Masterprogrammet i Human Resources, 120 hp

Master´s Programme in Human Resources, 120 credits

F7MHU

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Filosofie masterexamen med huvudområde Human resource management and development

Studietakt

Helfart

Inledning

Masterprogrammet i Human Resources är ett utbildningsprogram på avancerad nivå som fördjupar studierna från grundnivå och leder till en masterexamen inom huvudområdet Human Resource Management and Development (HRM/HRD). Fördjupningen omfattar aktuell forskning inom HRM/HRD, studentaktiva arbetsformer, vetenskaplig metod samt samverkan med arbetslivet. Masterprogrammet har ett tydligt utvecklings- och förändringsfokus där kritiskt tänkande och ett forskningsbaserat arbetssätt utgör utgångspunkten för att söka sig bortom kända lösningar på kända problem.

Programmet erbjuder studenter möjligheten att utveckla kompetens för att arbeta med kvalificerat och ledningsnära HR-arbete inom privat, offentlig och ideell sektor, som anställd eller konsult, i Sverige och internationellt. Utbildningen förbereder studenter för ett arbetsliv där det ställs krav på ett strategiskt, proaktivt, förändringsinriktat samt forskningsbaserat arbetssätt. Studenter erbjuds möjligheter att utveckla både spetskompetens inom HRM/HRD och en generell förmåga till problemlösning och beslutsfattande. Programmet riktar sig till studenter som i sin framtida yrkesroll är intresserad av att stödja individer, arbetsgrupper och organisationer att utvecklas och förändras.

Utbildningen syftar även till att förbereda den studerande för studier på forskarnivå.

Mål

Nationella examensmål enligt Högskoleförordningen 

Kunskap och förståelse

För masterexamen skall studenten

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet Human Resource Management and Development, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet Human Resource Management and Development.

Färdighet och förmåga

För masterexamen skall studenten

 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För masterexamen skall studenten

 • visa förmåga att inom huvudområdet Human Resource Management and Development göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Lokala mål

För masterexamen skall studenten

 • visa sådan förmåga som fordras för att i arbetsgrupp samarbeta för att identifiera, formulera och lösa kvalificerade problem inom givna tidsramar.

Innehåll

Programmets kurser erbjuder en innehållslig fördjupning samt tar upp centrala områden och aktuella frågor inom HR-området. Från ett HRD-perspektiv behandlas frågor om förändring, innovation samt lärande och utveckling på individ-, grupp- och organisationsnivå, medan HRM-perspektivet fokuserar på ledning och strategier, organisering samt kompetensförsörjning. Utbildningen berör även arbetsrättslig förhandling, relationen mellan HR-strategier och organisationers övergripande mål och strategier samt organisering av HR-arbete. Kurserna på programmet genomförs i samverkan med organisationer i arbetslivet och studenter ges dessutom möjlighet till tio veckors sammanhållen praktik.

Kurserna under termin 1 och 2 är obligatoriska medan termin 3 erbjuder valmöjligheter i form av att läsa:

 • programmets erbjudna kurser, eller
 • kurser inom HRM/HRD på avancerad nivå vid annan institution/högskola, i Sverige eller utomlands.

Utbildningen avslutas termin 4 med ett obligatoriskt självständigt arbete om 30 hp.
 

Se rubrik Programplan för förteckning över aktuella kurser. I kursplanerna beskrivs mer utförligt innehåll, undervisnings- och arbetsformer samt examination.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisnings- och arbetsformerna är utmanande och studentaktiva och erbjuder möjlighet till arbetslivsanknytning där teori och praktik integreras. Schemalagd undervisning på campus är en viktig del av varje kurs, men en stor del av lärandet utgörs även av självstudier.

Under vissa kurser erbjuds studenter möjlighet att genomföra uppgifter i privata, offentliga eller ideella organisationer. Denna integration av teori och praktik skapar goda förutsättningar för att HR-frågorna behandlas från såväl ett forsknings- som praktikerperspektiv.

På programmets kurser förekommer även moment som bygger på processbaserat grupparbete där studenter i arbetsgrupper tillsammans genomför praktiska uppgifter inom givna tidsramar. Sådana moment är obligatoriska och kräver närvaro och aktivt deltagande av den enskilde studenten. Programmet ställer därför krav på heltidsstudier. Student som inte deltar aktivt i det processbaserade grupparbetet ges möjlighet att genomföra det nästa gång kursen ges.
 

I kursplanerna och tillhörande studieanvisningar beskrivs mer utförligt innehåll, undervisnings- och arbetsformer samt examination.

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180 hp i huvudområdet HRM/HRD
  eller
 • Kandidatexamen 180 hp från HR-/personalvetar-/PA-program med examensinriktning mot arbetsvetenskap, företagsekonomi, pedagogik, psykologi, eller sociologi
  eller
 • Kandidatexamen 180 hp med annat relevant huvudområde (exv.: företagsekonomi, folkhälsovetenskap, arbetslivsinriktad pedagogik, psykologi, sociologi),
  ​där följande kurser ska ingå:
  - 15 hp godkända i HRM/HRD
  - 15 hp godkända i organisationsteori/-psykologi
  - 7,5 hp godkända i arbetsrätt
  ​- 7,5 hp godkända i forskningsmetodik
 • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

  Tillträdeskrav till högre termin eller kurser

  För att säkerställa att studenten har tillräckliga kunskaper för att tillgodogöra sig kurserna under programmet krävs att studenten klarat vissa programkurser/-poäng vilka specificeras nedan.

  Tillträdesregler till kurs Strategiskt HR-arbete med fokus på kompetensutflöden: 27,5 hp godkända kurser på avancerad nivå inom huvudområdet där kurserna Strategi och HRM/HRD,  Strategiska kompetensinflöden samt Behålla medarbetare ur ett strategiskt perspektiv ska ingå.

  Tillträdesregler till kurs Organisering av HR-arbete – en integration: 27,5 hp godkända kurser på avancerad nivå inom huvudområdet där kurserna Strategi och HRM/HRD, Strategiska kompetensinflöden samt Behålla medarbetare ur ett strategiskt perspektiv ska ingå.

  Tillträdesregler till kurs Arbetsplatsförlagd utbildning med fokus på strategiskt HR-arbete: 60 hp godkända kurser på avancerad nivå inom huvudområdet där samtliga kurser från termin 1 och 2 ska ingå.

  Tillträdesregler till kurs Teoretisk fördjupning inom HRM/HRD: 60 hp godkända kurser på avancerad nivå inom huvudområdet där samtliga kurser från termin 1 och 2 ska ingå.

  Tillträdesregler till kurs Fördjupad forskningsmetodik: 60 hp godkända kurser på avancerad nivå inom huvudområdet där samtliga kurser från termin 1 och 2 ska ingå.

  Tillträdesregler till kurs Självständigt arbete i HRM/HRD: 75 hp godkända kurser på avancerad nivå inom huvudområdet, samt 60 hp från termin 1 och 2, samt 7,5 hp godkända i forskningsmetod på avancerad nivå.

  Examenskrav

  För att få examen från programmet krävs att studenten är godkänd på samtliga kurser.
   

  Bestämmelser om krav på kursfordringar för att uppnå en examen finns i bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100). Preciserade krav för generella examina på grundnivå och avancerad nivå återfinns i LiU:s gällande föreskrifter.

  Examensbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen efter ansökan av den studerande. Ett diploma supplement biläggs examensbeviset.

  Examensbenämning på svenska

  Filosofie masterexamen med huvudområde Human resource management and development

  Examensbenämning på engelska

  Degree of Master of Science (120 credits) with a major in Human Resource Management and Development

  Särskild information

  Undervisningsspråk

  Huvudsakligt undervisningsspråk är svenska, men engelska kan förekomma.
   

  Tillgodoräknande

  Beslut om tillgodoräknande fattas av fakultetsstyrelsen, eller av styrelsen utsedd funktion, efter ansökan av den studerande.

  Övrigt

  Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna utbildningsplan.

  Termin 1 HT 2024

  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  759A20 Strategi och HRM/HRD 10 A1N v202435-202441 O
  759A21 Strategiska kompetensinflöden 10 A1N v202441-202447 O
  759A22 Behålla medarbetare ur ett strategiskt perspektiv 7.5 A1N v202448-202501 O
  759A23 Chefers arbete, ledarskap och HR som chefsstöd 10* A1N v202502-202508 O
  *Kursen läses över flera terminer

  Termin 2 VT 2025

  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  759A23 Chefers arbete, ledarskap och HR som chefsstöd 10* A1N v202502-202508 O
  *Kursen läses över flera terminer
  759A24 Ledarskap för förändring, innovation och lärande 7.5 A1N v202509-202513 O
  759A50 Strategiskt HR-arbete med fokus på kompetensutflöden 7.5 A1F v202514-202518 O
  759A51 Organisering av HR-arbete – en integration 7.5 A1F v202519-202523 O

  Termin 3 HT 2025

  Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  759A52 Arbetsplatsförlagd utbildning (APU) med fokus på strategiskt HR-arbete 15 A1F V
  759A53 Teoretisk fördjupning inom HRM/HRD 7.5 A1F V
  759A54 Fördjupad forskningsmetodik 7.5 A1F V

  Termin 4 VT 2026

  Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  759A30 Självständigt arbete i HRM/HRD 30 A2E O