Masterprogram i datavetenskap, 120 hp

Master's Programme in Computer Science, 120 credits

6MICS

Undervisningsspråk

Engelska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Teknologie masterexamen i Datavetenskap, 120 hp

Studietakt

Helfart

Syfte

Mastersprogrammet i Computer Science syftar till att utbilda specialister som kan arbeta i den moderna mjukvaruteknikens frontlinje inom en rad olika applikationsområden. Programmet syftar också till att säkerställa att studenterna är väl förberedda för en forskningskarriär inom datavetenskap, t ex genom fortsatta studier för Teknologie Doktorsexamen.
Datavetenskap är ett av de mest dynamiska och expansiva vetenskapsområdena. För den enskilde studenten eller yrkesverksamme inom området betyder detta att man, förutom att ha en god förståelse för det teoretiska inom området, också måste vara kapabel att tillämpa tekniken på nya utmanande problem och integrera den med andra tekniker. 

Mål

Masterprogrammet i Computer Science erbjuder möjligheten till studier på avancerad nivå i datavetenskap och möjliggör en flexibel planering av specialiseringsområden. Efter att ha läst kärnkurser i datavetenskap har studenterna möjlighet att fokusera studierna mot områden som t ex artificiell intelligens, databaser och informationssökning, internetteknik, design och programmering av dataspel, informationssäkerhet, språkteknologi, människa-maskin interaktion, teoretisk datavetenskap eller utformning och implementering av datorspråk.

Följande lärandemål utgör de mätbara mål för implementeringen och programmets syfte. Dessa mål är formulerade i termer av förmågor och kompetenser hos studenten som fullgjort programmet med godkänt resultat.

 • Förmåga att förstå och tillämpa matematiska koncept som är nödvändiga för att modellera olika typer av datavetenskapliga problem. 
 • Vara en kompetent programmerare som är bekant med olika programmeringsspråk och verktyg och har förmåga att kreativt tillämpa dessa kunskaper och färdigheter på modellbyggande och utveckling av mjukvarulösningar som bidrar till applikationer inom en stor flora av tillämpningsområden. 
 • Kunna arbeta som en teammedlem och effektivt samarbeta med andra specialister och bidra till lösningen av komplexa tekniska problem. 
 • Vara kvalificerad för att ta en ledande roll i mjukvaruteam samt utvärdera och jämföra lösningar och fatta beslut. Kunna ytterligare fördjupa sin kunskap och bidra till utvecklingen inom området. 
 • Vara en god kommunikatör som har förmågan att sammanhållet presentera tekniska och vetenskapliga resultat både muntligt och skriftligt. 
 • Ha en god förståelse för såväl datorers inverkan på samhälle, etiska frågeställningar inom området som ansvaret hos yrkesverksamma datavetare. 
 • Vara förberedd för ett livslångt lärande inom området. 

Innehåll

Programmet är baserat på fundamental matematisk, teoretisk och teknisk kunskap som studenten tillägnat sig på kandidatnivå. Dessa baskunskaper ska täcka programmering i olika språk och olika paradigm, algoritmer, databaser, systemmjukvara, operativsystem och matematisk kunskap som ska innefatta diskret matematik, logik och statistik.
Mastersprogrammet i Computer Science är både teoretiskt och tillämpat. Ett antal kurser kommer att ge studenten den breda överblick och förståelse som krävs för att behärska det generella området. Samtidigt ger rätt val av kurser vidare specialisering inom ett begränsat område.
Kommunikationsfärdigheter (både muntliga och skriftliga), och teamarbete betonas i hela programmet.
Varje år fastställer programnämnden exakt vilka kurser som ges inom programmet. Dessa kan hittas i programplanen. För varje kurs finns en kursplan som beskriver lärandemålen, organisationen, examinationen, nivåklassificering och huvudområde för kursen. Kursens nivå och huvudområde är viktiga för uppfyllandet av examenskraven för hela programmet. 

Profiler

Specialiseringarnas kurser i programmet syns i programplanen. Om ett specialiseringskrav är uppfyllt kommer specialiseringen att anges i examensbeviset.

Specialiseringar inom programmet: 

 • Artificiell intelligens och data mining
 • Visualisering och datorgrafik
 • Datornätverk, distribuerade system och säkerhet
 • Inbyggda system
 • Programmering och mjukvarumetoder

För att kunna uppnå specialiseringskravet måste 42hp av de valbara kurserna i examen vara inom specialiseringen.

 

Undervisnings- och arbetsformer

Utbildningen är campusförlagd.

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen i något av följande eller motsvarande huvudområden: 
  -datavetenskap 
  -informationsteknologi 
  -mjukvaruteknik 
  -datateknik 
  Eller
  En kandidatexamen med en fördjupning i datavetenskap eller liknande ämne med minst 60 hp i ämnen som relaterar till datavetenskap motsvarande:
  -programmering 
  -datastrukturer
  -databaser
  -mjukvaruteknik
  -datorteknik
  -datornätverk
 • Minst 24 hp i matematik/tillämpad matematik och/eller tillämpning av matematik relevant för programmet inkluderande diskret matematik, linjär algebra och analys.
 • Engelska 6
  Undantag för svenska

  Självständigt arbete (examensarbete)

  Examensarbetet omfattar ett vetenskapligt arbete motsvarande 30 hp. Studenten uppmuntras att utföra examensarbetet inom ett specialiseringsområde. Detta arbete ska handledas av en lärare i datavetenskap vid fakulteten.

  Examenskrav

  Examenskraven är följande: 

  • En kandidatexamen enligt tillträdeskraven.
  • Fullföljda kurser och examensarbete omfattande totalt 120 hp från programplanen eller kurser efter särskilt beslut av programnämnden.
  • Samtliga obligatoriska kurser fullföljda.
  • Fullföljda kurser på avancerad nivå omfattande 90 hp inkluderande:
   • Minst 30 hp kurser inom huvudområdet datavetenskap.
   • Examensarbete omfattande 30 hp inom huvudområdet datavetenskap
  • Examensarbete presenterat och godkänt i enlighet med Tekniska fakultetens allmänna bestämmelser.
  • Minst en av följande kurser ska vara slutförd, godkänd och ingå i tidigare kandidatexamen från LiU eller i examen från programmet
   • TDDE18 Programmera C++
   • TDDD38 Avancerad C++
  • En av följande kurser ska vara slutförd, godkänd och ingå i examen
   • TDDD89 Vetenskaplig metod
   • TNM107 Vetenskaplig metod

  Kurser som överlappar varandra innehållsmässigt är inte tillåtna att ha med i examen. Kurser från kandidatexamen får aldrig medräknas i examen från programmet. 

  Övrigt om examen
  Studenter som har studerat avancerade kurser inom datavetenskap före antagningen till programmet kan få dessa kurser tillgodoräknande inom programmet och/eller få obligatorisk kurser inom programmet utbytta med andra kurser. Tillgodoräknande är endast tillämpbart på kurser som inte redan ingår i annan programexamen.

  Examensbenämning på svenska

  Teknologie masterexamen i Datavetenskap, 120 hp

  Examensbenämning på engelska

  Master of Science in Computer Science, 120 credits

  Särskild information

  Forskarutbildningskurser
  Vissa doktorandkurser kan läsas av programstudenterna. Dessa kurser fastställs av programnämnden i varje enskilt fall.
   

  Antagningskrav

  Se generella bestämmelser för LiTH

   

  Övriga föreskrifter

  Se fliken Generella bestämmelser avseende behörighet, antagning, anstånd, studieuppehåll, studieavbrott samt antagning till senare del av utbildningsprogram.

  Avsteg från utbildningsplan

  Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna utbildningsplan.

  Termin 1 HT 2023

  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TDDE32 Datavetenskaplig professionalism 6* G2X 4 O
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDD38 Avancerad programmering i C++ 6* A1X 2 O/V
  *Kursen läses över flera perioder
  För Masterprogrammet i Datavetenskap gäller att en av TDDE18 eller TDDD38 ska avslutas eller ha ingått i tidigare kandidatexamen.
  TDDE18 Programmera C++ 6* G2X 2 O/V
  *Kursen läses över flera perioder
  För Masterprogrammet i Datavetenskap gäller att en av TDDE18 eller TDDD38 ska avslutas.
  TDDC17 Artificiell intelligens 6 G2X 3 V
  TDTS06 Datornät 6 G2X 1 V
  TDTS08 Datorarkitektur 6 A1X 2 V
  Period 2
  TAMS11 Sannolikhetslära och statistik, grundkurs 6 G2X 4 O
  6MICS-studenter med kurs/er motsvarande “TAMS11 Sannolikhetslära och statistik” i kandidatexamen kan ansöka om att kursen ev kan utgå från masterexamen. Kontakta studievägledare.
  TDDE32 Datavetenskaplig professionalism 6* G2X 3 O
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDD38 Avancerad programmering i C++ 6* A1X 1 O/V
  *Kursen läses över flera perioder
  För Masterprogrammet i Datavetenskap gäller att en av TDDE18 eller TDDD38 ska avslutas eller ha ingått i tidigare kandidatexamen.
  TDDE18 Programmera C++ 6* G2X 1 O/V
  *Kursen läses över flera perioder
  För Masterprogrammet i Datavetenskap gäller att en av TDDE18 eller TDDD38 ska avslutas.
  TDDD07 Realtidssystem 6 A1X 4 V
  TDDD37 Databasteknik 6 G2X 1 V
  TDDE01 Maskininlärning 6 A1X 1 V
  TSEA26 Konstruktion av inbyggda DSP-processorer 6 A1X 2 V
  TSIT02 Datasäkerhet 6 G2X 2 V
  Inriktning: Artificiell intelligens och data mining
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TDDC17 Artificiell intelligens 6 G2X 3 V
  Period 2
  TDDE01 Maskininlärning 6 A1X 1 V
  Inriktning: Datornätverk, distribuerade system och säkerhet
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TDTS06 Datornät 6 G2X 1 V
  Period 2
  TSIT02 Datasäkerhet 6 G2X 2 V
  Inriktning: Inbyggda System
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TDTS08 Datorarkitektur 6 A1X 2 V
  Period 2
  TDDD07 Realtidssystem 6 A1X 4 V
  TSEA26 Konstruktion av inbyggda DSP-processorer 6 A1X 2 V
  Inriktning: Programmering och mjukvarumetoder
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 2
  TDDB44 Kompilatorkonstruktion 6 A1X 1 V
  Inriktning: Visualisering och datorgrafik
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TDDC17 Artificiell intelligens 6 G2X 3 V

  Termin 2 VT 2024

  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TATA54 Talteori 6* G2X 3 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TATA64 Grafteori 6* A1X 2 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TBMI26 Neuronnät och lärande system 6 A1X 2 V
  TDDD20 Konstruktion och analys av algoritmer 6 A1X 3 V
  TDDD25 Distribuerade system 6 A1X 2 V
  TDDD38 Avancerad programmering i C++ 6* A1X 2 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDD41 Data Mining - Clustering and Association Analysis 6 A1X 3 V
  TDDD97 Webbprogrammering 6 G2X 3 V
  TDDE05 AI-robotik 6* A1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDE09 Språkteknologi 6 A1X 2 V
  TDDE51 Metoder och verktyg för stora distribuerade projekt 6* A1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDE62 Informationssäkerhet: privacy, system- och nätverkssäkerhet 6 A1X 4 V
  TDDE68 Processprogrammering och operativsystem 6 G2X 3 V
  TDTS07 Systemkonstruktion och metodik 6 A1X 1 V
  TDTS21 Avancerade nätverk 6* A1X 1 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TNM061 3D Datorgrafik 6* G2X 1 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TNM111 Informationsvisualisering 6 A1X 3 V
  TSBK38 Bild- och ljudkompression 6 A1X 4 V
  Period 2
  TAOP24 Optimeringslära fortsättningskurs 6 G2X 1 V
  TATA54 Talteori 6* G2X 1 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TATA64 Grafteori 6* A1X 2 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDD14 Formella språk och automatateori 6 G2X 2 V
  TDDD27 Avancerad webbprogrammering 6 A1X 3 V
  TDDD38 Avancerad programmering i C++ 6* A1X 1 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDD48 Automatisk planering 6 A1X 1 V
  TDDE05 AI-robotik 6* A1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDE07 Bayesianska metoder 6 A1X 2 V
  TDDE31 Big Data Analytics 6 A1X 3 V
  TDDE34 Mjukvaruverifiering 6 A1X 1 V
  TDDE41 Programvaruarkitekturer 6 A1X 1 V
  TDDE51 Metoder och verktyg för stora distribuerade projekt 6* A1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDE64 Sports Analytics 6 A1X 3 V
  TDDE65 Programmering av parallelldatorer - metoder och verktyg 6 A1X 2 V
  TDTS21 Avancerade nätverk 6* A1X 1 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TNM061 3D Datorgrafik 6* G2X 1 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TNM079 Modellering och animering 6 A1X 2 V
  TNM096 Artificiell intelligens - principer och tekniker 6 G2X 1 V
  TNM098 Avancerad visuell dataanalys 6 A1X 4 V
  Inriktning: Artificiell intelligens och data mining
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TBMI26 Neuronnät och lärande system 6 A1X 2 V
  TDDD41 Data Mining - Clustering and Association Analysis 6 A1X 3 V
  TDDE05 AI-robotik 6* A1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDE09 Språkteknologi 6 A1X 2 V
  Period 2
  TDDD48 Automatisk planering 6 A1X 1 V
  TDDE05 AI-robotik 6* A1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDE07 Bayesianska metoder 6 A1X 2 V
  TDDE31 Big Data Analytics 6 A1X 3 V
  TNM096 Artificiell intelligens - principer och tekniker 6 G2X 1 V
  Inriktning: Datornätverk, distribuerade system och säkerhet
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TDDD25 Distribuerade system 6 A1X 2 V
  TDDE62 Informationssäkerhet: privacy, system- och nätverkssäkerhet 6 A1X 4 V
  TDTS21 Avancerade nätverk 6* A1X 1 V
  *Kursen läses över flera perioder
  Period 2
  TDTS21 Avancerade nätverk 6* A1X 1 V
  *Kursen läses över flera perioder
  Inriktning: Inbyggda System
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TDDD25 Distribuerade system 6 A1X 2 V
  TDDE68 Processprogrammering och operativsystem 6 G2X 3 V
  TDTS07 Systemkonstruktion och metodik 6 A1X 1 V
  Period 2
  TDDE65 Programmering av parallelldatorer - metoder och verktyg 6 A1X 2 V
  Inriktning: Programmering och mjukvarumetoder
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TDDD25 Distribuerade system 6 A1X 2 V
  TDDD38 Avancerad programmering i C++ 6* A1X 2 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDD97 Webbprogrammering 6 G2X 3 V
  TDDE51 Metoder och verktyg för stora distribuerade projekt 6* A1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDE68 Processprogrammering och operativsystem 6 G2X 3 V
  Period 2
  TDDD27 Avancerad webbprogrammering 6 A1X 3 V
  TDDD38 Avancerad programmering i C++ 6* A1X 1 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDE34 Mjukvaruverifiering 6 A1X 1 V
  TDDE41 Programvaruarkitekturer 6 A1X 1 V
  TDDE51 Metoder och verktyg för stora distribuerade projekt 6* A1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDE65 Programmering av parallelldatorer - metoder och verktyg 6 A1X 2 V
  Inriktning: Visualisering och datorgrafik
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TNM061 3D Datorgrafik 6* G2X 1 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TNM111 Informationsvisualisering 6 A1X 3 V
  TSBK38 Bild- och ljudkompression 6 A1X 4 V
  Period 2
  TNM061 3D Datorgrafik 6* G2X 1 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TNM079 Modellering och animering 6 A1X 2 V
  TNM096 Artificiell intelligens - principer och tekniker 6 G2X 1 V
  TNM098 Avancerad visuell dataanalys 6 A1X 4 V

  Termin 3 HT 2024

  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TAMS43 Sannolikhetsteori och bayesianska nätverk 6* A1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TATA55 Abstrakt algebra 6* G2X 3 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TBMI19 Medicinska informationssystem 6* A1X 2 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDC88 Programutvecklingsmetodik 12* A1X 1 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDD04 Programvarutestning 6 A1X 2 V
  TDDD08 Logikprogrammering 6 A1X 4 V
  TDDD23 Design och programmering av datorspel 6 A1X 2 V
  TDDD38 Avancerad programmering i C++ 6* A1X 2 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDD43 Datamodeller och databaser, avancerad kurs 6* A1X 2 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDE19 Avancerad projektkurs: AI och maskininlärning 6* A1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDE21 Avancerad projektkurs: Säkra distribuerade och inbyggda system 6* A1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDE45 Avancerad programvarudesign 6 A1X 4 V
  TDDE52 Programmeringsprojekt med öppen källkod 6* A1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDE58 Trådlösa kommunikationsnätverk 6 A1X 2 V
  TDTS06 Datornät 6 G2X 1 V
  TDTS08 Datorarkitektur 6 A1X 2 V
  TNCG15 Advanced Global Illumination and Rendering 6 A1X 4 V
  TNM067 Vetenskaplig visualisering 6 A1X 3 V
  TNM091 Medieproduktion för immersiva miljöer 6* A1X 2 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TNM114 Artificiell intelligens för interaktiv media, projektkurs 6 A1X 2 V
  TSIN01 Informationsnät 6 A1X 3 V
  TSIT03 Kryptoteknik 6 A1X 2 V
  TSKS12 Modern kanalkodning, inferens och inlärning 6 A1X 1 V
  Period 2
  TDDD89 Vetenskaplig metod 6 A1X 3 O/V
  För Masterprogrammet Computer Science gäller att antingen TDDD89 eller TNM107 ska ingå i examen. Välj TNM107 för specialiseringen “Visualisering och datorgrafik”. Kursen ersätts av valbar kurs för studerande med TDIU14 eller TDP026 i kandidatexamen.
  TNM107 Vetenskaplig metod 6 A1X 3 O/V
  För Masterprogrammet Computer Science gäller att antingen TDDD89 eller TNM107 ska ingå i examen. Välj TNM107 för specialiseringen “Visualisering och datorgrafik”. Kursen ersätts av valbar kurs för studerande med TDIU14 eller TDP026 i kandidatexamen.
  TAMS43 Sannolikhetsteori och bayesianska nätverk 6* A1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TATA55 Abstrakt algebra 6* G2X 3 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TBMI19 Medicinska informationssystem 6* A1X 3 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDC34 Teknisk, ekonomisk och samhällelig utvärdering av IT-produkter 6 A1X 4 V
  TDDC88 Programutvecklingsmetodik 12* A1X 1 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDC90 Software Security 6 A1X 1 V
  TDDD07 Realtidssystem 6 A1X 4 V
  TDDD38 Avancerad programmering i C++ 6* A1X 1 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDD43 Datamodeller och databaser, avancerad kurs 6* A1X 2 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDD56 Multicore- och GPU-Programmering 6 A1X 2 V
  TDDE01 Maskininlärning 6 A1X 1 V
  TDDE13 Multiagentsystem 6 A1X 1 V
  TDDE16 Text Mining 6 A1X 2 V
  TDDE19 Avancerad projektkurs: AI och maskininlärning 6* A1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDE21 Avancerad projektkurs: Säkra distribuerade och inbyggda system 6* A1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDE52 Programmeringsprojekt med öppen källkod 6* A1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDE57 Analys och utvärdering av kommunikationsnätverk 6 A1X 1 V
  TDDE66 Kompilatorkonstruktion 6 A1X 1 V
  TNM084 Procedurella metoder för bilder 6 A1X 4 V
  TNM091 Medieproduktion för immersiva miljöer 6* A1X 1 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TNM116 Utvidgad verklighet (XR) - principer och programmering 6 A1X 2 V
  TSEA26 Konstruktion av inbyggda DSP-processorer 6 A1X 2 V
  TSIN02 Internetteknik 6 A1X 1 V
  Inriktning: Artificiell intelligens och data mining
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TDDD08 Logikprogrammering 6 A1X 4 V
  TDDD23 Design och programmering av datorspel 6 A1X 2 V
  TDDD43 Datamodeller och databaser, avancerad kurs 6* A1X 2 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDE19 Avancerad projektkurs: AI och maskininlärning 6* A1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  Period 2
  TDDD43 Datamodeller och databaser, avancerad kurs 6* A1X 2 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDE13 Multiagentsystem 6 A1X 1 V
  TDDE16 Text Mining 6 A1X 2 V
  TDDE19 Avancerad projektkurs: AI och maskininlärning 6* A1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  Inriktning: Datornätverk, distribuerade system och säkerhet
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TDDE21 Avancerad projektkurs: Säkra distribuerade och inbyggda system 6* A1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDE58 Trådlösa kommunikationsnätverk 6 A1X 2 V
  TDTS06 Datornät 6 G2X 1 V
  TSIN01 Informationsnät 6 A1X 3 V
  TSIT03 Kryptoteknik 6 A1X 2 V
  Period 2
  TDDC90 Software Security 6 A1X 1 V
  TDDE21 Avancerad projektkurs: Säkra distribuerade och inbyggda system 6* A1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDE57 Analys och utvärdering av kommunikationsnätverk 6 A1X 1 V
  TSIN02 Internetteknik 6 A1X 1 V
  Inriktning: Inbyggda System
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TDDE21 Avancerad projektkurs: Säkra distribuerade och inbyggda system 6* A1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  Period 2
  TDDD56 Multicore- och GPU-Programmering 6 A1X 2 V
  TDDE21 Avancerad projektkurs: Säkra distribuerade och inbyggda system 6* A1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TSEA26 Konstruktion av inbyggda DSP-processorer 6 A1X 2 V
  Inriktning: Programmering och mjukvarumetoder
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TDDC88 Programutvecklingsmetodik 12* A1X 1 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDD04 Programvarutestning 6 A1X 2 V
  TDDD08 Logikprogrammering 6 A1X 4 V
  TDDE45 Avancerad programvarudesign 6 A1X 4 V
  TDDE52 Programmeringsprojekt med öppen källkod 6* A1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  Period 2
  TDDC34 Teknisk, ekonomisk och samhällelig utvärdering av IT-produkter 6 A1X 4 V
  TDDC88 Programutvecklingsmetodik 12* A1X 1 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDC90 Software Security 6 A1X 1 V
  TDDD56 Multicore- och GPU-Programmering 6 A1X 2 V
  TDDE52 Programmeringsprojekt med öppen källkod 6* A1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDE66 Kompilatorkonstruktion 6 A1X 1 V
  Inriktning: Visualisering och datorgrafik
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TNCG15 Advanced Global Illumination and Rendering 6 A1X 4 V
  TNM067 Vetenskaplig visualisering 6 A1X 3 V
  TNM091 Medieproduktion för immersiva miljöer 6* A1X 2 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TNM114 Artificiell intelligens för interaktiv media, projektkurs 6 A1X 2 V
  Period 2
  TNM084 Procedurella metoder för bilder 6 A1X 4 V
  TNM091 Medieproduktion för immersiva miljöer 6* A1X 1 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TNM116 Utvidgad verklighet (XR) - principer och programmering 6 A1X 2 V

  Termin 4 VT 2025

  Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TQXX30 Examensarbete 30* A1X - O
  *Kursen läses över flera perioder
  Period 2
  TQXX30 Examensarbete 30* A1X - O
  *Kursen läses över flera perioder

  Programmens upplägg och organisation

  Utbildningarnas innehåll och utformning skall kontinuerligt revideras så att nya rön integreras i kurser och inriktningar. Inom ett utbildningsprogram kan det finnas flera studieinriktningar/profiler. Studieinriktningarna/profilerna samt regler för val av dessa framgår av de programspecifika utbildningsplanerna och programplanerna.

  Programmens upplägg och organisation skall följa fastställda kriterier som sammanfattas i utbildningsplanen för varje program.

  • Utbildningsplanen definierar målen för utbildningsprogrammet.
  • Ur programplanen, som utgör en del av utbildningsplanen, framgår i vilken programtermin de olika kurserna är placerade och deras tidsmässiga placering under läsåret.
  • I kursplanen anges bland annat kursens mål och innehåll samt de förkunskaper som, utöver antagningskrav till programmet, behövs för att den studerande skall kunna tillgodogöra sig undervisningen.

  Examensfordringar

  För antagna senare än 1 juli 2007 gäller examensfordringar enligt högskoleförordning 2007. Den som fullgjort utbildningsmoment efter 1 juli 2007 har rätt att prövas mot examensfordringar enligt högskoleförordning 2007. Dessutom gäller lokala föreskrifter enligt fakultets- och universitetsstyrelsens beslut, http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/Innehall/Utbildning_pa_grund-_och_avancerad_niva/Examina. 

  Högskolelagen 1 kap. 8 §:
  Den grundläggande högskoleutbildningen skall ge studenterna

  • förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar
  • förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem samt
  • beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

  Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att

  • söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
  • följa kunskapsutvecklingen, och
  • utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

  Examen inom ett program

  Programspecifika examenskrav framgår av utbildningsplanen för respektive program.

  Behörighet samt studiernas påbörjande och anstånd

  Den som är antagen till utbildningsprogram skall börja studierna den termin som avses i beslutet om antagning. Tid och plats för det obligatoriska uppropet meddelas till den som är antagen till termin 1.

  För fullständiga regler för behörighet samt studiernas påbörjade och anstånd, se antagningsordning för Linköpings universitet, http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622645

  Antagning till senare del av program

  Med antagning till del av utbildningsprogram avses antagning till programstudier med syfte att slutföra programmet till examen. Antagning till senare del av program kan enbart ske i den mån resurserna så tillåter och plats finns tillgänglig. Den sökande måste dessutom uppfylla tillträdeskraven till den aktuella programterminen, se behörighetsregler http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/Innehall/Utbildning_pa_grund-_och_avancerad_niva/Tekniska_fakulteten

  Studieuppehåll

  Anmälan om studieuppehåll görs via ett webbformulär Blanketter och formulär. Görs inte sådan anmälan och inte heller kursregistrering under den första terminen som uppehållet gäller betraktas uppehållet som studieavbrott. Studieuppehåll kan endast göras hel termin och anmälas för högst två terminer i taget. Anmälan om återupptagande av studier sker i samband med kursanmälan inför påföljande termin, efter uppehållet. 

  Den som gör studieuppehåll kan under uppehållet tentera s.k. resttentamina. Den studerande ansvarar själv för att anmälan till kurser görs i tid inför återupptagandet av studierna.

  Avbrott på program

  Studerande som önskar avbryta sina programstudier anmäler detta till studievägledare. En studerande som lämnar studierna utan att anmäla studieuppehåll och inte kursregistrerar sig närmast följande termin anses ha avbrutit studierna. Den som avbrutit studierna får återkomma i utbildningen om det finns ledig plats som inte behövs för studerande som återkommer efter studieuppehåll och studerande som får byta läroanstalt och/eller program.

  Kurser inom utbildningsprogram

  I programplanerna för respektive utbildningsprograms olika årskurser anges vilka kurser som är obligatoriska (o), valbara (v) samt frivilliga (f). Önskar den studerande läsa annan kombination än den i programplanerna angivna ska detta ansökas om till programnämnden.

  Frivilliga kurser

  De kurser som anges som frivilliga (f) i programplanen får inte räknas in i examen.

  Kurser på annat program eller forskarutbildningskurser

  För att inkludera kurser från annat program eller forskarutbildningskurser i examen måste den studerande ansöka och få beviljande om detta hos programnämnden. I annat fall ses kursen som frivillig. 

  Vid val av kurs på annat program gäller att de i kursplanen för kursen angivna förkunskaperna bör vara inhämtade.

  Tillträde gäller i den mån resurserna så tillåter och plats finns tillgänglig.

  För att ansöka om att få läsa forskarutbildningskurser krävs att den studerande är på masternivå, dvs motsvarande åk 4-5, eller följer ett masterprogram. Information lämnas av respektive institutions forskarstudierektor.

  Studerande på civilingenjörsprogram

  Civilingenjörsstudenter kan läsa kurser som förekommer i programplanerna termin 7 och högre på samtliga civilingenjörsprogram. För tillträde till kurs på termin 7 och högre krävs att man uppnått 150 hp inom det program som man är antagen till.

  Studerande på högskoleingenjörsprogram

  Studerande på högskoleingenjörsutbildningarna kan läsa kurser som förekommer i programplanerna på samtliga högskoleingenjörsprogram.  

  Studerande på matematisk-naturvetenskapliga kandidatprogram

  Studerande på matematisk-naturvetenskapliga kandidatutbildningar kan läsa kurser som förekommer i programplanerna på samtliga matematisk-naturvetenskapliga kandidatutbildningar. För tillträde till kurs på annat kandidatprogram krävs även att behörighetskraven till programmet är uppfyllda. 

  Fristående kurser eller kurser på annan fakultet eller annat lärosäte

  För att inkludera fristående kurser eller kurser från annan fakultet eller annat lärosäte i examen måste den studerande ansöka om detta och få beviljande hos programnämnden.

  Anmälan till programkurser

  Anmälan till kurser som ges inom program görs under anvisad tid, preliminärt 1-10 april inför höstterminen, och 1-10 oktober inför vårterminen. Information om kursanmälan finns på studievägledningens informationssidor, meddelas till studerande via e-post eller programrum och vid schemalagda informationstillfällen.

  Anmälan till programkurs som fristående kurs

  Antagning till programkurs som fristående kurs kan enbart ske i den mån resurserna så tillåter och plats finns tillgänglig. Den sökande måste dessutom uppfylla tillträdeskraven till den aktuella kursen.

  Vid resursbrist kan tekniska fakultetens styrelse besluta om inskränkning i möjligheten att läsa programkurs som fristående kurs.

  Anvisningar för studieplanering

  Studerande som är i behov av stöd vid planeringen av de fortsatta studierna hänvisas till programmets studievägledare. En studieplanering innebär att studenten och studievägledaren gemensamt kommer fram till en individuell planering av studierna kommande termin. I den individuella planeneringen kan den studerande tillåtas göra avsteg från den generella programplanen. Vid en studieplanering prioriteras kurser från tidigare årskurser och i mån av utrymme kan nya kurser planeras in. 

  Studieplanering sker regelmässigt när den studerande:

  • inte uppfyller krav för uppflyttning till högre terminer. För att den studerande i de fallen ska kunna delta i kurser från högre årskurser krävs dessutom beslut om dispens,
  • inte uppfyller krav för att påbörja sitt examensarbete.

  Andra tillfällen när studieplanering kan vara aktuell:

  • när en student tidigt i utbildningen har kommit efter i studierna och har ett antal kurser oavslutade,
  • studerande som inte uppfyller förkunskapskrav för påbörjande av kandidatprojekten inom termin 6 på civilingenjörsprogrammen,
  • vid antagning till senare del av program,
  • efter genomförda utlandsstudier,
  • vid återkomst till utbildningsprogram efter ett studieuppehåll.

  Studievägledaren är vid dessa tillfällen ett stöd för studentens planering av fortsatta studier, även i de fall studenten själv kan anmäla sig till och registrera sig på aktuella kurser utan krav på särskilt beslut för de fortsatta studierna. 

  Del av utbildningen utomlands

  Studerande kan byta ut studier vid tekniska fakulteten vid LiU mot studier vid ett utländskt universitet/högskola och/eller förlägga examensarbetet utomlands.

  Vid utbyte av studier (kurser) vid tekniska fakulteten vid LiU mot studier utomlands godkänner utbildningsledaren en preliminär studieplan. Efter utbytet ansöker studenten om tillgodoräknande av avslutade kurser. Riktlinjen för tillgodoräknande vid ett utbyte är att kurserna ska vara i linje med programmets inriktning.

  Regelverk för behörighet, rangordning och nominering för utlandsstudier via tekniska fakultetens utbytesavtal samt för de obligatoriska utlandsstudierna inom Ii/Yi finns på http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/Innehall/Utbildning_pa_grund-_och_avancerad_niva/Tekniska_fakulteten.

  Examensarbete för civilingenjörsexamen 300 hp, teknologie masterexamen, naturvetenskaplig masterexamen, filosofie masterexamen, teknologie magisterexamen samt masterexamen utan förled

  Här anges allmänna bestämmelser för examensarbetet. Respektive programnämnd kan ha kompletterande, programspecifika regler, som återfinns i utbildningsplanen och/eller i kursplanen för examensarbetet. Information om anmälan, reflektionsdokument, möjliga examinatorer med mera finns på Information

  Allmänna bestämmelser

  För avläggande av civilingenjörsexamen 300 hp, teknologie masterexamen, naturvetenskaplig masterexamen, filosofie masterexamen, teknologie magisterexamen samt masterexamen utan förled fordras att den studerande har utfört ett godkänt examensarbete. Examensarbetets delar framgår av respektive kursplan.

  Mål

  Examensarbetets mål framgår av respektive kursplan, se https://liu.se/studieinfo.

  Omfattning

  Krav på omfattning på examensarbetet för respektive typ av examen framgår av programmets utbildningsplan.

  Miljö där examensarbetet genomförs

  Arbetet utförs som :

  • ett internt förlagt examensarbete vid någon i utbildningen medverkande institution vid LiU eller
  • ett externt förlagt examensarbete, på ett företag, myndighet, eller annan organisation i Sverige eller utomlands, som av examinator bedöms kunna hantera ett examensarbete som uppfyller de krav som ställs, eller
  • ett examensarbete inom utbytesavtal i samband med studier utomlands varvid alla studieresultat tillgodoräknas av ansvarig programnämnd.

  Vilka huvudområden som är tillåtna inom respektive utbildningsprogram framgår av programmets utbildningsplan. Eventuella individuella ärenden som har med huvudområde att göra avgörs av ansvarig programnämnd.

  Vilka examinatorer som inom visst huvudområde kan examinera examensarbetet, beslutas av den programnämnd som ansvarar för generella examina inom huvudområdet. Se aktuell lista på  Information

  Examensarbete inom avtal i samband med utlandsstudier

  Vid utlandsstudier inom avtal tillämpas det mottagande lärosätets aktuella bestämmelser för examensarbeten. Studenten ska i samråd med programnämnden förvissa sig om att det tilltänkta examensarbetet utförs inom för programmet tillåtet huvudområde. Godkända huvudområden för examensarbete finns angivna i utbildningsplanen för respektive program.

  Intyg om godkänt examensarbete samt ett exemplar av examensarbetesrapporten (pdf-fil) ska lämnas till ansvarig programnämnd.

  Val av examensarbete

  Examensarbetet väljs i samråd med examinator som också ansvarar för att uppgiftens inriktning, omfattning och nivå uppfyller de krav som anges i kursplanen.

  I de fall det kan bli aktuellt bör frågor kring upphovsrätt, patent och ersättning kopplat till arbetets resultat regleras i förväg. Examensarbetaren kan själv ingå avtal om sekretess för att få tillgång till konfidentiell information nödvändig för genomförandet av examensarbetet. Handledare och examinator avgör dock själva om de godtar att skriva under sekretessförbindelser varför konfidentiell information normalt inte får vara av en sådan karaktär att den är nödvändig för att handleda eller betygsätta arbetet. Om inte synnerliga skäl föreligger ska hela examensarbetesrapporten offentliggöras i samband med godkännandet. Om någon del av rapporten inte bör offentliggöras måste detta godkännas i förväg av examinator och berörd prefekt. Observera att beslut kring sekretess ytterst avgörs av förvaltningsdomstol.

  Påbörjande av examensarbete

  Krav för påbörjande av examensarbetet framgår av gällande kursplan som nås via respektive programplan i Studieinfo, https://liu.se/studieinfo.

  Anmälan till examensarbetet görs vid examensarbetets påbörjande på Anmälan. Registrering på examensarbetet ska ske före arbetets start.

  Examinator ska före start av examensarbetet kontrollera att studenten uppfyller villkoren för påbörjande av examensarbete inom aktuellt huvudområde. Stöd för detta fås från studievägledningen som kontrollerar den allmänna behörigheten för att påbörja examensarbetet.

  Studenten ska även anmäla påbörjande av examensarbetet på berörd institution.

  Examensarbete tillsammans med annan studerande

  I de fall två studerande genomför examensarbete tillsammans ska vars och ens bidrag till arbetet redovisas. Arbetets omfattning ska sammantaget motsvara två individuella arbeten. Examinator ska säkerställa att respektive studerande har bidragit på ett tillfredsställande sätt till arbetet, och uppfyller de krav som ställs för att bli godkänd på examensarbetet.

  Examensarbete som genomförs gemensamt av fler än två studerande tillåts inte.

  Examinator

  Examinatorn ska inneha en läraranställning vid LiU i enlighet med LiUs anställningsordning (https://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622784) som professor (även adjungerad och gästprofessor), biträdande professor (även adjungerad), universitetslektor (även adjungerad och gästlektor), biträdande universitetslektor eller postdoktor samt ha kompetens att examinera examensarbete (via till exempel forskning, handledning, undervisning) inom aktuellt huvudområde och vara utsedd av respektive programnämnd. Respektive programnämnd kan även utse Emerita/Emeritus som examinator på enskilt examensarbete.

  Examinator skall:

  • före start av examensarbetet säkerställa att den studerande uppfyller villkoren för påbörjande av examensarbete inom aktuellt huvudområde. Kontroll av tillträdeskraven genomförs av studievägledare och delges examinator
  • kontrollera att eventuella särskilda förkunskapskrav är uppfyllda, t.ex. att studenten kan påvisa viss fördjupning inom för examensarbetet relevant område
  • fastställa inriktning och huvuduppgifter för examensarbetet baserat på en bedömning om examensarbetet leder till att kursplanens lärandemål kommer att uppfyllas
  • i samband med planeringsrapporten, kontrollera att studenten är registrerad på examensarbetet och att det finns en utsedd handledare
  • godkänna/underkänna planeringsrapport
  • godkänna/underkänna halvtidskontroll
  • ansvara för att handledaren/handledarna fullgör sina uppgifter
  • godkänna arbetet för framläggning
  • innan framläggningen kontrollera att föreslagen opponent uppfyller villkoren för påbörjande av examensarbete samt har genomfört tre auskultationer
  • godkänna/underkänna genomförd framläggning och opposition på denna
  • godkänna ett avslutande reflektionsdokument
  • tillse att det godkända examensarbetet uppfyller kursplanens lärandemål och övriga krav samt betygsätta examensarbetet (endast betyg G=Godkänd, U=Underkänd)

  I de fall examensarbete utförs gemensamt av två studerande med olika huvudområden skall där så krävs en examinator i respektive huvudområde tillsättas.

  Handledare

  Examensarbetaren ska ha tillgång till en intern handledare vid den institution där examensarbetet är registrerat. Den interna handledaren ska ha en examen som minst motsvarar nivån för aktuellt examensarbete. Den interna handledaren och examinator kan i undantagsfall vara samma person. Beslut om undantag fattas av berörd programnämnd innan examensarbetet påbörjas.

  Handledaren ska säkerställa att studenten får hjälp med

  • expertstöd i generella metodfrågor, ämneskunskap samt rapportskrivning
  • problemformulering och avgränsningar för arbetet
  • tidsmässig planering av arbete och val av lämpliga lösningsmetoder

  Då examensarbetet utförs utanför den tekniska fakulteten vid LiU ska även en extern handledare från uppdragsgivaren utses.

  Planeringsrapport

  Den studerande ska under de första veckorna av examensarbetet göra en planeringsrapport innehållande:

  • preliminär titel på examensarbetet
  • en preliminär problemformulering satt i relation till litteraturbasen
  • en preliminär beskrivning av angreppssätt
  • planerad litteraturbas
  • en tidplan för examensarbetets genomförande inklusive planerade datum för halvtidskontroll och framläggning

  Problemformuleringen ska vara avgränsad, realistisk och satt i ett samhälleligt/affärsmässigt nyttoperspektiv. Begreppet samhällelig ska här förstås som innefattande även universitet och högskolor.

  Halvtidskontroll

  Ungefär halvvägs in i examensarbetet ska examensarbetaren vid en halvtidskontroll redovisa för examinator hur arbetet fortskrider relativt planeringsrapporten. Även handledaren bör då medverka. Formerna för halvtidskontrollen kan variera från en muntlig genomgång till ett öppet seminarium. Halvtidskontrollen kan leda till tre utfall

  1. Arbetet har väsentligen genomförts enligt planeringsrapporten och kan fortsätta som planerat. Halvtidskontrollen är godkänd.
  2. Arbetet har genomförts med vissa avvikelser från planeringsrapporten, arbetet bedöms dock kunna slutföras med mindre justeringar i problemformulering, angreppssätt och/eller tidplan. Halvtidskontrollen är godkänd.
  3. Arbetet har i väsentliga avseenden avvikit från planeringsrapporten och arbetet riskerar att underkännas. Halvtidskontrollen är inte godkänd. En ny planeringsrapport måste tas fram och en ny halvtidskontroll göras.

  Redovisning

  Examensarbetet ska redovisas muntligt och skriftligt, på svenska eller engelska. Observera att för de internationella masterprogrammen gäller att redovisningsspråk är engelska. Programnämnden kan medge att redovisningen gör även på andra språk.

  Den muntliga redovisningen ska ske vid en framläggning som ska vara offentlig om det inte finns synnerliga skäl däremot. Den skriftliga redovisningen ska ske i form av en professionellt utformad examensarbetesrapport. Framläggningen och examensarbetesrapporten ska följa anvisningarna nedan.

  Framläggning

  Den muntliga framläggningen sker då examinator anser arbetet färdigt för presentation. Framläggningen av examensarbetet ska genomföras på plats på LiU och vid en tidpunkt då andra studenter kan auskultera. Detta gör att framläggning kan ske på en tid som den studerande överenskommit med examinator om, vanligtvis från omtentamensperioden i augusti till midsommar, och efter det att den studerande genomfört sina auskultationer.

  Den muntliga presentationen ska ge en bakgrund till det studerade problemet, beskriva metoder, samt presentera resultat och slutsatser. Framläggningen riktas till auditoriet som helhet och inte enbart till specialister. Efter den muntliga framläggningen ska studenten bemöta opponentens kritik och ge tillfälle till övriga deltagare att ställa frågor. Framläggning och opposition ska godkännas av examinator. När eventuella påtalade slutjusteringar av examensarbetesrapporten är utförda, reflektionsdokumentet är godkänt och den studerande har fullgjort opposition på ett annat examensarbete rapporteras examensarbetet som godkänd kurs och poängen kan tillgodoräknas till examen.

  Examensarbetesrapport

  Den skriftliga examensarbetesrapporten ska vara utförlig och professionellt skriven, samt påvisa en vetenskaplig ansats. Rapporten ska utformas i enlighet med god sed för källhänvisning (referenser eller citat med angivande av källa) vad gäller användning av andras text, bilder, idéer, data etc. Det ska likaså framgå ifall författaren återbrukat egen text, bilder, idéer, data etc från tidigare genomförd examination, exempelvis från kandidatarbete, projektrapporter etc. (ibland kallat självplagiering). Underlåtelse att ange sådana källor kan betraktas som försök till vilseledande vid examination.

  Innehållet ska vara lättillgängligt och den skriftliga framställningen är viktig. Det ska finnas en bakgrund och en tydlig problemformulering; val av lösningsmetoder ska tydligt motiveras och en tydlig koppling ska finnas mellan resultat och slutsatser. Inomvetenskapligt erkända metoder ska användas vid resultatbearbetning. Diskussionen ska vara utförlig och visa på den studerandes förmåga till kritiskt tänkande. Rapporten ska innehålla god källhantering och en kort sammanfattning. I de fall rapportens huvudspråk är svenska ska den även innehålla en sammanfattning på engelska. Manus färdigt för publicering ska tillsammans med ett reflektionsdokument över genomfört arbete inlämnas till examinator senast 10 arbetsdagar efter den muntliga framläggningen. Undantag från detta kan medges av examinator. Om inte slutgiltiga dokument inkommer i tid kan examinator besluta om att framläggningen ska göras om.

  Tekniska fakulteten vid Linköpings universitet förordar publicering av examensarbetsrapporten.

  Opposition

  Muntlig opposition genomförs i samband med genomförandet av det egna examensarbetet, dvs i slutet av den egna utbildningen, och ska genomföras på plats. Opponenten ska ha genomfört tre auskultationer innan oppositionen. Opposition görs på annat examensarbete på samma nivå och med samma omfattning som det egna examensarbetet. I normalfallet skall antalet opponenter överensstämma med antalet respondenter. Examinator kan i undantagsfall besluta om annat antal opponenter, om skäl föreligger. Examinationsmomentet opposition i examensarbetet är poängsatt, se kursplanen.

  Opponenten skall:

  • diskutera och kommentera val av lösningsmetoder, resultat och ev. databearbetning, slutsatser, tänkbara alternativa lösningar och slutsatser, samt källbehandling
  • kommentera examensarbetesrapportens principiella upplägg och relaterade formella stilistiska aspekter, samt det muntliga framförandet
  • belysa det presenterade examensarbetets förtjänster och brister

  Oppositionen bör tidsmässigt vara av ungefär samma omfattning som framläggningen och ska inkludera en diskussion där respondenten (den som lägger fram sitt arbete) bemöter och kommenterar opponentens kritik.

  Om inte annat överenskommits ska opponenten senast en vecka innan framläggningen skriftligen redogöra för examinatorn viktiga frågeställningar som kommer att behandlas, samt för upplägget av oppositionen. Opponent och examinator går tillsammans igenom oppositionens upplägg.

  Auskultation

  Den studerande ska auskultera, d.v.s. närvara, vid framläggningar av examensarbeten, se kursplanen. Auskultation skall ske på framläggning av examensarbete med samma eller högre nivå än det egna examensarbetet.

  Ett auskultationstillfälle kan med fördel ersättas av ett licentiatseminarium eller en doktorsdisputation. Studenten ansvarar då själv för att intyg på närvaron skrivs och lämnas till administratör på institutionen för inläggning i LADOK. Auskultation ingår som poängsatt moment i examensarbetet, se kursplanen.

  Auskultationerna ska vara genomförda före egen framläggning och opposition. När under utbildningen som auskultation få göras framgår av kursplan för examensarbetet.

  Auskultationerna ska genomföras på plats. Det går inte att delta på distans.

  Reflektionsdokument

  Ett reflektionsdokument över genomfört arbete ska inlämnas till examinator senast 10 arbetsdagar efter den muntliga framläggningen. Instruktioner för reflektionsdokumentet nås via Reflektionsdokument

  Betyg

  Examensarbetet betygsätts med en av betygsgraderna Godkänd eller Underkänd. För att studenten ska få betyget Godkänd ska samtliga moment vara slutförda med godkänt resultat.

  Rätten till handledning

  Den studerande förväntas kunna prestera ett godkänt examensarbete inom givna tidsramar. Institutionen är skyldig att ge handledning i högst 18 månader efter det att studenten registrerats på examensarbetet i Ladok. Därefter kan examinator i särskilda fall besluta om ytterligare handledningstid. Om examinator beslutar att handledningen ska upphöra ska examensarbetet underkännas. Examensarbetet behöver dock inte underkännas om det bedöms att det kan slutföras utan ytterligare handledning.

  Om examensarbetet underkänts av ovanstående eller andra skäl hänvisas den studerande till att genomföra ett nytt examensarbete. Att genomföra ett nytt examensarbete innebär dock högst begränsade möjligheter till handledning.

  Kvalitetsansvar

  Respektive programnämnd har det övergripande ansvaret för kvaliteten i utbildningsprogrammen. Detta ansvar omfattar även examensarbetet. Kvalitetskontrollen sker på det sätt som fastställs av fakultetsstyrelsen.

  Dispens

  Om synnerliga skäl föreligger kan dispens ges från ovanstående regelverk. 

  Dispens att ersätta den muntliga oppositionen med en utförlig skriftlig opposition kan ges efter godkännande av programnämnden då alla övriga moment för examen är uppfyllda, examensarbetet är framlagt och det finns synnerliga skäl. Det är examinator som ansöker till programnämnden om dispens för skriftlig opposition.

  Skriftlig opposition kan genomföras på något av följande sätt:

  • Studenten gör en skriftlig opposition på ett arbete som gjorts av en annan student, vars examinator sedan granskar oppositionen
  • Studentens examinator uppdrar åt vederbörande att göra en skriftlig opposition på ett examensarbete som redan tidigare examinerats av examinator.

  Vid skriftlig opposition finns det inte behov av en inledande redogörelse över upplägget av oppositionen.

  Dispens från att genomföra den muntliga oppositionen på plats (och istället genomföra den på distans) med hänvisning till synnerliga skäl ges av examinator. Exempel på synnerliga skäl är avsaknad av visum för att komma till Sverige. 

  Dispens från att genomföra framläggning på plats (och istället genomföra den på distans) kan ges av respektive programnämnd om synnerliga skäl föreligger. Exempel på synnerliga skäl är avsaknad av visum för att komma till Sverige.

  Kursplan

  För varje kurs ska en kursplan finnas. I kursplanen anges kursens mål och innehåll samt de särskilda förkunskaper som erfordras för att den studerande skall kunna tillgodogöra sig undervisningen.

  Schemaläggning

  Schemaläggning av kurser görs enligt, för kursen, beslutad blockindelning. 

  Avbrott och avanmälan på kurs

  Enligt beslut vid Linköpings universitet om Riktlinjer och rutiner för bekräftelse av deltagande i utbildning med mera på grund- och avancerad nivå (Dnr LiU-2020-02256) skall avbrott i studier registreras i Ladok. Alla studenter som inte deltar i kurs man registrerat sig på är alltså skyldiga att anmäla avbrottet så att kursregistreringen kan 
  tas bort. Avanmälan eller avbrott från kurs görs via webbformulär Blanketter och formulär 

  Inställd kurs eller avvikelse från kursplanen

  Kurser med få deltagare (< 10) kan ställas in eller organiseras på annat sätt än vad som är angivet i kursplanen. Om kurs skall ställas in eller avvikelse från kursplanen skall ske prövas och beslutas detta av dekanus. 

  Riktlinjer rörande examination och examinator 

  Se Beslut om Riktlinjer för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå vid Linköpings universitet Dnr LiU-2020-04501, (http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/917592). 

  Examinator för en kurs ska inneha en läraranställning vid LiU i enlighet med LiUs anställningsordning, Dnr LiU-2021-01204 (https://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622784). För kurser på avancerad nivå kan följande lärare vara examinator: professor (även adjungerad och gästprofessor), biträdande professor (även adjungerad), universitetslektor (även adjungerad och gästlektor), biträdande universitetslektor eller postdoktor. För kurser på grundnivå kan följande lärare vara examinator: professor (även adjungerad och gästprofessor), biträdande professor (även adjungerad), universitetslektor (även adjungerad och gästlektor), biträdande universitetslektor, universitetsadjunkt (även adjungerad och gästadjunkt) eller postdoktor. I undantagsfall kan även en Timlärare utses som examinator på både grund- och avancerad nivå, se Tekniska fakultetsstyrelsen vidaredelegationer. 

  Examination

  Principer för tentamina

  Skriftlig och muntlig tentamen samt digital salstentamen och datortentamen ges minst tre gånger årligen; en gång omedelbart efter kursens slut, en gång i augustiperioden samt vanligtvis i en av omtentamensperioderna. Annan placering beslutas av programnämnden.

  Principer för tentamensschemat för kurser som följer läsperioderna:

  • kurser som ges Vt1 förstagångstenteras i mars och omtenteras i juni och i augusti
  • kurser som ges Vt2 förstagångstenteras i maj och omtenteras i augusti och i januari
  • kurser som ges Ht1 förstagångstenteras i oktober och omtenteras i januari och augusti
  • kurser som ges Ht2 förstagångstenteras i januari och omtenteras i mars och i augusti

  Tentamensschemat utgår från blockindelningen men avvikelser kan förekomma främst för kurser som samläses/samtenteras av flera program samt i lägre årskurs.

  För kurser som av programnämnden beslutats vara vartannatårskurser ges tentamina 3 gånger endast under det år kursen ges.

  För kurser som flyttas eller ställs in så att de ej ges under något eller några år ges tentamina 3 gånger under det närmast följande året med tentamenstillfällen motsvarande dem som gällde före flyttningen av kursen.

  När en kurs, eller ett tentamensmoment (TEN, DIT, DAT), ges för sista gången ska ordinarie tentamen och två omtentamina erbjudas. Därefter fasas examinationen ut under en avvecklingsperiod med tre tentamina samtidigt som tentamen ges i eventuell ersättningskurs under det följande läsåret. Om ingen ersättningskurs finns ges tre tentamina i omtentamensperioder under det följande läsåret. Annan placering beslutas av programnämnden. I samtliga fall ges dessutom tentamen ytterligare en gång under det därpå följande året om inte programnämnden föreskriver annat. Totalt erbjuds alltså 6 omtentamenstillfällen, varav 2 ordinarie omtentamenstillfällen. I tentaanmälningssystemet markeras tentamina som ges för näst sista respektive sista gången.

  Om en kurs ges i flera perioder under året (för program eller vid skilda tillfällen för olika program) beslutar programnämnden/programnämnderna gemensamt om placeringen av och antalet omtentamina. 

  Omprov övriga examinerande moment

  För riktlinjer för omprov vid andra examinerande moment än skriftliga tentamina, digital salstentamina och datortentamina hänvisas till de generella LiU-riktlinjerna för examination och examinator, http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/917592

  Nedlagd kurs

  För Beslut om Rutiner för administration vid avveckling av utbildningsprogram, fristående kurser och kurser inom program, se DNR LiU-2021-04782. Efter beslut om nedläggning och efter avvecklingsperiodens slut hänvisas studenterna till ersättande kurs (eller motsvarande) enligt information i kursplan eller utbildningsplan. Om en student har godkänt i något/några moment i en avvecklad programkurs men inte alla och det finns en åtminstone delvis ersättande kurs så kan en bedömning om eventuellt tillgodoräknande ske. Eventuell tillgodoräkning av delmoment görs av examinator.

  Anmälan till tentamen

  För deltagande i skriftlig tentamen, digital salstentamen och datortentamen är anmälan obligatorisk, se beslut i regelsamlingen https://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622682. En oanmäld student kan således inte erbjudas plats. Anmälan till tentamen är öppen 30 kalenderdagar före provdatum och stänger 10 kalenderdagar innan provdatum om inget annat anges. Anmälan görs i Studentportalen eller via LiU-appen. Anvisad sal meddelas fyra dagar före tentamensdagen via e-post. 

  Ordningsföreskrifter för studerande vid tentamensskrivningar

  Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622682.

  Plussning

  Vid Tekniska högskolan vid LiU har studerande rätt att genomgå förnyad examination (s.k. plussning) för högre betyg på skriftliga tentamina, digital salstentamina och datortentamina, dvs samtliga provmoment med modulkod TEN, DIT och DAT. På övriga examinationsmoment ges inte möjlighet till plussning, om inget annat anges i kursplan.

  Plussning är ej möjlig på kurser som ingår i utfärdad examen.

  Betyg och examinationsformer

  Företrädesvis skall betygen underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4) och med beröm godkänd (5) användas. 

  • Kurser med skriftlig tentamen och digital salstentamen skall ge betygen (U, 3, 4, 5).
  • Kurser med stor del tillämpningsinriktade moment såsom laborationer, projekt eller grupparbeten får ges betygen underkänd (U) eller godkänd (G).
  • Examensarbete samt självständigt arbete ger betyg underkänd (U) eller godkänd (G).

  Examinationsmoment och modulkoder

  Nedan anges vad som gäller för de examinationsmoment med tillhörande modulkod som tillämpas vid Tekniska fakulteten vid Linköpings universitet. 

  • Skriftlig tentamen (TEN) och digital salstentamen (DIT) skall ge betyg (U, 3, 4, 5).
  • Examinationsmoment som kan ge betygen underkänd (U) eller godkänd (G) är laboration (LAB), projekt (PRA), kontrollskrivning (KTR), digital kontrollskrivning (DIK), muntlig tentamen (MUN), datortentamen (DAT), uppgift (UPG), hemtentamen (HEM).
  • Övriga examinationsmoment där examinationen uppfylls framför allt genom aktivt deltagande som basgrupp (BAS) eller moment (MOM) ger betygen underkänd (U) eller godkänd (G).
  • Examinationsmomenten Opposition (OPPO) och Auskultation (AUSK) inom examensarbetet ger betyg underkänd (U) eller godkänd (G).

  Allmänt gäller att:

  • Obligatoriska kursmoment skall vara poängsatta och ges en modulkod.
  • Examinationsmoment som ej är poängsatt får ej vara obligatoriskt. Det är frivilligt att delta på dessa moment och information om det samt tillhörande villkor skall tydligt framgå i den beskrivande texten.
  • För kurser med flera examinationsmoment med graderad betygsskala skall det anges hur slutbetyg på kursen vägs samman.

  För obligatoriska moment gäller att (i enlighet med Riktlinjer för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå vid Linköpings universitet, http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/917592): 

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

  För möjlighet till anpassade examinationsmoment gäller att (i enlighet med Riktlinjer för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå vid Linköpings universitet, http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/917592): 

  • Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.
  • Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.
  • Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

  Rapportering av examinationsresultat

  Rapportering av den studerandes examinationsresultat sker på respektive institution.

  Plagiering

  Vid examination som innebär rapportskrivande och där studenten kan antas ha tillgång till andras källor (exempelvis vid självständiga arbeten, uppsatser etc) måste inlämnat material utformas i enlighet med god sed för källhänvisning (referenser eller citat med angivande av källa) vad gäller användning av andras text, bilder, idéer, data etc. Det ska även framgå ifall författaren återbrukat egen text, bilder, idéer, data etc från tidigare genomförd examination, exempelvis från kandidatarbete, projektrapporter etc. (ibland kallat självplagiering).

  Underlåtelse att ange sådana källor kan betraktas som försök till vilseledande vid examination.

  Försök till vilseledande

  Vid grundad misstanke om att en student försökt vilseleda vid examination eller när en studieprestation ska bedömas ska enligt Högskoleförordningens 10 kapitel examinator anmäla det vidare till universitetets disciplinnämnd. Möjliga konsekvenser för den studerande är en avstängning från studierna eller en varning. För mer information se Fusk och plagiat

  Regler

  Universitetet är en statlig myndighet vars verksamhet regleras av lagar och förordningar, exempelvis Högskolelagen och Högskoleförordningen. Förutom lagar och förordningar styrs verksamheten av ett antal styrdokument. I Linköpings universitets egna regelverk samlas gällande beslut av regelkaraktär som fattats av universitetsstyrelse, rektor samt fakultets- och områdesstyrelser. 

  LiU:s regelsamling angående utbildning på grund- och avancerad nivå nås på http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/Innehall/Utbildning_pa_grund-_och_avancerad_niva