Masterprogrammet för avancerad specialistsjuksköterska med inriktning kirurgisk vård, 120 hp

Master's Programme for Advanced Specialist Nursing in Surgical Care, 120 credits

MAKV2

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Efter fullbordat program om 120 högskolepoäng utfärdas på begäran av studenten ett examensbevis med benämningen Medicine masterexamen inom Omvårdnadsvetenskap.

Studietakt

Halvfart

Syfte

Programmet syftar till att utbilda specialistsjuksköterskor med hög kompetens för att kunna arbeta med hög självständighet inom kirurgisk, ortopedisk, urologisk och gynekologisk verksamhet. Vidare syftar programmet till en generell examen på master (120hp) nivå och förbereder for fortsatt utbildning på forskarnivå.

Programmet består av två delar:
Del I: Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning kirurgisk vård, eller motsvarande, 60hp, inklusive magisterexamen. Denna del tillgodoräknas i Masterprogrammet.

Del II: Avancerad specialistsjuksköterska med inriktning kirurgisk vård. Del II beskrivs i denna utbildningsplan.

Mål

Allmänna mål

I Högskolelagen 1 kap (SFS 1992:1434 med uppdateringar) har följande allmänna mål för avancerad nivå fastslagits:

 

9§ Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.

 

Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,

 • Ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
 • utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer,
 • utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

 

Mål för examen
Mål för masterexamen enligt Högskoleförordningen (SFS 1993:100, med uppdateringar), bilaga 2 - Examensordning.

 

Omfattning
Masterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 120 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 60 högskolepoäng med fördjupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.
Undantag från kravet på en tidigare examen får göras för en student som antagits till utbildningen utan att ha haft grundläggande behörighet i form av en examen. Detta gäller dock inte om det vid antagningen gjorts undantag enligt 7 kap. 28 § andra stycket på grund av att examensbevis inte hunnit utfärdas.

 

Kunskap och förståelse
För masterexamen skall studenten

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

 

Färdighet och förmåga
För masterexamen skall studenten

 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För masterexamen skall studenten

 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

 

Lokala mål för Medicinska fakulteten
Studenten skall efter genomgången utbildning:

 • Ha förmåga att problematisera situationer i hälso- och sjukvården för att kunna motivera och värdera val av handling som professionell yrkesutövare,
 • visa kunskap om och förståelse för faktorer som påverkar hälsan ur ett lokalt och globalt perspektiv,
 • kunna värdera och tillämpa kunskap om evidens och förbättringsarbete,
 • kunna arbeta för en hållbar och hälsofrämjande utveckling för nuvarande och kommande generationer,
 • ha uppnått en interprofessionell kompetens för att kunna arbeta i team med andra yrkesgrupper,
 • visa kunskap om och förståelse för betydelsen av jämlikhet och lika villkor i samhället.

 

Lokala mål för Masterprogrammet för avancerad specialistsjuksköterska med inriktning kirurgisk vård

 • Uppnå hög grad av klinisk kompetens för att självständigt kunna göra kliniska bedömningar, planera, genomföra och utvärdera vård och behandling
 • Uppnå specifik kompetens inom valt område
 • Utveckla en fördjupad pedagogisk kompetens för att kunna planera, kvalitetssäkra och samordna undervisning, mentorskap och ledarskap
 • Uppnå hög interprofessionell kompetens för att bedriva god samordning och ett gott samarbete över professionsgränserna

 

Programmets lokala profil
Mycket av den forskning som bedrivs inom omvårdnadsvetenskap vid Linköpings universitet är relevant för denna utbildning. Forskning angående förebyggande av komplikationer, näringstillstånd, symtomlindring och återhämtning är centralt för utbildningens lärandemål. Ett forskningsprojekt följer den nya sjuksköterskerollens betydelse för teamarbetet i vården.

Innehåll

Programmet omfattar 120 högskolepoäng varav verksamhetsförlagd utbildning (VFU) utgör 12 högskolepoäng + 12 högskolepoäng. Programmets huvudområde är omvårdnadsvetenskap. Fördelning av ämnesinnehåll anges i respektive kursplan.

Programmet ges på halvfart.

 

I programmet ingår följande kurser:
Avancerad kirurgisk vård, 7,5 högskolepoäng (Termin 1)
Advanced surgical care, 7,5 credits (Semester 1)

Fysiologi, patofysiologi och klinisk farmakologi inom kirurgisk vård, 7,5 högskolepoäng (Termin 1)
Physiology, pathophysiology and clinical pharmacology in surgical care, 7,5 credits (Semester 1)

Vetenskaplig metod för avancerad specialistsjuksköterska, 7,5 högskolepoäng (Termin 2 och 3)
Scientific methods, 7,5 credits (Semester 2 and 3)

Kliniska färdigheter för avancerad specialistsjuksköterska inom kirurgi, 22,5 högskolepoäng (Termin 2, 3 och 4)
Clinical skills for advanced specialist nurse in surgical care, 22,5 credits (Semester 2, 3 and 4)

Examensarbete, avancerad specialistsjuksköterska inom kirurgi (masterexamen), 15 högskolepoäng (Termin 2, 3 och 4)
Master thesis, Advanced specialist in surgical nursing, 15 credits (Semester 2, 3 and 4)

 

Progression
Progression inom huvudområdet framgår av lärandemålen i respektive kursplan för programmets kurser samt av föreslagen kurslitteratur i resurslistorna.

Undervisnings- och arbetsformer

Inom Medicinska fakulteten utgör det studentcentrerade och problembaserade lärandet grunden i undervisningen. Studenten tar ett eget ansvar för sitt lärande genom ett aktivt och bearbetande förhållningssätt till lärandeuppgifterna. Arbetsformerna utmanar studenterna att självständigt formulera frågor för lärande, att söka kunskap och att i dialog med andra bedöma och utvärdera uppnådd kunskap. Studenter arbetar tillsammans i grupper utifrån verklighetsanknutna situationer för att utveckla det egna lärandet, bidra till medstudenters lärande och för att träna samarbete. Lärarens roll är att stödja studenter i detta arbetssätt. Utbildningarna är upplagda i ämnesintegrerade teman, i teoretiska och praktiska moment som varvas under hela utbildningen.

Förkunskapskrav

För tillträde till Masterprogrammet för avancerad specialistsjuksköterska med inriktning kirurgisk vård krävs utöver grundläggande behörighet:
Legitimation som sjuksköterska och Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning kirurgisk vård, eller motsvarande, samt minst ett års arbete som specialistsjuksköterska.
Därtill krävs magisterexamen inom omvårdnadsvetenskap/vårdvetenskap.
Därutöver krävs godkända kunskaper i svenska och engelska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, t.ex. Svenska 3/B och Engelska 6/A.
Dessutom krävs att den studerande under utbildningen har möjlighet att genomföra VFU och arbeta med patienter på den egna arbetsplatsen. Intyg från arbetsgivare/klinikchef, som styrker att arbete inom kirurgisk vård ingår i den sökandes arbetsuppgifter och kommer att göra det under hela utbildningstiden är ett krav.

  Tillträdeskrav till högre termin eller kurser

  För tillträde till termin 3 krävs godkänd VFU från termin 2.
  För tillträde till termin 4 krävs godkänd VFU från termin 3.

  Självständigt arbete (examensarbete)

  För masterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen. Det självständiga arbetet får omfatta mindre än 30 högskolepoäng, dock minst 15 högskolepoäng, om studenten redan har fullgjort ett självständigt arbete på avancerad nivå om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen eller motsvarande från utländsk utbildning.

  Examensbenämning på svenska

  Efter fullbordat program om 120 högskolepoäng utfärdas på begäran av studenten ett examensbevis med benämningen Medicine masterexamen inom Omvårdnadsvetenskap.

  Examensbenämning på engelska

  Degree of Master of Medical Science (120 credits) in Nursing

  Särskild information

  För masterexamen med en viss inriktning skall också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning.

  Övriga föreskrifter

  För övriga föreskrifter om anstånd, studieuppehåll, återkomst, tillgodoräknande etc. hänvisas till Linköpings universitets regelsamling samt av fakultetsstyrelsen vid medicinska fakulteten fastställda studieadministrativa regler.

  Övergångsregler

  Denna utbildningsplan gäller från höstterminen 2019.

  Termin 1 HT 2019

  Termin 2 VT 2020

  Termin 3 HT 2020

  Termin 4 VT 2021