Industriell ekonomi, fortsättningskurs, 6 hp

Industrial Economics, Continued Course, 6 credits

TEIE84

Huvudområde

Industriell ekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Thomas Rosenfall

Studierektor eller motsvarande

Johan Holtström

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 34 h
Rekommenderad självstudietid: 126 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6KFTL Flygtransport och logistik, kandidatprogram 5 (HT 2019) 1 4 Svenska Norrköping V
6KLOG Samhällets logistik, kandidatprogram 3 (HT 2019) 1 4 Svenska Norrköping V

Huvudområde

Industriell ekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Kandidatprogram i samhällets logistik
 • Flygtransport och logistik, kandidatprogram

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Industriell ekonomi och grundkurser i logistik

Lärandemål

Kursens mål är att studenterna möjlighet att utveckla en ökad förståelse för industriföretagets strategiska, affärsmässiga och ekonomiska verksamhet samt färdigheter i vissa analysmodeller. Mer specifikt skall deltagarna efter kursen kunna:

 • Förklara, beskriva och analysera ett företags strategier och dess utveckling, speciellt med logistikens roll.
 • Beskriva och förklara vad som skapar värde för företagets olika intressenter och på vilket sätt det har en betydelse för företagets strategiska arbete.
 • Analysera och strukturera företagsstrategiska problem med spec fokus på logistik.
 • Kommunicera företagsstrategiska analyser och resonemang.

Kursinnehåll

Grunder i strategi med begrepp och modeller. En aktuell syn på strategi som ämne ges med kopplingar till väsentliga områden för att skapa konkurrensfördelar för företaget; logistik, teknikstrategier och teknikutveckling, marknadsföring, affärsmodeller och olika typer av förändringsprocesser.

Undervisnings- och arbetsformer

Föreläsningarna bidrar till att ge studenterna en vidgad syn på hur företag arbetar med strategi och utveckling. Seminarier ägnas åt problemlösning och praktikfallsdiskussioner. I kursen ingår ett obligatoriskt projektarbete där ett företags strategier analyseras.

Examination

PRA3Projektuppgift2 hpU, G
TEN1Skriftlig tentamen4 hpU, 3, 4, 5

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Om undervisningsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt".

 • Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. 

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Studierektor eller motsvarande

Johan Holtström

Examinator

Thomas Rosenfall

Kurshemsida och andra länkar

http://www.iei.liu.se/indek/utbildning/industriell-ekonomi/teie84?l=sv

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 34 h
Rekommenderad självstudietid: 126 h

Kurslitteratur

Böcker

 • Bengtsson, Lars, Kalling, Thomas, (2012) Strategi 1. uppl. Malmö : Liber, 2012
  ISBN: 9789147097067
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
PRA3 Projektuppgift 2 hp U, G
TEN1 Skriftlig tentamen 4 hp U, 3, 4, 5

Kursplan

För varje kurs finns en kursplan. I kursplanen anges kursens mål och innehåll samt de särskilda förkunskaper som erfordras för att den studerande skall kunna tillgodogöra sig undervisningen.

Schemaläggning

Schemaläggning av kurser görs efter, för kursen, beslutad blockindelning. För kurser med mindre än fem deltagare, och flertalet projektkurser läggs inget centralt schema.

Avbrott på kurs

Enligt rektors beslut om regler för registrering, avregistrering samt resultatrapportering (Dnr LiU-2015-01241) skall avbrott i studier registreras i Ladok. Alla studenter som inte deltar i kurs man registrerat sig på är alltså skyldiga att anmäla avbrottet så att kursregistreringen kan 
tas bort. Avanmälan från kurs görs via webbformulär, www.lith.liu.se/for-studenter/kurskomplettering?l=sv. 

Inställd kurs

Kurser med få deltagare ( < 10) kan ställas in eller organiseras på annat sätt än vad som är angivet i kursplanen. Om kurs skall ställas in eller avvikelse från kursplanen skall ske prövas och beslutas detta av programnämnden. 

Föreskrifter rörande examination och examinator 

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622678 

Examination

Tentamen

Skriftlig och muntlig tentamen ges minst tre gånger årligen; en gång omedelbart efter kursens slut, en gång i augustiperioden samt vanligtvis i en av omtentamensperioderna. Annan placering beslutas av programnämnden.

Principer för tentamensschemat för kurser som följer läsperioderna:

 • kurser som ges Vt1 förstagångstenteras i mars och omtenteras i juni och i augusti
 • kurser som ges Vt2 förstagångstenteras i maj och omtenteras i augusti och i oktober
 • kurser som ges Ht1 förstagångstenteras i oktober och omtenteras i januari och augusti
 • kurser som ges Ht2 förstagångstenteras i januari och omtenteras i påsk och i augusti 

Tentamensschemat utgår från blockindelningen men avvikelser kan förekomma främst för kurser som samläses/samtenteras av flera program samt i lägre årskurs.

 • För kurser som av programnämnden beslutats vara vartannatårskurser ges tentamina 3 gånger endast under det år kursen ges.
 • För kurser som flyttas eller ställs in så att de ej ges under något eller några år ges tentamina 3 gånger under det närmast följande året med tentamenstillfällen motsvarande dem som gällde före flyttningen av kursen.
 • Har undervisningen upphört i en kurs ges under det närmast följande året tre tentamina samtidigt som tentamen ges i eventuell ersättningskurs, alternativt i samband med andra omtentamina. Dessutom ges tentamen ytterligare en gång under det därpå följande året om inte programnämnden föreskriver annat.
 • Om en kurs ges i flera perioder under året (för program eller vid skilda tillfällen för olika program) beslutar programnämnden/programnämnderna gemensamt om placeringen av och antalet omtentamina. 

Anmälan till tentamen

För deltagande i tentamina krävs att den studerande gjort förhandsanmälan i Studentportalen under anmälningsperioden, dvs tidigast 30 dagar och senast 10 dagar före tentamensdagen. Anvisad sal meddelas fyra dagar före tentamensdagen via e-post. Studerande, som inte förhandsanmält sitt deltagande riskerar att avvisas om plats inte finns inom ramen för tillgängliga skrivningsplatser.

Teckenförklaring till tentaanmälningssystemet:
  ** markerar att tentan ges för näst sista gången
  * markerar att tentan ges för sista gången 

Ordningsföreskrifter för studerande vid tentamensskrivningar

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622682

Plussning

Vid Tekniska högskolan vid LiU har studerande rätt att genomgå förnyat prov för högre betyg på skriftliga tentamina samt datortentamina, dvs samtliga provmoment med kod TEN och DAT. På övriga examinationsmoment ges inte möjlighet till plussning, om inget annat anges i kursplan.

Regler för omprov

För regler för omprov vid andra examinationsformer än skriftliga tentamina och datortentamina hänvisas till LiU-föreskrifterna för examination och examinator, http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622678. 

Plagiering

Vid examination som innebär rapportskrivande och där studenten kan antas ha tillgång till andras källor (exempelvis vid självständiga arbeten, uppsatser etc) måste inlämnat material utformas i enlighet med god sed för källhänvisning (referenser eller citat med angivande av källa) vad gäller användning av andras text, bilder, idéer, data etc. Det ska även framgå ifall författaren återbrukat egen text, bilder, idéer, data etc från tidigare genomförd examination.

Underlåtelse att ange sådana källor kan betraktas som försök till vilseledande vid examination.

Försök till vilseledande

Vid grundad misstanke om att en student försökt vilseleda vid examination eller när en studieprestation ska bedömas ska enligt Högskoleförordningens 10 kapitel examinator anmäla det vidare till universitetets disciplinnämnd. Möjliga konsekvenser för den studerande är en avstängning från studierna eller en varning. För mer information se https://www.student.liu.se/studenttjanster/lagar-regler-rattigheter?l=sv.

Betyg

Företrädesvis skall betygen underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4) och med beröm godkänd (5) användas. Kurser som styrs av tekniska fakultetsstyrelsen fastställt tentamensschema skall därvid särskilt beaktas.

 1. Kurser med skriftlig tentamen skall ge betygen (U, 3, 4, 5).
 2. Kurser med stor del tillämpningsinriktade moment såsom laborationer, projekt eller grupparbeten får ges betygen underkänd (U) eller godkänd (G).

Examinationsmoment

 1. Skriftlig tentamen (TEN) skall ge betyg (U, 3, 4, 5).
 2. Examensarbete samt självständigt arbete ger betyg underkänd (U) eller godkänd (G).
 3. Examinationsmoment som kan ge betygen underkänd (U) eller godkänd (G) är laboration (LAB), projekt (PRA), kontrollskrivning (KTR), muntlig tentamen (MUN), datortentamen (DAT), uppgift (UPG), hemtentamina (HEM).
 4. Övriga examinationsmoment där examinationen uppfylls framför allt genom aktiv närvaro som annat (ANN), basgrupp (BAS) eller moment (MOM) ger betygen underkänd (U) eller godkänd (G).

Rapportering av den studerandes examinationsresultat sker på respektive institution.

Regler

Universitetet är en statlig myndighet vars verksamhet regleras av lagar och förordningar, exempelvis Högskolelagen och Högskoleförordningen. Förutom lagar och förordningar styrs verksamheten av ett antal styrdokument. I Linköpings universitets egna regelverk samlas gällande beslut av regelkaraktär som fattats av universitetsstyrelse, rektor samt fakultets- och områdesstyrelser. 

LiU:s regelsamling angående utbildning på grund- och avancerad nivå nås på http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/Innehall/Utbildning_pa_grund-_och_avancerad_niva. 

Böcker

Bengtsson, Lars, Kalling, Thomas, (2012) Strategi 1. uppl. Malmö : Liber, 2012

ISBN: 9789147097067

I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen

              
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
X

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
X
PRA3
TEN1

              
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning
X

              
2.3 Systemtänkande
X
X
PRA3
TEN1

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
X
X
TEN1

              
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande
X
X

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
X
PRA3

              
3.2 Kommunikation
X
PRA3

              
3.3 Kommunikation på främmande språk
X

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
X
X
PRA3
TEN1

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor
X
X
PRA3
TEN1

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system

              
4.4 Att konstruera produkter och system

              
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.

Namn Filnamn Beskrivning
mall_projektrapport_2019 mall_projektrapport_2019.docx
mall_projektrapport_2019 mall_projektrapport_2019.doc
Projektuppgift HT-19 Projektuppgift HT-19.pdf
Harvardmetoden_en lathund_version180521 Harvardmetoden_en lathund_version180521.pdf
mall_projektrapport_2019 mall_projektrapport_2019.odt
TEIE84_HT19_förelasing_1 TEIE84_HT19_förelasing_1.pdf
Stakeholder Analysis Stakeholder Analysis.url
Intressentanalys (projekt) Intressentanalys (projekt).url
Intressentanalys Intressentanalys.url
Ansoffs matris Ansoffs matris.url
SWOT Analysis(Wikipedia) SWOT Analysis(Wikipedia).url
SWOT (Mindtools) SWOT (Mindtools).url
What is strategy What is strategy.url IKEA finns 5,08 in i filmen.
TEIE84_19_forelas_2 TEIE84_19_forelas_2.pdf
PEST-analys PEST-analys.url
What is Strategy What is Strategy.url
SWOT SWOT.url
Strategies Are Not Plans Strategies Are Not Plans.url
Branschanalys Branschanalys.url
TEIE84_19_sem1 TEIE84_19_sem1.pdf
TEIE84_19_forelas_3 TEIE84_19_forelas_3.pdf
PEST (Mindtools) PEST (Mindtools).url
Five Forces (Wikipedia) Five Forces (Wikipedia).url
5-kraftsanalys (Mindtools) 5-kraftsanalys (Mindtools).url
PEST analysis (Wikipedia) PEST analysis (Wikipedia).url
mall_projektrapport_2019 mall_projektrapport_2019.odt
mall_projektrapport_2019 mall_projektrapport_2019.doc
mall_projektrapport_2019 mall_projektrapport_2019.docx
TEIE84_19_case TEIE84_19_case.pdf
Kritik mot canvasmodellen Kritik mot canvasmodellen.pdf
BM Canvas (film) BM Canvas (film).url
Osterwalder, A. & Pigneur, Y. (2010) Business model generation a handbook for visionaries, game changers, and challengers. Osterwalder, A. & Pigneur, Y. (2010) Business model generation a handbook for visionaries, game changers, and challengers..url
Yip. G. S. (2004) Using Strategy to Change Your Business Model, Business Strategy Review, Vol. 15, Nr. 2, s. 17-24 Yip. G. S. (2004) Using Strategy to Change Your Business Model, Business Strategy Review, Vol. 15, Nr. 2, s. 17-24.url
Business Model Canvas Business Model Canvas.url
Towards a service-based business model–Key aspects for future competitive advantage Towards a service-based business model–Key aspects for future competitive advantage.url
Service innovation in product-centric firms. A multidimensional business model perspective Service innovation in product-centric firms. A multidimensional business model perspective.url
Magretta, J. (2002) Why Business Models Matter. Harvard Business Review, Vol. 80. Nr. 5, s. 86-92 Magretta, J. (2002) Why Business Models Matter. Harvard Business Review, Vol. 80. Nr. 5, s. 86-92.url
rättningsmall_TEN01_TEIE84_18_10_2017 rättningsmall_TEN01_TEIE84_18_10_2017.pdf
TEIE84_082017_Losningsforslag TEIE84_082017_Losningsforslag.pdf
TentamenTEIE84Ht2015_Lsningsfrslag TentamenTEIE84Ht2015_Lsningsfrslag.pdf
rättningsmall_TEN01_TEIE84_23_10_2018 rättningsmall_TEN01_TEIE84_23_10_2018.pdf
TentameniTEIE84okt2016_LSNINGSFRSLAG TentameniTEIE84okt2016_LSNINGSFRSLAG.pdf
Exempeltenta2019 Exempeltenta2019.pdf
TEIE84_19_sem2 TEIE84_19_sem2.pdf
VRIO (Wikipedia) VRIO (Wikipedia).url
Value Chain (Wikipedia) Value Chain (Wikipedia).url
TOWS (Oxford) TOWS (Oxford).url
VRIO (SMI) VRIO (SMI).url
Värdekedjeanalys (SMI) Värdekedjeanalys (SMI).url
BCG (SMI) BCG (SMI).url
BCG (och liknande) (Wikipedia) BCG (och liknande) (Wikipedia).url
SWOT+TOWS SWOT+TOWS.url
Business Model Canvas Business Model Canvas.url
Axis Axis.url
Värdekedjeanalys Värdekedjeanalys.url
BCG-analys BCG-analys.url
VRIO-analys VRIO-analys.url
TEIE84_19_sem2 TEIE84_19_sem2.pdf
TEIM84_Varumärken_Innovation_NPD_191002 TEIM84_Varumärken_Innovation_NPD_191002.pdf
tentamen_TEN01_TEIE84_18_10_2017 tentamen_TEN01_TEIE84_18_10_2017.pdf
tenta_23_8_2017 tenta_23_8_2017.pdf
tentamen_TEN01_TEIE84_04_01_2018 tentamen_TEN01_TEIE84_04_01_2018.pdf
TEIE84_19_forelas4_rep TEIE84_19_forelas4_rep.pdf
tenta_22_10_2019 tenta_22_10_2019.pdf
lösningsförlag_22_10_2019 lösningsförlag_22_10_2019.pdf
tentamen_01_09_2020 tentamen_01_09_2020.pdf
lösningsförslag_01_09_2020 lösningsförslag_01_09_2020.pdf
tenta_01_09_2020 tenta_01_09_2020.pdf
lösningsförslag_01_09_2020 lösningsförslag_01_09_2020.pdf