Realtidssystem, 6 hp

Real Time Systems, 6 credits

TDDD07

Huvudområde

Datateknik Datavetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Simin Nadjm-Tehrani

Studierektor eller motsvarande

Martin Sjölund

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 50 h
Rekommenderad självstudietid: 110 h

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6CDDD Civilingenjör i datateknik 7 (HT 2024) 2 4 Engelska Linköping, Valla V
6CDDD Civilingenjör i datateknik 9 (HT 2024) 2 4 Engelska Linköping, Valla V
6CDDD Civilingenjör i datateknik (Datorsystem) 7 (HT 2024) 2 4 Engelska Linköping, Valla V
6CDDD Civilingenjör i datateknik (International Software Engineering) 9 (HT 2024) 2 4 Engelska Linköping, Valla V
6CDDD Civilingenjör i datateknik (Kommunikation) 9 (HT 2024) 2 4 Engelska Linköping, Valla V
6CDDD Civilingenjör i datateknik (System-on-chip) 7 (HT 2024) 2 4 Engelska Linköping, Valla V
6CIII Civilingenjör i industriell ekonomi 7 (HT 2024) 2 4 Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, franska 7 (HT 2024) 2 4 Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska 7 (HT 2024) 2 4 Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, kinesiska 7 (HT 2024) 2 4 Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, spanska 7 (HT 2024) 2 4 Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, tyska 7 (HT 2024) 2 4 Engelska Linköping, Valla V
6CITE Civilingenjör i informationsteknologi 7 (HT 2024) 2 4 Engelska Linköping, Valla V
6CITE Civilingenjör i informationsteknologi (Datorsystem) 7 (HT 2024) 2 4 Engelska Linköping, Valla V
6CITE Civilingenjör i informationsteknologi (International Software Engineering) 9 (HT 2024) 2 4 Engelska Linköping, Valla V
6CMJU Civilingenjör i mjukvaruteknik 7 (HT 2024) 2 4 Engelska Linköping, Valla V
6CMJU Civilingenjör i mjukvaruteknik (International Software Engineering) 9 (HT 2024) 2 4 Engelska Linköping, Valla V
6MICS Computer Science, masterprogram 1 (HT 2024) 2 4 Engelska Linköping, Valla V
6MICS Computer Science, masterprogram 3 (HT 2024) 2 4 Engelska Linköping, Valla V
6MCYS Cybersecurity, masterprogram (Valbara kurser för student med tillgodoräknade obligatoriska kurser) 1 (HT 2024) 2 4 Engelska Linköping, Valla V
6MELE Electronics Engineering, masterprogram (System-on-Chip) 3 (HT 2024) 2 4 Engelska Linköping, Valla V

Huvudområde

Datateknik, Datavetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Civilingenjörsprogram i datateknik
 • Civilingenjörsprogram i informationsteknologi
 • Civilingenjörsprogram i mjukvaruteknik
 • Civilingenjörsprogram i industriell ekonomi
 • Civilingenjörsprogram i industriell ekonomi - internationell
 • Masterprogram i elektroniska kretsar och system
 • Masterprogram i datavetenskap
 • Masterprogram i cybersäkerhet

Rekommenderade förkunskaper

Programmeringskurser. Processprogrammering och operativsystem.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • Välja, tillämpa och implementera schemaläggningsalgoritmer för CPU som resurs samt analysera deras responstidsegenskaper, inklusive mekanismer för hantering av flera delade resurser och undvikande av baklås.
 • Identifiera och analysera egenskaperna hos realtidsoperativsystem map predikterbarhet jämfört med vanliga operativsystem.
 • Förklara följderna av pålitlighetskrav, identifiera och tillämpa metoder för feltolerans i realtidssystemutveckling.
 • Beskriva och exemplifiera följderna av predikterbarhetskrav i distribuerade realtidssystem samt tjänstekvalitet (QoS) i realtidssystem med mjuka tidskrav. Analys av hantering av motstridiga krav t.ex. energieffektivitet och responstid i datacentre tillämpningar.
 • Analysera och implementera metoder för realtidskommunikation i hårda realtidssystem, inklusive tidsdriven eller händelsedriven kommunikation.
 • Beskriva och exemplifiera design- och modelleringsproblem relaterat till realtidssystem.
 • Identifiera, modellera och implementera applikationer som kräver användning av realtidssystemmetoder och prediktera schemaläggning- och resursdelningsmetoders konsekvens för beräkningsprocesser och meddelanden.
 • Strukturera realtidslösningar och utvärdera prestanda baserad på användning av olika algoritmer och metoder.
 • Utvärdera information från olika forskningsartiklar och böcker som används som kursmaterial och relatera informationen till målen ovan.

 

Kursinnehåll

Introduktion till realtidssystem. Resurshantering och i synnerhet allokering av CPU som resurs (schemaläggning). Statiska och dynamiska algoritmer för schemaläggning av realtidsprocesser: cyklisk exekutiv, "Rate-monotonic", "Earliest Deadline First". Låsningsproblem i realtidssammanhang och takprotokoll för hantering av multipla resurser. Översikt om realtidsoperativsystem. Pålitlighet och dess innebörd i realtidssystem, översikt om metoder för feltolerans och undantagshantering i realtidssystem. Interaktion mellan resurshantering och prestandakrav i olika tillämpningar t.ex. nätverkstillämpningar och metoder som säkerställer tjänstekvalitet ("Quality of Service"), tex Intserv och Diffserv. Hantering av motstridiga krav i datacentre sammanhang. Design och applikationsmodellering i realtidssystem, Distribuerade realtidssystem och aspekter relaterade till tid, klockor och gemensamt tillstånd. Realtidskommunikation genom tidstyrda (tex TTP) och händelsestyrda (tex CAN) bussar.

Undervisnings- och arbetsformer

På föreläsningar genomgås den teoretiska delen. Lektionerna syftar till att förbereda för laborationskursen samt möjliggöra övningar och analys inom teorin. Resurstillfällen ägnas att diskutera frågor väckta av studenterna.

Examination

LAB1Laborationskurs2 hpU, G
TEN1Skriftlig tentamen4 hpU, 3, 4, 5
Labredovisningen består både av en rapport som skrivs i grupp och en muntlig redovisning. Demonstration av implementeringen med diskussion av individuella insatser ingår.

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är ”Svenska” kan kursen ges i sin helhet på svenska eller delvis på engelska. Examinationsspråk är svenska, men delar av examinationen kan ske på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.
 • Om undervisningsspråk är ”Svenska/Engelska” ges kursen i sin helhet på engelska om studenter utan tidigare kunskap i svenska språket deltar. Examinationsspråk följer undervisningsspråk.

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Kursen är campusförlagd på den ort som anges för kurstillfället om inget annat anges under ”Undervisnings – och arbetsformer”. I en campusförlagd kurs kan dock enstaka moment på distans ingå.

Institution

Institutionen för datavetenskap

Kurslitteratur

Böcker

 • Burns & Wellings, (2009) Real-Time Systems and Their Programming Languages 4:e upplagan
  Addison-Wesley.Utvalda kapitel i denna bok. Presenteras på kurshemsidan.

Artiklar


 • Artiklar från universitetets digitala bibliotek. Presenteras på kurshemsidan.

Kompendier


 • Laborationsmaterial, utgivna av institutionen för datavetenskap.
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
LAB1 Laborationskurs 2 hp U, G
TEN1 Skriftlig tentamen 4 hp U, 3, 4, 5
Labredovisningen består både av en rapport som skrivs i grupp och en muntlig redovisning. Demonstration av implementeringen med diskussion av individuella insatser ingår.

Böcker

Burns & Wellings, (2009) Real-Time Systems and Their Programming Languages 4:e upplagan

Addison-Wesley.

Utvalda kapitel i denna bok. Presenteras på kurshemsidan.

Artiklar

Artiklar från universitetets digitala bibliotek. Presenteras på kurshemsidan.

Kompendier

Laborationsmaterial, utgivna av institutionen för datavetenskap.

I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen

              
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen
X
LAB1
TEN1
Schemaläggning, resursdelning, pålitlighet
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
X
X
LAB1
TEN1
realtids OS, mjukvaruteknik, QoS och nätverk 
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
X
TEN1
Distribuerad schemaläggning inom datacenter, realtidskommunikation
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
X
TEN1
Design och tidsanalys i system
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
X
X
LAB1
Problem formulation, design/impementation, analysis, reading research articles
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning
X
X
LAB1
System modeling, real-time analysis
2.3 Systemtänkande
X
X
LAB1
Holistic thinking, comparisons, make decisions
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
X
X
LAB1
TEN1
Extract relevant information from different sources
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande
X
Dependable and safety-critical systems
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
X
Laboratories
3.2 Kommunikation
X
X
LAB1
TEN1
Relate knowledge, motivate solutions, written lab report
3.3 Kommunikation på främmande språk
X
English
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor
X
TEN1
Guest lecture by two companies in Sweden
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system
X
X
LAB1
TEN1
Model system, apply real-time techniques, analyze
4.4 Att konstruera produkter och system
X
X
LAB1
TEN1
Model real-time application, develop code for scheduling and resource sharing
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system
X
Analyze system performance, compare with existing physical setup
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling
X
TEN1
Datacenter energieffektivitet genom schemaläggning
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt
X
Gästföreläsningar från industrin
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt
X
LAB1
dokumentation av systematiska mätningar och redovisning (muntlig och skriftlig)

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.