Civilingenjörsprogram i datateknik, 300 hp

Master of Science in Computer Science and Engineering, 300 credits

6CDDD

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Civilingenjör 300 hp och Teknologie master 120 hp

Studietakt

Helfart

Syfte

Civilingenjörsprogrammet i datateknik är en utmanande och personlighetsutvecklande utbildning som ger den bästa förberedelsen för en internationell yrkeskarriär inom data- och elektronikområdet. Utbildningen präglas av valfrihet och nytänkande med väl fungerande kurser där många är projektbaserade och forskningsanknutna.

En utexaminerad civilingenjör från datateknikprogrammet, är en erkänd problemlösare och innovatör inom integrerade system som har god förmåga att samarbeta, kommunicera och leda högteknologisk verksamhet. Utbildningen ger förståelse för teknikens roll i ett helhetsperspektiv och verktyg för att möta samhällets och enskilda individers krav på miljö, resurshushållning och ekonomi. 

Mål

Efter genomgången utbildning förväntas en civilingenjör från datateknikprogrammet ha följande kunskaper och färdigheter:

Matematiska, naturvetenskapliga och teknikvetenskapliga kunskaper

Kunskaper i grundläggande matematiska och naturvetenskapliga ämnen

Utbildningen ger en bred matematisk grund med både kontinuerlig och diskret matematik, inslag av matematisk statistik, beräkningsvetenskap och optimering samt grundläggande kunskaper i elektromagnetism och mekanik. Det innebär att de utexaminerade civilingenjörerna kan använda matematiken som verktyg för att beräkna, strukturera, abstrahera och modellera problem inom datateknik.

Kunskaper i teknikvetenskapliga ämnen

Utbildningen ger teknikvetenskapliga kunskaper baserat på datavetenskap (computer science) och elektroteknik (electrical engineering) som omfattar programvara, hårdvara och kommunikation. De färdiga ingenjörerna kan utveckla och utvärdera produkter som innehåller programmerbara komponenter i inbyggda system.

Fördjupade kunskaper i något/några av de tillämpade ämnena

Civilingenjörerna i datateknik har fördjupade kunskaper inom datateknik, elektroteknik, informationsteknologi eller medicinsk teknik och har i ett huvudområde tillgodogjort sig de kunskaper som behövs för en fortsättning på forskarutbildningsnivå.

Individuella och yrkesmässiga färdigheter och förhållningssätt

Ingenjörsmässigt tänkande och problemlösning

Utbildningen ger både verktyg och metoder från matematiken som tekniska kunskaper för att identifiera, formulera och modellera komplexa datatekniska problem. Det innebär att de utexaminerade civilingenjörerna i datateknik kan göra såväl kvalitativa som kvantitativa uppskattningar, relevanta antaganden och rimlighetsbedömningar samt beakta osäkerheter.

Experimenterande och kunskapsbildning

Datateknikutbildningen ger studenterna förmågan att tillägna sig ny kunskap genom att formulera hypoteser och genom experimentell implementering av programvara och datorkonstruktion, utvärdera hypoteserna. Det innebär att de färdiga civilingenjörerna kan formulera abstrakta modeller, använda relevant utrustning och metodik för att utföra experiment eller motsvarande, analysera samt redovisa resultat. De har även förmåga att skaffa sig ny kunskap genom att söka relevant kunskap inom det aktuella området. 

Systemtänkande

Efter utbildningen har civilingenjörerna i datateknik förmågan att använda systemtänkande för att modellera, analysera och utveckla datatekniska system och processer. Det innebär att de kan definiera systemgränser, göra abstraktioner, se såväl helheter som delsystem och beskriva samverkan mellan dessa, samt göra prioriteringar av avvägningar. 

Individuella färdigheter och förhållningssätt

De utexaminerade civilingenjörerna visar initiativförmåga och har förmåga till ett självständigt, kreativt och kritiskt tänkande. Det innebär också självkännedom samt förmåga och vilja till personlig utveckling och livslångt lärande. De har även förmågan att planera sin tid och sina resurser.

Professionella färdigheter och förhållningssätt

Civilingenjörerna i datateknik kännetecknas av ansvarstagande, pålitlighet och professionellt uppträdande. Det innebär även att de är medvetna i sin karriärplanering och håller sig informerade om professionens utveckling. 

Förmåga att arbeta i grupp och kommunicera

Att arbeta i grupp

Under datateknikutbildningen inhämtar studenterna kunskap om vilka olika roller som finns i en projektgrupp, hur dessa roller samverkar och vad som kännetecknar en effektiv grupp. De får därigenom förmågan att sätta samman olika roller på ett ändamålsenligt sätt. Genom att ha deltagit i flertalet större grupprojekt är de färdigexaminerade civilingenjörerna i datateknik förberedda för att agera i olika grupproller och är, efter viss yrkeserfarenhet, framförallt redo att växa i projektledarrollen eller andra ansvarsfyllda roller. De har även en god grund för att kunna initiera, planera, leda och utvärdera tekniska utvecklingsprojekt. 

Att kommunicera

Utbildningen ger goda färdigheter i muntlig och skriftlig kommunikation. Det innebär att studenterna kan presentera resultatet av tekniskt utvecklingsarbete på ett strukturerat sätt, med relevanta tekniska hjälpmedel i såväl tal som skrift. 

Att kommunicera på främmande språk

Studenterna ska kunna läsa texter på engelska inom det egna teknikområdet samt kunna presentera projektresultat såväl skriftligt som muntligt.

Planering, utveckling, realisering och drift av tekniska system med hänsyn till affärsmässiga och samhälleliga krav

Samhälleliga villkor inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

Utbildningen ger perspektiv på teknikens betydelse och på den egna rollen som ingenjör i samhället, både nationellt och globalt, och att lär studenterna beakta hållbar tillämpning av teknik. 

Företags- och affärsmässiga villkor

En civilingenjör i datateknik har insikter i de affärsmässiga och företagsmässiga villkoren för utveckling och införande av ny teknik. 

Att planera system

Under utbildningen inhämtar studenterna kunskaper och färdigheter i kravsättning av system och produkter. Det innebär att de efter examen kan medverka i och snabbt förstå industrins egna processer för detta, modellera produkter/system samt utvärdera dessa mot krav. 

Att utveckla system

Civilingenjörer i datateknik har, inom sitt teknikområde, generella kunskaper om lämpliga utvecklingsprocesser för olika typer av system och kan snabbt sätta sig in i industrins olika specifika utvecklingsprocesser. De har stora färdigheter i att tillämpa kunskaperna från sina teknikspecialiteter vid utvecklingsarbete. 

Att realisera system

Utbildningen ger kunskaper i utformning och ledning av realiseringsprocessen test, verifiering och validering. 

Att ta i drift och använda system

Efter utbildningen har civilingenjörerna i datateknik kännedom om utformning, optimering och ledning, igångsättande, drift och underhåll samt systemavveckling av avancerade tekniska system. 

Innehåll

Datateknikprogrammet har en obligatorisk del som ges under de tre första åren. Den obligatoriska delen innehåller: 

Ett teknikblock

Med lika omfattning av datavetenskap (computer science) och elektroteknik (electrical engineering).

Kurserna i datavetenskap skall ge en förståelse för olika modeller för programmering, datastrukturer och algoritmer, användbarhet med människa-dator-interaktion, operativsystem och programutvecklingsmetodik. Kurserna i elektroteknik skall ge en grund i elektronik, en djupare förståelse för hur datorn och dess komponenter är konstruerade, samt grunderna i signalbehandling och reglerteknik. 

Ett matematikblock

Bestående av kontinuerlig matematik med analys, linjär algebra och transformer, diskret matematik och logik samt tillämpad matematik i form av matematisk statistik, beräkningsvetenskap och optimering. 

Naturvetenskapliga kurser

Kurserna ger grunderna i mekanik och elektromagnetism. 

Den kommunikativa förmågan (både muntligt och skriftligt) samt förmågan att arbeta i grupp

Utvecklas genom ett flertal kurser, bland annat i de projektorienterade kurserna beskrivna ovan. 

Ett hållbarhetsblock

Bestående av delmoment med progression i obligatoriska kurser skall ge förståelse för samhälleliga villkor inklusive ekonomisk, social och ekologisk hållbar utveckling särskilt kopplat till datateknik. 

 

Under de två avslutande åren ges studenterna stor valfrihet,  dels genom möjligheterna att kunna fördjupa sig inom ett datatekniskt område och dels genom att kunna bredda sig och välja kurser inom angränsande områden eller kurser mer för den personliga utvecklingen. Inom programmet erbjuds ett antal profiler med ämnesfördjupning. Under dessa två år på den avancerade nivån ska studenterna välja kurser så de uppfyller masterexamens krav på ämnesmässig fördjupning inom ett huvudområde.

 

I programplanen framgår det vilka kurser som planerar att ges, vilken programtermin kursen är placerad i och när, tidsmässigt, kursen ges. Varje kurs återges i en kursplan, där bland annat kursens mål och innehåll och de särskilda förkunskaper som erfordras för att kunna tillgodogöra sig kursen, är beskrivna. I kursplanen anges kursens nivå, grundläggande nivåer; G1, G2 eller avancerad nivå A, samt det huvudområde kursen tillhör.

Profiler

De ämnesfördjupande profilerna påbörjas termin 7 och innehåller vanligen flera kurser att välja bland. Varje profil har ett regelverk som bestämmer hur profilkurser kan väljas.

Examensbeviset anger namnet på profilen som inriktning. 

Profiler kan med tiden variera och aktuella profiler fastställs inför termin 7 i programplanen. Huvudområdet för profilen beror på vilket val av valbara kurser som gjorts inom profilen. Tillåtna huvudområden för programmet, se avsnitt Examenskrav.

Profiler och regelverk

 • AI och maskininlärning
  • Obligatoriska och valbara kurser i profilen, minst 36 hp varav 30 hp på avancerad nivå
 • Autonoma system
  • Obligatoriska och valbara kurser i profilen, minst 36 hp varav 30 hp på avancerad nivå
 • Datorsystem
  • Obligatoriska och valbara kurser i profilen, minst 48 hp ska ingå
 • Elektronik
  • Obligatoriska och valbara kurser i profilen, minst 36 hp ska ingå
 • Industriell ekonomi
  • Obligatoriska kurser, kompletterat med minst 30 hp på avancerad nivå i för programmet tillåtet huvudområde
 • International Software Engineering (endast för antagna till utbytesstudier termin 8 till Harbin Institute of Technology, Kina)
  • Obligatoriska kurser
  • tillgodoräknade utbytesstudier omfattande minst 30 hp
 • Kommunikation
  • Obligatoriska och valbara kurser i profilen, minst 36 hp ska ingå
 • Medicinsk informatik
  • Obligatoriska och valbara kurser i profilen, minst 36 hp ska ingå
 • Programmering och algoritmer
  • Obligatoriska och valbara kurser i profilen, minst 42 hp varav 30 hp på avancerad nivå.
  • Därav minst två av TATA64, TDDD08, TDDD14, TDDD20, TDDE34
 • Signal- och bildbehandling
  • Obligatoriska och valbara kurser i profilen, minst 36 hp ska ingå
 • Spelprogrammering
  • Obligatoriska och valbara kurser i profilen, minst 36 hp varav 30 hp på avancerad nivå
 • Storskalig mjukvaruutveckling
  • Obligatoriska och valbara kurser i profilen, minst 36 hp varav 30 hp på avancerad nivå
 • System on chip
  • Obligatoriska och valbara kurser i profilen, minst 36 hp ska ingå.
 • Säkra system
  • Obligatoriska och två valbara kurser i profilen.

Undervisnings- och arbetsformer

Under de tre första åren är programmet organiserat så att man vanligen läser tre kurser parallellt under en period, där en av kurserna är av matematisk natur. 


Programmet innehåller många kurser med laborativa och projektorienterade moment, där tre större grupprojekt (5-7 deltagare/projektgrupp) är obligatoriska. Den första terminen genomförs ett projekt, som ger perspektiv på ämnesområdet, med en avslutande konferens. Under termin fem utför studenterna ett projekt för att konstruera en mikrodatorbaserad apparat och i termin sex genomförs ett kandidatarbete och ett projekt för utveckling av en programvaruorienterad tillämpning. 


Under de avslutande två åren kommer många kurser att vara gemensamma med masterprogram och ges därför på engelska. 


I programplanen finns angivet vilka kurser som är obligatoriska, valbara eller frivilliga i respektive termin. De obligatoriska kurserna måste ingå i examen, de valbara får ingå i examen medan frivilliga inte kan räknas in i civilingenjörsexamen från datateknikprogrammet. Programnämnden bestämmer vilka kurser som skall vara obligatoriska och vilka som, för skilda studerandegrupper inom utbildningen, utgör valbara alternativ. 


En profil består av ett antal profilkurser, ett regelverk för profilen och hur val av dess profilkurser skall göras. En profil påbörjas vanligen termin 7 och för varje profil utses en profilansvarig. Den profil studenten uppfyller anges i examensbeviset för civilingenjörsexamen. 


Profilkurserna kommer, i möjligaste mån, att placeras i programplanen så att de kan läsas i lämplig ordning. Om det är möjligt placeras de även i olika schemablock för att undvika schemakollisioner. 

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4
eller
Fysik B, Kemi A, Matematik E
(Områdesbehörighet A9/9)

  Tillträdeskrav till högre termin eller kurser

  För att den studerande ska kunna tillgodogöra sig fortsatta studier på de senare terminerna gäller följande: 

  • För tillträde till kandidatprojektkursen på programmet gäller:
   • Den studerande skall ha minst 90hp godkänt i kurser inom programtermin 1-4 (frivilliga kurser inräknas ej). Detta krav ska vara uppfyllt senast 3 veckor in i läsperiod 2 ht höstterminen före kandidatprojektet skall utföras
   • Den studerande skall ha slutfört de specifika ämneskurser som anges i kursplanen för respektive kandidatprojektkurs. Detta krav ska vara uppfyllt senast 3 veckor in i läsperiod 2 höstterminen före kandidatprojektet skall utföras 
  • För tillträde till termin 7 krävs att studenten har minst 150 hp inom programmets första 6 terminer vid terminsstarten. De studenter som inte uppfyller kraven ska göra en individuell plan hos studievägledaren. Då ska, i första hand, de kurser som inte är avklarade från termin 1-6 inplaneras. Planering ska ske enligt programnämndens riktlinjer. 
  • För tillträde till examensarbetet på masternivå krävs minst 240 hp inom programmet. Dessutom krävs att samtliga obligatoriska kurser från termin 1 till och med 6 är avslutade samt att studenten har 30 hp på avancerad nivå inom huvudområdet för examensarbetet.

  Självständigt arbete (examensarbete)

  Studenter bör, för att få sin civilingenjörsexamen, välja ett examensarbete som motsvarar profilens allmänna inriktning.

  För kandidat- och masterexamen skall examensarbetet göras inom huvudområdet.

  För tillträde till examensarbetet se ”Tillträdeskrav till högre termin eller kurser”. 

  För att kunna ta ut den masterexamen som krävs för att få civilingenjörsexamen från programmet, är de tillåtna huvudområden datateknik, elektroteknik, informationsteknologi och medicinsk teknik.

  Examenskrav

  För att uppfylla krav för civilingenjörsexamen i datateknik, 300 hp, skall studenten, med godkänt resultat ha fullgjort:

  • samtliga obligatoriska kurser ur programplanen
  • en masterprofil med tillhörande obligatoriska och valbara kurser
  • valbara kurser ur programplanen så att 300 hp uppnås. Andra kurser kan, efter särskilt beslut av programnämnden, inräknas.
  • kursfordringar om minst 90 hp på avancerad nivå. Där ska ingå:
   • kurser om minst 30 hp på avancerad nivå inom huvudområdet.
   • examensarbete på 30 hp på avancerad nivå inom huvudområdet.
  • examensarbete på 30 hp på avancerad nivå examinerat på Tekniska högskolan vid Linköpings universitet.
  • minst 45 hp sammantaget från kurser på grundnivå (G1, G2) och avancerad nivå (A) i matematik/tillämpning inom matematik. Detta krav uppfylls via obligatoriska kurser på programmet.

  För studier inom Tekniska högskolans utbytesprogram görs en helhetsbedömning så att motsvarande nivå uppnåtts. Det innebär inga specifika kurskrav, kurserna skall läsas i linje med programmets inriktning. 

   

  Kurser som överlappar varandra innehållsmässigt får inte ingå i examen samtidigt. Om kurser delvis överlappar varandra kan del av kurs få räknas in. Kurser lästa utanför programmet kan få räknas som valbar kurs. Beslut i båda dessa fall görs av programnämnden. 

   

  Maximalt kan 30 hp av kurser som inte är klassade som teknik, naturvetenskap eller medicin räknas med i examen.

   

  När kraven för civilingenjörsexamen i datateknik är uppfyllda, är även kraven för teknologie masterexamen inom ett huvudområde uppfyllt och därmed utfärdas två examina. 

   

  Examensbenämningar är Civilingenjör i datateknik och Teknologie master i datateknik, elektroteknik, informationsteknologi eller medicinsk teknik. 

   

  Särskilda kurskrav 

  För antagna 2009-2016 gäller även nedanstående krav på kurser: 

  För att uppfylla målen under rubriken (se ovan) 

  • Samhälleliga villkor inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling, ska minst en av kurserna i följande kurslista vara avklarad och godkänd;
   • TKMJ24 Miljöteknik
   • TKMJ15 Miljömanagement
   • TGTU01/TGTU94 Teknik och etik
   • TGTU49 Teknikhistoria
   • TDDD50 Grön IT
   • TDDD68 Energisnåla nätverk
   • TDDC34 Teknisk, ekonomisk och samhällelig utvärdering av IT-produkter

  Antagna 2017 och senare uppfyller målen via obligatoriska moment i termin 1-6. 

   

  • För antagna 2010 eller senare skall minst en av följande kurser vara avklarad med godkänt resultat:
   • TANA09 Datatekniska beräkningar
   • TANA21 Beräkningsmatematik

  Övrigt om examen 
  Från och med 2014 ingår obligatoriskt kandidatprojekt under termin 6. 

  Examensbenämning på svenska

  Civilingenjör 300 hp och Teknologie master 120 hp

  Examensbenämning på engelska

  Master of Science in Engineering 300 credits and Master of Science 120 credits

  Särskild information

  Vissa forskarutbildningskurser är öppna för studenter på Tekniska högskolan vid Linköpings universitet, kontakta forskarstudierektor på respektive institution. För att få räkna med en sådan kurs som valfri i civilingenjörsexamen, lämnas en ansökan in till programnämnden för beslut om kursplan. 

  Övriga föreskrifter

  Se fliken Generella bestämmelser avseende behörighet, antagning, anstånd, studieuppehåll, studieavbrott samt antagning till senare del av utbildningsprogram.

  Beaktande av särskilda perspektiv enligt styrelsens direktiv.

  Termin 1 HT 2020

  Termin 2 VT 2021

  Termin 3 HT 2021

  Termin 4 VT 2022

  Termin 5 HT 2022

  Termin 6 VT 2023

  Termin 7 HT 2023

  Termin 8 VT 2024

  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TANA15 Numerisk linjär algebra 6 A1X 1 V
  TATA53 Linjär algebra, överkurs 6* G2X 2 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TATA54 Talteori 6* G2X 3 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TATA64 Grafteori 6* A1X 2 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TBMI26 Neuronnät och lärande system 6 A1X 2 V
  TBMI31 Medicinsk information och kunskap 6 A1X 4 V
  TBMT02 Bildgenererande teknik inom medicinen 6 A1X 3 V
  TBMT09 Fysiologiska tryck och flöden 6 A1X 1 V
  TBMT32 Medicintekniska utblickar 2* G1X 3 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDD20 Konstruktion och analys av algoritmer 6 A1X 3 V
  TDDD25 Distribuerade system 6 A1X 2 V
  TDDD38 Avancerad programmering i C++ 6* A1X 2 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDD41 Data Mining - Clustering and Association Analysis 6 A1X 3 V
  TDDD50 Grön IT 4 G2X 4 V
  TDDD57 Fysisk interaktion och spelprogrammering 6 A1X 1 V
  TDDD95 Algoritmisk problemlösning 6* A1F 1 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDD97 Webbprogrammering 6 G2X 3 V
  TDDE05 AI-robotik 6* A1N 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDE09 Språkteknologi 6 A1X 2 V
  TDDE46 Programvarukvalitet 6* A1X 2 V
  *Kursen läses över flera perioder
  Kursen är inställd 2024
  TDDE50 Megagame - design för hållbar utveckling i ett förändrat klimat 6* G2F - V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDE51 Metoder och verktyg för stora distribuerade projekt 6* A1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDE55 Data- och programstrukturer 6* G2F 3 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDE61 Etisk hackning 6* A1X 1 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDE62 Informationssäkerhet: privacy, system- och nätverkssäkerhet 6 A1X 4 V
  TDTS07 Systemkonstruktion och metodik 6 A1X 1 V
  TDTS21 Avancerade nätverk 6* A1X 1 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TEAE21 Cybersäkerhetsrätt 6 G1X 3 V
  TEIE88 Datajuridisk översiktskurs 4 G1X 1 V
  TEIO13 Ledarskap och industriellt förändringsarbete 6 A1X 4 V
  TEIO94 Entreprenörskap och idéutveckling 6* G2F 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TEIO95 E-hälsa: innovation och entreprenörskap 6* G2F 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TGTU94 Teknik och etik 6 G1X 1 V
  THEN18 Engelska 6* G1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  THFR27 Franska med teknisk inriktning 6* G1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  THSP27 Spanska med teknisk inriktning 6* G1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  THTY27 Tyska med teknisk inriktning 6* G1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TINT02 Interkulturell kompetens och interkulturell kommunikation, fortsättningskurs 6* G2X - V
  *Kursen läses över flera perioder
  TKMJ15 Miljömanagement 6 G1F 3 V
  TNM111 Informationsvisualisering 6 A1X 3 V
  TSBB34 Datorseende för videoanalys 6 A1X 1 V
  TSBK07 Datorgrafik 6* A1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TSBK08 Datakompression 6 A1X 2 V
  TSEK06 VLSI-konstruktion, CDIO 12* A1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TSEK38 Konstruktion av radiotransceivers 6 A1X 2 V
  TSKS13 Trådlös kommunikation 6 A1X 4 V
  TSRT07 Industriell reglerteknik 6 A1X 2 V
  TSRT09 Reglerteori 6 A1X 3 V
  TSTE14 Analoga filter 6 A1X 2 V
  Kursen är inställd 2020.
  TSTE27 Analoga och tidsdiskreta integrerade kretsar 6 A1X 3 V
  Period 2
  TAOP87 Projekt i tillämpad optimering 6 A1X 3 V
  Vartannatårskurs. Kursen ges udda år.
  TATA53 Linjär algebra, överkurs 6* G2X 3 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TATA54 Talteori 6* G2X 1 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TATA64 Grafteori 6* A1X 2 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TBMT26 Teknik för intensivvård och kirurgi 6 A1X 1 V
  TBMT32 Medicintekniska utblickar 2* G1X 3 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDD14 Formella språk och automatateori 6 G2F 2 V
  TDDD27 Avancerad webbprogrammering 6 A1X 3 V
  TDDD38 Avancerad programmering i C++ 6* A1X 1 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDD48 Automatisk planering 6 A1N 1 V
  TDDD95 Algoritmisk problemlösning 6* A1F 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDE05 AI-robotik 6* A1N 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDE07 Bayesianska metoder 6 A1F 2 V
  TDDE31 Big Data Analytics 6 A1X 3 V
  TDDE34 Mjukvaruverifiering 6 A1X 1 V
  TDDE41 Programvaruarkitekturer 6 A1X 1 V
  TDDE46 Programvarukvalitet 6* A1X 2 V
  *Kursen läses över flera perioder
  Kursen är inställd 2024
  TDDE50 Megagame - design för hållbar utveckling i ett förändrat klimat 6* G2F - V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDE51 Metoder och verktyg för stora distribuerade projekt 6* A1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDE55 Data- och programstrukturer 6* G2F 1 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDE61 Etisk hackning 6* A1X 2 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDE64 Sports Analytics 6 A1X 3 V
  TDDE65 Programmering av parallelldatorer - metoder och verktyg 6 A1X 2 V
  TDDE70 Djup maskininlärning 6 A1F 1 V
  TDTS21 Avancerade nätverk 6* A1X 1 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TEAE13 Affärsrätt 6 G1X 2 V
  TEAE20 Immaterialrätt 6 G1X 1 V
  TEIG01 Organisation för cybersäkerhet 6 A1N 4 V
  TEIO06 Innovativt entreprenörskap 6 A1X 2 V
  TEIO94 Entreprenörskap och idéutveckling 6* G2F 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TEIO95 E-hälsa: innovation och entreprenörskap 6* G2F 2/4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TGTU84 Mångfald och genus inom teknikutveckling 6 G1X 4 V
  TGTU95 Vetenskapens och teknologins filosofi 6 G1X 4 V
  THEN18 Engelska 6* G1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  THFR27 Franska med teknisk inriktning 6* G1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  THSP27 Spanska med teknisk inriktning 6* G1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  THTY27 Tyska med teknisk inriktning 6* G1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TINT02 Interkulturell kompetens och interkulturell kommunikation, fortsättningskurs 6* G2X - V
  *Kursen läses över flera perioder
  TNM079 Modellering och animering 6 A1X 2 V
  TSBB33 3D-datorseende 6 A1X 3 V
  TSBK07 Datorgrafik 6* A1X 1 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TSBK38 Bild- och ljudkompression 6 A1X 4 V
  TSEK06 VLSI-konstruktion, CDIO 12* A1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TSFS06 Diagnos och övervakning 6 A1X 1 V
  TSIT11 Kvantalgoritmer och kvantinformation 6 A1X 3 V
  TSKS14 Flerantennkommunikation 6 A1X 3 V
  TSKS16 Signalbehandling för kommunikation 6 A1X 1 V
  TSRT14 Sensorfusion 6 A1X 3 V
  TSTE06 Digitala filter 6 A1X 3 V
  Kursen är inställd 2020.
  TSTE87 Applikationsspecifika integrerade kretsar 6 A1X 2 V
  Inriktning: AI och maskininlärning
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TBMI26 Neuronnät och lärande system 6 A1X 2 V
  TDDD20 Konstruktion och analys av algoritmer 6 A1X 3 V
  TDDD41 Data Mining - Clustering and Association Analysis 6 A1X 3 V
  TDDD95 Algoritmisk problemlösning 6* A1F 1 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDE05 AI-robotik 6* A1N 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDE09 Språkteknologi 6 A1X 2 V
  TSRT07 Industriell reglerteknik 6 A1X 2 V
  Period 2
  TDDD48 Automatisk planering 6 A1N 1 V
  TDDD95 Algoritmisk problemlösning 6* A1F 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDE05 AI-robotik 6* A1N 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDE07 Bayesianska metoder 6 A1F 2 V
  TDDE31 Big Data Analytics 6 A1X 3 V
  TDDE64 Sports Analytics 6 A1X 3 V
  TDDE70 Djup maskininlärning 6 A1F 1 V
  TSFS06 Diagnos och övervakning 6 A1X 1 V
  TSRT14 Sensorfusion 6 A1X 3 V
  Inriktning: Autonoma system
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TSRT07 Industriell reglerteknik 6 A1X 2 O
  TDDE05 AI-robotik 6* A1N 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TSBB34 Datorseende för videoanalys 6 A1X 1 V
  TSRT09 Reglerteori 6 A1X 3 V
  Period 2
  TDDE05 AI-robotik 6* A1N 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TSBB33 3D-datorseende 6 A1X 3 V
  TSFS06 Diagnos och övervakning 6 A1X 1 V
  TSRT14 Sensorfusion 6 A1X 3 V
  Inriktning: Datorsystem
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TDDD25 Distribuerade system 6 A1X 2 V
  TDDD38 Avancerad programmering i C++ 6* A1X 2 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDD97 Webbprogrammering 6 G2X 3 V
  TDDE55 Data- och programstrukturer 6* G2F 3 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDTS07 Systemkonstruktion och metodik 6 A1X 1 V
  TDTS21 Avancerade nätverk 6* A1X 1 V
  *Kursen läses över flera perioder
  Period 2
  TDDD14 Formella språk och automatateori 6 G2F 2 V
  TDDD27 Avancerad webbprogrammering 6 A1X 3 V
  TDDD38 Avancerad programmering i C++ 6* A1X 1 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDE34 Mjukvaruverifiering 6 A1X 1 V
  TDDE41 Programvaruarkitekturer 6 A1X 1 V
  TDDE55 Data- och programstrukturer 6* G2F 1 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDE65 Programmering av parallelldatorer - metoder och verktyg 6 A1X 2 V
  TDTS21 Avancerade nätverk 6* A1X 1 V
  *Kursen läses över flera perioder
  Inriktning: Elektronik
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TSEK06 VLSI-konstruktion, CDIO 12* A1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TSEK38 Konstruktion av radiotransceivers 6 A1X 2 V
  TSTE14 Analoga filter 6 A1X 2 V
  Kursen är inställd 2020.
  TSTE27 Analoga och tidsdiskreta integrerade kretsar 6 A1X 3 V
  TSTE93 Analog konstruktion 6* G2X 1 V
  *Kursen läses över flera perioder
  Period 2
  TSTE87 Applikationsspecifika integrerade kretsar 6 A1X 2 O
  TSEK06 VLSI-konstruktion, CDIO 12* A1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TSKS16 Signalbehandling för kommunikation 6 A1X 1 V
  TSTE06 Digitala filter 6 A1X 3 V
  Kursen är inställd 2020.
  TSTE93 Analog konstruktion 6* G2X 1 V
  *Kursen läses över flera perioder
  Inriktning: Industriell ekonomi
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TEIO13 Ledarskap och industriellt förändringsarbete 6 A1X 4 O
  Period 2
  TEIO06 Innovativt entreprenörskap 6 A1X 2 O
  Inriktning: Kommunikation
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TBMI26 Neuronnät och lärande system 6 A1X 2 V
  TDTS21 Avancerade nätverk 6* A1X 1 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TSBK08 Datakompression 6 A1X 2 V
  TSKS13 Trådlös kommunikation 6 A1X 4 V
  Period 2
  TDTS21 Avancerade nätverk 6* A1X 1 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TSBK38 Bild- och ljudkompression 6 A1X 4 V
  TSKS14 Flerantennkommunikation 6 A1X 3 V
  TSKS16 Signalbehandling för kommunikation 6 A1X 1 V
  Inriktning: Medicinsk informatik
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TBMI26 Neuronnät och lärande system 6 A1X 2 V
  TBMI31 Medicinsk information och kunskap 6 A1X 4 V
  TDDE62 Informationssäkerhet: privacy, system- och nätverkssäkerhet 6 A1X 4 V
  TEIO95 E-hälsa: innovation och entreprenörskap 6* G2F 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  Period 2
  TBMT26 Teknik för intensivvård och kirurgi 6 A1X 1 V
  TDDE31 Big Data Analytics 6 A1X 3 V
  TEIO95 E-hälsa: innovation och entreprenörskap 6* G2F 2/4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  Inriktning: Programmering och algoritmer
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TATA64 Grafteori 6* A1X 2 O/V
  *Kursen läses över flera perioder
  Ingår i alternativobligatorium i profilen. Se profilregler i utbildningsplanen.
  TDDD20 Konstruktion och analys av algoritmer 6 A1X 3 O/V
  Ingår i alternativobligatorium i profilen. Se profilregler i utbildningsplanen.
  TDDD41 Data Mining - Clustering and Association Analysis 6 A1X 3 V
  TDDD95 Algoritmisk problemlösning 6* A1F 1 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDE09 Språkteknologi 6 A1X 2 V
  TDDE55 Data- och programstrukturer 6* G2F 3 V
  *Kursen läses över flera perioder
  Period 2
  TATA64 Grafteori 6* A1X 2 O/V