Civilingenjörsprogram i medicinsk teknik, 300 hp

Master of Science in Biomedical Engineering, 300 credits

6CMED

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Civilingenjör 300 hp och Teknologie master 120 hp

Studietakt

Helfart

Syfte

 • Civilingenjörsprogrammet i medicinsk teknik utbildar civilingenjörer som kan arbeta vid den internationella teknikfronten och där befästa och förstärka kompetensen inom näringsliv och samhälle.
 • En civilingenjör i medicinsk teknik har förmåga att skapa, utveckla, anpassa och använda modern medicinsk teknik för att möta behoven som ställs från näringsliv, hälsovård och samhälle.
 • Med förståelse för teknikens roll i ett helhetsperspektiv kan MED-ingenjören i sin verksamhet också möta samhällets och enskilda individers krav på miljö, resurshushållning och ekonomi. 

Mål

Efter genomgången utbildning förväntas en civilingenjör i medicinsk teknik ha följande kunskaper och färdigheter:

Matematiska, naturvetenskapliga och teknikvetenskapliga kunskaper

MED-ingenjören har en solid grund i matematik, fysik och medicinsk teknik och kan, utgående från breda och djupa kunskaper inom dessa områden, strukturera, formulera och lösa komplexa tekniska problem.

Kunskaper i grundläggande matematiska och naturvetenskapliga ämnen

En MED-ingenjör har en stark grund i matematik, vilket innefattar kunskaper i såväl grundläggande ämnen som analys och linjär algebra, vektor- och fourieranalys. I den matematiska grunden ingår även kunskaper inom sannolikhetslära och matematisk statistik. MED-ingenjören har också solida kunskaper inom fysik och kan beskriva och modellera fenomen inom vågfysik, mekanik, elektromagnetism och termodynamik. En MED-ingenjör har också gedigna kunskaper inom de områden inom medicin som behövs för att förstå den medicinska teknikens roll. Till dessa områden hör bl a anatomi, fysiologi, biokemi, cellbiologi och biosensorer. En MED-ingenjör kan använda matematik, fysik och biologi som verktyg för att strukturera, abstrahera och modellera problem inom medicinsk teknik.

Kunskaper i teknikvetenskapliga ämnen

En MED-ingenjör har en bred teknisk kompetens med kunskaper och färdigheter inom medicinsk teknik. Detta innebär att:

 • MED-ingenjören kan använda begrepp, teorier och metoder från fysik och medicinsk teknik för att analysera och utveckla tekniska system inom det medicintekniska området. Detta innefattar också att kunna göra relevanta beräkningar, i förekommande fall med datorstöd, och utföra experimentella undersökningar.
 • En MED-ingenjör kan beskriva, strukturera, abstrahera och modellera tekniska problem med datavetenskapliga begrepp och modeller. MED-ingenjören har kunskaper och färdigheter i objektorienterad programutveckling.
 • En MED-ingenjör kan hantera de begrepp och matematiska modeller som krävs för att hantera linjära dynamiska system i samverkan med deterministiska signaler inom signalanalys och reglerteknik.

Fördjupade kunskaper i något/några tillämpade ämnen

En MED-ingenjör har fördjupade tekniska kunskaper inom en vald masterprofil. Masterprofilen innehåller kurser omfattande 54 högskolepoäng och består av kurser inom ett väldefinierat tekniskt område, där en av kurserna är en projektkurs.

Individuella och yrkesmässiga färdigheter och förhållningssätt

Ingenjörsmässigt tänkande och problemlösning

MED-ingenjören kan, med stöd av verktyg och metoder från matematik, teknisk fysik och medicinsk teknik, identifiera, formulera och modellera komplexa tekniska problem inom dessa områden. Detta innefattar att göra såväl kvalitativa som kvantitativa uppskattningar, göra relevanta antaganden och rimlighetsbedömningar samt beakta osäkerheter.

Experimenterande och kunskapsbildning

En MED-ingenjör äger förmåga att tillägna sig ny kunskap genom att formulera hypoteser och utvärdera dessa genom experiment. Detta innefattar att formulera matematiska modeller, använda relevant utrustning och metodik för att utföra experiment eller motsvarande, analysera resultat med såväl matematiska verktyg som programverktyg samt redovisa resultatet. MED-ingenjören har även förmågan att skaffa sig ny kunskap genom att söka relevant litteratur inom det aktuella området.

Systemtänkande

MED-ingenjören har förmåga att använda systemtänkande för att modellera, analysera och utveckla tekniska system och processer. Detta innebär att kan kunna definiera systemgränser, göra abstraktioner, se såväl helheter som delsystem och beskriva samverkan mellan dessa samt göra prioriteringar av avvägningar.

Individuella färdigheter och förhållningssätt

En MED-ingenjör visar initiativförmåga och har förmåga till självständigt, kreativt och kritiskt tänkande. Detta innefattar också självkännedom samt förmåga och vilja till personlig utveckling och livslångt lärande. MED-ingenjören har också förmåga att planera sin tid och sina resurser.

Professionella färdigheter och förhållningssätt

MED-ingenjören kännetecknas av ansvarstagande, pålitlighet och professionellt uppträdande. Detta innefattar även att vara medveten i sin karriärplanering och hålla sig informerad om professionens utveckling.

Förmåga att arbeta i grupp och att kommunicera

Att arbeta i grupp

En MED-ingenjör har god förmåga att samverka med andra personer vid utveckling av ny teknik. Detta innefattar att han/hon

 • har kunskap om vilka olika roller som finns i en (projekt-) grupp
 • känner till hur dessa roller samverkar, vad som kännetecknar en ”effektiv” grupp
 • därigenom äger förmåga att sätta samman olika roller på ett ändamålsenligt sätt
 • har förmåga att agera i olika roller i en sådan grupp; framförallt agera i projektledarrollen

Att kommunicera

MED-ingenjören ska kunna

 • kommunicera skriftligt och muntligt med såväl tekniker som icketekniker
 • lägga upp en kommunikationsstrategi utifrån projektets mål
 • presentera projektresultat på ett förtroendeingivande sätt

Att kommunicera på främmande språk

MED-ingenjören ska på engelska kunna läsa texter inom det egna teknikområdet samt kunna presentera projektresultat såväl skriftligt som muntligt.

Planering, utveckling, realisering, drift och affärsmässigt förverkligande av tekniska produkter, system och tjänster med hänsyn till affärsmässiga och samhälleliga behov och krav

Samhälleliga villkor inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

En MED-ingenjör har perspektiv på teknikens betydelse och sin egen roll som ingenjör i samhället, både nationellt och globalt, med avseende på ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling. En MED-ingenjör beaktar samhällets regelverk och har kännedom om historiskt och kulturellt sammanhang avseende aktuella frågor i ett globalt perspektiv.

Företags- och affärsmässiga villkor

MED-ingenjören har insikter i de affärsmässiga och företagsmässiga villkoren för utveckling och införande av ny teknik.

Att planera system

MED-ingenjören har kunskap och färdighet i

 • att kravsätta system och produkter, så att vederbörande kan medverka i och snabbt förstå industrins egna processer för detta
 • modellera produkter och system samt utvärdera dessa mot krav

Att utveckla system

En MED-ingenjör har, inom sitt teknikområde, generella kunskaper om lämpliga utvecklingsprocesser för olika typer av konstruktioner och system och kan snabbt kan sätta sig in i industrins olika specifika utvecklingsprocesser. MED-ingenjören har stor färdighet i att tillämpa kunskaperna från sin teknikspecialitet vid utvecklingsarbete.

Att realisera system

En MED-ingenjör känner till utformning och ledning av realiseringsprocessen test, verifiering och validering.

Att ta i drift och använda

MED-ingenjören har kännedom om utformning, optimering och ledning, igångsättande, drift och underhåll samt systemavveckling av avancerade tekniska system.  

Innehåll

Basen i civilingenjörsprogrammet i medicinsk teknik utgörs av matematiska, natur- och teknikvetenskapliga ämnen. Dessa ämnen ger kunskaper om hur man med matematisk metodik modellerar och analyserar fysikaliska och tekniska system. De ger också grunden till att kunna tillgodogöra sig och tillämpa metoder och verktyg för konstruktion av tekniska system inom medicinsk teknik. I en rad projektkurser tillämpas de teoretiska kunskaperna och träning i att genomföra projekt på ett professionellt sätt. Även teamwork och språklig kommunikation tränas.

Programmet innehåller fyra masterprofiler som alla knyter an till aktuell forskning vid Tekniska högskolan vid Linköpings universitet och utvecklas i takt med den. I varje masterprofil ingår en projektkurs som ger träning i ingenjörsarbete. I utbildningen finns också moment som ger en insikt i sambandet mellan den tekniska utvecklingen och människans livsbetingelser. 

Profiler

 • En masterprofil består av obligatoriska och valbara kurser. Möjliga huvudområden är elektroteknik, medicinsk teknik eller teknisk fysik.
 • Masterprofilerna påbörjas termin 7.
 • Undantagsvis kan någon enstaka kurs efter beslut av programnämnden få bytas ut, se särskilda regler för masterprofilerna.
 • Examensbeviset anger namnet på masterprofilen som inriktning.

 

Inom utbildningsprogrammet för medicinsk teknik (MED) erbjuds följande masterprofiler:

Huvudområde elektroteknik:

 • Medicinsk bildanalys och visualisering /Biomedical Image Analysis and Visualization/

 

Huvudområde medicinsk teknik:

 • Medicintekniska modeller /Models in Biomedical Engineering/
 • E-hälsa /eHealth/

 

Huvudområde teknisk fysik:

 • Medicintekniska material /Biomedical Engineering Materials/

 

Kurskrav för dessa masterprofiler (för antagna 2014 och tidigare, se Studiehandboken för respektive år):

 • Medicinsk bildanalys och visualisering

Profilens obligatoriska kurser framgår av programplanen. Profilens valbara kurser framgår av programplanen och av dessa ska minst 6 hp väljas. De obligatoriska kurserna inom profilen medför att kravet på 30 hp på avancerad nivå inom huvudområdet elektroteknik är uppfyllt. Med aktiva val av valbara kurser kan även 30 hp på avancerad nivå inom huvudområdet medicinsk teknik uppnås.

 • Medicintekniska modeller 

Profilens obligatoriska kurser framgår av programplanen. Profilens valbara kurser framgår av programplanen och av dessa ska minst 6 hp väljas. De obligatoriska kurserna inom profilen medför att kravet på 30 hp på avancerad nivå inom huvudområdet medicinsk teknik är uppfyllt. 

 • E-hälsa

Profilens obligatoriska kurser framgår av programplanen. Profilens valbara kurser framgår av programplanen och av dessa ska minst 6 hp väljas. Bland de obligatoriska kurserna ska en av kurserna TDDD38 Avancerad programmering i C++, TDDD97 Webbprogrammering eller TDDC73 Interaktionsprogrammering väljas. De obligatoriska kurserna inom profilen medför att kravet på 30 hp på avancerad nivå inom huvudområdet medicinsk teknik är uppfyllt. 

 • Medicintekniska material

Profilens obligatoriska kurser framgår av programplanen. Bland de obligatoriska kurserna ska en av kurserna TBMT14 Projektkurs i medicinsk teknik, CDIO eller TFYA99 Projektkurs i teknisk fysik, CDIO ingå. De obligatoriska kurserna inom profilen medför att kravet på 30 hp på avancerad nivå inom huvudområdet teknisk fysik är uppfyllt. Med aktiva val av valbara kurser kan även 30 hp på avancerad nivå inom huvudområdet medicinsk teknik uppnås.

Individuell profil

Det finns möjlighet att läsa kurser efter en individuell masterprofil. Individuell masterprofil upprättas i samråd med studievägledningen och beslut fattas av programnämnd efter ansökan. Ansökan om att få följa individuell masterprofil ska vara väl motiverad. Individuell masterprofil i samband med utlandsstudier upprättas i samråd med utbildningsledaren. 

Undervisnings- och arbetsformer

Utbildningen är campusförlagd och inleds för samtliga studerande på programmet med grundläggande kurser i matematik, fysik, anatomi och fysiologi, medicinsk teknik, systemteknik och programmering. Dessa kurser ger en god bas för både fortsatta kurser och en livslång kompetensutveckling.

För utbildningen gäller att:

 • termin 1-6 är gemensam för samtliga studerande
 • den studerande fr o m termin 7 följer  en masterprofil
 • kurser som är obligatoriska för masterprofilen anges i programplanen
 • utöver obligatoriska kurser skall ett antal valbara kurser läsas, så att examensfordringarna uppfylls

I programplanen anges vilka kurser som är obligatoriska (o), valbara (v) eller frivilliga (f) under respektive termin. Även noteringen o/v kan förekomma och innebär att någon av ett antal kurser ska väljas. Frivilliga kurser får läsas, men ej räknas med i de 300 hp som krävs för examen. Andra kurser kan efter beslut av programnämnden räknas som valbara. Kurser som överlappar varandra innehållsmässigt får ej ingå i examen samtidigt.

Alla kurser i MED-programmets programplan (utom frivilliga kurser ) för termin 7-9 får läsas som valbara av samtliga studerande vid programmet oberoende av masterprofil.

 

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Fysik 2
samt
Kemi 1
samt
Matematik 4 eller Matematik E

  Tillträdeskrav till högre termin eller kurser

  För att den studerande ska kunna tillgodogöra sig fortsatta studier på de senare terminerna gäller följande:

  • För tillträde till kandidatprojektkursen, se förkunskapskrav i kursplanen.
  • För tillträde till kurs på termin 7 krävs avslutade kurser om minst 150 hp inom programmets första 6 terminer senast  den första augusti. De studenter som inte uppfyller kraven ska göra en individuell plan hos studievägledaren. I första hand ska de icke avklarade kurserna från termin 1-6 inplaneras. Planering ska ske enligt programnämndens riktlinjer.
  • För tillträde till examensarbetet på masternivå, se förkunskapskrav i kursplanen. 

  Självständigt arbete (examensarbete)

  Tillåtna huvudområden för masterexamen som krävs för civilingenjörsexamen inom civilingenjörsprogrammet för medicinsk teknik är teknisk fysik, elektroteknik samt medicinsk teknik.

  Examenskrav

  För att uppfylla krav för civilingenjörsexamen i medicinsk teknik 300 hp, ska studenten med godkänt resultat, ha fullgjort:

  • samtliga obligatoriska kurser på programmet
  • en masterprofil med tillhörande obligatoriska och valbara kurser
  • valbara kurser i programplanen så att kravet på 300 hp uppnås
  • minst 90 hp på avancerad nivå, inklusive examensarbete (30 hp) varav 60 hp (kurser + examensarbete) inom huvudområdet
  • ett examensarbete omfattande 30 hp på avancerad nivå eller motsvarande examinerat vid Tekniska högskolan vid Linköpings universitet
  • minst 45 hp sammantaget från kurser på grundläggande nivå (G1, G2) och avancerad nivå (A) i matematik/tillämpning inom matematik. Detta krav uppfylls med obligatoriska kurser på programmet.

   

  Särskilda kurskrav

  För att uppfylla målen under rubriken (se ovan):

  • Samhälleliga villkor inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling (MTS)
   ska minst 6 hp läsas med godkänt resultat bland kurserna
   • TKMJ24 Miljöteknik
   • TKMJ15 Miljömanagement
   • TGTU94 Teknik och etik
   • TGTU49 Teknikhistoria
   • TGTU84 Mångfald och genus inom teknikutveckling
   • TFYA85 Alternativa energikällor och deras tillämpningar
   • TRTE21 E-hälsa: från idé till genomslag
  • Företags- och affärsmässiga villkor
   ska minst 6 hp läsas med godkänt resultat bland kurserna
   • TEAE01 Industriell ekonomi
   • TEIO94 Entreprenörskap och idéutveckling
   • TBMI32 E-hälsa: från idé till genomslag
    • TEIO94 och TEIO95 eller TBMI32 får ej samtidigt räknas med i examen.
  • Att kommunicera på främmande språk
   ska något av följande krav vara uppfyllt
   • Godkänt examensarbete skrivet på engelska
   • Godkänt resultat på kurs i engelska (eller annat främmande språk) om minst 6hp
   • Utlandsstudier knutna till utbildningen under minst ett halvt år i icke-skandinaviskt land. Minst 30 hp ska ha tillgodoräknats inom MED-programmet.


  Maximalt kan 18hp av kurser utanför programplanen, inom språk, ekonomi, ledarskap eller annat område relevant för utbildningen, räknas med i examen. 

  Examensbenämning på svenska

  Civilingenjör 300 hp och Teknologie master 120 hp

  Examensbenämning på engelska

  Master of Science in Engineering 300 credits and Master of Science 120 credits

  Särskild information

  Forskarutbildningskurser

  Vissa forskarutbildningskurser är öppna för teknologer. Kontakta forskarstudierektor på resp institution. För att få räkna med en sådan kurs i civilingenjörsexamen lämnas en ansökan in till programnämnden som beslutar om kursen är lämplig och som också fastställer kursplan och poängsätter kursen.

  Övriga föreskrifter

  Se fliken Generella bestämmelser avseende behörighet, antagning, anstånd, studieuppehåll, studieavbrott samt antagning till senare del av utbildningsprogram

  Avsteg från utbildningsplan

  Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna utbildningsplan.

  Termin 1 HT 2023

  Termin 2 VT 2024

  Termin 3 HT 2024

  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TATA44 Vektoranalys 4 G1X 1 O
  TFYA70 Elektromagnetism - teori och tillämpning 6 G2X 3 O
  TSTE05 Elektronik och mätteknik 8* G1X 2 O
  *Kursen läses över flera perioder
  Period 2
  TBME03 Biokemi och cellbiologi 6 G2X 2 O
  TBMT56 Medicinsk teknik 6 G1X 4 O
  TSTE05 Elektronik och mätteknik 8* G1X 3 O
  *Kursen läses över flera perioder

  Termin 4 VT 2025

  Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TFYA62 Introduktion till biosensorteknik 6 G2X 3 O
  TFYA63 Material för medicinsk teknik 8* G2X 1 O
  *Kursen läses över flera perioder
  TFYB08 Vågfysik 6 G2X 4 O
  TSRT04 Introduktionskurs i Matlab 2 G1X 2 O
  Period 2
  TAMS14 Sannolikhetslära 4 G1X 4 O
  TATA57 Transformteori 4 G1X 1 O
  TFYA63 Material för medicinsk teknik 8* G2X 3 O
  *Kursen läses över flera perioder
  TPTE06 Praktik 6 G1X - V

  Termin 5 HT 2025

  Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TAMS24 Statistisk teori, grk 4 G2X 4 O
  TDDE71 Programmering och datastrukturer 8* G2X 2 O
  *Kursen läses över flera perioder
  TSBB31 Medicinska bilder 6 G2X 1 O
  Period 2
  TDDE71 Programmering och datastrukturer 8* G2X 2 O
  *Kursen läses över flera perioder
  TFYA67 Modern fysik 6 G2X 1 O
  TSDT18 Signaler och system 6 G2X 3 O

  Termin 6 VT 2026

  Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TBMT58 Projekt i medicinsk teknik 16* G2X 3 O
  *Kursen läses över flera perioder
  TVFA02 Medicinsk strålningsfysik 8* G2X 2 O
  *Kursen läses över flera perioder
  TINT01 Introduktionskurs i interkulturell kompetens 2 G1X - V
  Period 2
  TBMT58 Projekt i medicinsk teknik 16* G2X 3 O
  *Kursen läses över flera perioder
  TSRT19 Reglerteknik 6 G2X 1 O
  TVFA02 Medicinsk strålningsfysik 8* G2X 2 O
  *Kursen läses över flera perioder

  Termin 7 HT 2026

  Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TANA21 Beräkningsmatematik 6 G1X 3 V
  TAOP88 Optimering för ingenjörer 6 G2X 1 V
  TATM38 Matematiska modeller i biologi 6 A1X 3 V
  TBMI19 Medicinska informationssystem 6* A1X 2 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TFKE59 Grundläggande kemi 6 G1X 2 V
  TFYA88 Additiv tillverkning: verktyg, material och metoder 6 A1X 3 V
  TFYA97 Modern optik 6 A1X 4 V
  THFR27 Franska med teknisk inriktning 6* G1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  THSP27 Spanska med teknisk inriktning 6* G1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  THTY27 Tyska med teknisk inriktning 6* G1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TMME67 Muskuloskelettär biomekanik och rörelseapparaten 6 A1X 2 V
  TSBB06 Multidimensionell signalanalys 6* A1X 2 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TSDT14 Signalteori 6 A1X 1 V
  Period 2
  TEAE01 Industriell ekonomi, grundkurs 6 G1X 2 O/V
  Ingår i alternativobligatorium för 6CMED. Se utbildningsplan.
  TGTU49 Teknikhistoria 6 G1X 1 O/V
  Kursen är en del av ett alternativobligatorium för 6CMED, se utbildningsplan.
  TKMJ24 Miljöteknik 6 G1X 1 O/V
  Kursen är en del av ett alternativobligatorium för 6CMED. Se utbildningsplan.
  TBMI19 Medicinska informationssystem 6* A1X 3 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TBMT01 Analys av bioelektriska signaler 6 A1X 1 V
  TFYA37 Mjuka material 6 A1X 1 V
  TFYM01 Fasta tillståndets fysik I 6 A1F 2 V
  THFR27 Franska med teknisk inriktning 6* G1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  THSP27 Spanska med teknisk inriktning 6* G1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  THTY27 Tyska med teknisk inriktning 6* G1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TMMS31 Biomekanisk modellering av vävnader och system 6 A1X 4 V
  TSBB06 Multidimensionell signalanalys 6* A1X 3 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TSBB21 Beräkningsfotografi 6 A1X 4 V
  TSRT78 Digital signalbehandling 6 A1X 2 V
  Inriktning: E-hälsa — Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TBMI19 Medicinska informationssystem 6* A1X 2 O
  *Kursen läses över flera perioder
  TSDT14 Signalteori 6 A1X 1 O
  TATM38 Matematiska modeller i biologi 6 A1X 3 V
  TDDC17 Artificiell intelligens 6 G2F 3 V
  Period 2
  TBMI04 E-hälsa: visioner och verktyg 6 G2X 2/4 O
  TBMI19 Medicinska informationssystem 6* A1X 3 O
  *Kursen läses över flera perioder
  TBMT01 Analys av bioelektriska signaler 6 A1X 1 O
  Inriktning: Medicinsk bildanalys och visualisering — Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TSDT14 Signalteori 6 A1X 1 O
  TANA21 Beräkningsmatematik 6 G1X 3 V
  TATM38 Matematiska modeller i biologi 6 A1X 3 V
  TSBB06 Multidimensionell signalanalys 6* A1X 2 V
  *Kursen läses över flera perioder
  Period 2
  TBMT01 Analys av bioelektriska signaler 6 A1X 1 O
  TSBB06 Multidimensionell signalanalys 6* A1X 3 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TSBB21 Beräkningsfotografi 6 A1X 4 V
  TSRT78 Digital signalbehandling 6 A1X 2 V
  Inriktning: Medicintekniska material — Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TFKE59 Grundläggande kemi 6 G1X 2 O
  TAOP88 Optimering för ingenjörer 6 G2X 1 V
  TATM38 Matematiska modeller i biologi 6 A1X 3 V
  TDDC17 Artificiell intelligens 6 G2F 3 V
  Period 2
  TFYA37 Mjuka material 6 A1X 1 O
  TFYM01 Fasta tillståndets fysik I 6 A1F 2 O
  TMMS31 Biomekanisk modellering av vävnader och system 6 A1X 4 V
  Inriktning: Medicintekniska modeller — Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TBMI19 Medicinska informationssystem 6* A1X 2 O
  *Kursen läses över flera perioder
  TSDT14 Signalteori 6 A1X 1 O
  TATM38 Matematiska modeller i biologi 6 A1X 3 V
  Period 2
  TBMI19 Medicinska informationssystem 6* A1X 3 O
  *Kursen läses över flera perioder
  TBMT01 Analys av bioelektriska signaler 6 A1X 1 O
  TMMS31 Biomekanisk modellering av vävnader och system 6 A1X 4 V

  Termin 8 VT 2027

  Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TEIO94 Entreprenörskap och idéutveckling 6* G2F 4 O/V
  *Kursen läses över flera perioder
  Ingår i alternativobligatorium för 6CMED. Se utbildningsplan.
  TFYA85 Alternativa energikällor och deras tillämpningar 6 G2X 4 O/V
  Ingår i alternativobligatorium för 6CMED. Se utbildningsplan.
  TGTU94 Teknik och etik 6 G1X 1 O/V
  Kursen är en del av ett alternativobligatorium för 6CMED, se utbildningsplan.
  TKMJ15 Miljömanagement 6 G1F 3 O/V
  Kursen är en del av ett alternativobligatorium för 6CMED, se utbildningsplan.
  TAOP07 Optimeringslära grundkurs 6 G1X 3 V
  TATA53 Linjär algebra, överkurs 6* G2X 2 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TBMI26 Neuronnät och lärande system 6 A1X 2 V
  TBMI31 Medicinsk information och kunskap 6 A1X 4 V
  TBMT02 Bildgenererande teknik inom medicinen 6 A1X 3 V
  TBMT09 Fysiologiska tryck och flöden 6 A1X 1 V
  TDDD38 Avancerad programmering i C++ 6* A1X 2 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TFYM04 Tillväxt och karakterisering av nanomaterial 6* A1X 1 V
  *Kursen läses över flera perioder
  THEN18 Engelska 6* G1N 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  THFR27 Franska med teknisk inriktning 6* G1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  THSP27 Spanska med teknisk inriktning 6* G1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  THTY27 Tyska med teknisk inriktning 6* G1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TINT02 Interkulturell kompetens och interkulturell kommunikation, fortsättningskurs 6* G2X - V
  *Kursen läses över flera perioder
  TSBB34 Datorseende för videoanalys 6 A1X 1 V
  TSBK07 Datorgrafik 6* A1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  Period 2
  TEAE01 Industriell ekonomi, grundkurs 6 G1X 2 O/V
  Ingår i alternativobligatorium för 6CMED. Se utbildningsplan.
  TEIO94 Entreprenörskap och idéutveckling 6* G2F 4 O/V
  *Kursen läses över flera perioder
  Ingår i alternativobligatorium för 6CMED. Se utbildningsplan.
  TATA53 Linjär algebra, överkurs 6* G2X 3 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TBME08 Biomedicinsk modellering och simulering 6 A1X 3 V
  TBMT26 Teknik för intensivvård och kirurgi 6 A1X 1 V
  TDDD38 Avancerad programmering i C++ 6* A1X 1 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDE70 Djup maskininlärning 6 A1F 1 V
  TFMT19 Kemiska sensorsystem 6 A1X 4 V
  TFYA21 Materialvetenskap 6 A1X 3 V
  TFYM04 Tillväxt och karakterisering av nanomaterial 6* A1X 1 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TGTU84 Mångfald och genus inom teknikutveckling 6 G1X 4 V
  Ingår i alternativobligatorium för 6CMED. Se utbildningsplan.
  THEN18 Engelska 6* G1N 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  THFR27 Franska med teknisk inriktning 6* G1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  THSP27 Spanska med teknisk inriktning 6* G1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  THTY27 Tyska med teknisk inriktning 6* G1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TINT02 Interkulturell kompetens och interkulturell kommunikation, fortsättningskurs 6* G2X - V
  *Kursen läses över flera perioder
  TSBK07 Datorgrafik 6* A1X 1 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TSBK38 Bild- och ljudkompression 6 A1X 4 V
  Inriktning: E-hälsa — Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TEIO95 E-hälsa: innovation och entreprenörskap 6* G2F 4 O
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDD38 Avancerad programmering i C++ 6* A1X 2 O/V
  *Kursen läses över flera perioder
  Inom profilen e-hälsa ska en av kurserna TDDD38, TDDD97 och TDDC73 väljas.
  TDDD97 Webbprogrammering 6 G2X 3 O/V
  Inom profilen e-hälsa ska en av kurserna TDDD38, TDDD97 och TDDC73 väljas.
  TBMI26 Neuronnät och lärande system 6 A1X 2 V
  TBMI31 Medicinsk information och kunskap 6 A1X 4 V
  TBMT02 Bildgenererande teknik inom medicinen 6 A1X 3 V
  TBMT09 Fysiologiska tryck och flöden 6 A1X 1 V
  Period 2
  TBME08 Biomedicinsk modellering och simulering 6 A1X 3 O
  TEIO95 E-hälsa: innovation och entreprenörskap 6* G2F 2/4 O
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDD38 Avancerad programmering i C++ 6* A1X 1 O/V
  *Kursen läses över flera perioder
  Inom profilen e-hälsa ska en av kurserna TDDD38, TDDD97 och TDDC73 väljas.
  TBMT26 Teknik för intensivvård och kirurgi 6 A1X 1 V
  Inriktning: Medicinsk bildanalys och visualisering — Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TBMI26 Neuronnät och lärande system 6 A1X 2 O
  TBMT02 Bildgenererande teknik inom medicinen 6 A1X 3 O
  TSBK07 Datorgrafik 6* A1X 4 O
  *Kursen läses över flera perioder
  TAOP07 Optimeringslära grundkurs 6 G1X 3 V
  TBMT09 Fysiologiska tryck och flöden 6 A1X 1 V
  Period 2
  TSBK07 Datorgrafik 6* A1X 1 O
  *Kursen läses över flera perioder
  TBME08 Biomedicinsk modellering och simulering 6 A1X 3 V
  TSBK38 Bild- och ljudkompression 6 A1X 4 V
  Inriktning: Medicintekniska material — Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TFYM04 Tillväxt och karakterisering av nanomaterial 6* A1X 1 O
  *Kursen läses över flera perioder
  TBMI26 Neuronnät och lärande system 6 A1X 2 V
  TBMT09 Fysiologiska tryck och flöden 6 A1X 1 V
  TDDD38 Avancerad programmering i C++ 6* A1X 2 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TNE103 Organisk elektronik 1 6 A1X 3 V
  Kursen är inställd 2023.
  Period 2
  TFYA21 Materialvetenskap 6 A1X 3 O
  TFYM04 Tillväxt och karakterisering av nanomaterial 6* A1X 1 O
  *Kursen läses över flera perioder
  TBME08 Biomedicinsk modellering och simulering 6 A1X 3 V
  TBMT26 Teknik för intensivvård och kirurgi 6 A1X 1 V
  TDDD38 Avancerad programmering i C++ 6* A1X 1 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TFMT19 Kemiska sensorsystem 6 A1X 4 V
  Inriktning: Medicintekniska modeller — Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TBMT09 Fysiologiska tryck och flöden 6 A1X 1 O
  TAOP07 Optimeringslära grundkurs 6 G1X 3 V
  TBMI26 Neuronnät och lärande system 6 A1X 2 V
  TBMI31 Medicinsk information och kunskap 6 A1X 4 V
  TBMT02 Bildgenererande teknik inom medicinen 6 A1X 3 V
  Period 2
  TBME08 Biomedicinsk modellering och simulering 6 A1X 3 O
  TBMT26 Teknik för intensivvård och kirurgi 6 A1X 1 V

  Termin 9 HT 2027

  Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TAMS39 Multivariat statistik 6 A1X 4 V
  Vartannatårskurs. Ges udda år.
  TBMI19 Medicinska informationssystem 6* A1X 2 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TBMT14 Projektkurs i medicinsk teknik, CDIO 12* A1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TBMT42 Systembiologi, digitala tvillingar och AI 6 A1X 1 V
  TBMT57 Biomedicinsk optik 6 A1X 1 V
  TDDC17 Artificiell intelligens 6 G2F 3 V
  TDDE15 Avancerad maskininlärning 6 A1F 1 V
  TDDE49 Databaser och informationssäkerhet för bioinformatik 6 G2X 1 V
  TFFM08 Experimentell fysik 6* A1X 1 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TFYA43 Nanoteknologi 6 G2X 3 V
  TFYA47 Ytor och gränsskikt 6 A1X 2 V
  TFYA99 Projektkurs i teknisk fysik, CDIO 12* A1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TNE104 Organisk elektronik 2 6 A1X 4 V
  TNM067 Vetenskaplig visualisering 6 A1X 3 V
  TSBB06 Multidimensionell signalanalys 6* A1X 2 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TSBB08 Digital bildbehandling grundkurs 6 A1X 4 V
  TSBB11 Bilder och grafik, projektkurs, CDIO 12* A1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  Period 2
  TBMI02 Medicinsk bildanalys 6 A1X 1 V
  TBMI19 Medicinska informationssystem 6* A1X 3 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TBMT14 Projektkurs i medicinsk teknik, CDIO 12* A1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDC73 Interaktionsprogrammering 6 G2X 1 V
  TDDD37 Databasteknik 6 G2X 1 V
  TDDD49 Programmering i C# och .NET Framework 4 G2X 3 V
  TDDE01 Maskininlärning 6 A1X 1 V
  TEIO29 Ledarskap och organisation 6 G1X 1 V
  TFFM08 Experimentell fysik 6* A1X 1 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TFYA30 Supramolekylär kemi 6 A1X 2 V
  TFYA99 Projektkurs i teknisk fysik, CDIO 12* A1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TNM116 Utvidgad verklighet (XR) - principer och programmering 6 A1N 2 V
  TSBB06 Multidimensionell signalanalys 6* A1X 3 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TSBB11 Bilder och grafik, projektkurs, CDIO 12* A1X 4 V
  *Kursen läses över flera perioder
  Inriktning: E-hälsa — Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TBMI28 E-hälsa: projekt 12* A1X 4 O
  *Kursen läses över flera perioder
  TBMT42 Systembiologi, digitala tvillingar och AI 6 A1X 1 V
  TBMT57 Biomedicinsk optik 6 A1X 1 V
  TDDC17 Artificiell intelligens 6 G2F 3 V
  TDDE15 Avancerad maskininlärning 6 A1F 1 V
  Period 2
  TBMI28 E-hälsa: projekt 12* A1X 4 O
  *Kursen läses över flera perioder
  TDDC73 Interaktionsprogrammering 6 G2X 1 O/V
  Inom profilen e-hälsa ska en av kurserna TDDD38, TDDD97 och TDDC73 väljas.
  TBMI02 Medicinsk bildanalys 6 A1X 1 V
  TDDD37 Databasteknik 6 G2X 1 V
  TDDD49 Programmering i C# och .NET Framework 4 G2X 3 V
  TDDE01 Maskininlärning 6 A1X 1 V
  Inriktning: Medicinsk bildanalys och visualisering — Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TSBB11 Bilder och grafik, projektkurs, CDIO 12* A1X 4 O
  *Kursen läses över flera perioder
  TAMS39 Multivariat statistik 6 A1X 4 V
  Vartannatårskurs. Ges udda år.
  TBMI19 Medicinska informationssystem 6* A1X 2 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TBMT57 Biomedicinsk optik 6 A1X 1 V
  TDDC17 Artificiell intelligens 6 G2F 3 V
  TNM067 Vetenskaplig visualisering 6 A1X 3 V
  TSBB08 Digital bildbehandling grundkurs 6 A1X 4 V
  Period 2
  TBMI02 Medicinsk bildanalys 6 A1X 1 O
  TSBB11 Bilder och grafik, projektkurs, CDIO 12* A1X 4 O
  *Kursen läses över flera perioder
  TBMI19 Medicinska informationssystem 6* A1X 3 V
  *Kursen läses över flera perioder
  TNM116 Utvidgad verklighet (XR) - principer och programmering 6 A1N 2 V
  Inriktning: Medicintekniska material — Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TFYA47 Ytor och gränsskikt 6 A1X 2 O
  TBMT14 Projektkurs i medicinsk teknik, CDIO 12* A1X 4 O/V
  *Kursen läses över flera perioder
  Inom profilen medicintekniska material ska en av kurserna TFYA99 och TBMT14 väljas.
  TFYA99 Projektkurs i teknisk fysik, CDIO 12* A1X 4 O/V
  *Kursen läses över flera perioder
  Inom profilen medicintekniska material ska en av kurserna TFYA99 och TBMT14 väljas.
  TBMT57 Biomedicinsk optik 6 A1X 1 V
  TFYA43 Nanoteknologi 6 G2X 3 V
  TNE104 Organisk elektronik 2 6 A1X 4 V
  Period 2
  TBMT14 Projektkurs i medicinsk teknik, CDIO 12* A1X 4 O/V
  *Kursen läses över flera perioder
  Inom profilen medicintekniska material ska en av kurserna TFYA99 och TBMT14 väljas.
  TFYA99 Projektkurs i teknisk fysik, CDIO 12* A1X 4 O/V
  *Kursen läses över flera perioder
  Inom profilen medicintekniska material ska en av kurserna TFYA99 och TBMT14 väljas.
  TFYA30 Supramolekylär kemi 6 A1X 2 V
  Inriktning: Medicintekniska modeller — Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TBMT14 Projektkurs i medicinsk teknik, CDIO 12* A1X 4 O
  *Kursen läses över flera perioder
  TBMT57 Biomedicinsk optik 6 A1X 1 O
  TAMS39 Multivariat statistik 6 A1X 4 V
  Vartannatårskurs. Ges udda år.
  TDDC17 Artificiell intelligens 6 G2F 3 V
  TSBB06 Multidimensionell signalanalys 6* A1X 2 V
  *Kursen läses över flera perioder
  Period 2
  TBMT14 Projektkurs i medicinsk teknik, CDIO 12* A1X 4 O
  *Kursen läses över flera perioder
  TBMI02 Medicinsk bildanalys 6 A1X 1 V
  TSBB06 Multidimensionell signalanalys 6* A1X 3 V
  *Kursen läses över flera perioder

  Termin 10 VT 2028

  Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Block VOF
  Period 1
  TQXX33 Examensarbete 30* A1X - O
  *Kursen läses över flera perioder
  Period 2
  TQXX33 Examensarbete 30* A1X - O
  *Kursen läses över flera perioder

  Programmens upplägg och organisation

  Utbildningarnas innehåll och utformning skall kontinuerligt revideras så att nya rön integreras i kurser och inriktningar. Inom ett utbildningsprogram kan det finnas flera studieinriktningar/profiler. Studieinriktningarna/profilerna samt regler för val av dessa framgår av de programspecifika utbildningsplanerna och programplanerna.

  Programmens upplägg och organisation skall följa fastställda kriterier som sammanfattas i utbildningsplanen för varje program.

  • Utbildningsplanen definierar målen för utbildningsprogrammet.
  • Ur programplanen, som utgör en del av utbildningsplanen, framgår i vilken programtermin de olika kurserna är placerade och deras tidsmässiga placering under läsåret.
  • I kursplanen anges bland annat kursens mål och innehåll samt de förkunskaper som, utöver antagningskrav till programmet, behövs för att den studerande skall kunna tillgodogöra sig undervisningen.

  Examensfordringar

  För antagna senare än 1 juli 2007 gäller examensfordringar enligt högskoleförordning 2007. Den som fullgjort utbildningsmoment efter 1 juli 2007 har rätt att prövas mot examensfordringar enligt högskoleförordning 2007. Dessutom gäller lokala föreskrifter enligt fakultets- och universitetsstyrelsens beslut, http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/Innehall/Utbildning_pa_grund-_och_avancerad_niva/Examina. 

  Högskolelagen 1 kap. 8 §:
  Den grundläggande högskoleutbildningen skall ge studenterna

  • förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar
  • förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem samt
  • beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

  Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att

  • söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
  • följa kunskapsutvecklingen, och
  • utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

  Examen inom ett program

  Programspecifika examenskrav framgår av utbildningsplanen för respektive program.

  Behörighet samt studiernas påbörjande och anstånd

  Den som är antagen till utbildningsprogram skall börja studierna den termin som avses i beslutet om antagning. Tid och plats för det obligatoriska uppropet meddelas till den som är antagen till termin 1.

  För fullständiga regler för behörighet samt studiernas påbörjade och anstånd, se antagningsordning för Linköpings universitet, http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622645

  Antagning till senare del av program

  Med antagning till del av utbildningsprogram avses antagning till programstudier med syfte att slutföra programmet till examen. Antagning till senare del av program kan enbart ske i den mån resurserna så tillåter och plats finns tillgänglig. Den sökande måste dessutom uppfylla tillträdeskraven till den aktuella programterminen, se behörighetsregler http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/Innehall/Utbildning_pa_grund-_och_avancerad_niva/Tekniska_fakulteten

  Studieuppehåll

  Anmälan om studieuppehåll görs via ett webbformulär Blanketter och formulär. Görs inte sådan anmälan och inte heller kursregistrering under den första terminen som uppehållet gäller betraktas uppehållet som studieavbrott. Studieuppehåll kan endast göras hel termin och anmälas för högst två terminer i taget. Anmälan om återupptagande av studier sker i samband med kursanmälan inför påföljande termin, efter uppehållet. 

  Den som gör studieuppehåll kan under uppehållet tentera s.k. resttentamina. Den studerande ansvarar själv för att anmälan till kurser görs i tid inför återupptagandet av studierna.

  Avbrott på program

  Studerande som önskar avbryta sina programstudier anmäler detta till studievägledare. En studerande som lämnar studierna utan att anmäla studieuppehåll och inte kursregistrerar sig närmast följande termin anses ha avbrutit studierna. Den som avbrutit studierna får återkomma i utbildningen om det finns ledig plats som inte behövs för studerande som återkommer efter studieuppehåll och studerande som får byta läroanstalt och/eller program.

  Kurser inom utbildningsprogram

  I programplanerna för respektive utbildningsprograms olika årskurser anges vilka kurser som är obligatoriska (o), valbara (v) samt frivilliga (f). Önskar den studerande läsa annan kombination än den i programplanerna angivna ska detta ansökas om till programnämnden.

  Frivilliga kurser

  De kurser som anges som frivilliga (f) i programplanen får inte räknas in i examen.

  Kurser på annat program eller forskarutbildningskurser

  För att inkludera kurser från annat program eller forskarutbildningskurser i examen måste den studerande ansöka och få beviljande om detta hos programnämnden. I annat fall ses kursen som frivillig. 

  Vid val av kurs på annat program gäller att de i kursplanen för kursen angivna förkunskaperna bör vara inhämtade.

  Tillträde gäller i den mån resurserna så tillåter och plats finns tillgänglig.

  För att ansöka om att få läsa forskarutbildningskurser krävs att den studerande är på masternivå, dvs motsvarande åk 4-5, eller följer ett masterprogram. Information lämnas av respektive institutions forskarstudierektor.

  Studerande på civilingenjörsprogram

  Civilingenjörsstudenter kan läsa kurser som förekommer i programplanerna termin 7 och högre på samtliga civilingenjörsprogram. För tillträde till kurs på termin 7 och högre krävs att man uppnått 150 hp inom det program som man är antagen till.

  Studerande på högskoleingenjörsprogram

  Studerande på högskoleingenjörsutbildningarna kan läsa kurser som förekommer i programplanerna på samtliga högskoleingenjörsprogram.  

  Studerande på matematisk-naturvetenskapliga kandidatprogram

  Studerande på matematisk-naturvetenskapliga kandidatutbildningar kan läsa kurser som förekommer i programplanerna på samtliga matematisk-naturvetenskapliga kandidatutbildningar. För tillträde till kurs på annat kandidatprogram krävs även att behörighetskraven till programmet är uppfyllda. 

  Fristående kurser eller kurser på annan fakultet eller annat lärosäte

  För att inkludera fristående kurser eller kurser från annan fakultet eller annat lärosäte i examen måste den studerande ansöka om detta och få beviljande hos programnämnden.

  Anmälan till programkurser

  Anmälan till kurser som ges inom program görs under anvisad tid, preliminärt 1-10 april inför höstterminen, och 1-10 oktober inför vårterminen. Information om kursanmälan finns på studievägledningens informationssidor, meddelas till studerande via e-post eller programrum och vid schemalagda informationstillfällen.

  Anmälan till programkurs som fristående kurs

  Antagning till programkurs som fristående kurs kan enbart ske i den mån resurserna så tillåter och plats finns tillgänglig. Den sökande måste dessutom uppfylla tillträdeskraven till den aktuella kursen.

  Vid resursbrist kan tekniska fakultetens styrelse besluta om inskränkning i möjligheten att läsa programkurs som fristående kurs.

  Anvisningar för studieplanering

  Studerande som är i behov av stöd vid planeringen av de fortsatta studierna hänvisas till programmets studievägledare. En studieplanering innebär att studenten och studievägledaren gemensamt kommer fram till en individuell planering av studierna kommande termin. I den individuella planeneringen kan den studerande tillåtas göra avsteg från den generella programplanen. Vid en studieplanering prioriteras kurser från tidigare årskurser och i mån av utrymme kan nya kurser planeras in. 

  Studieplanering sker regelmässigt när den studerande:

  • inte uppfyller krav för uppflyttning till högre terminer. För att den studerande i de fallen ska kunna delta i kurser från högre årskurser krävs dessutom beslut om dispens,
  • inte uppfyller krav för att påbörja sitt examensarbete.

  Andra tillfällen när studieplanering kan vara aktuell:

  • när en student tidigt i utbildningen har kommit efter i studierna och har ett antal kurser oavslutade,
  • studerande som inte uppfyller förkunskapskrav för påbörjande av kandidatprojekten inom termin 6 på civilingenjörsprogrammen,
  • vid antagning till senare del av program,
  • efter genomförda utlandsstudier,
  • vid återkomst till utbildningsprogram efter ett studieuppehåll.

  Studievägledaren är vid dessa tillfällen ett stöd för studentens planering av fortsatta studier, även i de fall studenten själv kan anmäla sig till och registrera sig på aktuella kurser utan krav på särskilt beslut för de fortsatta studierna. 

  Del av utbildningen utomlands

  Studerande kan byta ut studier vid tekniska fakulteten vid LiU mot studier vid ett utländskt universitet/högskola och/eller förlägga examensarbetet utomlands.

  Vid utbyte av studier (kurser) vid tekniska fakulteten vid LiU mot studier utomlands godkänner utbildningsledaren en preliminär studieplan. Efter utbytet ansöker studenten om tillgodoräknande av avslutade kurser. Riktlinjen för tillgodoräknande vid ett utbyte är att kurserna ska vara i linje med programmets inriktning.

  Regelverk för behörighet, rangordning och nominering för utlandsstudier via tekniska fakultetens utbytesavtal samt för de obligatoriska utlandsstudierna inom Ii/Yi finns på http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/Innehall/Utbildning_pa_grund-_och_avancerad_niva/Tekniska_fakulteten.

  Examensarbete för civilingenjörsexamen 300 hp, teknologie masterexamen, naturvetenskaplig masterexamen, filosofie masterexamen, teknologie magisterexamen samt masterexamen utan förled

  Här anges allmänna bestämmelser för examensarbetet. Respektive programnämnd kan ha kompletterande, programspecifika regler, som återfinns i utbildningsplanen och/eller i kursplanen för examensarbetet. Information om anmälan, reflektionsdokument, möjliga examinatorer med mera finns på Information

  Allmänna bestämmelser

  För avläggande av civilingenjörsexamen 300 hp, teknologie masterexamen, naturvetenskaplig masterexamen, filosofie masterexamen, teknologie magisterexamen samt masterexamen utan förled fordras att den studerande har utfört ett godkänt examensarbete. Examensarbetets delar framgår av respektive kursplan.

  Mål

  Examensarbetets mål framgår av respektive kursplan, se https://liu.se/studieinfo.

  Omfattning

  Krav på omfattning på examensarbetet för respektive typ av examen framgår av programmets utbildningsplan.

  Miljö där examensarbetet genomförs

  Arbetet utförs som :

  • ett internt förlagt examensarbete vid någon i utbildningen medverkande institution vid LiU eller
  • ett externt förlagt examensarbete, på ett företag, myndighet, eller annan organisation i Sverige eller utomlands, som av examinator bedöms kunna hantera ett examensarbete som uppfyller de krav som ställs, eller
  • ett examensarbete inom utbytesavtal i samband med studier utomlands varvid alla studieresultat tillgodoräknas av ansvarig programnämnd.

  Vilka huvudområden som är tillåtna inom respektive utbildningsprogram framgår av programmets utbildningsplan. Eventuella individuella ärenden som har med huvudområde att göra avgörs av ansvarig programnämnd.

  Vilka examinatorer som inom visst huvudområde kan examinera examensarbetet, beslutas av den programnämnd som ansvarar för generella examina inom huvudområdet. Se aktuell lista på  Information

  Examensarbete inom avtal i samband med utlandsstudier

  Vid utlandsstudier inom avtal tillämpas det mottagande lärosätets aktuella bestämmelser för examensarbeten. Studenten ska i samråd med programnämnden förvissa sig om att det tilltänkta examensarbetet utförs inom för programmet tillåtet huvudområde. Godkända huvudområden för examensarbete finns angivna i utbildningsplanen för respektive program.

  Intyg om godkänt examensarbete samt ett exemplar av examensarbetesrapporten (pdf-fil) ska lämnas till ansvarig programnämnd.

  Val av examensarbete

  Examensarbetet väljs i samråd med examinator som också ansvarar för att uppgiftens inriktning, omfattning och nivå uppfyller de krav som anges i kursplanen.

  I de fall det kan bli aktuellt bör frågor kring upphovsrätt, patent och ersättning kopplat till arbetets resultat regleras i förväg. Examensarbetaren kan själv ingå avtal om sekretess för att få tillgång till konfidentiell information nödvändig för genomförandet av examensarbetet. Handledare och examinator avgör dock själva om de godtar att skriva under sekretessförbindelser varför konfidentiell information normalt inte får vara av en sådan karaktär att den är nödvändig för att handleda eller betygsätta arbetet. Om inte synnerliga skäl föreligger ska hela examensarbetesrapporten offentliggöras i samband med godkännandet. Om någon del av rapporten inte bör offentliggöras måste detta godkännas i förväg av examinator och berörd prefekt. Observera att beslut kring sekretess ytterst avgörs av förvaltningsdomstol.

  Påbörjande av examensarbete

  Krav för påbörjande av examensarbetet framgår av gällande kursplan som nås via respektive programplan i Studieinfo, https://liu.se/studieinfo.

  Anmälan till examensarbetet görs vid examensarbetets påbörjande på Anmälan. Registrering på examensarbetet ska ske före arbetets start.

  Examinator ska före start av examensarbetet kontrollera att studenten uppfyller villkoren för påbörjande av examensarbete inom aktuellt huvudområde. Stöd för detta fås från studievägledningen som kontrollerar den allmänna behörigheten för att påbörja examensarbetet.

  Studenten ska även anmäla påbörjande av examensarbetet på berörd institution.

  Examensarbete tillsammans med annan studerande

  I de fall två studerande genomför examensarbete tillsammans ska vars och ens bidrag till arbetet redovisas. Arbetets omfattning ska sammantaget motsvara två individuella arbeten. Examinator ska säkerställa att respektive studerande har bidragit på ett tillfredsställande sätt till arbetet, och uppfyller de krav som ställs för att bli godkänd på examensarbetet.

  Examensarbete som genomförs gemensamt av fler än två studerande tillåts inte.

  Examinator

  Examinatorn ska inneha en läraranställning vid LiU i enlighet med LiUs anställningsordning (https://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622784) som professor (även adjungerad och gästprofessor), biträdande professor (även adjungerad), universitetslektor (även adjungerad och gästlektor), biträdande universitetslektor eller postdoktor samt ha kompetens att examinera examensarbete (via till exempel forskning, handledning, undervisning) inom aktuellt huvudområde och vara utsedd av respektive programnämnd. Respektive programnämnd kan även utse Emerita/Emeritus som examinator på enskilt examensarbete.

  Examinator skall:

  • före start av examensarbetet säkerställa att den studerande uppfyller villkoren för påbörjande av examensarbete inom aktuellt huvudområde. Kontroll av tillträdeskraven genomförs av studievägledare och delges examinator
  • kontrollera att eventuella särskilda förkunskapskrav är uppfyllda, t.ex. att studenten kan påvisa viss fördjupning inom för examensarbetet relevant område
  • fastställa inriktning och huvuduppgifter för examensarbetet baserat på en bedömning om examensarbetet leder till att kursplanens lärandemål kommer att uppfyllas
  • i samband med planeringsrapporten, kontrollera att studenten är registrerad på examensarbetet och att det finns en utsedd handledare
  • godkänna/underkänna planeringsrapport
  • godkänna/underkänna halvtidskontroll
  • ansvara för att handledaren/handledarna fullgör sina uppgifter
  • godkänna arbetet för framläggning
  • innan framläggningen kontrollera att föreslagen opponent uppfyller villkoren för påbörjande av examensarbete samt har genomfört tre auskultationer
  • godkänna/underkänna genomförd framläggning och opposition på denna
  • godkänna ett avslutande reflektionsdokument
  • tillse att det godkända examensarbetet uppfyller kursplanens lärandemål och övriga krav samt betygsätta examensarbetet (endast betyg G=Godkänd, U=Underkänd)

  I de fall examensarbete utförs gemensamt av två studerande med olika huvudområden skall där så krävs en examinator i respektive huvudområde tillsättas.

  Handledare

  Examensarbetaren ska ha tillgång till en intern handledare vid den institution där examensarbetet är registrerat. Den interna handledaren ska ha en examen som minst motsvarar nivån för aktuellt examensarbete. Den interna handledaren och examinator kan i undantagsfall vara samma person. Beslut om undantag fattas av berörd programnämnd innan examensarbetet påbörjas.

  Handledaren ska säkerställa att studenten får hjälp med

  • expertstöd i generella metodfrågor, ämneskunskap samt rapportskrivning
  • problemformulering och avgränsningar för arbetet
  • tidsmässig planering av arbete och val av lämpliga lösningsmetoder

  Då examensarbetet utförs utanför den tekniska fakulteten vid LiU ska även en extern handledare från uppdragsgivaren utses.

  Planeringsrapport

  Den studerande ska under de första veckorna av examensarbetet göra en planeringsrapport innehållande:

  • preliminär titel på examensarbetet
  • en preliminär problemformulering satt i relation till litteraturbasen
  • en preliminär beskrivning av angreppssätt
  • planerad litteraturbas
  • en tidplan för examensarbetets genomförande inklusive planerade datum för halvtidskontroll och framläggning

  Problemformuleringen ska vara avgränsad, realistisk och satt i ett samhälleligt/affärsmässigt nyttoperspektiv. Begreppet samhällelig ska här förstås som innefattande även universitet och högskolor.

  Halvtidskontroll

  Ungefär halvvägs in i examensarbetet ska examensarbetaren vid en halvtidskontroll redovisa för examinator hur arbetet fortskrider relativt planeringsrapporten. Även handledaren bör då medverka. Formerna för halvtidskontrollen kan variera från en muntlig genomgång till ett öppet seminarium. Halvtidskontrollen kan leda till tre utfall

  1. Arbetet har väsentligen genomförts enligt planeringsrapporten och kan fortsätta som planerat. Halvtidskontrollen är godkänd.
  2. Arbetet har genomförts med vissa avvikelser från planeringsrapporten, arbetet bedöms dock kunna slutföras med mindre justeringar i problemformulering, angreppssätt och/eller tidplan. Halvtidskontrollen är godkänd.
  3. Arbetet har i väsentliga avseenden avvikit från planeringsrapporten och arbetet riskerar att underkännas. Halvtidskontrollen är inte godkänd. En ny planeringsrapport måste tas fram och en ny halvtidskontroll göras.

  Redovisning

  Examensarbetet ska redovisas muntligt och skriftligt, på svenska eller engelska. Observera att för de internationella masterprogrammen gäller att redovisningsspråk är engelska. Programnämnden kan medge att redovisningen gör även på andra språk.

  Den muntliga redovisningen ska ske vid en framläggning som ska vara offentlig om det inte finns synnerliga skäl däremot. Den skriftliga redovisningen ska ske i form av en professionellt utformad examensarbetesrapport. Framläggningen och examensarbetesrapporten ska följa anvisningarna nedan.

  Framläggning

  Den muntliga framläggningen sker då examinator anser arbetet färdigt för presentation. Framläggningen av examensarbetet ska genomföras på plats på LiU och vid en tidpunkt då andra studenter kan auskultera. Detta gör att framläggning kan ske på en tid som den studerande överenskommit med examinator om, vanligtvis från omtentamensperioden i augusti till midsommar, och efter det att den studerande genomfört sina auskultationer.

  Den muntliga presentationen ska ge en bakgrund till det studerade problemet, beskriva metoder, samt presentera resultat och slutsatser. Framläggningen riktas till auditoriet som helhet och inte enbart till specialister. Efter den muntliga framläggningen ska studenten bemöta opponentens kritik och ge tillfälle till övriga deltagare att ställa frågor. Framläggning och opposition ska godkännas av examinator. När eventuella påtalade slutjusteringar av examensarbetesrapporten är utförda, reflektionsdokumentet är godkänt och den studerande har fullgjort opposition på ett annat examensarbete rapporteras examensarbetet som godkänd kurs och poängen kan tillgodoräknas till examen.

  Examensarbetesrapport

  Den skriftliga examensarbetesrapporten ska vara utförlig och professionellt skriven, samt påvisa en vetenskaplig ansats. Rapporten ska utformas i enlighet med god sed för källhänvisning (referenser eller citat med angivande av källa) vad gäller användning av andras text, bilder, idéer, data etc. Det ska likaså framgå ifall författaren återbrukat egen text, bilder, idéer, data etc från tidigare genomförd examination, exempelvis från kandidatarbete, projektrapporter etc. (ibland kallat självplagiering). Underlåtelse att ange sådana källor kan betraktas som försök till vilseledande vid examination.

  Innehållet ska vara lättillgängligt och den skriftliga framställningen är viktig. Det ska finnas en bakgrund och en tydlig problemformulering; val av lösningsmetoder ska tydligt motiveras och en tydlig koppling ska finnas mellan resultat och slutsatser. Inomvetenskapligt erkända metoder ska användas vid resultatbearbetning. Diskussionen ska vara utförlig och visa på den studerandes förmåga till kritiskt tänkande. Rapporten ska innehålla god källhantering och en kort sammanfattning. I de fall rapportens huvudspråk är svenska ska den även innehålla en sammanfattning på engelska. Manus färdigt för publicering ska tillsammans med ett reflektionsdokument över genomfört arbete inlämnas till examinator senast 10 arbetsdagar efter den muntliga framläggningen. Undantag från detta kan medges av examinator. Om inte slutgiltiga dokument inkommer i tid kan examinator besluta om att framläggningen ska göras om.

  Tekniska fakulteten vid Linköpings universitet förordar publicering av examensarbetsrapporten.

  Opposition

  Muntlig opposition genomförs i samband med genomförandet av det egna examensarbetet, dvs i slutet av den egna utbildningen, och ska genomföras på plats. Opponenten ska ha genomfört tre auskultationer innan oppositionen. Opposition görs på annat examensarbete på samma nivå och med samma omfattning som det egna examensarbetet. I normalfallet skall antalet opponenter överensstämma med antalet respondenter. Examinator kan i undantagsfall besluta om annat antal opponenter, om skäl föreligger. Examinationsmomentet opposition i examensarbetet är poängsatt, se kursplanen.

  Opponenten skall:

  • diskutera och kommentera val av lösningsmetoder, resultat och ev. databearbetning, slutsatser, tänkbara alternativa lösningar och slutsatser, samt källbehandling
  • kommentera examensarbetesrapportens principiella upplägg och relaterade formella stilistiska aspekter, samt det muntliga framförandet
  • belysa det presenterade examensarbetets förtjänster och brister

  Oppositionen bör tidsmässigt vara av ungefär samma omfattning som framläggningen och ska inkludera en diskussion där respondenten (den som lägger fram sitt arbete) bemöter och kommenterar opponentens kritik.

  Om inte annat överenskommits ska opponenten senast en vecka innan framläggningen skriftligen redogöra för examinatorn viktiga frågeställningar som kommer att behandlas, samt för upplägget av oppositionen. Opponent och examinator går tillsammans igenom oppositionens upplägg.

  Auskultation

  Den studerande ska auskultera, d.v.s. närvara, vid framläggningar av examensarbeten, se kursplanen. Auskultation skall ske på framläggning av examensarbete med samma eller högre nivå än det egna examensarbetet.

  Ett auskultationstillfälle kan med fördel ersättas av ett licentiatseminarium eller en doktorsdisputation. Studenten ansvarar då själv för att intyg på närvaron skrivs och lämnas till administratör på institutionen för inläggning i LADOK. Auskultation ingår som poängsatt moment i examensarbetet, se kursplanen.

  Auskultationerna ska vara genomförda före egen framläggning och opposition. När under utbildningen som auskultation få göras framgår av kursplan för examensarbetet.

  Auskultationerna ska genomföras på plats. Det går inte att delta på distans.

  Reflektionsdokument

  Ett reflektionsdokument över genomfört arbete ska inlämnas till examinator senast 10 arbetsdagar efter den muntliga framläggningen. Instruktioner för reflektionsdokumentet nås via Reflektionsdokument

  Betyg

  Examensarbetet betygsätts med en av betygsgraderna Godkänd eller Underkänd. För att studenten ska få betyget Godkänd ska samtliga moment vara slutförda med godkänt resultat.

  Rätten till handledning

  Den studerande förväntas kunna prestera ett godkänt examensarbete inom givna tidsramar. Institutionen är skyldig att ge handledning i högst 18 månader efter det att studenten registrerats på examensarbetet i Ladok. Därefter kan examinator i särskilda fall besluta om ytterligare handledningstid. Om examinator beslutar att handledningen ska upphöra ska examensarbetet underkännas. Examensarbetet behöver dock inte underkännas om det bedöms att det kan slutföras utan ytterligare handledning.

  Om examensarbetet underkänts av ovanstående eller andra skäl hänvisas den studerande till att genomföra ett nytt examensarbete. Att genomföra ett nytt examensarbete innebär dock högst begränsade möjligheter till handledning.

  Kvalitetsansvar

  Respektive programnämnd har det övergripande ansvaret för kvaliteten i utbildningsprogrammen. Detta ansvar omfattar även examensarbetet. Kvalitetskontrollen sker på det sätt som fastställs av fakultetsstyrelsen.

  Dispens

  Om synnerliga skäl föreligger kan dispens ges från ovanstående regelverk. 

  Dispens att ersätta den muntliga oppositionen med en utförlig skriftlig opposition kan ges efter godkännande av programnämnden då alla övriga moment för examen är uppfyllda, examensarbetet är framlagt och det finns synnerliga skäl. Det är examinator som ansöker till programnämnden om dispens för skriftlig opposition.

  Skriftlig opposition kan genomföras på något av följande sätt:

  • Studenten gör en skriftlig opposition på ett arbete som gjorts av en annan student, vars examinator sedan granskar oppositionen
  • Studentens examinator uppdrar åt vederbörande att göra en skriftlig opposition på ett examensarbete som redan tidigare examinerats av examinator.

  Vid skriftlig opposition finns det inte behov av en inledande redogörelse över upplägget av oppositionen.

  Dispens från att genomföra den muntliga oppositionen på plats (och istället genomföra den på distans) med hänvisning till synnerliga skäl ges av examinator. Exempel på synnerliga skäl är avsaknad av visum för att komma till Sverige. 

  Dispens från att genomföra framläggning på plats (och istället genomföra den på distans) kan ges av respektive programnämnd om synnerliga skäl föreligger. Exempel på synnerliga skäl är avsaknad av visum för att komma till Sverige.

  Kandidatprojekt (ingående i civilingenjörsprogrammens termin 6)

  Allmänna bestämmelser

  I samtliga civilingenjörsutbildningar förutom Industriell ekonomi – internationell och Teknisk fysik och elektroteknik – internationell ingår sedan 2014 ett obligatoriskt kandidatprojekt, som också kan utgöra examensarbete för teknologie kandidatexamen. Under programtermin 6 på respektive program ges en eller flera särskilda kurser som utgör kandidatprojektet och vars kursplaner innehåller kursspecifika bestämmelser som kompletteras med gemensamma bestämmelser nedan.

  Mål

  Kandidatprojektet ska bidra till att generella och programspecifika mål för civilingenjörsexamen uppnås. I respektive kursplan anges specifika lärandemål men kandidatprojektet innefattar även följande lärandemål som är gemensamma för samtliga kandidatprojektskurser vid tekniska fakulteten vid LiU:

  • Ämneskunskaper
   Efter genomfört kandidatprojekt förväntas den studerande kunna
   • systematiskt integrera sina kunskaper förvärvade under studietiden
   • tillämpa metodkunskaper och ämnesmässiga kunskaper inom huvudområdet
   • tillgodogöra sig innehållet i relevant facklitteratur och relatera sitt arbete till den
  • Individuella och yrkesmässiga färdigheter
   Efter genomfört kandidatprojekt förväntas den studerande visa förmåga att
   • formulera frågeställningar samt avgränsa inom givna tidsramar
   • söka och värdera vetenskaplig litteratur
  • Arbeta i grupp och kommunicera
   Efter genomfört kandidatprojekt förväntas den studerande visa förmåga att
   • planera, genomföra och redovisa ett självständigt arbete i form av ett projekt i grupp.
   • professionellt uttrycka sig skriftligt och muntligt
   • kritiskt granska och diskutera ett i tal och i skrift framlagt självständigt arbete
  • Ingenjörsmässighet
   Efter genomfört kandidatprojekt förväntas den studerande kunna
   • skapa, analysera och/eller utvärdera tekniska lösningar
   • göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter

  Kandidatprojekt under utlandsstudier

  I samband med utlandsstudier görs en individuell planering tillsammans med utbildningsledare av hur kravet på kandidatprojekt på civilingenjörsprogrammet skall uppfyllas.

  Påbörjande av kandidatprojekt

  För att få påbörja kandidatprojektet ska följande krav vara uppfyllda:

  • Den studerande skall ha minst 90hp godkänt i kurser inom programtermin 1-4 (frivilliga kurser inräknas ej). Detta krav ska vara uppfyllt senast 3 veckor in i läsperiod 2 höstterminen före kandidatprojektet skall utföras
  • Den studerande skall ha slutfört de specifika ämneskurser som anges i kursplanen för respektive kandidatprojektkurs. Detta krav ska vara uppfyllt senast 3 veckor in i läsperiod 2 höstterminen före kandidatprojektet skall utföras

  Vid bedömning av uppfyllande av kraven ska individuella beslut, fattade t.ex. i samband med antagning till senare del av programmet, beaktas.

  Anmälan till kandidatprojektet görs under kursanmälningsperioden 1-10 oktober hösten före kandidatprojektet skall utföras.

  Examination

  Examinator för kandidatprojekt ska ansvara för att examinationen sker i enlighet med kursplanen och i tillämpliga delar utföra de uppgifter som gäller för examinator för examensarbeten.

  Kandidatprojektets skriftliga rapport motsvarar ett examensarbete för en kandidatexamen. Det innebär att den ska hanteras på motsvarande sätt avseende publicering om inte särskilda skäl föreligger.

  Rapporten ska utformas i enlighet med god sed för källhänvisning (referenser eller citat med angivande av källa) vad gäller användning av andras text, bilder, idéer, data etc. Det ska likaså framgå ifall författaren återbrukat egen text, bilder idéer, data etc. från tidigare genomförd examination, exempelvis från kandidatarbete, projektrapport etc. (ibland kallat självplagiering). Underlåtelse att ange sådana källor kan betraktas som försök till vilseledande vid examination. 

  I de fall flera studerande genomför kandidatprojektet tillsammans ska vars och ens bidrag till arbetet redovisas. Arbetets omfattning ska för respektive student motsvara ett individuellt arbete. Examinator ska säkerställa att respektive studerande har bidragit på ett tillfredsställande sätt till arbetet, och uppfyller de krav som ställs för att bli godkänd på kandidatprojektet.

  Kursplan

  För varje kurs ska en kursplan finnas. I kursplanen anges kursens mål och innehåll samt de särskilda förkunskaper som erfordras för att den studerande skall kunna tillgodogöra sig undervisningen.

  Schemaläggning

  Schemaläggning av kurser görs enligt, för kursen, beslutad blockindelning. 

  Avbrott och avanmälan på kurs

  Enligt beslut vid Linköpings universitet om Riktlinjer och rutiner för bekräftelse av deltagande i utbildning med mera på grund- och avancerad nivå (Dnr LiU-2020-02256) skall avbrott i studier registreras i Ladok. Alla studenter som inte deltar i kurs man registrerat sig på är alltså skyldiga att anmäla avbrottet så att kursregistreringen kan 
  tas bort. Avanmälan eller avbrott från kurs görs via webbformulär Blanketter och formulär 

  Inställd kurs eller avvikelse från kursplanen

  Kurser med få deltagare (< 10) kan ställas in eller organiseras på annat sätt än vad som är angivet i kursplanen. Om kurs skall ställas in eller avvikelse från kursplanen skall ske prövas och beslutas detta av dekanus. 

  Riktlinjer rörande examination och examinator 

  Se Beslut om Riktlinjer för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå vid Linköpings universitet Dnr LiU-2020-04501, (http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/917592). 

  Examinator för en kurs ska inneha en läraranställning vid LiU i enlighet med LiUs anställningsordning, Dnr LiU-2021-01204 (https://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622784). För kurser på avancerad nivå kan följande lärare vara examinator: professor (även adjungerad och gästprofessor), biträdande professor (även adjungerad), universitetslektor (även adjungerad och gästlektor), biträdande universitetslektor eller postdoktor. För kurser på grundnivå kan följande lärare vara examinator: professor (även adjungerad och gästprofessor), biträdande professor (även adjungerad), universitetslektor (även adjungerad och gästlektor), biträdande universitetslektor, universitetsadjunkt (även adjungerad och gästadjunkt) eller postdoktor. I undantagsfall kan även en Timlärare utses som examinator på både grund- och avancerad nivå, se Tekniska fakultetsstyrelsen vidaredelegationer. 

  Examination

  Principer för tentamina

  Skriftlig och muntlig tentamen samt digital salstentamen och datortentamen ges minst tre gånger årligen; en gång omedelbart efter kursens slut, en gång i augustiperioden samt vanligtvis i en av omtentamensperioderna. Annan placering beslutas av programnämnden.

  Principer för tentamensschemat för kurser som följer läsperioderna:

  • kurser som ges Vt1 förstagångstenteras i mars och omtenteras i juni och i augusti
  • kurser som ges Vt2 förstagångstenteras i maj och omtenteras i augusti och i januari
  • kurser som ges Ht1 förstagångstenteras i oktober och omtenteras i januari och augusti
  • kurser som ges Ht2 förstagångstenteras i januari och omtenteras i mars och i augusti

  Tentamensschemat utgår från blockindelningen men avvikelser kan förekomma främst för kurser som samläses/samtenteras av flera program samt i lägre årskurs.

  För kurser som av programnämnden beslutats vara vartannatårskurser ges tentamina 3 gånger endast under det år kursen ges.

  För kurser som flyttas eller ställs in så att de ej ges under något eller några år ges tentamina 3 gånger under det närmast följande året med tentamenstillfällen motsvarande dem som gällde före flyttningen av kursen.

  När en kurs, eller ett tentamensmoment (TEN, DIT, DAT), ges för sista gången ska ordinarie tentamen och två omtentamina erbjudas. Därefter fasas examinationen ut under en avvecklingsperiod med tre tentamina samtidigt som tentamen ges i eventuell ersättningskurs under det följande läsåret. Om ingen ersättningskurs finns ges tre tentamina i omtentamensperioder under det följande läsåret. Annan placering beslutas av programnämnden. I samtliga fall ges dessutom tentamen ytterligare en gång under det därpå följande året om inte programnämnden föreskriver annat. Totalt erbjuds alltså 6 omtentamenstillfällen, varav 2 ordinarie omtentamenstillfällen. I tentaanmälningssystemet markeras tentamina som ges för näst sista respektive sista gången.

  Om en kurs ges i flera perioder under året (för program eller vid skilda tillfällen för olika program) beslutar programnämnden/programnämnderna gemensamt om placeringen av och antalet omtentamina. 

  Omprov övriga examinerande moment

  För riktlinjer för omprov vid andra examinerande moment än skriftliga tentamina, digital salstentamina och datortentamina hänvisas till de generella LiU-riktlinjerna för examination och examinator, http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/917592

  Nedlagd kurs

  För Beslut om Rutiner för administration vid avveckling av utbildningsprogram, fristående kurser och kurser inom program, se DNR LiU-2021-04782. Efter beslut om nedläggning och efter avvecklingsperiodens slut hänvisas studenterna till ersättande kurs (eller motsvarande) enligt information i kursplan eller utbildningsplan. Om en student har godkänt i något/några moment i en avvecklad programkurs men inte alla och det finns en åtminstone delvis ersättande kurs så kan en bedömning om eventuellt tillgodoräknande ske. Eventuell tillgodoräkning av delmoment görs av examinator.

  Anmälan till tentamen

  För deltagande i skriftlig tentamen, digital salstentamen och datortentamen är anmälan obligatorisk, se beslut i regelsamlingen https://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622682. En oanmäld student kan således inte erbjudas plats. Anmälan till tentamen är öppen 30 kalenderdagar före provdatum och stänger 10 kalenderdagar innan provdatum om inget annat anges. Anmälan görs i Studentportalen eller via LiU-appen. Anvisad sal meddelas fyra dagar före tentamensdagen via e-post. 

  Ordningsföreskrifter för studerande vid tentamensskrivningar

  Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622682.

  Plussning

  Vid Tekniska högskolan vid LiU har studerande rätt att genomgå förnyad examination (s.k. plussning) för högre betyg på skriftliga tentamina, digital salstentamina och datortentamina, dvs samtliga provmoment med modulkod TEN, DIT och DAT. På övriga examinationsmoment ges inte möjlighet till plussning, om inget annat anges i kursplan.

  Plussning är ej möjlig på kurser som ingår i utfärdad examen.

  Betyg och examinationsformer

  Företrädesvis skall betygen underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4) och med beröm godkänd (5) användas. 

  • Kurser med skriftlig tentamen och digital salstentamen skall ge betygen (U, 3, 4, 5).
  • Kurser med stor del tillämpningsinriktade moment såsom laborationer, projekt eller grupparbeten får ges betygen underkänd (U) eller godkänd (G).
  • Examensarbete samt självständigt arbete ger betyg underkänd (U) eller godkänd (G).

  Examinationsmoment och modulkoder

  Nedan anges vad som gäller för de examinationsmoment med tillhörande modulkod som tillämpas vid Tekniska fakulteten vid Linköpings universitet. 

  • Skriftlig tentamen (TEN) och digital salstentamen (DIT) skall ge betyg (U, 3, 4, 5).
  • Examinationsmoment som kan ge betygen underkänd (U) eller godkänd (G) är laboration (LAB), projekt (PRA), kontrollskrivning (KTR), digital kontrollskrivning (DIK), muntlig tentamen (MUN), datortentamen (DAT), uppgift (UPG), hemtentamen (HEM).
  • Övriga examinationsmoment där examinationen uppfylls framför allt genom aktivt deltagande som basgrupp (BAS) eller moment (MOM) ger betygen underkänd (U) eller godkänd (G).
  • Examinationsmomenten Opposition (OPPO) och Auskultation (AUSK) inom examensarbetet ger betyg underkänd (U) eller godkänd (G).

  Allmänt gäller att:

  • Obligatoriska kursmoment skall vara poängsatta och ges en modulkod.
  • Examinationsmoment som ej är poängsatt får ej vara obligatoriskt. Det är frivilligt att delta på dessa moment och information om det samt tillhörande villkor skall tydligt framgå i den beskrivande texten.
  • För kurser med flera examinationsmoment med graderad betygsskala skall det anges hur slutbetyg på kursen vägs samman.

  För obligatoriska moment gäller att (i enlighet med Riktlinjer för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå vid Linköpings universitet, http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/917592): 

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

  För möjlighet till anpassade examinationsmoment gäller att (i enlighet med Riktlinjer för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå vid Linköpings universitet, http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/917592): 

  • Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.
  • Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.
  • Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

  Rapportering av examinationsresultat

  Rapportering av den studerandes examinationsresultat sker på respektive institution.

  Plagiering

  Vid examination som innebär rapportskrivande och där studenten kan antas ha tillgång till andras källor (exempelvis vid självständiga arbeten, uppsatser etc) måste inlämnat material utformas i enlighet med god sed för källhänvisning (referenser eller citat med angivande av källa) vad gäller användning av andras text, bilder, idéer, data etc. Det ska även framgå ifall författaren återbrukat egen text, bilder, idéer, data etc från tidigare genomförd examination, exempelvis från kandidatarbete, projektrapporter etc. (ibland kallat självplagiering).

  Underlåtelse att ange sådana källor kan betraktas som försök till vilseledande vid examination.

  Försök till vilseledande

  Vid grundad misstanke om att en student försökt vilseleda vid examination eller när en studieprestation ska bedömas ska enligt Högskoleförordningens 10 kapitel examinator anmäla det vidare till universitetets disciplinnämnd. Möjliga konsekvenser för den studerande är en avstängning från studierna eller en varning. För mer information se Fusk och plagiat

  Regler

  Universitetet är en statlig myndighet vars verksamhet regleras av lagar och förordningar, exempelvis Högskolelagen och Högskoleförordningen. Förutom lagar och förordningar styrs verksamheten av ett antal styrdokument. I Linköpings universitets egna regelverk samlas gällande beslut av regelkaraktär som fattats av universitetsstyrelse, rektor samt fakultets- och områdesstyrelser. 

  LiU:s regelsamling angående utbildning på grund- och avancerad nivå nås på http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/Innehall/Utbildning_pa_grund-_och_avancerad_niva