Introduktionskurs för universitetsstudier, 2 hp

Introduction to University Studies, 2 credits

TGTU35

Kursen är nedlagd. Ersätts av TGTU96.

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Eva K. Törnqvist

Studierektor eller motsvarande

Eva K. Törnqvist

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 14 h
Rekommenderad självstudietid: 39 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6KBIO Biologi, kandidatprogram 2 (VT 2017) 1, 2 -, - Svenska Linköping, Valla F
6CDPU Civilingenjör i design och produktutveckling 2 (VT 2017) 1, 2 -, - Svenska Linköping, Valla F
6CEMM Civilingenjör i energi - miljö - management 2 (VT 2017) 1, 2 -, - Svenska Linköping, Valla F
6CITE Civilingenjör i informationsteknologi 2 (VT 2017) 1, 2 -, - Svenska Linköping, Valla F
6CKEB Civilingenjör i kemisk biologi – med valbar utgång till naturvetenskaplig kandidat 2 (VT 2017) 1, 2 -, - Svenska Linköping, Valla F
6CMMM Civilingenjör i maskinteknik 2 (VT 2017) 1, 2 -, - Svenska Linköping, Valla F
6CMED Civilingenjör i medicinsk teknik 2 (VT 2017) 1, 2 -, - Svenska Linköping, Valla F
6CTBI Civilingenjör i teknisk biologi 2 (VT 2017) 1, 2 -, - Svenska Linköping, Valla F
6CYYY Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik 2 (VT 2017) 1, 2 -, - Svenska Linköping, Valla F
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, franska 2 (VT 2017) 1, 2 -, - Svenska Linköping, Valla F
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, japanska 2 (VT 2017) 1, 2 -, - Svenska Linköping, Valla F
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, kinesiska 2 (VT 2017) 1, 2 -, - Svenska Linköping, Valla F
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, spanska 2 (VT 2017) 1, 2 -, - Svenska Linköping, Valla F
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, tyska 2 (VT 2017) 1, 2 -, - Svenska Linköping, Valla F
6KFYN Fysik och nanovetenskap, kandidatprogram 2 (VT 2017) 1, 2 -, - Svenska Linköping, Valla F
6IDAT Högskoleingenjör i datateknik 2 (VT 2017) 1, 2 -, - Svenska Linköping, Valla F
6IELK Högskoleingenjör i elektronik 2 (VT 2017) 1, 2 -, - Svenska Linköping, Valla F
6IKEA Högskoleingenjör i kemisk analysteknik 2 (VT 2017) 1, 2 -, - Svenska Linköping, Valla F
6IMAS Högskoleingenjör i maskinteknik 2 (VT 2017) 1, 2 -, - Svenska Linköping, Valla F
6KIPR Innovativ programmering, kandidatprogram 2 (VT 2017) 1, 2 -, - Svenska Linköping, Valla F
6KKEM Kemi - molekylär design, kandidatprogram 2 (VT 2017) 1, 2 -, - Svenska Linköping, Valla F
6KMAT Matematik, kandidatprogram 2 (VT 2017) 1, 2 -, - Svenska Linköping, Valla F

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Högskoleingenjör i datateknik
 • Kemi - molekylär design, kandidatprogram
 • Civilingenjör i design och produktutveckling
 • Civilingenjör i energi - miljö - management
 • Civilingenjör i informationsteknologi
 • Civilingenjör i kemisk biologi – med valbar utgång till naturvetenskaplig kandidat
 • Civilingenjör i medicinsk teknik
 • Civilingenjör i maskinteknik
 • Civilingenjör i teknisk biologi
 • Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik
 • Högskoleingenjör i elektronik
 • Högskoleingenjör i kemisk analysteknik
 • Högskoleingenjör i maskinteknik
 • Biologi, kandidatprogram
 • Fysik och nanovetenskap, kandidatprogram
 • Innovativ programmering, kandidatprogram
 • Matematik, kandidatprogram
 • Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Lärandemål

Målet är att kursen ska ge en kontext till högskolestudier men också verktyg för att hantera studierelaterade situationer. Studenterna ska efter avslutad kurs

 • Reflektera över samt strukturera sin egen studiesituation
 • Beskriva universitets policy beträffande allas lika villkor
 • Följa överenskomma regler när det gäller vetenskaplig hederlighet

Kursinnehåll

Kursen kommer att behandla bland annat personlig planering, frågor om lika villkor och vetenskaplig hederlighet. Betydelsen av att kunna att samarbeta kommer också att behandlas.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker via en föreläsningsserie.
Kursen pågår hela vårterminen.

Examination

UPG2Inlämningsuppgift2 hpU, G
För att få göra den avslutande reflektionsuppgiften krävs 75 % närvaro på föreläsningarna.
På kursen ges betygen Underkänd/Godkänd.

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Övrig information

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för Tema

Studierektor eller motsvarande

Eva K. Törnqvist

Examinator

Eva K. Törnqvist

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 14 h
Rekommenderad självstudietid: 39 h

Kurslitteratur

Material som delas ut vid föreläsningar.
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG2 Inlämningsuppgift 2 hp U, G
För att få göra den avslutande reflektionsuppgiften krävs 75 % närvaro på föreläsningarna.
På kursen ges betygen Underkänd/Godkänd.
Material som delas ut vid föreläsningar.
I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen

              
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning

              
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning

              
2.3 Systemtänkande

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
X
X
UPG2
Reflektera över och strukturera den egna studiesituationen
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp

              
3.2 Kommunikation

              
3.3 Kommunikation på främmande språk

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system

              
4.4 Att konstruera produkter och system

              
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.