens obligatoriska kurser framgår av programplanen. Profilens valbara kurser framgår av programplanen och av dessa ska minst 12 hp väljas.

 • Fotonik och kvantteknologi (ny profil för antagna 2017 och framåt)

Profilens obligatoriska kurser framgår av programplanen. Profilens valbara kurser framgår av programplanen och av dessa ska minst 6 hp väljas.

 • Material- och nanofysik

Profilens obligatoriska kurser framgår av programplanen. Profilens valbara kurser framgår av programplanen och av dessa skall minst 12 hp väljas.

 • Teori, modellering och datorberäkningar (ny profil för antagna 2015 och framåt)

Profilens obligatoriska kurser framgår av programplanen. Profilens valbara kurser framgår av programplanen och av dessa skall minst 18 hp väljas. Endast en av av kurserna Maskininlärning och Neuronnät och lärande system får räknas inom profilen.

 • Finansiell matematik

Profilens obligatoriska kurser framgår av programplanen. Profilens valbara kurser framgår av programplanen och av dessa skall minst 6 hp väljas.

 • Teknisk matematik

Profilens obligatoriska kurser framgår av programplanen. Profilens valbara kurser framgår av programplanen och av dessa skall minst 12 hp väljas. Utöver ovanstående kurser ska en av CDIO-kurserna Projekt i tillämpad matematik, CDIO eller Reglerteknisk projektkurs, CDIO, väljas. Valet av kursen Projekt i tillämpad matematik, CDIO, medför att kravet på 30 hp på avancerad nivå inom huvudområdet tillämpad matematik är uppfyllt. Val av Reglerteknisk projektkurs, CDIO, medför att studenten på annat sätt måste uppfylla kraven på tillräcklig mängd kurser på avancerad nivå inom huvudområdet.

Individuell profil

Det finns möjlighet att läsa kurser efter en individuell masterprofil. Individuell masterprofil upprättas i samråd med studievägledningen och beslut fattas av programnämnden efter ansökan. Ansökan om att få följa individuell masterprofil skall vara välmotiverad. Individuell masterprofil i samband med utlandsstudier upprättas i samråd med utbildningsledaren. 

Undervisnings- och arbetsformer

Utbildningen inleds för samtliga studerande på programmet med grundläggande kurser i matematik, fysik och elektroteknik samt fackspråk. Dessa kurser ger en god bas för fortsatta kurser och en livslång kompetensutveckling. Gemensamt för alla studerande på programmet är även kurser, som ger basfärdigheter i att utföra fysikaliska och elektrotekniska experiment, samt att konstruera elektro- och datatekniska system.

För utbildningen gäller att:

 • termin 1-4 är gemensam för samtliga studerande förutom fackspråkkurserna. Studenten läser ett  obligatoriskt inriktningsspråk/fackspråk.
 • termin 5 och 6 är förlagda till något utländskt universitet inom det språkområde som överenssstämmer med inriktningsspråket. Studierna skall omfatta obligatoriska kurser, som stämmer överens med termin 5 och 6 på Yi-programmet vid LiTH i möjligaste mån. Utöver dessa kan masterprofilkurser, ekonomi och MTS-kurser läsas. Särskild hänsyn skall tas till önskemål om avslutande inriktning/masterprofilering på studierna. När så är lämpligt kan även annan tidpunkt för utlandsstudierna komma ifråga.
 • den studerande fr o m termin 7 följer en masterprofil. Kurser som är obligatoriska för masterprofilen anges i programplanen. I vissa fall ingår obligatoriska kurser som ej kunnat läsas under utlandsåret.
 • fackspråkundervisningen fortgår under termin 7.
 • utöver obligatoriska kurser skall ett antal valbara kurser läsas, så att examensfordringarna uppfylls.

 

I programplanen anges vilka kurser som är obligatoriska (o), valbara (v) eller frivilliga (f) under respektive termin. Även noteringen o/v kan förekomma och innebär att någon av ett antal kurser ska väljas. Andra kurser kan efter beslut av programnämnden räknas som valbara. Frivilliga kurser får läsas, men ej räknas med i de 300 hp som krävs för examen. Kurser som överlappar varandra innehållsmässigt får ej ingå i examen samtidigt.

Alla kurser i Yi-programmets programplan (utom frivilliga kurser) för termin 7-9 får läsas som valbara av samtliga studerande vid programmet oberoende av masterprofil. 

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 samt för respektive språkinriktning: Franska 3, Spanska 3, Tyska 3, Japanska 3, Kinesiska 3 (Mandarin)
eller
Fysik B, Kemi A, Matematik E samt för respektive språkinriktning steg 3: Franska, Spanska, Tyska, Japanska eller Kinesiska (Mandarin)
(Områdesbehörighet A9/9)

  Tillträdeskrav till högre termin eller kurser

  För att den studerande ska kunna tillgodogöra sig fortsatta studier på de senare terminerna gäller följande:

  • För tillträde till en kandidatprojektkurs på programmet gäller:
   • Den studerande skall ha minst 90hp godkänt i kurser inom programtermin 1-4 (frivilliga kurser inräknas ej). Detta krav ska vara uppfyllt senast 3 veckor in i läsperiod 2 höstterminen före kandidatprojektet skall utföras.
   • Den studerande skall ha slutfört de specifika ämneskurser som anges i kursplanen för respektive kandidatprojektkurs. Detta krav ska vara uppfyllt senast 3 veckor in i läsperiod 2 höstterminen före kandidatprojektet skall utföras. Det är EJ obligatoriskt att läsa en kandidatprojektkurs för Yi-studenter.
  • För tillträde till termin 7 krävs vid terminsstart minst 150 hp inom programmets första 6 terminer. De studenter som inte uppfyller kraven ska göra en individuell plan hos studievägledaren. I första hand ska de icke avklarade kurserna från termin 1-6 inplaneras.
  • För tillträde till examensarbetet på masternivå krävs minst 240 högskolepoäng inom programmet. Dessutom krävs att samtliga obligatoriska kurser i termin 1 till och med 6 är avslutade samt 30 hp på avancerad nivå inom huvudområdet för examensarbetet.

  Självständigt arbete (examensarbete)

  Tillåtna huvudområden för masterexamen som krävs för civilingenjörsexamen inom civilingenjörsprogrammet för teknisk fysik och elektroteknik - internationell är teknisk fysik, elektroteknik, tillämpad matematik, datateknik samt medicinsk teknik.

  Examenskrav

  För att uppfylla krav för civilingenjörsexamen i teknisk fysik och elektroteknik - internationell 300 hp, skall studenten med godkänt resultat, ha fullgjort:

  • samtliga obligatoriska kurser på programmet
  • en masterprofil med tillhörande obligatoriska och valbara kurser
  • valbara kurser i programplanen så att kravet på 300 hp uppnås
  • genomfört utlandsstudier om ett läsår (60hp) varav minst 30 hp (ej språkkurs) ska vara utförda på inriktningsspråket och tillgodoräknat i programmet
  • minst 90 hp på avancerad nivå, inklusive examensarbete (30 hp) varav 60 hp (kurser + examensarbete) inom huvudområdet
  • examensarbete omfattande 30 hp på avancerad nivå eller motsvarande examinerat vid Tekniska högskolan vid Linköpings universitet
  • minst 45 hp sammantaget från kurser på grundläggande nivå (G1, G2) och avancerad nivå (A) i matematik/tillämpning inom matematik, se fastställd förteckning över kurser med tillämpning inom matematik. Detta krav uppfylls med obligatoriska kurser på programmet.

   

  Särskilda kurskrav

  För att uppfylla målen under rubriken (se ovan)

  • Samhälleliga villkor inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling (MTS) skall minst 6 hp vara godkända av följande kurser;
   • TKMJ24 Miljöteknik
   • TKMJ15 Miljömanagement
   • TGTU94 Teknik och etik
   • TGTU49 Teknikhistoria
   • TGTU84 Mångfald och genus inom teknikutveckling
   • TFYA85 Alternativa energikällor och deras tillämpningar
  • Företags- och affärsmässiga villkor skall minst 6 hp vara godkända bland följande kurser;
   • TEAE01 Industriell ekonomi
   • TEAE04 Industriell ekonomi och organisation
   • TEIO94 Entreprenörskap och idéutveckling
    • TEAE01 och TEAE04 får ej samtidigt räknas med i examen

   

  Maximalt kan 12hp av kurser utanför programplanen, inom språk (utöver de obligatoriska språkkurserna), ekonomi, ledarskap eller annat område relevant för utbildningen, räknas med i examen.

  Examensbenämning på svenska

  Civilingenjör 300 hp och Teknologie master 120 hp

  Examensbenämning på engelska

  Master of Science in Engineering 300 credits and Master of Science 120 credits

  Särskild information

  Vissa forskarutbildningskurser är öppna för teknologer. Kontakta forskarstudierektor på resp institution. För att få räkna med en sådan kurs i civilingenjörsexamen måste ansökan inlämnas till programnämnden som beslutar om kursen är lämplig och som också fastställer kursplan och poängsätter kursen.

  Övriga föreskrifter

  Se fliken Generella bestämmelser avseende behörighet, antagning, anstånd, studieuppehåll, studieavbrott samt antagning till senare del av utbildningsprogram.

  Termin 1 HT 2020

  Termin 2 VT 2021

  Termin 3 HT 2021

  Termin 4 VT 2022

  Termin 5 HT 2022

  Termin 6 VT 2023

  Termin 7 HT 2023

  Termin 8 VT 2024

  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TEIO94 Entreprenörskap och idéutveckling 6* G2F 4 O/V
  *Kursen läses över flera perioder
  Ingår i alternativobligatorium för 6CYYI. Se utbildningsplan.
  TFYA85 Alternativa energikällor och deras tillämpningar 6 G2X 4 O/V
  Ingår i alternativobligatorium för 6CYYI. Se utbildningsplan.
  TGTU94 Teknik och etik 6 G1X 1 O/V
  Kursen är en del av ett alternativobligatorium för 6CYYI, se utbildningsplan.
  TKMJ15 Miljömanagement 6 G1F 3 O/V
  Kursen är en del av ett alternativobligatorium för 6CYYI, se utbildningsplan.
  TAMS29 Stokastiska processer för finansmarknadsmodeller 6 A1X 3 V
  TANA15 Numerisk linjär algebra 6 A1X 1 V
  TATA27 Partiella differentialekvationer 6* A1X 2 V
  *Kursen läses över flera perioder
  Vartannatårskurs. Kursen ges udda år.
  TATA53 Linjär algebra, överkurs 6* G2X 2 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TATA54 Talteori 6* G2X 3 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TATA66 Fourier- och waveletanalys 6* A1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  Varannatårskurs. Kursen ges jämna år.
  TATA78 Komplex analys fk 6* A1X 2 V
  *Kursen läses över flera perioder
  Vartannatårskurs. Kursen ges udda år.
  TBMI26 Neuronnät och lärande system 6 A1X 2 V
  TBMI31 Medicinsk information och kunskap 6 A1X 4 V
  TBMT02 Bildgenererande teknik inom medicinen 6 A1X 3 V
  TBMT09 Fysiologiska tryck och flöden 6 A1X 1 V
  TDDD41 Data Mining - Clustering and Association Analysis 6 A1X 3 V
  TDDD95 Algoritmisk problemlösning 6* A1F 1 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDE09 Språkteknologi 6 A1X 2 V
  TDTS07 Systemkonstruktion och metodik 6 A1X 1 V
  TFYA17 Projektlaborationer i fysik 6* A1X - V
  *Kursen läses över flera perioder
  TFYA38 Optoelektronik 6 A1X 3 V
  TFYB03 Avancerad kvantmekanik 6 A1X 4 V
  TFYM02 Fasta tillståndets fysik II 6 A1X 2 V
  TFYM04 Tillväxt och karakterisering av nanomaterial 6* A1X 1 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TGTU91 Retorik i teori och praktik 6 G1X 2 V
  TMES21 Industrial Energy Systems 6 A1X 3 V
  TMMS30 Flerkroppsmekanik och robotik 6 A1X 1 V
  TNM111 Informationsvisualisering 6 A1X 3 V
  TPPE32 Finansiell riskhantering 6 A1X 2 V
  TSBB34 Datorseende för videoanalys 6 A1X 1 V
  TSBK07 Datorgrafik 6* A1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TSBK08 Datakompression 6 A1X 2 V
  TSEK06 VLSI-konstruktion, CDIO 12* A1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TSEK38 Konstruktion av radiotransceivers 6 A1X 2 V
  TSFS04 Elektriska drivsystem 6 G2X 4 V
  TSIT12 Kvantelektronik och kvantoptik 6* A1X 1 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TSKS13 Trådlös kommunikation 6 A1X 4 V
  TSRT07 Industriell reglerteknik 6 A1X 2 V
  TSRT09 Reglerteori 6 A1X 3 V
  TSTE14 Analoga filter 6 A1X 2 V
  Kursen är inställd 2020.
  TSTE27 Analoga och tidsdiskreta integrerade kretsar 6 A1X 3 V
  TSTE93 Analog konstruktion 6* G2X 1 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TINT02 Interkulturell kompetens och interkulturell kommunikation, fortsättningskurs 6* G2X - F
  *Kursen läses över flera perioder
  Period 2
  TEAE01 Industriell ekonomi, grundkurs 6 G1X 2 O/V
  Ingår i alternativobligatorium för 6CYYI. Se utbildningsplan.
  TEIO94 Entreprenörskap och idéutveckling 6* G2F 4 O/V
  *Kursen läses över flera perioder
  Ingår i alternativobligatorium för 6CYYI. Se utbildningsplan.
  TANA31 Beräkningsmetoder för ordinära och partiella differentialekvationer 6 A1X 2 V
  TAOP24 Optimeringslära fortsättningskurs 6 G2X 1 V
  TAOP87 Projekt i tillämpad optimering 6 A1X 3 V
  Vartannatårskurs. Kursen ges udda år.
  TATA27 Partiella differentialekvationer 6* A1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  Vartannatårskurs. Kursen ges udda år.
  TATA53 Linjär algebra, överkurs 6* G2X 3 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TATA54 Talteori 6* G2X 1 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TATA66 Fourier- och waveletanalys 6* A1X 2 V
  *Kursen läses över flera perioder
  Varannatårskurs. Kursen ges jämna år.
  TATA78 Komplex analys fk 6* A1X 3 V
  *Kursen läses över flera perioder
  Vartannatårskurs. Kursen ges udda år.
  TBME08 Biomedicinsk modellering och simulering 6 A1X 3 V
  TBMT26 Teknik för intensivvård och kirurgi 6 A1X 1 V
  TDDD12 Databasteknik 6 G2X 4 V
  TDDD95 Algoritmisk problemlösning 6* A1F 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDE07 Bayesianska metoder 6 A1F 2 V
  TDDE31 Big Data Analytics 6 A1X 3 V
  TDDE65 Programmering av parallelldatorer - metoder och verktyg 6 A1X 2 V
  TDDE70 Djup maskininlärning 6 A1F 1 V
  TEAE13 Affärsrätt 6 G1X 2 V
  TEAE20 Immaterialrätt 6 G1X 1 V
  TFMT19 Kemiska sensorsystem 6 A1X 4 V
  TFYA17 Projektlaborationer i fysik 6* A1X - V
  *Kursen läses över flera perioder
  TFYA21 Materialvetenskap 6 A1X 3 V
  TFYM04 Tillväxt och karakterisering av nanomaterial 6* A1X 1 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TGTU84 Mångfald och genus inom teknikutveckling 6 G1X 4 V
  Ingår i alternativobligatorium för 6CYYI. Se utbildningsplan.
  TGTU95 Vetenskapens och teknologins filosofi 6 G1X 4 V
  TKMJ29 Resurseffektiva produkter 6 A1X 1 V
  TNM079 Modellering och animering 6 A1X 2 V
  TPPE33 Portföljförvaltning 6 A1X 2 V
  TSBB33 3D-datorseende 6 A1X 3 V
  TSBK07 Datorgrafik 6* A1X 1 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TSBK38 Bild- och ljudkompression 6 A1X 4 V
  TSEK06 VLSI-konstruktion, CDIO 12* A1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TSFS03 Fordonsframdrivningssystem 6 A1X 4 V
  TSFS06 Diagnos och övervakning 6 A1X 1 V
  TSFS11 Energitekniska system 6 G2X 4 V
  TSIT11 Kvantalgoritmer och kvantinformation 6 A1X 3 V
  TSIT12 Kvantelektronik och kvantoptik 6* A1X 1 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TSKS14 Flerantennkommunikation 6 A1X 3 V
  TSKS16 Signalbehandling för kommunikation 6 A1X 1 V
  TSRT14 Sensorfusion 6 A1X 3 V
  TSTE06 Digitala filter 6 A1X 3 V
  Kursen är inställd 2020.
  TSTE87 Applikationsspecifika integrerade kretsar 6 A1X 2 V
  TSTE93 Analog konstruktion 6* G2X 1 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TINT02 Interkulturell kompetens och interkulturell kommunikation, fortsättningskurs 6* G2X - F
  *Kursen läses över flera perioder
  Inriktning: Datadriven analys och maskinintelligens
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TDDD95 Algoritmisk problemlösning 6* A1F 1 O
  *Kursen läses över flera perioder
  TANA15 Numerisk linjär algebra 6 A1X 1 V
  TBMI26 Neuronnät och lärande system 6 A1X 2 V
  TDDD38 Avancerad programmering i C++ 6* A1X 2 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDD41 Data Mining - Clustering and Association Analysis 6 A1X 3 V
  TDDE09 Språkteknologi 6 A1X 2 V
  Period 2
  TDDD95 Algoritmisk problemlösning 6* A1F 4 O
  *Kursen läses över flera perioder
  TAOP24 Optimeringslära fortsättningskurs 6 G2X 1 V
  TDDD38 Avancerad programmering i C++ 6* A1X 1 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDE07 Bayesianska metoder 6 A1F 2 V
  TDDE31 Big Data Analytics 6 A1X 3 V
  TDDE65 Programmering av parallelldatorer - metoder och verktyg 6 A1X 2 V
  TSRT14 Sensorfusion 6 A1X 3 V
  Inriktning: Elektronik
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TSEK06 VLSI-konstruktion, CDIO 12* A1X 4 O/V
  *Kursen läses över flera perioder
  Inom profilen elektronik ska en av kurserna TSEK06 och TSTE17 väljas.
  TSEK38 Konstruktion av radiotransceivers 6 A1X 2 V
  TSTE14 Analoga filter 6 A1X 2 V
  Kursen är inställd 2020.
  TSTE27 Analoga och tidsdiskreta integrerade kretsar 6 A1X 3 V
  TSTE93 Analog konstruktion 6* G2X 1 V
  *Kursen läses över flera perioder
  Period 2
  TSTE87 Applikationsspecifika integrerade kretsar 6 A1X 2 O
  TSEK06 VLSI-konstruktion, CDIO 12* A1X 4 O/V
  *Kursen läses över flera perioder
  Inom profilen elektronik ska en av kurserna TSEK06 och TSTE17 väljas.
  TSKS16 Signalbehandling för kommunikation 6 A1X 1 V
  TSTE06 Digitala filter 6 A1X 3 V
  Kursen är inställd 2020.
  TSTE93 Analog konstruktion 6* G2X 1 V
  *Kursen läses över flera perioder
  Inriktning: Finansiell matematik
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TAMS29 Stokastiska processer för finansmarknadsmodeller 6 A1X 3 O
  TANA15 Numerisk linjär algebra 6 A1X 1 O
  TPPE32 Finansiell riskhantering 6 A1X 2 V
  Period 2
  TAOP24 Optimeringslära fortsättningskurs 6 G2X 1 V
  TDDD12 Databasteknik 6 G2X 4 V
  TPPE33 Portföljförvaltning 6 A1X 2 V
  Inriktning: Fotonik och kvantteknologi
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TFYA38 Optoelektronik 6 A1X 3 O
  TSIT12 Kvantelektronik och kvantoptik 6* A1X 1 O
  *Kursen läses över flera perioder
  TFYB03 Avancerad kvantmekanik 6 A1X 4 V
  Period 2
  TSIT12 Kvantelektronik och kvantoptik 6* A1X 1 O
  *Kursen läses över flera perioder
  TSIT11 Kvantalgoritmer och kvantinformation 6 A1X 3 V
  Inriktning: Kommunikation
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TBMI26 Neuronnät och lärande system 6 A1X 2 V
  TSBK08 Datakompression 6 A1X 2 V
  TSEK38 Konstruktion av radiotransceivers 6 A1X 2 V
  TSKS13 Trådlös kommunikation 6 A1X 4 V
  Period 2
  TSBK38 Bild- och ljudkompression 6 A1X 4 V
  TSKS14 Flerantennkommunikation 6 A1X 3 V
  TSKS16 Signalbehandling för kommunikation 6 A1X 1 V
  Inriktning: Medicinsk teknik
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TBMT02 Bildgenererande teknik inom medicinen 6 A1X 3 O
  TBMT09 Fysiologiska tryck och flöden 6 A1X 1 O
  TBMI26 Neuronnät och lärande system 6 A1X 2 V
  TBMI31 Medicinsk information och kunskap 6 A1X 4 V
  Period 2
  TBME08 Biomedicinsk modellering och simulering 6 A1X 3 V
  TBMT26 Teknik för intensivvård och kirurgi 6 A1X 1 V
  Inriktning: Mekatronik
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TMMS30 Flerkroppsmekanik och robotik 6 A1X 1 V
  TSFS04 Elektriska drivsystem 6 G2X 4 V
  TSRT07 Industriell reglerteknik 6 A1X 2 V
  TSRT09 Reglerteori 6 A1X 3 V
  Period 2
  TSFS03 Fordonsframdrivningssystem 6 A1X 4 V
  TSFS06 Diagnos och övervakning 6 A1X 1 V
  TSRT14 Sensorfusion 6 A1X 3 V
  Inriktning: Signal- och bildbehandling
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TBMI26 Neuronnät och lärande system 6 A1X 2 V
  TBMT02 Bildgenererande teknik inom medicinen 6 A1X 3 V
  TDDE09 Språkteknologi 6 A1X 2 V
  TNM111 Informationsvisualisering 6 A1X 3 V
  TSBB34 Datorseende för videoanalys 6 A1X 1 V
  TSBK07 Datorgrafik 6* A1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TSBK08 Datakompression 6 A1X 2 V
  Period 2
  TSBB33 3D-datorseende 6 A1X 3 V
  TSBK07 Datorgrafik 6* A1X 1 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TSBK38 Bild- och ljudkompression 6 A1X 4 V
  TSRT14 Sensorfusion 6 A1X 3 V
  Inriktning: Styr- och informationssystem
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TSRT07 Industriell reglerteknik 6 A1X 2 O
  TSRT09 Reglerteori 6 A1X 3 O
  Period 2
  TDDD12 Databasteknik 6 G2X 4 O/V
  En av kurserna Databasteknik och Datorteknik och realtidssystem ska väljas inom profilen.
  TDDE65 Programmering av parallelldatorer - metoder och verktyg 6 A1X 2 V
  TSFS06 Diagnos och övervakning 6 A1X 1 V
  TSRT14 Sensorfusion 6 A1X 3 V
  Inriktning: System-on-chip
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TDTS07 Systemkonstruktion och metodik 6 A1X 1 O
  TSEK06 VLSI-konstruktion, CDIO 12* A1X 4 O/V
  *Kursen läses över flera perioder
  Inom profilen system på chip ska en av kurserna TSEK06 och TSTE17 väljas.
  TSBK07 Datorgrafik 6* A1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  Period 2
  TSEK06 VLSI-konstruktion, CDIO 12* A1X 4 O/V
  *Kursen läses över flera perioder
  Inom profilen system på chip ska en av kurserna TSEK06 och TSTE17 väljas.
  TEAE20 Immaterialrätt 6 G1X 1 V
  TSBK07 Datorgrafik 6* A1X 1 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TSKS16 Signalbehandling för kommunikation 6 A1X 1 V
  TSTE06 Digitala filter 6 A1X 3 V
  Kursen är inställd 2020.
  TSTE87 Applikationsspecifika integrerade kretsar 6 A1X 2 V
  Inriktning: Teknisk fysik - material- och nanofysik
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TFYM04 Tillväxt och karakterisering av nanomaterial 6* A1X 1 O
  *Kursen läses över flera perioder
  TFYA17 Projektlaborationer i fysik 6* A1X - V
  *Kursen läses över flera perioder
  TFYA38 Optoelektronik 6 A1X 3 V
  TFYM02 Fasta tillståndets fysik II 6 A1X 2 V
  Period 2
  TFYA21 Materialvetenskap 6 A1X 3 O
  TFYM04 Tillväxt och karakterisering av nanomaterial 6* A1X 1 O
  *Kursen läses över flera perioder
  TFMT19 Kemiska sensorsystem 6 A1X 4 V